• 23 PAŹ 17

  dr Przemysław Zdyb

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: przemyslaw.zdyb@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 60

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 329

   

   


  Monografie

  1. Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020 , ISBN 978-83-8198-629-8, ss. 367.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Organy właściwe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w:) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, Rzeszów 2012.
  2. Współpraca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, Presscom, Wrocław 2014, s. 183 – 193.
  3. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 83 – 98.
  4. Odmowa, przewlekłość oraz bezczynność w przedmiocie udostępniania informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 788 – 802.
  5. Instytucja uznania administracyjnego w kontekście zaufania obywateli do organów administracji publicznej, (w:) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 274-287.
  6. Procedura przeprowadzania postępowania konsolidacyjnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, (w:) E. Wójcicka (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego i finansowego, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, s. 163-184. ISBN 978-83-74455-487-9.
  7. Szanse i zagrożenia związane z warunkami wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w mikroinstalacjach, (w:) M. Szyrski (red.), Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 41-66. ISBN 978-83-8090-142-1.
  8. Przekształcenia w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na przykładzie przepisów o skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania,  (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 130-146.
  9. Formy zawiadomienia o decyzji w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, (w:) J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7627-135-4, s. 259-266.
  10. Aksjologiczny wymiar rozstrzygania spraw spornych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-808-5, s. 647-657.
  11. Uwzględnianie wymogów ochrony środowiska w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, (w:) E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Wydawnictwo UWM w Olsztynie,  ISBN: 9788394596019 wydanie elektroniczne, ISBN: 9788394596088 wydanie drukiem, Olsztyn 2017, s. 216-234. Publikacja dostępna na stronie: http://www.uwm.edu.pl/mpp/?p=736.
  12. Status prawny pracowników Urzędu Regulacji Energetyki w świetle dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących wewnętrznego rynku gazu oraz energii elektrycznej (w:) W. Federczyk (red.), Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Warszawa 2018, ISBN 978-83-61713-07-4, s. 815-837.
  13. Fenomen zasad ogólnych jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, (w:) W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.), Fenomen Prawa Administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8160-644-8, s. 983-998.
  14. Zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania w Kodeksie postępowania administracyjnego, (w:) B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-306-2, s. 804-817.
  15. Opiniowanie i uzgadnianie projektu studium oraz planu miejscowego na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (w:) P. Suwaj, P. Kledzik, K. Samulska (red.), Współdziałanie w administracji, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020, ISBN 978-83-65466-93-8, s. 49-67.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Authorities competent in case to issue decision on the environmental conditions (w:) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Assessment of legal model of environmental protection in Poland and Slovakia, Equilibria, Košice 2013, s. 268 – 282.
  2. Conditions for the president of the office of electronic communications granting permission to self-governments’ provision of Internet access services without charge or at a price lower than the market price, (w:) Michalak M., Kledzik P. (red.), Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-262-4, s. 174-188.

  Artykuły w języku polskim

  1. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2013, nr 2 (1), s. 61 – 84  (współautor W. Bożek).
  2. Postępowanie sądowoadministracyjne w przedmiocie skargi na odmowę udzielenia informacji prasie, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 263 – 278.
  3. Doręczenie zastępcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 11, s. 81-98.
  4. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r., internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6), s. 55-68. Publikacja tylko w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=45
  5. Postępowanie w sprawie odwołania prezesa regionalnej izby obrachunkowej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, nr 4 (56), ISSN 2082-1212, DOI: 10.15804/ppk.2020.04.19, s. 361-382.
  6. Brak możliwości wypowiadania się przez organ odwoławczy w decyzji kasacyjnej wydanej na podstawie art. 138 § 2 K.p.a. o ewentualnym naruszeniu prawa materialnego lub interesu prawnego strony skarżącej. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2018 r., II OSK 1781/17, Studia Prawnicze KUL 2021, nr 3(87), s. 307-320. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/9355/11626