• 23 PAŹ 17

  prof. dr hab. Piotr Łaski

  Stanowisko: Profesor

  e-mail: piotr.laski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 56

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 327

   


  Obszar prowadzonych badań: problematyką państwa i terytorium w świetle prawa międzynarodowego publicznego, które oczywiście wynikają z dotychczasowych osiągnięć naukowych


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 1976 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • 1978 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie monografii pt. „Secesja części terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego”;
  • 2016 r. – nadanie tytułu profesora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: prawo międzynarodowe publiczne, system prawa międzynarodowego publicznego;
  • seminaria dyplomowe.

  Monografie

  1. Secesja części terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego, Lublin 1990, ss. 215.
  2. Nabycie i utrata terytorium w świetle prawa międzynarodowego. Zarys problematyki, Polgres Multimedia Szczecin 2013, ss. 195.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Adiudykacja w prawie międzynarodowym (w:) Z Ofiarski (red.), Księga jubileuszowa z okazji 15 – lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  2. Polskie żądania niemieckich reparacji wojennych i żądania odszkodowawcze Niemców w odniesieniu do własności poniemieckiej w Polsce (w:) L. Nowakowska (red.), Unia Europejska, zagadnienia procesu integracji, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno – Rolniczej, Bydgoszcz 2005.
  3. Suwerenność i współzależność we współczesnym prawie międzynarodowym (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, LexisNexis Warszawa 2005.
  4. Refleksje na temat samostanowienia jako prawa podmiotowego (w:) J. Ciapała, K. Flaga – Gieruszyńska (red.), Prawa podmiotowe, pojmowanie w naukach prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  5. Uwagi o podstawowych zasadach prawa międzynarodowego funkcjonujących we współczesnych stosunkach międzynarodowych (w:) W. Szymborski (red.), Stosunki międzynarodowe, wybrane problemy, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno – Rolniczej, Bydgoszcz 2006.
  6. Prawo międzynarodowe w polskim porządku prawnym okresu przynależności Polski do Unii Europejskiej (w:) P. Łaski (red.), Integracja europejska, aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno – Rolniczej, Bydgoszcz 2007.
  7. System instytucjonalny Unii Europejskiej (w:) P. Łaski (red.), Integracja europejska, aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 2007.
  8. Uwagi o immunitecie jurysdykcyjnym państwa i immunitecie głowy państwa w prawie międzynarodowym publicznym (w:) M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. N. Schulz (red.), Księga Jubileuszowa Profesora T. Smyczyńskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2008.
  9. Uwagi na temat umów międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską (w:) Z. Chmielewski, A. Szczepańska (red.), Prawne – polityczne – ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 34 – 40.
  10. Manipulacyjna działalność promocyjna na tle wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz w świetle działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (w:) R. Sowiński (red.), Konsument – Klient – Pacjent. Aspekty organizacyjno-prawne ochrony i wsparcia, Wrocław 2011 (współautor Gawłowicz I.).
  11. Uwagi na temat konieczności wojskowej w prawie konfliktów zbrojnych (w:) Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, pod red. J. Ciapały, A. Rosta, Wydział Prawa i Administracji, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna, Szczecin   Jarocin 2011, s. 207 – 217.
  12. Wolne Miasto Gdańsk 1920 – 1939. Państwo, wolne terytorium czy korporacja terytorialna? (w:) Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga jubileuszowa profesora Zdzisława Garlickiego, pod red. E. Mikos – Skuzy, K. Myszony – Kostrzewy, J. Poczobuta, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 579 – 590.
