• 11 MAJA 20

  mgr Monika Niedźwiecka

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: monika.niedzwiecka@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 35

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 302

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo karne materialne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej i obyczajności.
  .
  Uczestniczyła czynnie w wielu konferencjach zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Jest autorką publikacji z powyższego zakresu – artykułów oraz rozdziałów w monografiach naukowych.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2018 r.  – ukończenie (z wyróżnieniem) studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie;
  • 2018 r. –  studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo wykroczeń, prawo karne, prawo karne wykonawcze, studencka poradnia prawna, warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych, pierwsza pomoc, organizacja i prawne aspekty zwalczania terroryzmu, przestępczość gospodarcza, zwalczanie przestępczości

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2020 r.  – asystent oraz praca w zespole zajmującym się prawem karnym materialnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • członkostwo w Zespole Badawczym Prawa Karnego;
  • członkostwo w zespole kierunku prawo służb mundurowych oraz Klinice Prawa WPiA US;
  • opiekun I roku kierunku prawa służb mundurowych;
  • członkostwo w Wydziałowej Radzie Samorządu Doktorantów;
  • koordynator ds. wsparcia studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Problematyka wymiaru kary kryminalnej za przestępstwo z art. 148 k.k. w świetle badań empirycznych, (w:) I. Mołdoch-Mendoń, K. Maciąg (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i psychologii kryminalistycznej, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2020, ISBN 978-83-66489-22-6, s. 195-215.
  2. Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce w latach 2008-2018, (w:) K. Łukomiak (red.), Prawo międzynarodowe i polityka lat 10. XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, Łódź 2021, ISBN 978-83-66035-99-7, s. 37-54.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Crime Rates in The European Union Member States: A Legal and Comparative Analysis, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 11856-11861.

  Artykuły w języku polskim

  1. Monitoring jako środek zwiększający poziom bezpieczeństwa w zakładach karnych, Probacja 2019, nr 4, ISSN 1689-6122, DOI: 10.5604/01.3001.0014.1394, s. 89-118.

  Artykuły w języku obcym

  1. The Crime of Offending Religious Feelings – Legal Analysis, Kościół i Prawo 2021, Tom 10, Nr 1, ISSN 0208-7928, s. 161-173. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/16293/15598

Accessibility Toolbar