• 19 PAŹ 17

  dr Maria Wysocka-Orlik


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: maria.wysocka-orlik@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 19

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 102

   


  Obszar prowadzonych badań: zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, rzeczowej i prawa zobowiązań) i handlowego (szczególnie prawa spółek handlowych).
  .
  Uczestniczyła w dwóch wyjazdach szkoleniowych dla pracowników dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2015 r. – studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ukończyła z wyróżnieniem, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa na podstawie pracy magisterskiej z zakresu prawa handlowego i rodzinnego;
  • w latach 2015-2021 – odbywała studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa cywilnego i handlowego pod kierunkiem dr. hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) z przedmiotów: prawo handlowe, prawo cywilne z umowami w administracji, podstawy prawa cywilnego i gospodarczego;
  • w latach 2019-2020 – prowadziła zajęcia dydaktyczne i warsztaty z zakresu prawa prywatnego dla uczestników projektów dydaktycznych realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim (współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Uczestniczyła w dwóch wyjazdach szkoleniowych dla pracowników dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+).

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2020 r. – uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2018 r. – pełni funkcję Sekretarza redakcji prawniczego czasopisma naukowego „Acta Iuris Stetinensis”, wydawanego przez Uniwersytet Szczeciński;
  • od 2019 r. członkostwo w  Zespole ds. jakości kierunku Prawo.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Konstrukcja prawna obejścia ustawy na tle instytucji przymusowego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-795-4, s. 727-739 (współautor Kuniewicz Z.).

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The concept and Legal nature of equity interests in the capital companies in the Polish Legal system, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 827-833.

  Artykuły w języku polskim

  1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 lipca 2016 r., III CZP 33/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, z. 4, s. 11-16 (współautor Kuniewicz Zbigniew).
  2. Tomczyk A., Wysocka-Orlik M., Zielonka P., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, Palestra 2022, nr 1-2, ISSN 0031-0344, s. 196-228.
  3. Kuniewicz Z., Wysocka-Orlik M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9.08.2019 r., II CSK 277/19, Rejent. Miesięcznik Notariatu Polskiego, 2023, r. 33, nr 1(381), ISSN 1230-669X, s. 75-83.
  4. Kuniewicz Z., Wysocka-Orlik M., Uchwała zmieniająca umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.04.2018 r., IV CSK 352/17, Przegląd Sądowy 2024, nr 2, ISSN 0867-7255, s. 107-115.

Accessibility Toolbar