• 23 PAŹ 17

  dr Przemysław Zdyb


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: przemyslaw.zdyb@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 60

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 329

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo i postępowanie administracyjne.
  .
  Uczestnik wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych w ramach programu Erasmus Plus dla pracowników naukowych (Okan University, Stambuł, Turcja 2013-2014; University of Maribor, Słowenia 2019-2020).


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • tytuł magistra na na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Górskiego pt. „Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – analiza instrumentu prawnego”;
  • 2018 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki” (promotor – dr hab. prof. US Aleksandry Monarchy-Matlak, promotor pomocniczy – dr hab. Przemysław Kledzik); uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: postępowanie administracyjne, prawo telekomunikacyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (konwersatoria) w języku angielskim z przedmiotów: Administrative Law oraz Introduction to Polish and EU Administrative Procedural Law.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • radca prawny;
  • od 2019 r.  – prowadzenie kancelarii prawnej w Szczecinie.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w Zespole Badawczym Prawa Komunikacji Elektronicznej;
  • członkostwo w zespole kierunku administracja;
  • redaktor tematyczny czasopisma „Studia Administracyjne”.

   

  Monografie

  1. Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020 , ISBN 978-83-8198-629-8, ss. 367.
  2. Dubiński Ł., Zdyb P., Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2023, ISBN: 978-83-65966-58-2, ss. 153.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Organy właściwe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w:) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, Rzeszów 2012.
  2. Współpraca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, Presscom, Wrocław 2014, s. 183 – 193.
  3. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 83 – 98.
  4. Odmowa, przewlekłość oraz bezczynność w przedmiocie udostępniania informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 788 – 802.
  5. Instytucja uznania administracyjnego w kontekście zaufania obywateli do organów administracji publicznej, (w:) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 274-287.
  6. Procedura przeprowadzania postępowania konsolidacyjnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, (w:) E. Wójcicka (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego i finansowego, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, s. 163-184. ISBN 978-83-74455-487-9.
  7. Szanse i zagrożenia związane z warunkami wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w mikroinstalacjach, (w:) M. Szyrski (red.), Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 41-66. ISBN 978-83-8090-142-1.
  8. Przekształcenia w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na przykładzie przepisów o skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania,  (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 130-146.
  9. Formy zawiadomienia o decyzji w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, (w:) J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7627-135-4, s. 259-266.
  10. Aksjologiczny wymiar rozstrzygania spraw spornych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-808-5, s. 647-657.
  11. Uwzględnianie wymogów ochrony środowiska w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, (w:) E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Wydawnictwo UWM w Olsztynie,  ISBN: 9788394596019 wydanie elektroniczne, ISBN: 9788394596088 wydanie drukiem, Olsztyn 2017, s. 216-234. Publikacja dostępna na stronie: http://www.uwm.edu.pl/mpp/?p=736.
  12. Status prawny pracowników Urzędu Regulacji Energetyki w świetle dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących wewnętrznego rynku gazu oraz energii elektrycznej (w:) W. Federczyk (red.), Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Warszawa 2018, ISBN 978-83-61713-07-4, s. 815-837.
  13. Fenomen zasad ogólnych jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, (w:) W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.), Fenomen Prawa Administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8160-644-8, s. 983-998.
  14. Zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania w Kodeksie postępowania administracyjnego, (w:) B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-306-2, s. 804-817.
  15. Opiniowanie i uzgadnianie projektu studium oraz planu miejscowego na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (w:) P. Suwaj, P. Kledzik, K. Samulska (red.), Współdziałanie w administracji, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020, ISBN 978-83-65466-93-8, s. 49-67.
  16. O rozstrzyganiu wątpliwości w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, (w:) M. Szewczyk, L. Staniszewska, M. Kruś (red.), Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-721-3, s. 67-78.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Authorities competent in case to issue decision on the environmental conditions (w:) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Assessment of legal model of environmental protection in Poland and Slovakia, Equilibria, Košice 2013, s. 268 – 282.
  2. Conditions for the president of the office of electronic communications granting permission to self-governments’ provision of Internet access services without charge or at a price lower than the market price, (w:) Michalak M., Kledzik P. (red.), Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-262-4, s. 174-188.
  3. National regulatory authorities in Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 6336-6341.

  Artykuły w języku polskim

  1. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2013, nr 2 (1), s. 61 – 84  (współautor W. Bożek).
  2. Postępowanie sądowoadministracyjne w przedmiocie skargi na odmowę udzielenia informacji prasie, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 263 – 278.
  3. Doręczenie zastępcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 11, s. 81-98.
  4. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r., internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6), s. 55-68. Publikacja tylko w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=45
  5. Postępowanie w sprawie odwołania prezesa regionalnej izby obrachunkowej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, nr 4 (56), ISSN 2082-1212, DOI: 10.15804/ppk.2020.04.19, s. 361-382.
  6. Brak możliwości wypowiadania się przez organ odwoławczy w decyzji kasacyjnej wydanej na podstawie art. 138 § 2 K.p.a. o ewentualnym naruszeniu prawa materialnego lub interesu prawnego strony skarżącej. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2018 r., II OSK 1781/17, Studia Prawnicze KUL 2021, nr 3(87), s. 307-320. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/9355/11626
  7. Budowanie autorytetu władzy publicznej poprzez stosowanie zasady zaufania z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Horyzonty Polityki, tom 13, nr 45/2022, DOI: 10.35765/HP.2325, ISSN 2082-5897, s. 31-52. Tekst dostępny na stronie: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/issue/view/117/Pe%C5%82ny%20numer
  8. Recenzja monografii Mariety Czekałowskiej , Zagadnienia ochrony środowiska na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2022, ss.328, Studia Administracyjne, nr 1 (17)/2023, e-ISNN 2080-5209, DOI: 10.18276/sa, s. 71-74, ss. 79.

  Recenzje

  1. Recenzja monografii Mariety Czekałowskiej , Zagadnienia ochrony środowiska na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2022, ss.328, Studia Administracyjne, nr 1 (17)/2023, e-ISNN 2080-5209, DOI: 10.18276/sa, s. 71-74, ss. 79.

Accessibility Toolbar