• 19 PAŹ 17

  dr Małgorzata Żbikowska

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: malgorzata.zbikowska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 32

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 302

   

  Monografie

  1. Zasada lojalności w procesie karnym (odniesiona do pokrzywdzonego), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 423 [brak afiliacji na rzecz WPiA US]
  2. Ciężar dowodu w polskim procesie karnym, Warszawa 2019, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8160-595-3, ss. 548.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Europeizacja polskiego procesu karnego na tle wybranych instytucji, (w:) M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wiśniewski (red.), Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Prawo i społeczeństwo. Tematy do dyskusji na XXI wiek, Akademicki Instytut Naukowo – Wydawniczy Altus, Poznań 2011 (współautor S. Stypuła).
  2. Uwagi o trybach ścigania przestępstw, (w:) T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Z problematyki funkcji procesu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (autorzy S. Stachowiak, A. Gerecka-Żołyńska, P. Libertowski, M. Żbikowska).
  3. Prawne zabezpieczenia przestrzegania zasady legalizmu. Zagadnienia wybrane, (w:) I. Nowikowski, B. Dudzik, J. Kosowski (red.), Zasada legalizmu w procesie karnym, Tom I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 295-312 (współautorzy: H. Paluszkiewicz, M. Błaszyk, A. Łakomy).
  4. Sytuacja pokrzywdzonego przestępstwem zgwałcenia w polskim procesie karnym, (w:) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 369-376 (współautor Tarnowska D.).
  5. Zakres materiału dowodowego stanowiącego podstawę dla skierowania wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 346-353. ISBN 978-83-255-8698-0.
  6. „Przeciwdowód”, (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk – Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 609-620.
  7. Ustawowy i rzeczywisty model postępowania przygotowawczego po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, (w:) S. Steinborn, K. Woźniewski (red.), Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-654-8, s. 175-186.
  8. Interpretacyjna rola zasad procesowych w kształtowaniu treści norm postępowania karnego (w:) J. Skorupka, K. Leżak (red.), Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2018, ISBN 978-83-948207-5-6, s. 21-62.
  9. Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia, (w:) Jerzy Skorupka (redakcja naukowa), System Prawa Karnego Procesowego. Tom VIII, cz. 3. Dowody, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 3105-3162.
  10. Kilka refleksji w przedmiocie działalności Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksulanej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, (w:) R. Olszewski, A. Małolepszy (red.), Quo vadit processus criminalis? Wolters Kluwer-Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa-Łódź, ISBN 978-83-8223-629-3, s. 519-532.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Recognition of Facts and Application of Law (Based on the Concept of Judicial Application of Law by Jerzy Wróblewski), (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 151-164.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Warunkowy dozór policji, Prokuratura i Prawo 2011, nr 7-8 .
  2. Dowód pośrednio nielegalny w polskim procesie karnym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2012, nr 1-2.
  3. O projektowanych zmianach zasady lojalności procesowej, Prokuratura i Prawo 2012, nr 9.
  4. Status pokrzywdzonego a popełnienie czynu zabronionego, Palestra 2013, nr 5-6.
  5. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r. (I KZP 20/12), Prokuratura i Prawo 2014, nr 3, s. 168-176.
  6. Pokrzywdzony w formach stadialnych przestępstwa, Prokuratura i Prawo 2014, nr 5, s. 51-59.
  7. Pokrzywdzony w formach zjawiskowych przestępstwa, Prokuratura i Prawo 2014, nr 6, s. 19-33.
  8. Obowiązek pouczenia o prawach i obowiązkach oraz konsekwencje jego niedopełnienia w kodeksie postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2015, nr 11, s. 82-98.
  9. Przeprowadzanie i utrwalanie czynności dowodowych w śledztwie powierzonym Policji – uwagi krytyczne na tle znowelizowanego art. 311 k.p.k., Przegląd Policyjny 2015, nr 2, s. 123-134.
