• 19 PAŹ 17

  dr Marta Jasińska


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: marta.jasinska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 32

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 302

   


  Obszar prowadzonych badań: Postępowanie karne, Postępowanie dyscyplinarne.
  .
  Zainteresowania naukowe to  prawo karne procesowe, postępowanie przygotowawcze, środki przymusu, postępowanie dowodowe, mediacja karna, postępowanie dyscyplinarne oraz prawo karne skarbowe.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2015 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Źródła informacji o popełnionym przestępstwie” pod kierunkiem dr hab. Danuty Tarnowskiej-Sobeckiej; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: postępowanie karne, studencka poradnia prawna, postępowanie dyscyplinarne, prawna ochrona osób z niepełnosprawnościami, odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych, podstawy postępowania karnego;
  • seminaria dyplomowe.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2015 r. – aplikacja adwokacka

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2011 r. – pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego na stanowisku asystenta w katedrze postępowania karnego;
  • od 2015 r. – pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego na stanowisku adiunkt;
  • przewodnicząca zespołu kierunku Prawo służb mundurowych;
  • koordynator zespołu ds. Kontaktu ze Szkołami Średnimi;
  • koordynator Sekcji Karnej Studenckiej Poradni Prawnej działającej w ramach Kliniki Prawa WPiA US;
  • członkostwo w pracowni Projektów Dydaktycznych i Naukowych;
  • opiekun Koła Naukowego Nauk Penalnych “Ultima Ratio”;
  • rzecznik dyscyplinarny ds. Studentów US;
  • członkostwo w zespole badawczym Prawa Karnego Procesowego.

  Monografie

  1. Źródła informacji o popełnionym przestępstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ss. 295. ISBN 978-83-7972-052-1.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Ochrona oskarżonego przed niesłusznym tymczasowym aresztowaniem (w:) R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Problemy z sądową ochroną praw człowieka, tom II, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2012.
  2. Wpływ mediów na wszczęcie postępowania karnego (w:) R. Frey (red.), Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce 2012.
  3. Granice stosowania kary pieniężnej w polskim procesie karnym (w:) S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2013, s. 440 – 447  (współautor D. Tarnowska).
  4. Gwarancje oskarżonego związane z przeprowadzeniem dowodów w świetle zasady kontradyktoryjności po zmianach (w:) P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 270 – 279 (współautor D. Tarnowska).
  5. Wyłączenie jawności zewnętrznej rozprawy głównej (w:) W. Jasiński, K. Nowicki (red.), Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 207 – 220 (współautor D. Tarnowska).
  6. Granice wydania (wykonania) europejskiego nakazu aresztowania (w:) S. Pikulski, K. Szczechowicz, M. Romańczuk-Grącka (red.), Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 11 – 30 (wsp. D. Kaczorkiewicz, D. Tarnowska).
  7. Małoletni jako osobowe źródło dowodowe (w:) A. Lach, A. Bułat (red.), Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 93 – 100.
  8. Reakcja organów państwa na anonimowe zawiadomienie o popełnionym przestępstwie (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 358 – 368.
  9. Zmiany w zakresie sytuacji pokrzywdzonego w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego (w:) I. Sepioło – Jankowska (red.) Reforma prawa karnego, C.H. Beck Warszawa 2014, s. 468 – 475.
  10. Przestępstwa o charakterze terrorystycznym a obowiązek denuncjacji (w:) Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Aspekty historyczne, prawne i praktyczne, pod red. A. Aksamitowskiego, M. Cupryjaka, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin 2015, s. 319 – 328.
  11. Poszerzenie sposobów konsensualnego zakończenia postępowania karnego związane z nowelizacją KPK, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 267-275. ISBN 978-83-255-8698-0.
  12. Przegląd zmian w zakresie trybów konsensualnych zakończenia postępowania karnego na gruncie kodeksu postępowania  karnego z 1997 roku, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 75-87.
  13. Mediacja karna wczoraj i dziś, (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 630-638.
  14. Analiza wybranych zmian do Kodeksu postępowania karnego w aspekcie ustawy z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, (w:) S. Steinborn, K. Woźniewski (red.), Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-702-6, s. 451-459.
  15. Koszty procesu karnego – zagadnienia ogólne, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2019, ISBN 978-83-945471-7-2, s. 61-72.
  16. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego do postępowania dyscyplinarnego opisanego w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce – problemy praktyczne, (w:) R. Olszewski, A. Małolepszy (red.), Quo vadit processus criminalis? Wolters Kluwer-Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa-Łódź 2021, ISBN 978-83-8223-629-3, s. 336-344.
  17. Tajemnica mediatora w sprawach karnych, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, V. Nekrošius (red.), Tajemnica prawnie chroniona w prawie materialnym i procesowym, Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8198-410-2, s. 83-94.
  18. Biegły w postępowaniu karnym, (w:) B. Janusz-Pohl, Ł. Pohl, W. Achrem (red.), Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie badań biologicznych w transgranicznych postępowaniach karnych (aspekty prawne, metodologiczne i prakseologiczne). T. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022, ISBN: 978-83-67122-04-7, s. 83-97. (tłumaczenie tekstu w języku angielskim).
  19. Dokumentowanie czynności dokonywanych przez rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym studentów lub nauczycieli akademickich, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, P. Gut, P. Frąckowiak, Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne, Uniwersytet Szczeciński 2023, ISBN 978-83-7972-650-9, s. 193-206, ss. 229.
  20. Pozycja rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym żołnierzy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego – status i uprawnienia, XII Seminarium Prawnicze z cyklu „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych”, Szkoła Policji w Pile, Uniwersytet SWPS 2023, nr 12, red. prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, insp. Beata Różniak-Krzeszewska, ISBN 98-83-88360-98-5, s.104-115, ss.251.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Limits concerning issuance (execution) of the European arrest warrant (w:) S. Pikulski, K. Szczechowicz, M. Romańczuk-Grącka (red.), Effectiveness of Extradition and the European Arrest Warrant, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 11 – 30  (wsp. Kaczorkiewicz, D. Tarnowska).
  2. The expert witness in the criminal procedure, (w:) B. Janusz-Pohl, Ł. Pohl, W. Achrem (red.), Forensic identification based on biological research in cross-border criminal proceedings. Legal, methodological and praxiological aspects. Vol. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022, ISBN: 978-83-67122-03-0, s. 83-98.

