• 24 PAŹ 17

  Śp. prof. dr hab. Maciej Zieliński dr h.c. UŁ

  Monografie

  1. Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1972, ss. 85.
  2. Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1974, ss. 230 (współautorzy Wronkowska S., Ziembiński Z.).
  3. Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1979, ss. 209.
  4. Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1988, ss. 305 (współautor Ziembiński Z.).
  5. Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1992, ss. 131 (współautor Ziembiński Z.).
  6. Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Urząd Rady Ministrów, Warszawa 1993, ss. 199 (wsp.: Wronkowska S.).
  7. Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2002, ss. 333 (Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2002, ss. 333; Wyd. 3 rozszerzone, LexisNexis, Warszawa 2006, ss. 352; Wyd. 4 uzupełnione, LexisNexis, Warszawa 2008, ss. 360; Wyd. 5 poprawione, uwspółcześnione i poszerzone, LexisNexis, Warszawa 2010, ss. 360; Wyd. 6 poprawione, uwspółcześnione i wzbogacone, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, ss. 360; Wyd. 7 uzupełnione,  Seria Akademicka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ss. 303. ISBN 978-83-8092-950-0).

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Aspekty zasady „clara non sunt interpretanda”, (w:) S. Wronkowska, M. Zieliński (red.), Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1990.
  2. Algorytm interpretacji przepisów prawnych, (w:) J. Pogonowski (red.), Eufonia i Logos, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1995.
  3. Pojęcie i zakres prawa w projektach konstytucji RP, (w:) K. Działocha, A. Preisner (red.), Prawo, źródła prawa i gwarancje jego zgodności z ustawą zasadniczą w projektach konstytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
  4. Dwa nurty pojmowania „kompetencji”, (w:) H. Olszewski, B. Popowska (red.), Administracja – gospodarka – samorząd, Printer, Poznań 1997.
  5. Konstytucyjne zasady prawa, (w:) J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm Konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
  6. Jednolitość wykładni prawa, (w:) S. Waltoś (red.), Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych, Zakamycze, Kraków 1998.
  7. O potrzebie nauczania języka prawa, (w:) W. Miodunka (red.), Edukacja językowa Polaków, Upowszechnianie Nauki – Oświata UN-O, Kraków 1998.
  8. Języki prawne i prawnicze, (w:) W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1999.
  9. Interpretacyjna rola zasad prawa, (w:) J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000 (współautor Municzewski A.).
  10. Język dyskusji medialnej nad tworzeniem prawa, (w:) J. Bralczyk, K. Mosiołek – Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, Warszawa 2000 (współautor Choduń A.).
  11. Perswazja w języku prawnym i prawniczym, (w:) K. Mosiołek – Kłosińska, T. Zgółka (red.), Język perswazji publicznej, Poznań 2003 (wsp.: Zgółka T.).
  12. Język prawny, język administracyjny, język urzędowy, (w:) E. Malinowska (red.), Język – prawo – społeczeństwo, Opole 2004.
  13. Świecka a kanoniczna wykładnia prawa, (w:) Z. Ofiarski (red.), Księga jubileuszowa z okazji 15 – lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004 (współautor Piszko R.).
  14. Podstawowe zasady współczesnej wykładni prawa, (w:) P. Winczorek (red.), Teoria i praktyka wykładni prawa, Warszawa 2005.
  15. Uzasadnianie decyzji interpretacyjnych w sprawach karnych, (w:) L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego a prawo wspólnotowe i unijne. Konferencja sędziów Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego –  Rajgród 2005, Warszawa 2005.
  16. Normy i przepisy prawa cywilnego, (w:) Z. Radwański (red. nacz.), System prawa prywatnego, tom 1: Prawo cywilne – część ogólna, M. Safjan (red.), Warszawa 2007, rozdz. VII (współautor Radwański Z.).
  17. Sędzia a naukowiec (historyk), (w:) Nowe technologie dowodowe a proces karny. Konferencja Sędziów Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego (Serock, 2007), pod red. L. Gardockiego, J. Godynia, M. Hudzika, L. K. Paprzyckiego, Warszawa 2007, s. 97-99.
  18. Stosowanie i wykładnia prawa cywilnego, (w:) Z. Radwański (red. nacz.), System prawa prywatnego, tom 1: Prawo cywilne – część ogólna, M. Safjan (red.), Warszawa 2007, rozdz. VIII (współautor Radwański Z.).
  19. Wiedza o tekstach prawnych jako warunek ich rozumienia, (w:) Anna Tietiajew – Różańska (oprac.), Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2007.
