• 17 GRU 20

  mgr Łukasz Buczek


  Stanowisko:
  Asystent

  e-mail: lukasz.buczek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 35

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 304c

   


  Obszar prowadzonych badań:  Do głównych obszarów badań naukowych przynależy: 1. prawo karnego materialne (zwłaszcza tematyka zbiegów przepisów oraz zbiegu przestępstw, jak i przestępczość gospodarcza oraz przestępstwa przeciwko ochronie informacji), 2. prawo karne procesowe (zwłaszcza zagadnienia powiązane z postępowaniem przygotowawczym, czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi jak i pozycją prokuratora w procesie karnym), 3. kryminalistyka i medycyna sądowa (zwłaszcza w zakresie taktyk przesłuchiwania, metod białego wywiadu, jak i ujawniania przyczyn zejścia śmiertelnego w trakcie oględzin i otwarcia zwłok)


  Biogram: Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (praca magisterska pt. Kara łączna w polskim prawie karnym. Analiza dogmatycznoprawna podstawowych zagadnień materialnoprawnych napisana pod patronatem prof. dr. hab. Łukasza Pohla) oraz absolwent aplikacji prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Członek Zespołu Badawczego Prawa Karnego. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego oraz kryminalistyki. Prowadzący ćwiczenia oraz konwersatoria z prawa karnego i przedmiotów pokrewnych. Poszukujący w prawie karnym zbiegów przepisów oraz zbiegów przestępstw, zwłaszcza pod kątem złożoności poszczególnych regulacji właściwych tym zbiegom. Pasjonat i orędownik stosowania w procesie karnym białego wywiadu oraz nowoczesnych taktyk przesłuchiwania. W wolnych chwilach rozwijający pasję strzelectwa sportowego.


  .

  Publikacje afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Odpowiedzialność karna ratownika medycznego – gwaranta nienastąpienia skutku za zaniechanie udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacji przypominającej stan wyższej konieczności, (w:) K. Klimas (red.), Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna osób wykonujących zawody medyczne, tom I, Wydawca Oficyna Prawnicza A. Haręża i wspólnik sp. j., Wrocław 2018, ISBN ISBN 978-83-62832-12-5, s. 94-106 (współautor Dominika Chrostowska). Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://oficynaprawnicza.pl/books/b_12.html
  2. Dyspozycja normy sankcjonującej na tle formalizacji czynności konwencjonalnych w prawie karnym, (w:) J. Piskorski (red.), Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-747-1, s. 107-116.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Cryptocurrencies As Security on Property in Polish Criminal Law, Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, ISBN 978-0-9998551-7-1, ISSN 2767-9640, s. 2651-2655.

