• 23 PAŹ 17

  dr hab. Magdalena Kowalewska-Łukuć, prof. US

  Stanowisko: Adiunkt (z hab.)

  e-mail: magdalena.kowalewska-lukuc@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 74

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 305a

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo karne materialne, nauka o przestępstwie, kryminologia. Jest autorką lub współautorką trzech monografii, współautorką podręcznika do prawa karnego, oraz autorką kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych z zakresu prawa karnego.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2011 r. – uzyskanie dyplomu magistra psychologii oraz dyplomu magistra prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • 2014 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pn. „Zamiar ewentualny w świetle psychologii”; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych (promotor prof.  dr hab. Łukasz Pohl).

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykład, ćwiczenia, konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo karne, organizacja i prawne aspekty zwalczania terroryzmu, kryminalistyka, kryminologia, prawo karne materialne oraz prawo karne wykonawcze;

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • prawnik w Kancelarii Prawnej Filipiak Babicz w Poznaniu

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w zespole badawczym realizującym grant naukowy „Konfiskata rozszerzona i jej uzasadnienie w świetle praw podstawowych i zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej” w konkursie NCN SONATA;
  • członkostwo w wydziałowym zespole ds. współpracy międzynarodowej;
  • członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawa Karnego (AIDP).

  Monografie

  1. Zamiar ewentualny w świetle psychologii, Wydawca Ars boni et aequi, Poznań 2015, ss. 211.
  2. Wina w prawie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8160-372-0, ss. 284
  3. Nawrocki M., Burdziak K., Kowalewska-Łukuć M., Komornik sądowy w prawie karnym, ISBN to: 978-83-65966-43-8, Currenda 2021, ss. 251.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Motywacja sprawcy czynu zabronionego (w:) I. Sepioło (red.), Interdyscyplinarność
   badań w naukach penalnych, Warszawa 2012.
  2. Niektóre problemy związane z odpowiedzialnością karną za naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym (w:) Mirosław Kopeć (red.), Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z Euro 2012. Materiały konferencyjne Stalowa Wola 16.04.2012 r., KUL Stalowa Wola 2012, s. 13 – 42 (współautorzy Chlebowska Angelika, Jóźwiak Piotr, Stypuła Szymon).
  3. Strona podmiotowa czynów zabronionych popełnianych z tzw. świadomością pełną w świetle zasady nullum crimen sine lege (w:) I. Sepioło (red.), Nullum crimen sine lege, Warszawa 2013.
  4. Tryb ścigania przestępstwa w przypadku zbiegu przepisów ustawy (w:) W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa 2013 (współautor: M. Szczepański).
  5. Ustawowa charakterystyka znamienia skutku a jego subiektywna konkretyzacja na gruncie art. 156 § 1 k.k., (współautor: M. Gałęski) (w:) E. Hryniewicz, M. Małolepszy (red.), Karne aspekty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w prawie polskim, niemieckim i austriackim, Poznań 2013.
  6. Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych a reguły ostrożności (w:) P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Biblioteczka Kwartalnika Prawno – Kryminalistycznego, Piła 2013 (współautor: M. Byczyk).
  7. Kara ograniczenia wolności w perspektywie projektowanych zmian polskiego Kodeksu karnego, (w:) M. Małolepszy (red.), Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 171-181.
  8. Skazanie w trybie konsensualnym a ogólne dyrektywy wymiaru kary, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 3-11. ISBN 978-83-255-8698-0.
  9. Kara ograniczenia wolności w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-412-3, s. 87-95.
  10. Prostytucja – penalizować czy legalizować?, (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 473-481.
  11. W poszukiwaniu teorii winy w prawie karnym, (w:) W. Zalewski (red.), Prawo karne jutra − między pragmatyzmem a dogmatyzmem, Seria: Monografie Prawnicze, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-812-8752-4, s. 187-194.
  12. Odpowiedzialność komornika za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa z art. 231 §I k.k. (w:) A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil (red.), Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej”, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018, ISBN 978-83-65966-16-2, s. 341-352.
  13. Kryteria i sposób stopniowania uszczerbków na zdrowiu w kontekście znamion strony podmiotowej czynu zabronionego, (w:) D. Semków (red.), Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo Thin & Make, Warszawa 2018, ISBN 978-83-950934-9-4, s. 144-153.
  14. O znamionach przestępstwa obrazy uczuć religijnych raz jeszcze, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 269-277.
  15. Warunkowe przedterminowe zwolnienie jako możliwa ścieżka resocjalizacji, (w:) M. H. Kowalczyk, D. Mackojć (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ISBN 978-83-231-4619-3, s. 249-259.
  16. Przestępstwo z art. 241 § 1 KK a psychologia zeznań świadków, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, V. Nekrošius (red.), Tajemnica prawnie chroniona w prawie materialnym i procesowym, Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8198-410-2, s. 109-119.
  17. Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej, (w:) M. Błachucki, G. Sibiga (red.), 20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej – podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej, Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-66300-66-8, s. 531-540.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Kowalewska-Łukuć M., Nawrocki M., From the Psychologism of Leon Petrazycki to the Model of Subjective Criminal Liability in the Polish Law , (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 97-10.
  2. Criminal resposibility of juveniles in Polish law, (w:) B. Janusz-Pohl (red.), Juvenile Justice Systems: Poland-Brazil-Portugal, Peter Lang, Berlin 2021, ISBN 9783631855843, s. 29-40.