  20. Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie najwyższych organów sądowniczych, (w:) O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Szczecin 2008 (współautor Bogucki O.).
  21. Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, (w:) L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, Warszawa 2008 (współautor Bogucki O.).
  22. Aspekty granic wykładni prawa, (w:) W. Miemiec (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2009, s. 84-95 (współautor A. Choduń).
  23. Zasada bezstronności – art. 4 k.p.k. a podstawy środka odwoławczego, (w:) L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, Sąd Najwyższy Warszawa 2009, s. 21-28 (współautor O. Bogucki).
  24. Osiemnaście mitów w myśleniu o wykładni prawa, (w:) Dialog między sądami i trybunałami, pod red. L. Gardockiego, J. Godynia, M. Hudzika, L. K. Paprzyckiego, Warszawa 2010, s. 137-150.
  25. Interpretacyjna rola wstępów aktów prawnych, (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, pod red. J. Ciapały, A. Rosta, Szczecin – Jarocin 2011, s. 15-25 (współautor A. Choduń).
  26. Koncepcja derywacyjna wykładni a wykładnia w orzecznictwie Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, (w:) J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Zagadnienia prawa dowodowego, Sąd Najwyższy Warszawa 2011, s. 117-136 (współautor M. Peno).
  27. Mitów w myśleniu o wykładni ciąg dalszy, (w:) A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red.), Prawo – język – media, Uniwersytet Warszawski Warszawa 2011, s. 117-126.
  28. Zasady i wartości konstytucyjne, (w:) A. Bałaban, P. Mijal (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1991 roku. Materiały 52 Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach 27 – 29 maja 2010 r., Uniwersytet Szczeciński Szczecin 2011, s. 21-40.
  29. Normy i przepisy prawa cywilnego, (w:) System prawa prywatnego, Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna, pod red. M. Safjana, Wyd. 2, Warszawa 2012, s. 367-444 (współautor Z. Radwański).
  30. Stosowanie i wykładnia prawa cywilnego, (w:) System prawa prywatnego, Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna, pod red. M. Safjana, Wyd. 2, Warszawa 2012, s. 445-543 (współautor Z. Radwański).
  31. Iura novit curia a wykładnia prawa, (w:) S. Lewandowski, H. Machińska, J. Petzel (red.), Prawo – Język – Logika. Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Malinowskiego, LexisNexis Warszawa 2013, s. 287-304.
  32. Jak sądy i trybunały komunikują się z obywatelami?, (w:) M. Krauz, K. Ożóg (red.), Kultura zachowań językowych Polaków. Materiały z VIII Forum Kultury Słowa, Rzeszów 20 – 22 października 2011 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013, s. 118-126 (współautor A. Choduń).
  33. Język urzędowy a język urzędników. Precyzja, adekwatność, komunikatywność, (w:) Język urzędowy przyjazny obywatelom, Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, s. 66-74 (współautor A. Choduń).
  34. Wykładnia prawa karnego procesowego, (w:) P. Hofmański (red.), System prawa karnego procesowego, Tom I, część 2, Zagadnienia ogólne, LexisNexis Warszawa 2013, s. 550-604 (współautor A. Choduń).
  35. Rozdział 1. Zasady prawa z perspektywy ogólnej teorii prawa, (w:) P. Wiliński (red.), System prawa karnego procesowego. Tom 3. Część 1, Zasady procesu karnego, LexisNexis Warszawa 2014, s. 43-80 (współautor O. Bogucki).
  36. Wykładnia prawa a język, system i wartości, (w:) Wykłady w Trybunale Konstytucyjnym z lat 2011-2012, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2014, tom XLIX, s. 99-110.
  37. Odtworzenie normy z przepisu jako praktyczny problem interpretacyjny, (w:) J. Godyń, M. Hudzik, K.L. Paprzycki (red.), Prawo i proces karny w obliczu zmian, Wydawca Sąd Najwyższy, Warszawa 2015, s. 127-141 (współautor A. Choduń).
  38. Wzorzec percepcyjnej fazy wykładni a praktyka orzecznicza, (w:) W. Błuś, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, S. Zabłocki (red.), Aktualne problemy orzecznicze, Wydawca Sąd Najwyższy, Warszawa 2016, s. 71-92. ISBN 978-83-936403-5-5 (współautor A. Choduń).
  39. Dogmatyka a wykładnia prawa, (w:) Jan Głuchowski, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Adam Nita, Agnieszka Olesińska (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8160-673-8, s. 567-576.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Decoding Legal Text, (w:) Z. Ziembiński (red.), Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law, Rodopi, Amsterdam 1987.
  2. Peno M., consulted with Zieliński M., Introduction: The Idea of Modern Law in the Light of Polish Legal Doctrine and Theory of Law, (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 9-16.

