• 02 GRU 20

  Śp. prof. dr hab. Bronisław Ziemianin

  Biogram Profesora Bronisława Ziemianina

  Monografie

  1. Handel agencyjny. Zagadnienia organizacyjno-prawne, Zakład Wydawn. Nauk. Inst. Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa 1979, ss. 134.
  2. Organy przedsiębiorstwa państwowego, Wydawnictwo Naukowe WSP, Szczecin 1985, ss. 309.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwami państwowymi, (w:) Instytucje prawne w reformowanej gospodarce narodowej (studia prawne), pod red. Ludwika Bara, Ossolineum IPiP, Warszawa 1989, s. 132-149.
  2. Cywilnoprawne znaczenie uchwał organów samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego, (w:) Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Studia i rozprawy. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, pod red. S. Sołtysińskiego, UAM, Poznań 1990 (1991), s. 123-131.
  3. Etyka w pracy administracji, (w:) B. Ziemianin (red.), Podstawy nauki o administracji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
  4. Psychologia i socjologia w procesie administrowania, (w:) B. Ziemianin (red.), Podstawy nauki o administracji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998 (współautor Gorzko M.).
  5. Socjologiczna perspektywa, (w:) B. Ziemianin (red.) Podstawy nauki o administracji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998 (współautor Gorzko M.).
  6. Służebność drogi koniecznej na gminnej drodze wewnętrznej, (w:) L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze: księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze, Kraków 2005, 1557-1564.
  7. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, 625-632.
  8. Prawo własności, (w:) R. Skubisz, A. Kidyba (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, 429-435.
  9. Nabywanie gruntów prywatnych pod drogi publiczne, (w:) M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. N. Schulz (red.), Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2008, 73-84.
  10. Nadawanie stopni naukowych, (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, pod red. A. Choduń, S. Czepity, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 979-990.
  11. Umowa o przeniesienie własności przedsiębiorstwa oddanego spółce do odpłatnego korzystania, (w:) Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław 25-27 września 2008 r.), pod red. E. Gniewka, K. Górskiej, P. Machnikowskiego, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 527-531.
  12. Wybrane problemy dotyczące zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, pod red. M. Modrzejewskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 532-538 (współautor Z. Kuniewicz).
  13. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego, (w:) Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, pod red. J. Ciapały, A. Rosta, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Szczecin-Jarocin 2011, s. 345-350.
  14. Pozbawienie wyroku wykonalności, (w:) Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, pod red. F. Zolla, J. Pisulińskiego, P. Tereszkiewicza,   Lexis Nexis, Warszawa 2012, s. 839-846.
  15. Przywrócenie terminu do wniesienia opłaty sądowej, (w:) P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik (red.), Proces cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, 403-411.
  16. Rozgraniczenie nieruchomości, (w:) Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, pod red. M. Pecyny, J. Pisulińskiego, M. Podreckiej, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 123-131.
  17. Słowo wstępne, (w:) 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pod red. K. A. Dadańskiej, A. Tomczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 9-12.

