• 23 PAŹ 17

  dr hab. Przemysław Kledzik, prof. US

  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: przemyslaw.kledzik@usz.edu.pl
  telefon służbowy: 91 444 28 76

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 314

   


  Obszar prowadzonych badań: zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce prawa administracyjnego proceduralnego w aspekcie unormowań prawa administracyjnego materialnego i ustrojowego.
  .
  Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji, w tym m.in. monografii: Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków (2012), Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych. Studium administracyjno-prawne (2013) oraz Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym (2018)


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2009 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych. Studium administracyjno-prawne i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych”;
  • 2020 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie monografii pt. „Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym”.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne;
  • seminaria dyplomowe;
  • kierownik „Wirtualnej Kancelarii” WPiA US.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • radca prawny,
  • w latach 2006-2013 pracownik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie;
  • od 2013 r. członek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie;
  • od 2017 r. prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.

   

  Monografie

  1. Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków, Presscom, Wrocław 2012, ss. 215.
  2. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych. Studium administracyjno-prawne, Difin, Warszawa 2013, ss. 357.
  3. Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wydawnictwo PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2018, ISBN 978-83-65611-95-6, ss. 630.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Kilka uwag w sprawie nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (w:) J. Sługocki (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
  2. Przepisy wprowadzające i końcowe oraz akty wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (w:) J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, C. H. Beck, Warszawa 2004.
  3. Stanowisko Unii Europejskiej wobec organizacji pozarządowych,, (w:) Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
  4. Wolność stowarzyszania się jako forma realizacji zasady suwerenności Narodu (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, LexisNexis, Warszawa 2005.
  5. Obrona praw podmiotowych jako podstawa udziału organizacji pozarządowej w administracyjnym postępowaniu jurysdykcyjnym i sądowoadminiastracyjnym, (w:) J. Ciapała, K. Flaga – Gieruszyńska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  6. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej nową instytucją polskiego prawa administracyjnego, (w:) J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2009 (współautor Drab M.).
  7. Wpływ alternatywnych wobec prawa administracyjnego dyscyplin badawczych na ogólne postępowanie administracyjne, (w:) Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego i T. Stanisławskiego, C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 241-258.
  8. Postępowanie przed prezesem Urzędu Komunikacji Publicznej, (w:) Rynek usług telekomunikacyjnych, pod red. H. Babisa, K. Flagi-Gieruszyńskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2011, s. 254-296.
  9. Problematyka dopuszczalności traktowania komitetów wyborczych jako stron postępowania administracyjnego na przykładzie rozstrzygnięć wydawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych, (w:) Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. D. Wacinkiewicza, Gorzów 2011, s. 95-116.
  10. Art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako podstawa procesowa rozstrzygnięć podejmowanych w ogólnych postępowaniach administracyjnych, (w:) Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, pod red. D. R. Kijowskiego, J. Radwanowicz – Wanczewskiej, M. Wincenciaka, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 228 – 238.
  11. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia i stosowania prawa, (w:) Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 416-447.
  12. Stosunek źródeł prawa polskiego do unijnego w kontekście instytucji wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego, (w:) Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. A. Bałabana, J. Ciapały, P. Mijala, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 245-259.
  13. Ochrona danych osobowych zawartych w aktach ogólnego postępowania administracyjnego w świetle regulacji unijnej i krajowej, (w:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, pod red. J. Sługockiego, Tom 2, Presscom, Wrocław 2014, s. 509-521.
  14. Uprawnienia osób fizycznych (obywateli) w postępowaniu administracyjnym w świetle zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 55-68.
  15. Problematyka jawności działania samorządu terytorialnego w aspekcie dostępu do akt ogólnego postępowania administracyjnego, (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 315-335.
  16. Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w aspekcie zasad ogólnych postępowania administracyjnego, (w:) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 411-422.
  17. Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, s. 89-112.
  18. Kilka uwag w zakresie sądowej kontroli postanowień wierzyciela w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (w:) R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze w systemie administracji publicznej, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 207-223. ISBN 978-83-255-8789-5.
  19. Realizacja celów publicznych przez organizacje pozarządowe, (w:) Arwid Mednis (red.), Misja publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, Tom I, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2016, s. 513-526. ISBN 978-83-64512-89-6.
  20. Podstawy normatywne stosowania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w stosunku do przedsiębiorców – wybrane problemy, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 153-172. ISBN 978-83-945471-1-0.
  21. Kilka uwag w zakresie przesłanek i trybu wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego (w:) Jan Paweł Tarno, Adam Szot, Piotr Pokorny (red.), Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Lublin 2016, ISBN 978-83-944180-0-7, s. 131-147.
  22. Weryfikacja aktów administracyjnych według założeń modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w kontekście uregulowań kodeksu postępowania administracyjnego, (w:) J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7627-135-4, s. 331-348.
  23. Aksjologiczne aspekty stosowania instytucji stwierdzenia nieważności w ogólnym postępowaniu administracyjnym, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-266-3, s. 1043-1057.
  24. Optymalizacja finansowania zadań na rzecz rodziny w aspekcie problematyki egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 91-113.
  25. Postępowanie w sprawie petycji, wniosków i skarg, (w:) Mateusz Błachuski, Grzegorz Sibiga (red.), Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej, Presscom, Wrocław 2017, ISBN 978-83-65611-38-3, s. 47-73.
  26. Kilka uwag w sprawie procedury uchwalania uchwały reklamowej (krajobrazowej), (w:) B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8107-714-9, s. 369-383.
  27. Weryfikacja prawidłowości milczącego załatwienia sprawy, (w:) J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN: 9788381245814, s. 466-475.
  28. Zasady ponoszenia kosztów przywrócenia, zmiany stanu oraz przełożenia urządzenia typu liniowego w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnej w aglomeracji polegającej na budowie lub przebudowie drogi, (w:) B. Dolnicki (red.) Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-900-3, s. 164-173.
  29. Instytucja przedawnienia obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako podstawa ochrony praw jednostki, (w:) T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka (red.), Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, ISBN 978-83-231-3879-2, s. 251-268.
  30. Kilka uwag w zakresie instytucji prawnej sprzeciwu od decyzji kasacyjnej, (w:) P. Kledzik, K. Samulska, P. J. Suwaj (red.), Zmiany administracyjnego prawa proceduralnego z perspektywy praktyki i teorii, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2019, ISBN 978-83-65466-57-0, s. 41-58.
  31. Wzorce i zasady działania wierzycieli oraz organów egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym w kontekście regulacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych, (w:) B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-306-2, s. 618-640.
  32. Problematyka podmiotowości samorządu terytorialnego – w aspekcie statusu organu wykonawczego gminy w postępowaniu egzakucyjnym w administracji, (w:) M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-990-3, s. 215-241.
  33. Postępowanie egzekucyjne, (w:) M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-688-9, s. 449-535.
  34. Problematyka uelastycznienia ogólnego postępowania administracyjnego. Kilka uwag w aspekcie rozwiązań normatywnych oraz rozwiązań związanych z COVID-19, (w:) A. Bochentyn, J. H. Szlachetko (red.), Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w stanie kryzysu, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, ISBN 978-83-8127-707-5 (e-book), s. 282-304.