  Artykuły w języku polskim

  1. Problem usiłowania pomocnictwa na tle obowiązującego Kodeksu karnego z 1997 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 3.
  2. Metoda samobadania wrażliwości kulturowej w procesie diagnozowania, Czasopismo Psychologiczne 2012 nr 1 (współautorzy: W. J. Paluchowski, A. Słysz).
  3. Zagadnienie niepoczytalności i poczytalności ograniczonej sprawcy czynu zabronionego, Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny 2012, nr 1 – 2.
  4. Strona podmiotowa czynu zabronionego niepoczytalnego sprawcy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 3.
  5. Przestępstwa z zapomnienia, Prokuratura i Prawo 2015, z. 3, s. 73 – 85.
  6. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 stycznia 2014 r., II AKa 251/13, Palestra 2015, z. 5 – 6, s. 158 – 161.
  7. Ogólne dyrektywy wymiaru kary, Prokuratura i Prawo 2016, nr 9, s. 5-17.
  8. Ocenny charakter znamion przestępstw narkotykowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, z. 2, s. 151-160.
  9. Porozumienia procesowe – alternatywa czy dominanta w postępowaniu karnym?, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 81-92.
  10. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.02.2017 r., III KK 226/16, Prawo w Działaniu 2017, nr 30, ISSN 2084-1906, s. 173-177.
  11. Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (uwagi o statusie form przestępnego współdziałania w popełnieniu przestępstwa), Państwo i Prawo 2018, z. 1, s. 79-87.
  12. Strona podmiotowa a wina – wzajemne relacje, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 1 (21), DOI:10.18276/ais.2018.21-09, s. 183-194. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/878/article/14644/.
  13. Wytwarzanie lub obrót dopalaczami jako czyn z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.,  Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 2 (22), DOI:10.18276/ais.2018.22-03, s. 33-42. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/article/14811/
  14. Konfiskata rozszerzona oraz przepadek przedsiębiorstwa – kilka refleksji po roku obowiązywania znowelizowanych przepisów Kodeksu karnego, Palestra 2018, nr 9, s. 41-46.
  15. Diagnostyka sądowo-kryminalna w orzekaniu i wykonywaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia w teorii i praktyce sądowej – raport z badania, Prawo w Działaniu 2019, nr 39, ISSN 2084-1906, e-ISSN 2657-4691, DOI: 10.32041/pwd.3901, s. 9-68 (współautorzy Jerzy Nikołajew, Konrad Burdziak, Michał Jankowski).
  16. Sprawstwo polecające a przymus psychiczny, Przegląd Sądowy 2019, nr 5, ISSN 0867-7255,s. 49-56.
  17. Dopuszczalność konstrukcji usiłowania podżegania w kontekście problematyki jego skutkowości. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2017 r., II AKa 450/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019, z. 5, ISSN 0867-1850, s. 58-62.
