• 19 PAŹ 17

  dr Przemysław Katner


  Stanowisko: 
  Adiunkt

  e-mail: przemyslaw.katner@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 36

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 205

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo cywilne, w tym zobowiązania i własność intelektualną, oraz prawo handlowe.
  .
  Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym monografii „Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu”, „Umowa sekurytyzacyjna, w: System Prawa Prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane”, „Umowa faktoringu i forfaitingu, w: System Prawa Handlowego. Prawo Umów handlowych, Tom 5C”, „Zasada odpowiedzialności przy odszkodowaniu ryczałtowym z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. Glosa do wyroku SN z dnia 16 lutego 2017 r., I CSK 100/16, Glosa 2018, nr 2″; współautor komentarza „Ustawa o prawach konsumenta”.
  .
  Stypendysta Fulbright’a (Junior Program) w Waszyngtonie  w latach 2004-2005, International Legal Studies Programme na Uniwersytecie Universitare Instellung Antwerpen w Antwerpii, International Business and Trade Summer Law Program organizowany w Krakowie przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2003 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu”pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Pyziak-Szafnickiej (wyróżniona w XLVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie), uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo cywilne – część ogólna;
  • zajęcia dydaktyczne na I, II i III stopniu studiów oraz dla studentów programu Erasmus.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • radca prawny;
  • etatowa aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
  • 2006 r. – kancelaria Sołtysiński & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa w Warszawie;
  • od 2012 r. – arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2012 r. – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego WPiA US;
  • w latach 2010 – 2020 – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UŁ;
  • wykłady gościnne m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

  Monografie

  1. Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 558.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Rozwój sądów arbitrażowych na przykładzie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, (w:) Právo, obchod, ekonomika III, red. J. Suchoža, J. Husár,  Koszyce 2013, s. 684-697 (współautor J. Janeta) (AFILIACJA UNIWERSYTET ŁÓDZKI).
  2. Wpływ faktoringu na przedsiębiorców w dobie kryzysu ekonomicznego,  (w:) Právo, obchod, ekonomika IV, red. J. Suchoža, J. Husár, Koszyce 2014, s. 100-108.
  3. Zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej a odpowiedzialność za jej zobowiązania, (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 334-351 (współautor Z. Kuniewicz) (BRAK AFILIACJI NA RZECZ WPIA US).
  4. Sekurytyzacja jako konstrukcja ekonomiczno-prawna obecna w polskim porządku prawnym, (w:) J. Suchoža, J. Husár, R. Huckova (red.), Právo, obchod, ekonomika V, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2015, s. 212-218.
  5. Zakres opłat pobieranych za skorzystanie przy dokonywaniu płatności z określonego sposobu zapłaty w świetle art. 383¹ K.c., (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 77-82.
  6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r., SK 32/14, (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-661-6, s. 184-196 (współautor W.J. Katner).
  7. Czy umowa faktoringu powinna stać się umową nazwaną?, (w:) W. Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ISBN 978-83-8088-873-9, s. 29-41.
  8. Pozycja prawna stron umowy franczyzy (franczyzowej, franchisingowej), (w:) A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-769-6, s. 1382-1400.
  9. Umowa sekurytyzacyjna, (w:) W. J. Katner (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Tom 9, wyd. 3, C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2018, s. 798-819.
  10. Faktoring (umowa faktoringu), Forfaiting, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa, Tom IV Prawo handlowe, red. tomu W.J. Katner, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2018, ISBN tom 14 978-83-64556-13-5, s. 105-106, s. 108-109.
  11. Katner P., Katner W. J., Uczciwość zachowania podmiotów obrotu gospodarczego – zagadnienia wybrane na tle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny, (w:) J. Haberko, J. Grykiel, K. Mularski (red.), Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka, Seria: Księgi pamiątkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8235-893-3, s. 273-282.
  12. Czy „faktoring odwrotny” stanowi szczególny rodzaj faktoringu, a umowa „faktoringu odwrotnego” – umowy faktoringu?, (w:) K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański (red.), W poszukiwaniu dobrego prawa. Tom II, Perspektywa prywatnoprawna. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Steca, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-205-8, s. 685-696.
  13. Precz z lichwą 2.0! Niekończąca się opowieść?, (w:) S. Byczko, A. Kappes, B. Kucharski, U. Promińska (red.), Non omne quod licet honestum est. Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pracy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Łódź-Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-694-0, s. 342-352.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. An agency contract in the Polish Civil Code against the background of the EU directive, (w:) Právo, obchod, ekonomika III. Zborník vedeckých prác, pod red. J. Suchoža, J. Husár, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Koszyce 2013, s. 498-512 (współautor I. Mycko-Katner).
  2. Personal guarantees between commercial law and consumer, (w:) Rapports Polonais. XIXth International Congress of Comparative Law, red. B. Lewaszkiewicz – Petrykowska, Wydawnictwo Łódź University Press, Łódź 2014, s. 201-222 (współautor W. J. Katner).
  3. Resurrection of Securitisation – Has the EU Found the Right Solution?, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 11201-11206.
  4. Cryptocurrencies: the Impossible Domestic Law Regime?, (w:) B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, D. Skupień (red.), Rapports Polonais. XXIst International Congress of Comparative Law, Asunción, 23-28 X 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, ISBN: 978-83-8142-853-8, s. 159-180.