   

  Podręczniki

  1. Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Sługockiego, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2006 (współautorzy podręcznika: A. Barczak, M. Drab, E. Góral, M. Górski, A. Kalinowska – Sługocka, A. Monarcha – Matlak, M. Ofiarska, J. Sługocki, J. Strzelecki, S. Wach).

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. A few comments on the amendment to the act on execution proceedings in administration, (w:) J. Sługocki (red.), Public administration and administrative law in the face of European integration, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  2. Michalak Magdalena, Kledzik Przemysław, The Issue of Control of Administrative Acts in the Context of the Current Regulations of the Court and Administrative Procedure in Poland, (w:) David Hejč, Alena Kliková, Anna Chamráthová, Jiří Valdhans (red.), Dny Práva 2016 – Days of Law 2016, Část IX. Deset let účinnosti správního řádu z hlediska soudní judikatury, Masarykova univerzita, Brno 2017, Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, vol. 590/2017, ISBN 978-80-210-8560-2, s. 104-118. Publikacja dostępna na stronie: https://www.law.muni.cz/dokumenty/39680
  3. Kledzik P., Michalak M., Extrajudicial protection of the rights of individuals in relations with the European Union and polish administration – role of the ombudsman, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 529-536.
  4. Kledzik P., Michalak M., Participation of social organisations in administrative procedures in environmental matters in the European Union and Polish legal system, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 697-704.
  5. Kledzik P., Michalak M., Financial Administrative Penalties New Regulation of the Polish Administrative Procedure, (w:) L. Potĕšil, D. Hejč, J. Valdhans (red.) Dny Práva 2017, Days of law 2017, Část VIII, Odpovĕdnost za přestupky, Brno 2018, Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, vol. 619/2018, ISBN 978-80-210-8955-6, s. 182-193. Publikacja dostępna na stronie: https://www.law.muni.cz/dokumenty/44680.
  6. Personal scope of the right to petition against national and EU normative solutions, (w:) Michalak M., Kledzik P. (red.), Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-262-4, s. 50-61.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Problematyka statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego jako wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze pieniężnym – wybrane zagadnienia, Przegląd Naukowy Disputatio, Tom XX, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 95-113.
  2.  Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej – na przykładzie unormowań dotyczących wydawania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2016, nr 1 (64), s. 9-23 (współautor Bałaban A.) (wkład procentowy A. Bałabana 1/5 całości).
  3.  Kilka uwag w zakresie granic przestrzennych pasa drogowego drogi publicznej, Roczniki Nauk Prawnych 2016, tom 26, nr 1, s. 139-159.
  4.  Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym dróg publicznych oraz naliczania związanych z tym opłat i kar pieniężnych – po zmianach wprowadzonych ustawą krajobrazową, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka 2016, nr 2 (43), s. 100-127.
  5. Kilka uwag w zakresie stosowania instytucji ulg w spłacie należności pieniężnych oraz zwolnień z kosztów postępowania w trybach ogólnego postępowania administracyjnego,  Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej – jednostka jako podmiot ochrony prawnej, XIX tom, 9 zeszyt, II część, 2018, Łódź-Warszawa, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, ISSN 2543-8190 wersja elektroniczna, ISSN wersja papierowa 1733-2486, s. 117-132.
  6. Problematyka kategorii stron postępowania administracyjnego w kontekście przesłanki zgody strony na uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2018, nr XVI/1[1], s. 87-98.
  7. Skutki uchwalenia uchwały krajobrazowej – w kontekście projektów i unormowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Acta Iuris Stetinensis 2019, nr 1 (25), s. 49-66, DOI: 10.18276/ais.2019.25-03. Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej: https://wnus.edu.pl/ais/file/article/download/15686.pdf
  8. Wybrane problemy dochodzenia realizacji obowiązków administracyjnych o charakterze niepieniężnym, Studia Prawnoustrojowe 2022, nr 57, ISSN 1644-0412, s. 277-291. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/prawne/Studia-Prawnoustrojowe-57.pdf