   

  Artykuły

  1. Czynności konwencjonalne w prawie, Studia Prawnicze 1972, z. 33 (współautorzy Nowak L., Wronkowska S., Ziembiński Z.).
  2. Zasady prawa w perspektywie teorii prawa oraz szczegółowych nauk prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1974, z. 2 (współautorzy Wronkowska S., Ziembiński Z.).
  3. Informatyka prawnicza a pojęcie normy prawnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1975, z. 2.
  4. O nieporozumieniach dotyczących tzw. norm zezwalających, Państwo i Prawo 1975, z. 7 (współautorzy Świrydowicz K., Wronkowska S., Ziembiński Z.).
  5. Obiektywność ustalania faktów jako element praworządności stosowania prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1979, z. 1.
  6. O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego, Studia Prawnicze 1985, z. 3-4 (współautor Wronkowska S.).
  7. Właściwości derywacyjnej koncepcji wykładni, Zeszyty Naukowe USz. Prawn. 1988 (1990), nr 2, s. 5-24.
  8. Aspekty jawności prawa, Ruch PES 1988, nr 3, s. 33-54 (współautor J. Jabłońska-Bonca).
  9. Wolność publikacji i jej ograniczenia w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Sprawy Międzynarodowe 1989, nr 2, s. 89-102.
  10. Krytyczne spojrzenie na stosowaną wykładnię kodeksu handlowego z 1934 roku, Radca Prawny 1993, nr 1, s. 44-46.
  11. Wolny zawód i stosunek pracy, Adwokaci – radcowie prawni, Rzeczpospolita 1995, nr 41.
  12. Raport o stanie nauk prawnych, Państwo i Prawo 1995, z. 12, s. 24-34.
  13. Współczesne problemy wykładni prawa, Państwo i Prawo 1996, z. 8-9.
  14. Wyznaczniki reguł wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998, z. 3-4.
  15. Język ustaw. Wywiad, PiŻ 1998, nr 29.
  16. Uwagi o stanie nauk prawnych, Państwo i Prawo 2000, z. 3, s. 15-23.
  17. Porządkująca faza wykładni, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, z. 3 (wsp.: B. Kanarek).
  18. Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2, s. 11-33 (współautor Z. Radwański).
  19. Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, z. 3.
  20. Wykładnia prawa cywilnego, Studia Prawa Prywatnego 2006, z. 1 (współautor Radwański Z.).
  21. W sprawie słowników w procesie interpretacji tekstów prawnych raz jeszcze, Państwo i Prawo 2008, z. 7 (współautor Choduń A.).
  22. Wybrane zagadnienia wykładni prawa, Państwo i Prawo 2009, z. 6, s. 3-10.
  23. Zasada bezstronności – art. 4 k.p.k. a podstawy środka odwoławczego, Palestra 2009, z. 11/12, s. 89-96 (współautor O. Bogucki).
  24. Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 4, s. 23-39 (współautorzy O. Bogucki, A. Choduń, S. Czepita, B. Kanarek, A. Municzewski).
  25. Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 2, s. 99-111 (współautor M. Zirk-Sadowski).
  26. Osiemnaście mitów w myśleniu o wykładni prawa, Palestra 2011, z. 3-4, s. 20 – 31.
  27. W sprawie rzetelności wiedzy o wykładni, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, nr 1, s. 5-19 (współautor Ł. Pohl).
  28. Clara non sunt interpretanda – mity i rzeczywistość, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2012, z. 6, s. 9-23.
  29. Założenia szkoły poznańsko – szczecińskiej w teorii prawa, Państwo i Prawo 2013, z. 2, s. 3-16 (współautorzy S. Czepita, S. Wronkowska).

   

  Komentarze

  1. Zasady techniki prawodawczej – komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997 (współautor Wronkowska S.).
  2. Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004 (współautor Wronkowska S.) (Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Wyd. 2 uzupełnione i poprawione, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2012, ss. 317, współautor Wronkowska S.).

   

  Podręczniki

  1. Elementy informatyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1976 (współautor Owoc M.).
  2. Wstęp do prawoznawstwa. Testy dla studentów, pod red. P. Byrczka, M. Pilcha, Wolters Kluwer Warszawa 2007, ss. 159 (Wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ss. 159; Wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 159) (autorzy: P. Bakalarz, P. Byrczek, A. Dyrda, N. Ghazal, M. Pilch, W. Szkadłubowicz, M. Zieliński, R. Zyzik).

   

  Recenzje

  1. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1998. Recenzja, Państwo i Prawo 1998, nr 7, s. 102-103.
  2. Jabłońska-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2002. Recenzja, Państwo i Prawo 2002, nr 11, s. 77-79.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, Poznań 1990, ss. 483 (red. wsp. Wronkowska S.).
  2. W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, Szczecin 2005, ss. 599.

   

  Opracowania in memoriam

  1. Wspomnienie o Profesorze Leszku Nowaku, Ruch PES 2010 nr 1, s. 225 – 226 (współautor Sławomira Wronkowska).

Accessibility Toolbar