  Artykuły

  1. Charakter prawny umów „agencyjnych”, Państwo i Prawo 1979, z. 7, s. 66-73.
  2. Agent – przedsiębiorstwo. Ryzyko czy ryczałt? (dot. umowy agencyjnej), Gazeta Prawna 1981, nr 17/18.
  3. Pozycja prawna zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego w świetle zasady jednoosobowego kierownictwa, Państwo i Prawo 1981, nr 2, s. 65-73.
  4. Skuteczna robotnicza kontrola, PiŻ 1982, nr 13 (współautor Jaworski T. B.).
  5. Prawo odpowiadające reformie (dot. rozstrzygania sporów gospodarczych), Gazeta Prawna 1982, nr 3.
  6. Docieranie tłoków (dot. samorządu pracowniczego), PiŻ 1983, nr 3.
  7. Docieranie tłoków (dot. zarządzania przedsiębiorstwem państwowym), PiŻ 1983, nr 3.
  8. Pełnomocnicy przedsiębiorstw państwowych, NP 1983, nr 9/10, s. 117-125.
  9. Pełnomocnicy przedsiębiorstw państwowych, Zeszyty Naukowe WSP Szczecin, Pr. Studium Adm. 1983, nr 3, s. 44-61.
  10. Dyrektor bez konkursu, PiŻ 1984, nr 8.
  11. Przedsiębiorstwo – kombinat – zakład, Rzeczpospolita 1985, nr 78.
  12. Odwołanie dyrektora, Rzeczpospolita 1985, nr 266.
  13. Powstaje komentarz (dot. ustawy o przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie załogi), Życie Gosp. 1985, nr 44.
  14. Rola dyrektora. Ważne dla samorządu załogi, Rzeczpospolita 1985, nr 140.
  15. Partnerski układ (dot. współpracy dyrektora z samorządem), Zarządzanie 1986, nr 4, s. 42-43.
  16. Polecenie służbowe a samodzielność dyrektora, Zarządzanie 1986, nr 5, s. 42-43.
  17. Samorząd pracowniczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Prz. Organizacji 1986, nr 1, s. 21-24.
  18. Współdziałanie rad narodowych z organami samorządu załóg, Życie Gosp. 1986, nr 258, 272.
  19. Glosa do uchwały SN z 8.VIII.1984 r., III PZP 27/84 (dot. wyborów do rady pracowniczej), OSPiKA 1987, poz. 152 p.
  20. Glosa do wyroku SN z 25.IX.1985 r., IV PP 6/85 (dot. stosunków między przedsiębiorstwami a ich organami założycielskimi), OSPiKA 1987, poz. 211 p.
  21. Rozszerzenie samorządności pracowniczej (kierunki rozwiązań prawnych), Życie Gosp. 1987, nr 31.
  22. Ustrój wewnętrzny przedsiębiorstwa państwowego w świetle ustawy z 1981 roku, Studia Prawnicze 1987, nr 2, s. 39-53.
  23. Zgodność z prawem postanowień statutu i ordynacji wyborczej (dot. samorządu przedsiębiorstwa), Życie Gosp. 1987, nr 14.
  24. Rozstrzyganie sporów, Życie Gospodarcze 1988, nr 10 (współautor Bieniek G.).
  25. Wybór rady pracowniczej zakładu, Życie Gosp. 1988, nr 6.
  26. Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Życie Gospodarcze 1988, nr 18 (współautor Jaworski T. B.).
  27. Namiastka samorządu na kolei, Życie Gosp. 1990, nr 32.
  28. Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 30.V.1990 r., III CZP 8/90 (dot. charakteru prawnego działań pełnomocnika przy tworzeniu spółek), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1991, nr 1, s. 53-55.
  29. Glosa do uchwały SN z 20.V.1992 r., III CZP 54/92 (dot. przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w zakład budżetowy), Orzecznictwo Sądów Polskich 1993, nr 3, poz. 55 c.
  30. Pozycja prawna burmistrza, NPP 1994, nr 11/12, s. 11-12.
  31. Tryb dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów restrukturyzacyjnych w rolnictwie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1997, nr 2, 43-48.
  32. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 1999 r., III CZP 4/99, Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 11, poz. 196c.
  33. Glosa do wyroku SN z 18 listopada 1999 r., I CKN 209/98, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, nr 12, poz. 184c.
  34. Blaski i cienie kodeksu spółek handlowych, Państwo i Prawo 2001, nr 7, 26-29.
  35. Prawo rzeczowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Roczniki Prawnicze 2006, nr 16.
  36. Przepis nie jest lekarstwem na wszystko (dot. nadmiaru legislacji), Rzeczpospolita 2006, nr 59.
  37. Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 1.03.2007 r. III CZP 94/06 (dot. legitymacji czynnej odwołanych członków władz spółki do zaskarżenia uchwał zgromadzenia wspólników), Glosa 2008, nr 1, 47-55. (współautor Kuniewicz Z.)
  38. Prawo odkupu nieruchomości rolnej: rozbój w biały dzień, Rzeczpospolita 2008, nr 13.
  39. Jaki powinien być nowy kodeks cywilny, Rzeczpospolita 2009, nr 59, 60.
  40. Ewidentny błąd Trybunału Konstytucyjnego (dot. wywłaszczenia nieruchomości), Rzeczpospolita 2011, nr 214.
  41. Charakter prawny uchwał kolegialnych organów osób prawnych, Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 9, s. 46-49.
  42. Dopuszczenie dowodu z urzędu w sprawie o zachowek. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.12.2014 r. (IV CA 1/14), Przegląd Sądowy 2016, nr 1, s. 124-127 (współautor Ziemianin Karolina).
  43. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2015 r. (II OSK 429/14), Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, z. 1, s. 157-165 (współautor Ziemianin Karolina).