  13. Zwyczaj prawnomiędzynarodowy a Konstytucja RP z 1997 r. (w:) Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. A. Bałabana, J. Ciapały, P. Mijala, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 47 – 54 (współautor I. Gawłowicz).
  14. Ogólne zasady prawa (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 295 – 300.
  15. Kresy wschodnie – utracone terytorium Rzeczypospolitej, (w:) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 378-386.
  16. Uwagi na temat skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, (w:) M. Szuniewicz (red.), Mare nostrum. Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2015, s. 322-330 (współautor Mateusz Łaski).
  17. Stosowanie siły przez państwa w świetle prawa międzynarodowego. Zarys problematyki, (w:) L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Oficyna Wydawnicza „Zimowit” sp. z o.o., Rzeszów 2015, s. 219-232.
  18. Suwerenność i współzależność w świetle prawa międzynarodowego i stosunków zagranicznych państwa. Rywalizacja czy współdziałanie?, (w:) B. Krzan (red.), Ubi ius, ibi remedium, Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 337-346. ISBN 978-83-255-9154-0.
  19. Uwagi na temat aspektów materialnych stosowania prawa międzynarodowego w wewnątrzpaństwowym porządku prawnym, (w:) Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Bałabana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7666-485-9, s. 207-214.
  20. Prawo międzynarodowe a współczesne wyzwania. Kwestia globalizacji podmiotowości prawnomiędzynarodowej jednostki, fragmentacji prawa międzynarodowego, stosowania siły i dążenie do ładu międzynarodowego w stosunkach międzynarodowych, (w:) Cała-Wacinkiewicz E. (red.), Prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8128-975-7, s. 31-40.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Doctrina in public international law, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 11767-11770.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Terminy „wojna partyzancka” i „partyzant” w politologii i publicystyce, Studia Nauk Polit. 1981, nr 6, s. 143 – 155.
  2. Kilka uwag do terminu „prawa człowieka” występujące w ustawodawstwie wewnętrznym państwa i porządku międzynarodowym, Zeszyty Naukowe ATR Bydgoszcz Nauki Społeczne 1983, nr 14, s. 59 – 68 (współautor Makar Walenty).
  3. Kilka uwag o prawno – międzynarodowych zasadach wyłączenia przestępców politycznych spod ekstradycji, WPP 1984, nr 3, s. 353 – 362 (współautor Makar Walenty).
  4. Współczesny terroryzm – problemy polityczno – prawne, Studia Nauk Polit. 1984, nr 1, s. 185 – 197.
  5. Hiszpańsko – brytyjski spór o Gibraltar, Sprawy Międzynarodowe 1985, nr 7/8, s. 101 – 116.
  6. Premier i Rada Ministrów w systemie politycznym Polski Ludowej, Zeszyty Naukowe ATR Bydgoszcz Nauki Społeczne 1985, nr 19, s. 5 – 24.
  7. Kilka uwag o prawnomiędzynarodowych aspektach prawa azylu, WPP 1986, nr 2, s. 181 – 194.
  8. Międzynarodowe standardy sprawiedliwości, Zeszyty Naukowe ATR Bydgoszcz Nauki Społeczne 1986, nr 20, s. 51 – 66 (współautor Makar Walenty).
  9. Racja stanu, Studia Nauk Polit. 1987, nr 4, s. 53 – 65.
  10. Pojęcie secesji części terytorium państwa, Ann. UMCS t. 36 1989 (1992), s. 197 – 211.
  11. Dezintegracja Związku Radzieckiego i Jugosławii w świetle prawa międzynarodowego, Ann. UMCS 1992, nr 39, s. 55 – 79.
  12. Refleksje na temat identyczności i ciągłości państwa polskiego w XX wieku, Życie i Myśl 1994, nr 3, s. 18 – 23.
  13. Status prawnomiędzynarodowy Zakonu Maltańskiego, Ann. UMCS 1995, nr 42, s. 39 – 55.
  14. Zasiedzenie w prawie międzynarodowym, Ann. UMCS 1996, nr 43, s. 297 – 308.
  15. Uwagi na temat sukcesji państw i sukcesji rządów w świetle prawa międzynarodowego, Zeszyty Naukowe ATR Bydgoszcz Nauki Społeczne 1996, nr 26, s. 17 – 26.
  16. Uwagi na temat efektywnej okupacji w świetle prawa międzynarodowego, Zeszyty Naukowe Nauki Społeczne ATR Bydgoszcz 1997, nr 27, s. 17 – 30.