   

  Artykuły w języku obcym

  1.  The Citizen as a Consumer of Services Provided by Public Administration under Polish Public Law, International Journal on Consumer Law and Practice 2015, volume 3, s. 85-100 (współautor D. Wacinkiewicz).
  2. Michalak Magdalena, Kledzik Przemysław, Public participation in dealing with cases in administrative procedure – reflections on the basis of the Polish legal system, Tribuna Juridică (Juridical Tribune) 2018, Volume 8, Issue 2, The Bucharest University of Economic Studies, Editura ASE Bucureşti, ISSN 2247-7195, e-ISSN 2248-0382, ISSN-L 2247-7195, s. 425-436. Artykuł w wersji elektronicznej dostępny na stronie: http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An8v2/8.%20Magdalena%20Michalak.pdf.
   Czasopismo indeksowane w Bazie Web of Science.
  3. Michalak M., Kledzik P., How many Instances in the Polish Administrative Procedure? Analysis of Normative Solutions in the Aspect of Procedures for Reviewing Decisions Issued by the Executive Bodies of Local Self-government, Lex Localis-Journal of Local Self-Government, Vol 18 No 4 (2020), ISSN 1581-5374, p. 977-997.
  4. Michalak M., Kledzik P., The Aarhus Convention and Polish Regulations Concerning Parties to Proceedings for Issuing the EIA Decisions, Journal for European Environmental & Planning Law, Volume 18 (2021), ISSN 1613-7272, DOI: 10.1163/18760104-18010005, p. 56-76.
  5. The Subject Matter of Respecting the Time Limit to File an Appeal by a Party  not Recognized by the Authority as a Party in Administrative Proceedings, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2021, tom XIV, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.1-17, s. 193-203. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kledzik_2021_1.pdf
  6. Appeal Against Administrative Decision in Part in the Aspect of Selected Constitutional Standards of the Democratic Rule of Law, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 4 (68)/2022, DOI: 10.15804/ppk.2022.04.22, ISSN 2082-1212, s. 289-300.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Kledzik P., Samulska K., Suwaj P. J. (red.), Zmiany administracyjnego prawa proceduralnego z perspektywy praktyki i teorii, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2019, ISBN 978-83-65466-57-0, ss. 19.
  2. Jaworska-Dębska B., Kledzik P., Sługocki J. (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-306-2, ss. 968.
  3. Suwaj P., Kledzik P., Samulska K. (red.), Współdziałanie w administracji, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020, ISBN 978-83-65466-93-8, ss. 220.
  4. Suwaj P. J., Kledzik P., Samulska K. (red.), Proces stosowania prawa w dobie koronawirusa SARS-COV-2. Szanse i zagrożenia, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2022, ISBN: 978-83-66703-94-0, ss. 161.

   

  Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

  1.  Sługocki Janusz (red.), Michalak Magdalena (red.), Kledzik Przemysław (red.), Administrative Law and Science in the European Context, Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-7972-143-6, ss. 211.
  2. Michalak M. (red.), Kledzik P. (red.), Administrative Law and Science in the European Context Vol. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-262-4, ss. 188.

Accessibility Toolbar