• 06 PAŹ 22

  prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

  Stanowisko: Profesor

  e-mail: hanna.paluszkiewicz@usz.edu.pl
  telefon służbowy: 91 444 28-33

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 303

   


  Obszar prowadzonych badań: Specjalista w dziedzinie prawa karnego procesowego.
  .
  Prowadzi badania w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów procesu karnego, a w szczególności orzekania poza rozprawą, praktycznych aspektów posiedzeń sądowych, sytuacji procesowej pokrzywdzonych, problematyki zasad procesowych, a także intertemporalistyki na gruncie tej dziedziny prawa. Analizuje wpływ prawa karnego procesowego na postępowania dyscyplinarne oraz na postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 1997 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Orzekanie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego przez sąd pierwszej instancji”;
  • 2008 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie dorobku naukowego, organizacyjnego i monografii pt. „Pierwszoinstancyjne merytoryczne orzekanie poza rozprawą w procesie karnym”;
  • 2018 – tytuł profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta RP po przeprowadzeniu procedury przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie dorobku naukowego, organizacyjnego i w zakresie kształcenia młodych kadr oraz monografii pt. „Studia z zakresu problematyki intertemporalnej w prawie karnym procesowym”.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: postępowanie karne, dynamika postępowania karnego, statyka postępowania karnego;
  • seminaria dyplomowe.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 1991 r. i nadal – radca prawny (OIRP w Poznaniu);
  • 2012 – 13 oraz 2016 – 2020 – członkostwo w Komisji Egzaminacyjnej na aplikacje prawnicze (aplikacja adwokacka);
  • 2019 – 2022 – członkostwo w Komisji ds. przygotowania zawodowych egzaminów radcowskich organizowanych przez Departament Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości (przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych);
  • 2013 – 2016 – członkostwo w Dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Nauczycieli Akademickich działającej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • 2016 – 2020 – Wiceprzewodnicząca i członkostwo w Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze (MNiSW);
  • 2021 i nadal – Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kadencja 2021-2024).

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 1995 – 1996 członkostwo w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UAM;
  • 1995 – 1996 – protokolant Senatu UAM;
  • 1998 – 2005 oraz 2008 – 2012 – Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów UAM;
  • 2010 – 2011 – Kierownik Zespołu przygotowującego strategię Wydziału Prawa i Administracji na lata 2010-2019 w zakresie celu strategicznego III określonego jako Wydział otwarty na otoczenie;
  • 2012 – 2014 – członkostwo w  Zespole Monitorującego Realizację Strategii na WPiA UAM;
  • 2012 – 2014 – wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej na WPiA UAM;
  • 2014 – 2022 – Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego WPiA Uniwersytet Zielonogórski;
  • 2016 – 2022 – członkostwo w Senatcie Uniwersytetu Zielonogórskiego;
  • 2018 – 2022 – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  Monografie

  1. Metodyka sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Wzory pism procesowych, Seria: Metodyki Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8291-418-4, ss. 635.
  2. Katarzyna Dudka, Małgorzata  Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Hanna Paluszkiewicz, Barbara Skowron, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, (red.) Katarzyna Dudka, Wolters Kluwer, wyd. III uaktualnione, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8328-447-7, ss.1732.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego policjantów, (w:) Paluszkiewicz H., Różniak-Krzeszewska B. (red.), Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego – status i uprawnienia, XII Seminarium Prawnicze z cyklu „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych”, Szkoła Policji w Pile, Uniwersytet SWPS 2023, ISBN 98-83-88360-98-5, s. 21-36.
  2. Hanna Paluszkiewicz, Sebastian Kowalski, Warunkowe umorzenie postępowania a zbieg przestępstwa i przestępstwa skarbowego z perspektywy procesowej, (w: ) Współczesne oblicza prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzosek; (red.) Janusz Czesław Bojarski, Natalia Daśko, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Agata Ziółkowska, wyd. Wolters Kluwer ,Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8328-612-9 s. 722-740.
  3. Kilka uwag o postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich – czy jest możliwe przeprowadzanie posiedzeń i rozpraw dyscyplinarnych w trybie zdalnym (on line)? Aktualne problemy prawa dyscyplinarnego (red. R.Giętkowski), wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2023, ISBN 978-83-8206-558-9, s. 309-322, ss.353.

  Artykuły w języku polskim

  1. Kilka uwag o modelu procedur kontrolnych w postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w świetle standardów konstytucyjnych, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023, nr 6 (76), DOI: 10.15804/ppk.2023.06.11, ISSN 2082-1212, s. 151-162. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/
   pliki/ppk/76/ppk7611.pdf
  2. Glosa do wyroku NSA z 28 czerwca 2022 r. sygn. III OSK 5260/21 (aprobująca), Przegląd Policyjny 2023, Tom 152, Nr 4, DOI: 10.5604/01.3001.0054.3595, ISSN 0867-5708, s. 262-268.

  Reakcja prac zbiorowych

  1. Paluszkiewicz H., Różniak-Krzeszewska B. (red.), Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego – status i uprawnienia, XII Seminarium Prawnicze z cyklu „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych”, Szkoła Policji w Pile, Uniwersytet SWPS 2023, ISBN 98-83-88360-98-5, ss.251.

  Podręczniki

  1. Dudka K., Jasińska M., Krupa A., Nawrocki M., Osiak-Krynicka K., Paluszkiewicz H., Wróbel P., Postępowanie karne w kazusach, Wolters Kluwer, Warszawa 2024, ISBN 978-83-8358-373-0, ss. 212.

Accessibility Toolbar