• 24 PAŹ 17

  dr hab. Olgierd Bogucki

  Stanowisko: Adiunkt z habilitacją

  e-mail: olgierd.bogucki@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 26 04

  al. Piastów 40b
  pok. 203

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12:45
  Konsultacje: piątek, godz. 16.00 – 16.45

  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: piątek godz. 16.00 – 16.45 s. 203 (Piastów 40b)

  Monografie

  1. Wykładnia funkcjonalna w działalności władzy najwyższych organów sądowniczej, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin, 2011.
  2. Model wykładni funkcjonalnej w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Polgres Multimedia, Szczecin 2016, ss. 287. ISBN 9788392182474.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Przeprowadzanie dowodów w postępowaniu cywilnym z perspektywy koncepcji czynności konwencjonalnych, (w:) S. Czepita (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  2. Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie najwyższych organów sądowniczych, (w:) O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2008 (współautor Zieliński M.).
  3. Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, (w:) L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, Sąd Najwyższy, Warszawa 2008 (współautor Zieliński M.).
  4. Zasada bezstronności – art. 4 k.p.k. a podstawy środka odwoławczego, (w:) L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, Sąd Najwyższy, Warszawa 2009 (współautor M. Zieliński).
  5. Odtwarzanie celów i innych wartości z tekstu prawnego, (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  6. Problem zakończenia procesu wykładni prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, (w:) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur prawnych? Warszawa 2012.
  7. Zasady prawa – źródła prawa i źródła nieporozumień, (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 69-78 (współautor A. Choduń).
  8. Rozdział 1. Zasady prawa z perspektywy ogólnej teorii prawa, (w:) P. Wiliński (red.), System prawa karnego procesowego, Tom 3. Część 1. Zasady procesu karnego, LexisNexis Warszawa 2014, s. 43-80 (współautor M. Zieliński).
  9. Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do demokratycznego państwa prawnego, (w:) M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2014, s. 45 – 56 (współautor A. Choduń).
  10. Perspektywy rozwinięcia normatywnego ujęcia wykładni funkcjonalnej, (w:) Mikołaj Hermann, Sebastian Sykuna (red.), Wykładnia prawa : tradycja i perspektywy, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 205-219. ISBN  978-83-255-9044-4.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Language and Intersubjectivity in Legal Interpretation, (w:) 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Modern Science. Conference Proceedings, Volume 1, Political Sciences, Law. Finance, International Relations, 28-31 March, Hofburg, Vienna, Austria, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7105-93-3/ISSN 2367-5659, Book 1, Vol. 1, s. 355-360, DOI:10.5593/sgemsocial2017/HB11/S02.044

   

  Artykuły

  1. Teoretyczne aspekty zasady prawdy materialnej w nowym modelu postępowania cywilnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, nr 1.
  2. Domniemania prawne w świetle pojęcia czynności konwencjonalnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, nr 2.
  3. Nielingwistyczna koncepcja normy a wykładnia prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007, nr 3.
  4. Zasada bezstronności – art. 4 k.p.k. a podstawy środka odwoławczego, Palestra 2009, z. 11 – 12 (współautor M. Zieliński).
  5. Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, nr 4 (współautorzy Zieliński M., Choduń A., Czepita S., Kanarek B., Municzewski A.).
  6. O sposobach pojmowania twórczego charakteru interpretacji, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2013, nr 1, s. 21-33.
  7. Teorie języka a pluralizm wartości w kontekście teorii wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, nr 4, s. 55-67.
  8. Wykładnia autonomicznych źródeł prawa pracy, Monitor Prawa Pracy 2014, nr 12, s. 636 – 638.
  9. Sposoby pojmowania „historyczności” wykładni prawa, Państwo i Prawo 2015, z. 9, s. 34-52.
  10. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r., I KZP 18/13, Przegląd Policyjny 2015, nr 2(118), s. 217-222.
  11. Opinie ekspertów a wykładnia funkcjonalna – uwagi w kontekście zasady iura novit curia, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 2(10), s. 127-138.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. System prawny a porządek prawny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 (wsp.: Czepita S.).
  2. Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 (wsp.: Ciapała J., Mijal P.).