• 24 PAŹ 17

  dr hab. Olgierd Bogucki, prof. US

  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: olgierd.bogucki@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 25

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 317

   


  Obszar prowadzonych badań: Teoria i filozofia prawa
  .
  W badaniach naukowych podejmuje przede wszystkim zagadnienia teorii wykładni prawa, a ponadto zagadnienia aksjologii, teorii czynności konwencjonalnych oraz epistemologii sądowego poznania faktów. Jako przedstawiciel tzw. poznańsko-szczecińskiej szkoły teorii prawa rozwija derywacyjną koncepcję wykładni prawa; badania koncentruje na analizie aksjologicznych aspektów wykładni formułując i stosując składnikową teorię wartości.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2011 r. –  obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Wykładnia funkcjonalna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego”; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych
  • 2019 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie monografii pt. „Model wykładni funkcjonalnej w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa”

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia) z następujących przedmiotów: teoria prawa, filozofia prawa, wykładnia i stosowanie prawa, zasady techniki normotwórczej oraz logika prawnicza;

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • kierownik Zespołu Badawczego Filozofii, Teorii i Ekonomicznej Analizy Prawa na Wydziale Prawa i Administracji US;
  • członek Rady Wydziału Prawa i Administracji US.

  Monografie

  1. Wykładnia funkcjonalna w działalności władzy najwyższych organów sądowniczej, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin, 2011.
  2. Model wykładni funkcjonalnej w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Polgres Multimedia, Szczecin 2016, ss. 287. ISBN 9788392182474.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Przeprowadzanie dowodów w postępowaniu cywilnym z perspektywy koncepcji czynności konwencjonalnych, (w:) S. Czepita (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  2. Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie najwyższych organów sądowniczych, (w:) O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2008 (współautor Zieliński M.).
  3. Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, (w:) L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, Sąd Najwyższy, Warszawa 2008 (współautor Zieliński M.).
  4. Zasada bezstronności – art. 4 k.p.k. a podstawy środka odwoławczego, (w:) L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, Sąd Najwyższy, Warszawa 2009 (współautor M. Zieliński).
  5. Odtwarzanie celów i innych wartości z tekstu prawnego, (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  6. Problem zakończenia procesu wykładni prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, (w:) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur prawnych? Warszawa 2012.
  7. Zasady prawa – źródła prawa i źródła nieporozumień, (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 69-78 (współautor A. Choduń).
  8. Rozdział 1. Zasady prawa z perspektywy ogólnej teorii prawa, (w:) P. Wiliński (red.), System prawa karnego procesowego, Tom 3. Część 1. Zasady procesu karnego, LexisNexis Warszawa 2014, s. 43-80 (współautor M. Zieliński).
  9. Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do demokratycznego państwa prawnego, (w:) M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2014, s. 45 – 56 (współautor A. Choduń).
  10. Perspektywy rozwinięcia normatywnego ujęcia wykładni funkcjonalnej, (w:) Mikołaj Hermann, Sebastian Sykuna (red.), Wykładnia prawa : tradycja i perspektywy, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 205-219. ISBN  978-83-255-9044-4.
  11. In dubio pro libertate jako dyrektywa wykładni celowościowej, (w:) M. Hermann, M. Krotoszyński, P. F. Zwierzykowski (red.), Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-952-9, s. 227-237.
  12. Czy koncepcja czynności konwencjonalnych jest konwencjonalna? O normatywnej wersji tej koncepcji, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 17-31.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Language and Intersubjectivity in Legal Interpretation, (w:) 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Modern Science. Conference Proceedings, Volume 1, Political Sciences, Law. Finance, International Relations, 28-31 March, Hofburg, Vienna, Austria, STEF92 Technology, ISBN 978-619-7105-93-3/ISSN 2367-5659, Book 1, Vol. 1, s. 355-360, DOI:10.5593/sgemsocial2017/HB11/S02.044.
  2. Values in the Interpretation of Law. (From the Traditional to the Contemporary Approach in the Polish Theory of Law), (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 135-150.