  Artykuły w języku polskim

  1. Niesprawcza odpowiedzialność karna o charakterze represyjnym (karnym) w świetle Konstytucji RP (art. 42 ust. 1), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 4, s. 91 – 105 (współautorzy Kaczorkiewicz D., Tarnowska D.).
  2. Ochrona życia i zdrowia oskarżonego w związku z tymczasowym aresztowaniem, Białostockie Studia Prawnicze 2013 r., z. 13, s. 85 – 99 (współautor Tarnowska D.).
  3. Gwarancje oskarżonego w postępowaniu ze stosunków międzynarodowych, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 183 – 202.
  4. Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ścigania karnego, Studia Prawnoustrojowe 2019, nr 45, ISSN 1644-0412, s. 119-135. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sp/numery/rok-2019/numer-45.
  5. Dopuszczalność stosowania podstępu przez rzecznika dyscyplinarnego podczas przesłuchania obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów, Studia Prawnicze KUL 2023, 2 (94), DOI: 10.31743/sp.14439, ISSN 1897-7146, s. 27-42. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/14439/14004
  6. Odpowiedzialność dyscyplinarna kuratorów sądowych, Acta Iuris Stetinensis 2022, nr 4 (vol. 40), DOI: 10.18276/ais.2022.40-04, ISSN 2083-4373, s. 57-70.

  Artykuły w języku obcym

  1. An Expert in Disciplinary Proceedings in the Police in Poland, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2022, vol. XV, no. 2, DOI: 10.32084/tkp.4779, ISSN 1899-7694, s. 153-164. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4779/5432
  2. Are Priests under the Duty to Report a Confessed Crime? Kościół i Prawo, nr 2 (12) 2023,DOI: 10.18290/kip2023.32, ISSN 0208-7928, s. 229-242. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/117/502

  Podręczniki

  1. Dudka K., Jasińska M., Krupa A., Nawrocki M., Osiak-Krynicka K., Paluszkiewicz H., Wróbel P., Postępowanie karne w kazusach, Wolters Kluwer, Warszawa 2024, ISBN 978-83-8358-373-0, ss. 212.

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Dziecko jako oskarżony w postępowaniu karnym, (w:) D. Waloszek (red.), Encyklopedia dzieciństwa. Pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie, ISBN: 978-83-942938-2-6, Wydawnictwo Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój, Zielona Góra 2016. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_jako_oskar%C5%BCony_w_post%C4%99powaniu_karnym

Accessibility Toolbar