• 23 LIS 20

  mgr Patryk Kupis


  Stanowisko:
  Asystent

  e-mail: patryk.kupis@usz.edu.pl
  telefon służbowy:  (91) 444 30 36

  ul. Narutowicza 17a
  p. 309b

   


  Obszar prowadzonych badań: Współorganizator konferencji naukowych o charakterze ogólnopolskim. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w życiu wydziału, był przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i członkiem wielu kolegialnych organów uczelni jako przedstawiciel studentów.
  .
  Organizuje działania związane z promocją Wydziału, w tym zakresie tworzy i publikuje treści w mediach społecznościowych oraz realizuje materiały wideo. Zaangażowany w pracę zespołów kierunku prawo i prawo ochrony zasobów naturalnych.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2019 r. – ukończenie studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) z następujących przedmiotów: wstęp do prawoznawstwa, logika prawnicza, teoria prawa

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • po studiach stażysta i następnie asystent sędziego w VIII Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie;
  • od 2020 r. –  pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • opiekun Przystanku Dyskusja – Salonu Dyskusyjnego WPiA US;
  • tutor koła naukowego LexUS.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. A Press Release As A Source Of Learning About The Law, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 6342-6345.

  Artykuły w języku polskim

  1. Wybrane poglądy ks. prof. Antoniego Szymańskiego na prawo. Uwagi na marginesie niepublikowanego rękopisu z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Kościół i Prawo 10(23) 2021, nr 2, s. 109-122. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/
   kip/article/view/16923/16025
  2. Prolegomena do badań nad socjologią prawa w teorii prawa Zygmunta Ziembińskiego, Studia Prawnoustrojowe 2023, nr 62, DOI: 10.31648/sp.9588, s. 331-344. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/
   9588/7200

  Artykuły w języku obcym

  1. The Construction of the Thetic Acts by Czesław Znamierowski, Roczniki Nauk Prawnych 2022, t. XXXII, nr 4, DOI: 10.18290/rnp22324.3, ISSN 1507-7896, s. 39-50. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/17920/16970

  Sprawozdania

  1. Cieśla J., Kupis P., Ogólnopolska konferencja naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” Szczecin, 25–26 listopada 2021 roku, Acta Iuris Stetinensis 2022, nr 3 (vol. 39), DOI: 10.18276/ais.2022.39-18, ISSN 2083-4373, s. 295-302. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/ais/pl/issue/1270/article/20207/

Accessibility Toolbar