  17. Suwerenność i współzależność we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Studia Bałtyckie Administracja 1998, nr 2, s. 111 – 128.
  18. Zawojowanie w świetle prawa międzynarodowego, Zeszyty Naukowe Nauki Społeczne Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy 1999, nr 28, s. 25 – 38.
  19. Przyrost jako pierwotny sposób nabycia terytorium przez państwo, Zeszyty Naukowe USz. Praw. 1999, nr 10, s. 27 – 36.
  20. Refleksje na temat żądań odszkodowawczych niemieckich „osób wypędzonych” z tytułu ich wywłaszczenia w Polsce po II wojnie światowej, Zeszyty Naukowe ATR Bydgoszcz Nauki Społeczne 2001, nr 30, s. 35 – 44.
  21. Uwagi na temat cesji terytorialnej w prawie międzynarodowym, Zeszyty Naukowe USz. Praw. 2001, nr 13, s. 5 – 22.
  22. Uwagi na temat znaczenia terytorium w prawie międzynarodowym, Studia Bałtyckie Administracja 2001, t. 3, s. 66 – 76.
  23. Znaczenie terytorium w prawie międzynarodowym, Zeszyty Naukowe USz. Praw. 2001, nr 12, s. 5 – 15.
  24. Refleksje na temat żądań odszkodowawczych zabużan z tytułu utraty mienia na kresach wschodnich w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego, Ruch PES 2002, nr 4, s. 41 – 50.
  25. Unia Europejska i wspólnoty europejskie a prawo międzynarodowe publiczne (zarys problematyki), Zeszyty Naukowe ATR Bydgoszcz Nauki Społeczne 2003, nr 31, s. 51 – 61.
  26. Refleksje na temat żądań Niemców sudeckich anulowania tzw. dekretów Benesza, Ruch PES 2004, nr 1, s. 35 – 45.
  27. Reprezentacja stron w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Problemy Integracji Europejskiej 2005, t. 3.
  28. Rosyjsko – Niemiecki Gazociąg Północny w kontekście prawa międzynarodowego publicznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007, z. 2 (współautor Gawłowicz I.).
  29. Uwagi na temat prawnokarnej integracji na obszarze Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe, Nauki Prawne, nr 1, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 57 – 74.
  30. Uwagi na temat prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności państwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Roczniki Prawnicze 2010, tom 22, s. 17 – 39 (współautor Gawłowicz I.).
  31. Reforma europejskiego systemu ochrony praw człowieka na tle niektórych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Wielkiej Brytanii, Acta Iuris Stetinensis 2013, nr 4, s. 21 – 30 (współautor I. Gawłowicz).
  32. Uwagi dotyczące cywilnoprawnego immunitetu państwa przed sądem państwa forum w związku z popełnionymi przestępstwami podczas konfliktu zbrojnego, Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2013, tom IV, s. 269 – 275.
  33. Uwagi na temat siły i jej stosowania w prawie międzynarodowym, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 12, s. 61-83.
  34. Siła i jej stosowanie w świetle prawa międzynarodowego publicznego, Międzynarodowe Prawo Humanitarne. Tom VII. Wojna na Ukrainie, 2016, s. 113-130.
  35. Uwagi na temat prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności państwa z tytułu przekroczenia przez jego siły zbrojne w trakcie akcji militarnej represaliów zbrojnych lub konieczności wojskowej, Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2017, vol. VIII, s. 119-135 (współautor Mateusz Łaski).
  36. Secesja części terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego publicznego, Acta Iuris Stetinensis 2019, nr 1 (25), s. 67-87, DOI: 10.18276/ais.2019.25-04. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/file/article/download/15687.pdf.
  37. Polskie żądania reparacji wojennych wobec Niemiec oraz żądania odszkodowawcze Niemców wobec własności poniemieckiej w Polsce z tytułu jej utraty po II wojnie światowej, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2021, Vol. XIX, ISSN 1730-4504, s. 139-162.
  38. Łaski P., Słotwińska K., Stolica Apostolska a Państwo-Miasta Watykan. Kilka uwag o wspólnej podmiotowości prawnomiędzynarodowej, Kościół i Prawo 2021, Tom 10, Nr 1, ISSN 0208-7928, s. 57-68. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.
   php/kip/article/view/16290/15593

