• 19 PAŹ 17

  dr Marta Jasińska

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: marta.jasinska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 32

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 302

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: .piątek, godz. 12.30 – 13.15

  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:  5.10 godz. 19.30-20.15; 19.10 godz. 19.30-20.15; 9.11 godz. 19.30-20.15; 30.11 godz. 19.30-20.15; 11.01.2019 godz. 19.30-20.15

  Monografie

  1. Źródła informacji o popełnionym przestępstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ss. 295. ISBN 978-83-7972-052-1.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Ochrona oskarżonego przed niesłusznym tymczasowym aresztowaniem (w:) R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Problemy z sądową ochroną praw człowieka, tom II, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2012.
  2. Wpływ mediów na wszczęcie postępowania karnego (w:) R. Frey (red.), Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce 2012.
  3. Granice stosowania kary pieniężnej w polskim procesie karnym (w:) S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2013, s. 440 – 447  (współautor D. Tarnowska).
  4. Gwarancje oskarżonego związane z przeprowadzeniem dowodów w świetle zasady kontradyktoryjności po zmianach (w:) P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 270 – 279 (współautor D. Tarnowska).
  5. Wyłączenie jawności zewnętrznej rozprawy głównej (w:) W. Jasiński, K. Nowicki (red.), Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 207 – 220 (współautor D. Tarnowska).
  6. Granice wydania (wykonania) europejskiego nakazu aresztowania (w:) S. Pikulski, K. Szczechowicz, M. Romańczuk-Grącka (red.), Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 11 – 30 (wsp. D. Kaczorkiewicz, D. Tarnowska).
  7. Małoletni jako osobowe źródło dowodowe (w:) A. Lach, A. Bułat (red.), Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 93 – 100.
  8. Reakcja organów państwa na anonimowe zawiadomienie o popełnionym przestępstwie (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 358 – 368.
  9. Zmiany w zakresie sytuacji pokrzywdzonego w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego (w:) I. Sepioło – Jankowska (red.) Reforma prawa karnego, C.H. Beck Warszawa 2014, s. 468 – 475.
  10. Przestępstwa o charakterze terrorystycznym a obowiązek denuncjacji (w:) Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Aspekty historyczne, prawne i praktyczne, pod red. A. Aksamitowskiego, M. Cupryjaka, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin 2015, s. 319 – 328.
  11. Poszerzenie sposobów konsensualnego zakończenia postępowania karnego związane z nowelizacją KPK, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 267-275. ISBN 978-83-255-8698-0.
  12. Przegląd zmian w zakresie trybów konsensualnych zakończenia postępowania karnego na gruncie kodeksu postępowania  karnego z 1997 roku, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 75-87.
  13. Mediacja karna wczoraj i dziś, (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 630-638.
  14. Analiza wybranych zmian do Kodeksu postępowania karnego w aspekcie ustawy z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, (w:) S. Steinborn, K. Woźniewski (red.), Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-702-6, s. 451-459.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Limits concerning issuance (execution) of the European arrest warrant (w:) S. Pikulski, K. Szczechowicz, M. Romańczuk-Grącka (red.), Effectiveness of Extradition and the European Arrest Warrant, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 11 – 30  (wsp. Kaczorkiewicz, D. Tarnowska).

   

  Artykuły

  1. Niesprawcza odpowiedzialność karna o charakterze represyjnym (karnym) w świetle Konstytucji RP (art. 42 ust. 1), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 4, s. 91 – 105 (współautorzy Kaczorkiewicz D., Tarnowska D.).
  2. Ochrona życia i zdrowia oskarżonego w związku z tymczasowym aresztowaniem, Białostockie Studia Prawnicze 2013 r., z. 13, s. 85 – 99 (współautor Tarnowska D.).
  3. Gwarancje oskarżonego w postępowaniu ze stosunków międzynarodowych, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 183 – 202.

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Dziecko jako oskarżony w postępowaniu karnym, (w:) D. Waloszek (red.), Encyklopedia dzieciństwa. Pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie, ISBN: 978-83-942938-2-6, Wydawnictwo Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój, Zielona Góra 2016. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_jako_oskar%C5%BCony_w_post%C4%99powaniu_karnym