• 19 PAŹ 17

  prof. dr hab. Łukasz Pohl

  Stanowisko: Kierownik Katedry Prawa Karnego

  e-mail: lukasz.pohl@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 34

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 304A

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: piątek, godz. 10.00 – 10.45
  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: piątek, godz. 14.30 – 15.15

  W okresie sesji zimowej  konsultacje dydaktyczne  w czwartki: godz. 12.45 – 13.30 (SSP) i godz. 13.30 – 14.15 (NSP)

  Publikacje do 31.12.2014 r. afiliowane na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Publikacje od 1.1.2015 r. afiliowane na rzecz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Monografie

  1. Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, ss. 282.
  2. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym (zagadnienia ogólne), Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań 2013, ss. 189 [BRAK AFILIACJI NA RZECZ WPIA US].
  3. Praktyka instytucji obrony koniecznej, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-1-7, ss. 142 (współautor: K. Burdziak).

   

  Monagrafie w języku obcym

  1. Judicial Interpretation of the 1997 Criminal Code Provisions on Self-Defence, PeterLang, Series Lex et Res Publica, Polish and Political Studies, Volume 8, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-76456-5, ss. 136 (współautor K. Burdziak).

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Charakterystyka i prawnokarne konsekwencje czynnego żalu według art. 298 § 2 kodeksu karnego, (w:) B. Janiszewski (red.) Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.
  2. Błąd co do znamienia uprzywilejowującego w polskim prawie karnym (analiza teoretycznoprawna), (w:) H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
  3. Relacja z przebiegu dyskusji nt. prawnokarnych granic dopuszczalnego pomawiania, (w:) A. J. Szwarc (red.) Prawnokarne granice dopuszczalnego pomawiania, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
  4. W sprawie wyjaśnień oskarżonego w polskim postępowaniu karnym – odpowiedź, (w:) Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
  5. O (nie)możliwości pociągnięcia osoby nieletniej do odpowiedzialności karnej za tzw. niewykonawcze formy współdziałania przestępnego na gruncie k.k. z 1997 r., (w:) V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  6. O tak zwanym obowiązku alternatywnym na przykładzie orzekania kary łącznej w polskim prawie karnym, (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  7. Kierowanie wykonaniem samobójstwa i polecenie jego wykonania w polskim prawie karnym (analiza de lege lata i postulaty de lege ferenda), (w:) A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger (red.) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
  8. O umiejscowieniu zamiaru niby – ewentualnego w kodeksowych konstrukcjach umyślności, (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku. Circum constitutionem rationemque sanam. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Szczecin-Jarocin 2011.
  9. Czy możliwy jest rzeczywisty zbieg przepisu określającego kwalifikowaną postać czynu zabronionego z przepisem określającym jego postać uprzywilejowaną?, (w:) A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom I, Toruń 2012.
  10. Niezachowanie wymaganej ostrożności – znamię typu czynu zabronionego czy odrębny element w strukturze przestępstwa?, (w:) J. Majewski (red.), Nieumyślność. Materiały VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2012.
  11. O konsekwencjach popełnienia czynu zabronionego w warunkach błędu co do znamienia uprzywilejowującego w polskim prawie karnym, (w:) P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom II, Warszawa 2012.
  12. O usytuowaniu zgody dysponenta dobrem na jego naruszenie w strukturze przestępstwa i jego konsekwencjach na gruncie problematyki błędu w polskim prawie karnym, (w:) R. Zawłocki (red.), Zgoda pokrzywdzonego, C. H. Beck, Warszawa 2012.
  13. Przestępstwa zakłócania przetargu publicznego (art. 305 k.k.), R. Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze. Tom 10, (w:) S. Włodyka (red.), System prawa handlowego, C. H. Beck, Warszawa 2012.  (wydanie 2, Warszawa 2018, ISBN: 9788381288828, s. 537-553. AFILIACJA WYDANIA 2 NA RZECZ WPIA US).
  14. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność, (w:) L. Paprzycki (red.), System Prawa Karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, wydanie 1, Warszawa 2013, s. 661-672, BRAK AFILIACJI WYDANIA 1 NA RZECZ WPIA US (wydanie 2, C. H. Beck, Warszawa 2016, ISBN:978-83-255-8764-2, s. 748-759, AFILIACJA WYDANIA 2 NA RZECZ WPIA US).
  15. Błąd co do okoliczności wyłączającej winę, (w:) L. Paprzycki (red.), System Prawa Karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, wydanie 1, Warszawa 2013, s. 672-673, BRAK AFILIACJI WYDANIA 1 NA RZECZ WPIA US (wydanie 2, C. H. Beck, Warszawa 2016, ISBN:978-83-255-8764-2, s. 759-760, AFILIACJA WYDANIA 2 NA RZECZ WPIA US).
  16. Błąd co do prawa, (w:) L. Paprzycki (red.), System Prawa Karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, wydanie 1, Warszawa 2013, s. 673-681, BRAK AFILIACJI WYDANIA 1 NA RZECZ WPIA US (wydanie 2, C. H. Beck, Warszawa 2016, ISBN:978-83-255-8764-2, s. 760-768, AFILIACJA WYDANIA 2 NA RZECZ WPIA US).
  17. Błąd co do znamion czynu zabronionego, (w:) L. Paprzycki (red.), System Prawa Karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, wydanie 1, Warszawa 2013, s. 571-661, BRAK AFILIACJI WYDANIA 1 NA RZECZ WPIA US (wydanie 2, C. H. Beck, Warszawa 2016, ISBN:978-83-255-8764-2, s. 657-748, AFILIACJA WYDANIA 2 NA RZECZ WPIA US).
  18. Czyn w prawie karnym, (w:) R. Dębski (red.), System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, C. H. Beck, wydanie 1, Warszawa 2013, s. 202-240, BRAK AFILIACJI WYDANIA 1 NA RZECZ WPIA US (wydanie 2, C. H. Beck, Warszawa 2017, ISBN:978-83-255-9448-0, s. 208-247, AFILIACJA WYDANIA 2 NA RZECZ WPIA US).
  19. O niemożności wykonania nakazanego działania spowodowanej zachowaniem się zobowiązanego do działania (przyczynek do analizy zaniechania w prawie karnym), (w:) W. Cieślak, S. Steinborn (red)., Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 447-455.
  20. O prawno – karnych ocenach realizowanego w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu niewykonawczego współdziałania przestępnego matki z osobą dopuszczającą się lub mogącą się dopuścić zabójstwa jej dziecka w tym okresie, (w:) A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska – Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 291-303.
  21.   O rezerwę wobec teorii jedności przestępstwa, (w:) M. Bojarski, J. Brzezińska, K. Łucarz (red.), Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 313-321 [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].
  22.   Formuła „nie podlega karze”, a dogmatycznie ujmowana struktura przestępstwa, (w:) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 87-90 [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].
  23.   O okolicznościach niepozwalających na przypisanie winy policjantowi popełniającemu przewinienie dyscyplinarne (wybrane zagadnienia materialno prawne i procesowe), (w:) P. Jóźwiak, W. Kozielewicz, K. Opaliński (red.), Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych. V seminarium prawnicze z cyklu „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych”, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, Piła 2015, s. 25-36 (współautor Barbara Janusz-Pohl) [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].
  24.  Przyczynek do rozważań o strukturze nieumyślności i sposobie jej opisania w kodeksie karnym, (w:) Jacek Giezek, Piotr Kardas (red.), Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 418-431. ISBN 978-83-8092-350-8  [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].
  25.  Struktury normatywne zmodyfikowanych typów przestępstw, (w:) J. Giezek, D. Brzezińska (red.), Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 19-25, ISBN 978-83-8107-364-6 [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].
  26. O potrzebie zmian w części ogólnej k.k. na tle węzłowych zagadnień nauki o przestępstwie (wybrane propozycje de lege ferenda), (w:) D. Mucha (red.), O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Hoca – tom II, Wydawca SCRIPTORIUM, Opole 2018, ISBN: 978-83-950872-2-6, s. 149-160 [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].
  27. Zabójstwo w związku z rozbojem (w:) Ł. Pohl (red.), Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-0-0, s. 11-47.
  28. Zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby (w:) Ł. Pohl (red.), Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-0-0, s. 161-178.
  29. Zabójstwo wykonane przez sprawcę prawomocnie skazanego wcześniej za zabójstwo (w:) Ł. Pohl (red.), Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-0-0, s. 179-194.