  Artykuły w języku polskim

  1. Teoretyczne aspekty zasady prawdy materialnej w nowym modelu postępowania cywilnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, nr 1.
  2. Domniemania prawne w świetle pojęcia czynności konwencjonalnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, nr 2.
  3. Nielingwistyczna koncepcja normy a wykładnia prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007, nr 3.
  4. Zasada bezstronności – art. 4 k.p.k. a podstawy środka odwoławczego, Palestra 2009, z. 11 – 12 (współautor M. Zieliński).
  5. Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, nr 4 (współautorzy Zieliński M., Choduń A., Czepita S., Kanarek B., Municzewski A.).
  6. O sposobach pojmowania twórczego charakteru interpretacji, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2013, nr 1, s. 21-33.
  7. Teorie języka a pluralizm wartości w kontekście teorii wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, nr 4, s. 55-67.
  8. Wykładnia autonomicznych źródeł prawa pracy, Monitor Prawa Pracy 2014, nr 12, s. 636 – 638.
  9. Sposoby pojmowania „historyczności” wykładni prawa, Państwo i Prawo 2015, z. 9, s. 34-52.
  10. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r., I KZP 18/13, Przegląd Policyjny 2015, nr 2(118), s. 217-222.
  11. Opinie ekspertów a wykładnia funkcjonalna – uwagi w kontekście zasady iura novit curia, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 2(10), s. 127-138.
  12. Sprawiedliwość wykładni prawa, Acta Iuris Stetinensis 2019, nr 2 (26), DOI:10.18276/ais.2019.26-01, s. 7-22. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/996/article/16108/.
  13. O konstytutywnej współzależności wyjaśniania i identyfikowania czynności konwencjonalnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2019, zeszyt 2, ISSN 0035-9629, s. 51-65. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19673
  14. Rola wartości w interpretacji prawa. Ujęcie normatywne, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, numer 2(23)/2020, ISSN 2082-3304, DOI: 10.36280/AFPiFS.2020.2.96, s. 96-108. Tekst dostępny na stronie: http://archiwum.ivr.org.pl/3507/rola-wartosci-w-interpretacji-prawa-ujecie-normatywne/
  15. Pojęcia prawdy a prawda w sądowym ustalaniu faktów, Państwo i Prawo 2020, z. 8, s. 21-39.
  16. Przekraczanie językowej granicy władzy interpretowania prawa, Horyzonty Polityki, Tom 14, nr 48/2023, e-ISNN:2353-950X,DOI: 10.35765/HP.238, Open Access s. 79-96. Tekst dostępny na stronie: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2388/2238

  Artykuły w języku obcym

  1. The Derivational Theory of Legal Interpretation in Polish Legal Theory, International Journal for the Semiotics of Law (Revue internationale de Sémiotique juridique) 2020, volume 33, issue 3, DOI https://doi.org/10.1007/s11196-019-09628-1, Publisher Name Springer Netherlands, Print ISSN 0952-8059, Online ISSN 1572-8722, s. 617-636. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-019-09628-1?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst&utm_source=ArticleAuthorOnline
   First&utm_medium=email&utm_content=AA_en_06082018&ArticleAuthorOnlineFirst_20190621

   Artykuł zamieszczony w bazie SCOPUS:
   https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067702399&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+Derivational+Theory+of+Legal+Interpretation+in+Polish+Legal+Theory
   &st2=&sid=83ec901d0f4c0621810f2c157a20297b&sot=b&sdt=b&sl=85&s=TITLE-ABS-KEY%28The+Derivational+Theory+of+Legal+Interpretation+
   in+Polish+Legal+Theory%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  2. Principles of Criminal Liability from the Semiotic Point of View, International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique, Volume 34, issue 2, April 2021, ISSN: 0952-8059 (Print) 1572-8722 (Online), s. 561-578. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007/
   s11196-020-09691-z
   (współautor M. Peno).
  3. Unconstitutional constitutional amendments and the stratification of powers, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XIV, 2021, no. 2, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.2; s. 53-62. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Bogucki_2021_2.pdf
  4. Truth in Judicial Fact-Finding and Legal Interpretation, Int J Semiot Law 2023, Vol. 36, Issue 2, ISSN 0952-8059, DOI: 10.1007/s11196-022-09923-4, s. 649-666. Tekst dostępny na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-022-09923-4

  Redakcja prac zbiorowych

  1. System prawny a porządek prawny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 (wsp.: Czepita S.).
  2. Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 (wsp.: Ciapała J., Mijal P.).

Accessibility Toolbar