  18. Kowalewska-Łukuć M., Obowiązek stosowania przez przedsiębiorców wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2019, zeszyt 3, ISSN 0035-9629, s. 87-99 (współautor L. Staniszewska).
  19. Złożenie przez świadka fałszywych zeznań w sytuacji jego niewiedzy o prawie do odmowy składania zeznań lub uchylenia się od odpowiedzi na pytanie a możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej, Państwo i Prawo 2019, z. 12, s. 99-111. (współautor: Łukasz Buczek).
  20. Przypisanie winy na gruncie art. 31 § 3 kodeksu karnego, Palestra 2021, nr 3, ISSN 0031-0344, s. 18-28. Tekst dostępny na stronie: https://palestra.pl/pl/czasopismo/
   wydanie/3-2021/artykul/przypisanie-winy-na-gruncie-art.-31-3-kodeksu-karnego
  21. Imputacyjna koncepcja winy i ekskulpanty 2° (polemika z M. Małeckim), Państwo i Prawo 2021, z. 5, ISSN 0031-0980, s. 126-134.
  22. Prostytucja, usługi seksualne i przestępstwa okołoprostytucyjne w prawie karnym – próba uporządkowania pojęć, Prawo w Działaniu. Sprawy karne, nr 51, ISNN: 2084-1906, s.96-106. Tytuł dostępny na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2022/09/07_PwD51.pdf
  23. Burdziak K., Kowalewska-Łukuć M., Tajemnica zawodowa psychologa a tajemnica w postępowaniu karnym, Probacja, nr 1/2023, DOI: 10.5604/ 01.3001.0016.2852, ISSN 1689-6122, s. 115-131. Tekst dostępny na stronie: https://probacja.com/resources/
   html/article/details?id=235841
  24. Nieodpowiednie gospodarowanie odpadami – wykroczenie, przestępstwo czy tzw. idealny zbieg, Prawo w Działaniu 2024, nr 57, DOI: 10.32041/pwd.5704, ISSN 2084-1906, s. 89-103. Tekst dostępny na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/download/pwd-tom-57/

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Kowalewska-Łukuć M., Burdziak K., The use of AI in formulating a criminological prognosis of an offender, Technium Social Sciences Journal, 2021, Vol. 25, ISSN: 2668-7798, s. 115–125. Tekst dostępny na stronie: https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4891.
  2. Burdziak K., Kowalewska-Łukuć M., Penal and legal aspects of Gender confirmation surgery. Considerations in the context of Polish Criminal Law, Studia Iuridica Cassoviensia, Vol. 10.2022, No.1, ISSN 1339-3995, s. 31-51. Tekst dostępny na stronie: https://doi.org/10.33542/SIC2022-1-03.
  3. Janusz-Pohl B., Kowalewska M., On The Admissibility of The Legal Termination of Pregnancy: A Study of Recent Approaches in Poland, Law, Identity and Values 2023, nr 1, DOI: 10.55073/2023.1.109-130, ISSN 2786-2542, s. 109-130. Tekst dostępny na stronie: https://ojs3.mtak.hu/index.php/live/issue/view/1228/836

  Podręczniki

  1. Prawo karne materialne. Kurs skrócony, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-243-6, ss. 310 (współautorzy Burdziak K., Nawrocki M.).

  Recenzje

  1. Umyślność w prawie karnym i psychologii (artykuł recenzyjny), Państwo i Prawo 2016, z. 12, s. 96-104 (współautor Pohl Ł.).

Accessibility Toolbar