• 19 PAŹ 17

  dr Przemysław Katner

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: przemyslaw.katner@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 36

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 205

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12:45
  Konsultacje: wtorek: 2X – 16X, 30X – 20 XI, 4 XII – godz. 14.15 – 15.00; 23 X, 18 XII, 15 I – godz. 11.45 – 12.30; 27 XI – godz. 17.00 – 17.45; 11 XII, 8 I, 22 I – godz. 10.45 – 11.30

  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 7,21.X, 2,16.XII, 13,27.I godz. 17.45 – 18.30; 18.XI godz. 17.00 – 17.45

  Monografie

  1. Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 558.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Rozwój sądów arbitrażowych na przykładzie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, (w:) Právo, obchod, ekonomika III, red. J. Suchoža, J. Husár,  Koszyce 2013, s. 684-697 (współautor J. Janeta) (AFILIACJA UNIWERSYTET ŁÓDZKI).
  2. Wpływ faktoringu na przedsiębiorców w dobie kryzysu ekonomicznego,  (w:) Právo, obchod, ekonomika IV, red. J. Suchoža, J. Husár, Koszyce 2014, s. 100-108.
  3. Zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej a odpowiedzialność za jej zobowiązania, (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 334-351 (współautor Z. Kuniewicz) (BRAK AFILIACJI NA RZECZ WPIA US).
  4. Sekurytyzacja jako konstrukcja ekonomiczno-prawna obecna w polskim porządku prawnym, (w:) J. Suchoža, J. Husár, R. Huckova (red.), Právo, obchod, ekonomika V, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2015, s. 212-218.
  5. Zakres opłat pobieranych za skorzystanie przy dokonywaniu płatności z określonego sposobu zapłaty w świetle art. 383¹ K.c., (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 77-82.
  6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r., SK 32/14, (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-661-6, s. 184-196 (współautor W.J. Katner).
  7. Czy umowa faktoringu powinna stać się umową nazwaną?, (w:) W. Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ISBN 978-83-8088-873-9, s. 29-41.
  8. Pozycja prawna stron umowy franczyzy (franczyzowej, franchisingowej), (w:) A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-769-6, s. 1382-1400.
  9. Umowa sekurytyzacyjna, (w:) W. J. Katner (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Tom 9, wyd. 3, C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2018, s. 798-819.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. An agency contract in the Polish Civil Code against the background of the EU directive, (w:) Právo, obchod, ekonomika III. Zborník vedeckých prác, pod red. J. Suchoža, J. Husár, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Koszyce 2013, s. 498-512 (współautor I. Mycko-Katner).
  2. Personal guarantees between commercial law and consumer, (w:) Rapports Polonais. XIXth International Congress of Comparative Law, red. B. Lewaszkiewicz – Petrykowska, Wydawnictwo Łódź University Press, Łódź 2014, s. 201-222 (współautor W. J. Katner).

   

  Komentarze

  1. Komentarz do art. 44 pkt 2-6, art. 44 pkt 25, art. 44 pkt 31-37, (w:) M. Namysłowska, D. Lubasz (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 374-397, s. 516-537, s. 592-610.

   

  Artykuły

  1. Miejsce spełnienia świadczenia w świetle art. 454¹ k.c. – zagadnienia prawne, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, Tom V, Miscellanea, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, s. 65-74.
  2. Sekurytyzacja aktywów spółki handlowej, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 11, s. 12-16.
  3. Zasada odpowiedzialności przy odszkodowaniu ryczałtowym z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16.02.2017 r., I CSK 100/16, Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2018, nr 2, s. 80-91.

   

  Podręczniki

  1. Katner Przemysław, Byczko Szymon, Jakubiec Andrzej, Janeta Jakub, Kappes Aleksander, Katner Wojciech J. (red.), Kucharski Bartosz, Promińska Urszula, Rzetelska Anna, Prawo gospodarcze i handlowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 805. ISBN 978-83-8092-777-3 (Katner P. opracował: część B rozdział VIII § 9. Umowa faktoringu. Forfaiting, s. 574-582; część C rozdział II § 4. Sekurytyzacja, s. 696-703).
  2. Katner Przemysław, Byczko Szymon, Jakubiec Andrzej, Janeta Jakub, Kappes Aleksander, Katner Wojciech J. (red.), Kucharski Bartosz, Promińska Urszula, Rzetelska Anna, Węgierski Maciej, Prawo gospodarcze i handlowe, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ss. 832,  ISBN 978-83-8160-107-8 (Katner P. opracował: część B rozdział VIII § 9. Umowa faktoringu. Forfaiting, s. 591-600; część C rozdział II § 4. Sekurytyzacja, s. 722-730).