• 26 PAŹ 21

  prof. dr hab. Wojciech Patryas

  Stanowisko: Profesor

  e-mail: wojciech.patryas@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28-87

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 105

   


  Obszar prowadzonych badań: teoria prawa, filozofia.
  .
  Dorobek naukowy obejmują prace z zakresu filozofii i teorii prawa, m.in.: „Eksperyment a idealizacja”, „Idealizacyjny charakter interpretacji humanistycznej”, „Uznawanie zdań”, „Interpretacja karnistyczna”, „Studium metodologiczne”, „Zaniechanie”, „Próba analizy metodologicznej”, „Definiowanie pojęć prawnych”, „Rozważania o normach prawnych”, „Performatywy w prawie”, „Próba wyjaśnienia domniemań prawnych” i „Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy”, podręcznik „Elementy logiki dla prawników” oraz skrypt „Elementy logiki i legislacji”.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 1967 – 1971 – studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (praca magisterska pod kierunkiem prof. Zygmunta Ziembińskiego);
  • 1971 – 1972 – uczestnik Studium Doktoranckiego przy Instytucie Filozofii UAM;
  • 1974 r. – obrona pracy doktorskiej pt. „Eksperyment a idealizacja” (praca napisana pod kierunkiem prof. Leszka Nowaka);
  • 1978 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Idealizacyjny charakter interpretacji humanistycznej”;
  • 1991 r. – nadanie tytułu profesora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: logika prawnicza, teoria prawa, elementy logiki praktycznej;
  • seminaria dyplomowe.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • emerytowany radca prawny;
  • 1979 – 1981 – aplikacja sędziowska przy Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu;
  • 1991 – 1992 – asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Poznaniu;
  • 1992 – 1994 – sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 1972 r. – zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Filozofii UAM;
  • 1975 r.  – zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii UAM;
  • 1981 – 1990  – stanowisko docenta w Instytucie Filozofii UAM;
  • 1983 r. – stanowisko docenta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UAM;
  • 1983 – 2019 – profesor w  Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM;
  • 1988 – 1991 – stanowisko docenta w PWSSP w Poznaniu;
  • 1993 – 2013 – wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;
  • 2003 – 2006 – wykładowca na Akademii Medycznej w Poznaniu;
  • od 11 października 2021 r. – zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Monografie

  1. Kreacyjna funkcja prawodawcy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2023, ISBN: 978-83-7972-688-2, ss. 293.

  Artykuły w języku polskim

  1. Przepisy o stosowaniu przepisów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2022, rok 84, z. 1, ISSN 0035-9629, s. 9-22. Tekst dostępny na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/29854/28247
  2. Przepisy o odpowiednim stosowaniu przepisów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2022, z. 3, DOI: 10.14746/rpeis.2022.84.3.01, ISSN 0035-9629, s. 5-19.
  3. Zagadnienie istnienia norm, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 4(37)/2023, DOI: 10.36280/AFPiFS.2023.4.68, ISSN 2082-3304, s. 68-78. Tekst dostępny na stronie: https://archiwum.ivr.org.pl/6318/zagadnienie-istnienia-norm/

   

Accessibility Toolbar