  Artykuły w języku polskim

  1. Dyrektywy rozstrzygania zbiegu ocen odpowiedzialności represyjnej w Kodeksie postępowania administracyjnego. Instruktywny zarys problematyki, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka 2017, nr 3 (48), s. 68-96.
  2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 października 2017 r., III KK 422/17 [o obiektywnej niemożliwości działania jako okoliczności wyłączającej umyślność], Palestra 2018, nr 5, s. 76-80.
  3. Warunek wykonalności zachowania się człowieka stawiany normowanemu przez prawo zachowaniu jako konsekwencja konstytucyjnej zasady proporcjonalności, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 2018, nr 3, s. 36-42. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://kpse.pl/node/369.
  4. O chociażby nieumyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu z art. 177 § 1 k.k. w aspekcie struktur wypowiedzi dyrektywalnych prawa karnego, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 1 (21), DOI:10.18276/ais.2018.21-14, s. 299-318. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/878/article/14649/.
  5. Problematyka tak zwanych dopalaczy na tle ochrony bezpieczeństwa w komunikacji w prawie karnym i prawie wykroczeń,  Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 2 (22), DOI:10.18276/ais.2018.22-06, s. 77-97. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/article/14814/
  6. Na temat łącznego środka prawnokarnego uwagi de lege ferenda, Prawo w Działaniu 2018, nr 35, s. 144-155.
  7. Brak możliwości przewidzenia następstwa czynu zabronionego kwalifikowanego przez to następstwo jako przyczynek do rozważań nad tym, co bezprawne, Prawo w Działaniu 2019, nr 39, ISSN 2084-1906, e-ISSN 2657-4691, DOI: 10.32041/pwd.3906, s. 148-156.
  8. Złożenie przez świadka fałszywych zeznań w sytuacji jego niewiedzy o prawie do odmowy składania zeznań lub uchylenia się od odpowiedzi na pytanie a możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej, Państwo i Prawo 2019, z. 12, s. 99-111. (współautor: Kowalewska-Łukuć M.)
  9. Negatywna przesłanka kary łącznej z art. 85 § 4 k.k., Ius Novum 2019, nr 1, vol. 13, ISSN 1897-5577, s. 102-115. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum/ius-novum-2019-1/Ius_Novum_1-19_6-L.Buczek.pdf
  10. Artykuł 153 § 1 k.k. jako przepis kluczowy do wyinterpretowania zawartych w nim norm sankcjonowanych, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, nr 2/2019, ISSN 2392-1838, s. 6-21. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://kpse.pl/node/413
  11. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z 10 listopada 2016 r., sygn. VI Ka 431/16 (aprobująca), Przegląd Policyjny 2021, nr 1, ISSN 0867-5708, s. 325-330.
  12. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1.06.2017 r., III KK 492/16, Prawo w Działaniu 2021, nr 47, ISSN 2084-1906, s. 222-227. Tekst dostępny na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/download/1361/
  13. Odpowiedzialność wykroczeniowa duchownego za zorganizowanie w ramach działalności kościoła lub związku wyznaniowego zgromadzenia w sposób niezgodny z rygorami sanitarnymi narzuconymi przez państwo, Kościół i Prawo 10(23) 2021, nr 2, s. 195-211. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/
   view/16929/16031

  Artykuły w języku obcym

  1. The mens rea of the animal cruelty offence in the Polish criminal law, Prawo w Działaniu 2018, nr 36, s. 92-103.

  Publikacje sprzed zatrudnienia na WPiA US (1.10.2017 r.)

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2016 r., III K 16/16 (w którym przypisano Markowi M., ps. Oczko oraz Markowi D., ps. Duduś pomocnictwo do zabójstwa w zamiarze ewentualnym), (w:) S. Bylina, M. Cupryjak, P. Nowak (red.), Wielowymiarowe Ujęcie Bezpieczeństwa Społecznego. Prawo – Przestępczość – Terroryzm, Szczecin 2016, s. 129-138, ISBN 978-83-7518-817-2.
  2. Nieletni w wieku powyżej lat 15 jako sprawca przestępstwa tzw. czynnej napaści (art. 223 § 2 k.k.), (w:) S. Bylina, M. Cupryjak, P. Nowak (red.), Wielowymiarowe Ujęcie Bezpieczeństwa Społecznego. Prawo – Przestępczość – Terroryzm, Szczecin 2016, s. 53-63, ISBN 978-83-7518-817-2.
  3. Postępowanie dowodowe przed sądem ad quem w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, (w:) J. Żylińska, M. Filipowska-Tuthill (red.), Wrocław 2016, s. 35-45, ISBN 978-83-944504-2-7.
  4. Rola trzeciego sektora w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. Tom 2, Lwów – Warszawa 2016, s. 343-350, ISBN 978-617-7193-59-2.
  5. Roszczenie o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych przy kontroli lotniskowej, (w:) P. Bieś-Srokosz, M. Mazgaj (red.), Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego, Częstochowa 2016, s. 11-21, ISBN 978-83-7455-506-7.

  Artykuły

  1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. (sygn. akt P 37/14), Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 2.
  2. Zmiany naprawcze w instytucji kary łącznej (w art. 85 par. 3 k.k.) w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 2016 r. – próba oceny, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, 2016, z. 4, s. 151-168.

   

Accessibility Toolbar