  10. Wykorzystanie derywacyjnej koncepcji wykładni prawa przez Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. I KZP 26/12,Studia Prawa Publicznego 2015, nr 2(10), s. 165-174.
  11. Tzw. Dochodzenie uproszczone w polskim procesie karnym, Ius Novum 2016, nr 1, s. 50-62.
  12. Status ontologiczny zasad procesu karnego, Państwo i Prawo 2016, z. 3, s. 54-67.
  13. Czy żądanie oskarżonego złożone w trybie art. 185a k.p.k. należy rozpatrywać jak zwykły wniosek dowodowy?, Palestra 2016, z. 4, s. 85-93.
  14. Właściwość funkcjonalna Sądu Najwyższego do  rozpoznawania zażaleń w postępowaniu okołokasacyjnym, Prokuratura i Prawo 2016, nr 6, s. 124-141.
  15. Wniosek o skazanie bez rozprawy po noweli k.p.k. z dnia 27 września 2013 r. (kilka uwag do artykułu I. Pączek), Prokuratura i Prawo 2016, nr 7-8, s. 121-133.
  16. Wybrane aspekty instytucji skazania w trybie art. 335 k.p.k., Przegląd Sądowy 2016, nr 9, s. 33-44.
  17. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 września 2015 roku, sygn. I KZP 8/15, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 71-80.
  18. Niezaskarżalność postanowienia o odmowie dopuszczenia oskarżyciela posiłkowego do udziału w postępowaniu, Palestra 2017, nr 1-2, s. 117-125.
  19. Kilka refleksji na kanwie rozważań zamieszczonych w książce pt. Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, pod red. B. Lewandowskiego, Warszawa 2016, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 4 (20), DOI:10.18276/ais.2017.20-09, s. 151-167. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/763/
  20. Prawdopodobieństwo w procesie karnym, Państwo i Prawo 2018, z. 3, s. 69-81.
  21. Zwroty niedookreślone charakteryzujące stan zdrowia psychicznego oskarżonego a możliwość zastosowania obrony obligatoryjnej, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 1 (21), DOI:10.18276/ais.2018.21-13, s. 275-297. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/878/article/14648/.
  22. Wpływ modyfikacji dodatkowego okresu przedawnienia karalności przestępstw na efektywność ścigania karnego, Prawo w Działaniu 2018, nr 35, s. 7-49 (współautor Barbara Janusz-Pohl).
  23. Rola zasad procesu karnego we wnioskowaniach prawniczych, Państwo i Prawo 2019, z. 2, s. 16-32.
  24. Metodologiczne i dogmatyczne aspekty zbiegu przesłanek procesowych w postępowaniu karnym, Prawo w Działaniu 2019, nr 39, ISSN 2084-1906, e-ISSN 2657-4691, DOI: 10.32041/pwd.3908, s. 168-187.
  25. Organ uprawniony do rozpoznania zażalenia na czynność pobrania materiału biologicznego od podejrzanego, Prawo w Działaniu 2020, nr 43, ISSN 2084-1906, e-ISSN 2657-4691, DOI: 10.32041/pwd.4304, s. 74-83.
  26. Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawie, Przegląd Prawa i Administracji 2020, tom CXXII, ISSN 0137-1134, DOI: 10.19195/0137-1134.122.20, s. 345-363.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Essay on the manner of understanding truth in criminal proceedings, Acta Iuris Stetinensis 2020, nr 2 (30), ISSN 2083-4373, DOI: 10.18276/ais.2020.30-08, s. 107-117. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/1185/article/18816/

   

  Podręczniki, skrypty

  1. Postępowanie karne. Dynamika. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV, Wyd. II, Ars boni et aequi, Poznań 2011 (współautorzy A. Gerecka-Żołyńska, B. Janusz-Pohl, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, P. Libertowski, P. Karlik, S. Stypuła, I. Zając-Bange).
  2. Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów, Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (współautorzy B. Janusz-Pohl, P. Karlik, P. Libertowski, S. Stypuła, I. Zając-Bange, red.: A. Gerecka-Żołyńska, H. Paluszkiewicz).

   

  Recenzje

  1. Kosowski „Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w świetle art. 16 k.p.k.”, Warszawa 2011. Recenzja książki, Jus Novum 2011, nr 4.

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Dziecko w postępowaniu dowodowym, (w:) D. Waloszek (red.), Encyklopedia dzieciństwa. Pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie, ISBN: 978-83-942938-2-6, Wydawnictwo Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój, Zielona Góra 2016. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie:  http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_w_post%C4%99powaniu_dowodowym

Accessibility Toolbar