   

  Artykuły w języku obcym

  1. The Prescription in International Law – Some Remarks, PYIL t. 23 1997/1998, s. 219 – 227.
  2. Northern Gas Pipeline in the Light of Public International Law, Polish Yearbook of International Law 2006 – 2008, t. XXVIII (współautor Gawłowicz I.).
  3. Russian – German North Gas Pipeline in Viev of Public International, Polish International Law 2009, t. 28, s. 149 – 162 (współautor Gawłowicz I.).
  4. Remarks about targeted killing in the light of public international law, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2020, nr 11, DOI: 10.14746/ppuam.2020.11.03, s. 57-66. Tekst dostępny na stronie: http://ppuam.amu.edu.pl/uploads/PPUAM%20vol.%2011/03_%C5%81aski.pdf
  5. State Borders in the Light of International Public Law. An Outline of the Issues, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2021, vol. 13, s. 29-42.
  6. Autonomous Territory in the Light of International Law, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2022, vol. 15, no. 1, ISSN 1899-7694, s. 155-162. DOI: 10.32084/tkp.4462. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4462/4539

   

  Podręczniki, skrypty

  1. Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego publicznego, Część 1 – 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, ss. 498 (oprac. P. Łaski, I. Gawłowicz, E. Cała).
  2. Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania, testy, kazusy, tablice, C. H. Beck Warszawa 2008, ss. 240 (współautorzy E. Cała – Wacinkiewicz, K. Flaga – Gieruszyńska).
  3. Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania, testy, kazusy, tablice, Wydanie 2, C. H. Beck Warszawa 2010, ss. 257 (współautorzy E. Cała – Wacinkiewicz, K. Flaga – Gieruszyńska).
  4. Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania, testy, kazusy, tablice, Wydanie 3, C. H. Beck Warszawa 2011, ss. 252 (współautorzy E. Cała – Wacinkiewicz, K. Flaga – Gieruszyńska).

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Międzynarodowe prawo prywatne (w:) E. Cała – Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, C. H. Beck, Warszawa 2011.
  2. Łaski P., Cesja, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. T. IV Prawo międzynarodowe publiczne, pod red. J. Symonidesa, D. Pyć, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 55-57.
  3. Łaski P., Derelikcja, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. T. IV Prawo międzynarodowe publiczne, pod red. J. Symonidesa, D. Pyć, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 69-70.
  4. Łaski P., Efektywna okupacja, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. T. IV Prawo międzynarodowe publiczne, pod red. J. Symonidesa, D. Pyć, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 89.
  5. Łaski P., Górbiel Andrzej, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. T. IV Prawo międzynarodowe publiczne, pod red. J. Symonidesa, D. Pyć, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 109.
  6. Łaski P., Integralność terytorialna, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. T. IV Prawo międzynarodowe publiczne, pod red. J. Symonidesa, D. Pyć, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 128.
  7. Łaski P., Nabycie terytorium, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. T. IV Prawo międzynarodowe publiczne, pod red. J. Symonidesa, D. Pyć, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 277.
  8. Łaski P., Odkrycie, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. T. IV Prawo międzynarodowe publiczne, pod red. J. Symonidesa, D. Pyć, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 299.
  9. Łaski P., Zasiedzenie, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. T. IV Prawo międzynarodowe publiczne, pod red. J. Symonidesa, D. Pyć, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 597-598.
  10. Łaski P., Zawojowanie, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. T. IV Prawo międzynarodowe publiczne, pod red. J. Symonidesa, D. Pyć, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 602.

   

  Recenzje

  1. Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea. Tom 2, Wyd. Kujawsko –  Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2012 (recenzja wspólna Tadeusz Felski).
  2. Recenzja książki: Flaga-Gieruszyńska K., Cała-Wacinkiewicz E., Wacinkiewicz D., Krzyżanowski P. (red.), Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2013, s. 258.
  3. Recenzja książki: E. Komorowska, A. Szlachta, M. Tarczyńska – Łuniewiewska (red.), Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo, Volumina.pl, Szczecin 2013, s. 176 (rec. wspólna z prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka, dr hab. Halina Chodurska prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie).
  4. Recenzja książki: Wojciech Szczepan Staszewski, Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 421. ISBN 978-83-8061-148-1 (recenzja wspólna Leonard Łukaszuk).
  5. Recenzja książki: B. Kołaczkowski, B. Sidi Diallo, Kształtowanie się regulacji prawnej zrzeszeń sportowych. Wybrane aspekty krajowe i prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo UAM, Poznań 2016, ss. 293. ISBN 978-83-232-3125-7.
  6. Recenzja książki: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.S. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, C.H.Beck, Warszawa 2016, ss. 604. ISBN 9788325590024 (recenzja wspólna Marian Mikołajczyk).
  7. Recenzja książki: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Sz. Staszewski (red.), System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-812-8226-0, ss. 501 (recenzja wspólna Barbara Mielnik).
  8. Recenzja książki: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. S. Staszewski (red.), W jakiej Unii Europejskiej Polska – Jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8198-237-5, ss. 377.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego publicznego, Część 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, ss. 498  (wsp. Cała E., Gawłowicz I.).
  2. Integracja europejska, aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno – Rolniczej, Bydgoszcz 2007.
  3. Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania, testy, kazusy, tablice, C. H. Beck, Warszawa 2008, ss. 240 (wydanie 2, C. H. Beck, Warszawa 2010, ss. 280; wydanie 3, C. H. Beck, Warszawa 2011, ss. 252).

Accessibility Toolbar