• 23 PAŹ 17

  dr Mariusz Nawrocki

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: mariusz.nawrocki@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 74

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 305

  Dyżur dydaktyczny:czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje:
  środa, godz. 18.45 – 19.30

  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 13.10 godz. 12:30-13:15; 27.10 godz. 12:30-13:15; 10.11 godz. 14:15-15:00; 1.12 godz. 15:15-16:00; 15.12 godz. 14:15-15:00; 19.01 godz. 13:15-14:00

  Monografie

  1. Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Podstawowe zagadnienia materialno – prawne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2014, ss. 306.
  2. Miejsce popełnienia czynu zabronionego, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 222. ISBN 978-83-255-8538-9.
  3. Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-183-2, ss. 228.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Miejsce błędu pośród znamion przestępstwa oszustwa (Place of error among the traits of crime of cheating) (w:) Z. Dziemianko i W. Stach (red.), Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2012, s. 325 – 338.
  2. Seryjni mordercy wczoraj i dziś (Serial killers formerly and today) (w:) Z. Dziemianko i W. Stach (red.), Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2012, s. 307 – 323. (współautor M. Mokrzyńska).
  3. Wpływ zwyczaju (obyczaju, tradycji) na odpowiedzialność karną w kontekście zasady nullum crimen sine lege (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 231 – 244 (współautor M. Janowski, T. Pieniężny).
  4. O projektowanej karze 20 lat pozbawienia wolności (w:) S. Pikulski, M. Romańczuk – Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Pracownia Wydawnicza „ElSet” Olsztyn 2013, s. 432 – 439.
  5. Czas popełnienia niejednochwilowego czynu zabronionego a zasada nullum crimen sine lege (w:) I. Sepioło (red.), Nullum crimen sine lege, C. H. Beck 2013, s. 81 – 92.
  6. Wykroczenie jako element składowy tzw. przestępstwa ciągłego. W hołdzie Profesorowi Marianowi Cieślakowi (w:) W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 253 – 270 (współautor M. Janowski, R. Rabiega, M. Wrześniewski).
  7. Przesłanki „odwołania” środków probacyjnych w prawie karnym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w:) D. Gil (red.), Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014, s. 63 – 75.
  8. Wyłączenie zasady terytorialności w prawie karnym (art. 5 k.k.) na przykładzie umowy międzynarodowej Polska-NATO (SOFA) (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 585 – 598.
  9. Oszustwo – między wypadkiem mniejszej wagi a tzw. czynem przepołowionym, (w:) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 254-261.
  10. Wpływ konsensualizmu na sytuację oskarżonego w postępowaniu odwoławczym, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 379-390. ISBN 978-83-255-8698-0.
  11. Dynamika zmian w prawie na przykładzie instytucji przedawnienia karalności, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 96-108.
  12. Nowelizacje przepisu artykułu 115 K.K. – między stabilnością a zmiennością definicji legalnych w prawie karnym, (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 255-264.
  13. Kilka uwag o odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników sądowych po nowelizacji ustawy o komornikach sadowych egzekucji (w:) A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil (red.),  Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej,  Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018,  ISBN 978-83-65966-16-2, s. 313-339.

   

  Artykuły

  1. Strona podmiotowa przestępstwa oszustwa klasycznego, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2011, z. 1, s. 108 – 118.
  2. Przestępstwo oszustwa klasycznego a bezprawie cywilne, Palestra 2011, nr 11 – 12, s. 83 – 90.
  3. Oszustwo klasyczne jako przestępstwo kierunkowe, Przegląd Sądowy 2011, nr 11 – 12, s. 78 – 87.
  4. O przesłankach warunkowego zwolnienia skazanego korzystającego z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności (art. 155 kodeksu karnego wykonawczego), Ius Novum 2012, nr 1, s. 101 – 114.
  5. Uchylenie tymczasowego aresztowania mocą orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie (art. 264 § 1 k.p.k.), Przegląd Sądowy 2012, nr 7 – 8, s. 121 – 131.
  6. Przestępstwa kierunkowe a zamiar niby – ewentualny, Prokuratura i Prawo 2012, nr 5, s. 41 – 51.
  7. O (nie)możliwości łączenia w czyn ciągły zachowań o tożsamej podstawie normatywnej, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 111 – 128.
  8. Warunkowe odstąpienie od wymierzenia kary, Przegląd Sądowy 2014, nr 10, s. 27 – 35.
  9. O konstrukcji wykroczenia ciągłego, Państwo i Prawo 2015, nr 1, s. 31 – 42.
  10. Obligatoryjne podstawy odwołania środków poddania sprawcy próbie, Prokuratura i Prawo 2015, nr 4, s. 5 – 19.
  11. Zastosowanie tymczasowego aresztowania jako efekt rozpoznania zażalenia na jego niezastosowanie, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 47 – 60.
  12. Pouczenie jako (nie)zbędny warunek odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, Przegląd Sądowy 2015, nr 7-8, s. 144-157.
  13. Karnoprawna regulacja nieodpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 12, s. 115-132.
  14. Nowy model przepołowienia niektórych czynów w prawie karnym, Przegląd Sądowy 2016, nr 1, s. 47-57.
  15. Znaczenie wieku sprawcy niejednochwilowego czynu zabronionego (uwagi w związku z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych), Palestra 2016, z. 4, s. 77-84.
  16. Przestępstwa dystansowe i tranzytowe, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 2  (14), s. 89-104.
  17. Kidnapping, Prokuratura i Prawo 2016, nr 10, s. 95-112.
  18. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 roku, sygn. II AKa 7/15, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 3 (15), s. 29-36.
  19. Glosa do postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 26.04.2017 r., sygn. I KZP 1/17, Prawo w działaniu 2016, nr 28, s. 248-254.
  20. Błędy ustawodawcy w kodeksie karnym, Przegląd Sądowy 2017, nr 2, s. 101-113.
  21. Definicje legalne w kodeksie karnym, Państwo i Prawo 2017, z. 9, s. 89-101.
  22. Strona podmiotowa przestępstwa kierunkowego, Ius Novum 2017, nr 3, vol. 11, s. 163-179.
  23. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2016 roku, III KK 225/16, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 4 (20), DOI:10.18276/ais.2017.20-01, s. 5-13. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/763/.
  24. Błąd – ujęcie interdyscyplinarne, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 1 (21), DOI:10.18276/ais.2018.21-10, s. 195-212. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/878/article/14645/.
  25. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2016 r., sygn. III KK 273/16, Prokuratura i Prawo 2018, nr 7-8, s. 274-287. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://pk.gov.pl/prokuratura/prokuratura-i-prawo/opublikowane-numery/rok-2018/numer-7-8-24/numer-7-8-2018/.
  26. Zwalczanie tak zwanych dopalaczy normami prawa karnego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 2 (22), DOI:10.18276/ais.2018.22-05, s. 59-76. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/article/14813/.
  27. Internet jako miejsce publiczne. Glosa do postanowienia SN z dnia 17 kwietnia 2018 r., IV KK 296/17, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 2/2019, s. 65-71.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Cybercrime locus as defi ned now and in amendments suggested, Prawo w Działaniu. Law in Action 2018, nr 36, s. 104-113. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://iws.gov.pl/prawo-w-dzialaniu/numery-archiwalne/tom-36-law-in-action/.

   

  Komentarze

  1. Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska Kinga, Gołaczyński Jacek, Klich Aleksandra, Nawrocki Mariusz, Ziemianin Karolina).

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ss. 227. ISBN 978-83-8085-412-3.