   

  Komentarze

  1. Komentarz do art. 44 pkt 2-6, art. 44 pkt 25, art. 44 pkt 31-37, (w:) M. Namysłowska, D. Lubasz (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 374-397, s. 516-537, s. 592-610.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Miejsce spełnienia świadczenia w świetle art. 454¹ k.c. – zagadnienia prawne, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, Tom V, Miscellanea, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, s. 65-74.
  2. Sekurytyzacja aktywów spółki handlowej, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 11, s. 12-16.
  3. Zasada odpowiedzialności przy odszkodowaniu ryczałtowym z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16.02.2017 r., I CSK 100/16, Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2018, nr 2, s. 80-91.
  4. Pojęcie wierzytelności stwierdzonej pismem w przepisach o przelewie wierzytelności, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2021, z. 1, ISSN 1230-7173, s. 79-104.
  5. Nielojalność zamawiającego będącego jednostką sektora finansów publicznych a obowiązek zapłaty kary umownej przez wykonawcę będącego spółką z o.o., Przegląd Prawa Handlowego, Nr 10/2021 [350], ISSN: 1230-2996, s.47-52.
  6. Rozliczenie się wspólnika przejmującego majątek spółki jawnej na podstawie art. 66 k.s.h. z drugim wspólnikiem, Przegląd Prawa Handlowego, nr 9 (361)/2022, ISSN 1230-2996, s. 51-58.
  7. Janeta J., Katner P., Przejęcie majątku spółki: zagadnienia wybrane na tle orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, Radca Prawny 2023, nr 3(36), DOI: 10.4467/23921943RP.23.025.19063, s.63-84.

  Artykuły w języku obcym

  1. Simple, Transparent and Standardised Securitisation (STS Securitisation) as a Specific Type of Securitisation under the Regulation 2017/2402, Studia Iuridica Lublinensia 2020, Vol 29, No 5, DOI: 10.17951/sil.2020.29.5.103-116, ISSN: 1731-6375, e-ISSN: 2449-8289, s. 103-116. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://journals.umcs.pl/sil/article/view/11137

   

  Podręczniki

  1. Katner Przemysław, Byczko Szymon, Jakubiec Andrzej, Janeta Jakub, Kappes Aleksander, Katner Wojciech J. (red.), Kucharski Bartosz, Promińska Urszula, Rzetelska Anna, Prawo gospodarcze i handlowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 805. ISBN 978-83-8092-777-3 (Katner P. opracował: część B rozdział VIII § 9. Umowa faktoringu. Forfaiting, s. 574-582; część C rozdział II § 4. Sekurytyzacja, s. 696-703).
  2. Katner Przemysław, Byczko Szymon, Jakubiec Andrzej, Janeta Jakub, Kappes Aleksander, Katner Wojciech J. (red.), Kucharski Bartosz, Promińska Urszula, Rzetelska Anna, Węgierski Maciej, Prawo gospodarcze i handlowe, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ss. 832,  ISBN 978-83-8160-107-8 (Katner P. opracował: część B rozdział VIII § 9. Umowa faktoringu. Forfaiting, s. 591-600; część C rozdział II § 4. Sekurytyzacja, s. 722-730).

Accessibility Toolbar