• 23 PAŹ 17

  dr Przemysław Zdyb

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: przemyslaw.zdyb@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 60

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 329

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00–12.45
  Konsultacje: piątek, godz. 13.30 – 14.15

  W okresie sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej konsultacje dydaktyczneczwartek, godz. 11.00 – 11.45  

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Organy właściwe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w:) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, Rzeszów 2012.
  2. Współpraca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, Presscom, Wrocław 2014, s. 183 – 193.
  3. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 83 – 98.
  4. Odmowa, przewlekłość oraz bezczynność w przedmiocie udostępniania informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 788 – 802.
  5. Instytucja uznania administracyjnego w kontekście zaufania obywateli do organów administracji publicznej, (w:) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 274-287.
  6. Procedura przeprowadzania postępowania konsolidacyjnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, (w:) E. Wójcicka (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego i finansowego, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, s. 163-184. ISBN 978-83-74455-487-9.
  7. Szanse i zagrożenia związane z warunkami wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w mikroinstalacjach, (w:) M. Szyrski (red.), Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 41-66. ISBN 978-83-8090-142-1.
  8. Przekształcenia w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na przykładzie przepisów o skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania,  (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 130-146.
  9. Formy zawiadomienia o decyzji w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, (w:) J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7627-135-4, s. 259-266.
  10. Aksjologiczny wymiar rozstrzygania spraw spornych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-808-5, s. 647-657.
  11. Uwzględnianie wymogów ochrony środowiska w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, (w:) E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Wydawnictwo UWM w Olsztynie,  ISBN: 9788394596019 wydanie elektroniczne, ISBN: 9788394596088 wydanie drukiem, Olsztyn 2017, s. 216-234. Publikacja dostępna na stronie: http://www.uwm.edu.pl/mpp/?p=736.
  12. Status prawny pracowników Urzędu Regulacji Energetyki w świetle dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących wewnętrznego rynku gazu oraz energii elektrycznej (w:) W. Federczyk (red.), Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Warszawa 2018, ISBN 978-83-61713-07-4, s. 815-837.

   

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Authorities competent in case to issue decision on the environmental conditions (w:) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Assessment of legal model of environmental protection in Poland and Slovakia, Equilibria, Košice 2013, s. 268 – 282.

   

  Artykuły

  1. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2013, nr 2 (1), s. 61 – 84  (współautor W. Bożek).
  2. Postępowanie sądowoadministracyjne w przedmiocie skargi na odmowę udzielenia informacji prasie, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 263 – 278.
  3. Doręczenie zastępcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 11, s. 81-98.
  4. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r., internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6), s. 55-68. Publikacja tylko w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=45