• 23 PAŹ 17

  dr Magdalena Kowalewska-Łukuć

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: magdalena.kowalewska-lukuc@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 35

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 304c

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12:45
  Konsultacje: środa, godz. 14.15 – 15.00

  Monografie

  1. Zamiar ewentualny w świetle psychologii, Wydawca Ars boni et aequi, Poznań 2015, ss. 211.

    

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Motywacja sprawcy czynu zabronionego (w:) I. Sepioło (red.), Interdyscyplinarność
   badań w naukach penalnych, Warszawa 2012.
  2. Niektóre problemy związane z odpowiedzialnością karną za naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym (w:) Mirosław Kopeć (red.), Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z Euro 2012. Materiały konferencyjne Stalowa Wola 16.04.2012 r., KUL Stalowa Wola 2012, s. 13 – 42 (współautorzy Chlebowska Angelika, Jóźwiak Piotr, Stypuła Szymon).
  3. Strona podmiotowa czynów zabronionych popełnianych z tzw. świadomością pełną w świetle zasady nullum crimen sine lege (w:) I. Sepioło (red.), Nullum crimen sine lege, Warszawa 2013.
  4. Tryb ścigania przestępstwa w przypadku zbiegu przepisów ustawy (w:) W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa 2013 (współautor: M. Szczepański).
  5. Ustawowa charakterystyka znamienia skutku a jego subiektywna konkretyzacja na gruncie art. 156 § 1 k.k., (współautor: M. Gałęski) (w:) E. Hryniewicz, M. Małolepszy (red.), Karne aspekty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w prawie polskim, niemieckim i austriackim, Poznań 2013.
  6. Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych a reguły ostrożności (w:) P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Biblioteczka Kwartalnika Prawno – Kryminalistycznego, Piła 2013 (współautor: M. Byczyk).
  7. Kara ograniczenia wolności w perspektywie projektowanych zmian polskiego Kodeksu karnego, (w:) M. Małolepszy (red.), Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 171-181.
  8. Skazanie w trybie konsensualnym a ogólne dyrektywy wymiaru kary, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 3-11. ISBN 978-83-255-8698-0.
  9. Kara ograniczenia wolności w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-412-3, s. 87-95.
  10. Prostytucja – penalizować czy legalizować?, (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 473-481.
  11. W poszukiwaniu teorii winy w prawie karnym, (w:) W. Zalewski (red.), Prawo karne jutra − między pragmatyzmem a dogmatyzmem, Seria: Monografie Prawnicze, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-812-8752-4, s. 187-194.
  12. Odpowiedzialność komornika za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa z art. 231 §I k.k. (w:) A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil (red.), Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej”, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018, ISBN 978-83-65966-16-2, s. 341-352.

   

  Artykuły

  1. Problem usiłowania pomocnictwa na tle obowiązującego Kodeksu karnego z 1997 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 3.
  2. Metoda samobadania wrażliwości kulturowej w procesie diagnozowania, Czasopismo Psychologiczne 2012 nr 1 (współautorzy: W. J. Paluchowski, A. Słysz).
  3. Zagadnienie niepoczytalności i poczytalności ograniczonej sprawcy czynu zabronionego, Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny 2012, nr 1 – 2.
  4. Strona podmiotowa czynu zabronionego niepoczytalnego sprawcy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 3.
  5. Przestępstwa z zapomnienia, Prokuratura i Prawo 2015, z. 3, s. 73 – 85.
  6. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 stycznia 2014 r., II AKa 251/13, Palestra 2015, z. 5 – 6, s. 158 – 161.
  7. Ogólne dyrektywy wymiaru kary, Prokuratura i Prawo 2016, nr 9, s. 5-17.
  8. Ocenny charakter znamion przestępstw narkotykowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, z. 2, s. 151-160.
  9. Porozumienia procesowe – alternatywa czy dominanta w postępowaniu karnym?, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 81-92.
  10. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.02.2017 r., III KK 226/16, Prawo w Działaniu 2017, nr 30, ISSN 2084-1906, s. 173-177.
  11. Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (uwagi o statusie form przestępnego współdziałania w popełnieniu przestępstwa), Państwo i Prawo 2018, z. 1, s. 79-87.
  12. Strona podmiotowa a wina – wzajemne relacje, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 1 (21), DOI:10.18276/ais.2018.21-09, s. 183-194. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/878/article/14644/.
  13. Wytwarzanie lub obrót dopalaczami jako czyn z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.,  Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 2 (22), DOI:10.18276/ais.2018.22-03, s. 33-42. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/article/14811/
  14. Konfiskata rozszerzona oraz przepadek przedsiębiorstwa – kilka refleksji po roku obowiązywania znowelizowanych przepisów Kodeksu karnego, Palestra 2018, nr 9, s. 41-46.

   

  Recenzje

  1. Umyślność w prawie karnym i psychologii (artykuł recenzyjny), Państwo i Prawo 2016, z. 12, s. 96-104 (współautor Pohl Ł.).