  Komentarze

  1. Samorządne przedsiębiorstwo państwowe. Komentarz problemowy, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987, ss. 206.
  2. Wprowadzenie, (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy z orzecznictwem, oprac. Przemysław Kierończyk, Wydawnictwo Lex, Sopot 1999.

  Podręczniki, skrypty oraz rozdziały w podręcznikach

  1. Ekonomiczne i prawne zagadnienia funkcjonowania państwowego aparatu gospodarczego, TNOiK, Szczecin 1977, ss. 32.
  2. Pozycja prawna dyrektora w samorządnym przedsiębiorstwie, PTE, Lublin 1984, ss. 30.
  3. Przykładowy statut przedsiębiorstwa państwowego, przykładowy statut samorządu załogi, przykładowa ordynacja wyborcza do organów samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego, TNOiK, Szczecin 1984, ss. 49.
  4. Wzorcowy regulamin posiedzeń rady pracowniczej, Wydawnictwo IWZZ, Warszawa 1989, ss. 63, do użytku wewnętrznego (współautor Gnacek H.).
  5. Prawo cywilne część ogólna, Wyd. 1, Ars boni et aequi, Poznań 1999, ss. 306, (wyd. 2, Ars boni et aequi, Poznań 2002; wyd. 3 zmienione i rozsz., Ars boni et aequi, Poznań 2003).
  6. Prawo rzeczowe, Zakamycze, Kraków 2003, ss. 335.
  7. Prawo cywilne część ogólna, Ars boni et aequi, Poznań 2007, ss. 305 (współautor Z. Kuniewicz).
  8. Prawo rzeczowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, ss. 270 (współautor K. Dadańska).Wyd 2 Warszawa 2011, ss. 308 (współautor K. Dadańska). Wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 312 (współautor K. Dadańska).
  9. Rozdział I. Źródła prawa zobowiązań, (w:) Prawo zobowiązań. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 17-25.
  10. Rozdział II. Zobowiązanie, (w:) Prawo zobowiązań. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 26-33.
  11. Rozdział III. Treść i rodzaje świadczeń,(w:) Prawo zobowiązań. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 34-71.
  12. Rozdział V. Wykonywanie zobowiązań, (w:) Prawo zobowiązań. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 72-77.
  13. Rozdział VI. Umowy jako źródła zobowiązań 1-§9, (w:) Prawo zobowiązań. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 95-134.
  14. Rozdział VI. Umowy jako źródła zobowiązań 11-§14, (w:) Prawo zobowiązań. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 146-149.
  15. Rozdział VII. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, (w:) Prawo zobowiązań. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 170-187.
  16. Rozdział VIII. Czyny niedozwolone, (w:) Prawo zobowiązań. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 188-283.

  Recenzje

  1. Błażejczyk M., Samorząd załogi przedsiębiorstwa, IWZZ, Warszawa 1985, 326. Recenzja, Życie Gosp. 1985, nr 22.
  2. Jaworski T. B., Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa 1987. Recenzja, Życie Gosp. 1988, nr 18.
  3. Kosikowski, H. Lewandowski, A. Rembieliński, M. Seweryński, Przedsiębiorstwo państwowe i samorząd jego załogi. Komentarz, PWN, Warszawa 1987, ss. 626. Recenzja, Państwo i Prawo 1988, z. 7, s. 128 – 131.
  4. Artykuł recenzyjny: Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej, praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Kowalewskiego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2015, s. 359, Wiadomości ubezpieczeniowe 2015, nr 3, s. 159-161.

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Samorząd terytorialny w nowych warunkach ustrojowych: przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze, praca zbiorowa, Wydawnictwo FRDL, Warszawa 1992, ss. 99 (red. wsp. A. Sosnowski).
  2. Podstawy nauki o administracji, Zapol, Szczecin 1998, ss. 210.
  3. Procesy ujednolicania prawa prywatnego w świetle integracji europejskiej. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu integracji europejskiej na przykładzie doświadczeń w Polsce i we Włoszech. Materiały pokonferencyjne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002 (red. wsp. B. Sitek, M. Tkaczuk).
  4. Prawa podmiotowe: pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Jarocin-Szczecin 2006 (red. wsp. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska).

  Opracowania in memoriam

  1. Profesor Zbigniew Radwański – wspomnienie pośmiertne, (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, pod red. A. Olejniczaka, J. Haberko, A. Pyrzyńskiej, D. Sokołowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 27-31.

Accessibility Toolbar