   

  Artykuły

  1. Istota pomocnictwa w kodeksie karnym z 6.VI.1997 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, nr 2.
  2. Formy stadialne czynu zabronionego w odniesieniu do podżegania i pomocnictwa według kodeksu karnego z 1997 roku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, nr 1-2.
  3. Pomocnictwo a inne zjawiskowe formy czynu zabronionego (kryteria różnicujące), Prokuratura i Prawo 2001, nr 6.
  4. Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego – uwagi zasadnicze, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, nr 4.
  5. Karnomaterialna charakterystyka przestępstwa upozorowania wypadku ubezpieczeniowego na podstawie kodeksu karnego z 6.VI.1997 r, Przestępczość Ubezpieczeniowa 2002.
  6. Przestępstwo upozorowania wypadku ubezpieczeniowego a przestępstwo oszustwa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, nr 3.
  7. Obiektywna istota sprawstwa w ujęciu polskiego prawa karnego (uwagi na marginesie lektury pracy P. Kardasa Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, nr 2.
  8. Właściwe podżeganie do przestępstwa nieumyślnego (zagadnienia sporne), Państwo i Prawo 2004, z. 11.
  9. Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw – próba uporządkowania pojęć, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2005, nr 1.
  10. Norma sankcjonowana w prawie karnym jako przykład normy prawnej nie będącej normą postępowania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 1.
  11. O kulturze prowadzenia dyskusji i jej meritum słów kilka – uwagi na marginesie artykułu Piotra Kardasa Sprawstwo kierownicze i polecające – wykonawcze czy niewykonawcze postaci sprawstwa?, Przegląd Sądowy 2006, nr 11-12.
  12. Podmiotowe znamiona czynu zabronionego w strukturze przestępstwa, Państwo i Prawo 2006, z. 2.
  13. Składanie nieprawdziwych wyjaśnień przez oskarżonego w polskim postępowaniu karnym – szkic teoretycznoprawny, Prokuratura i Prawo 2006, nr 6.
  14. Struktura normatywna przepisu o tzw. przestępstwie wieloodmianowym (Zagadnienia jedności i wielości przestępstw), Państwo i Prawo 2006, z. 10.
  15. Uwagi na marginesie dialogu z Prof. Wojciechem Patryasem, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 4.
  16. W odpowiedzi na uwagi Prof. Wojciecha Patryasa o artykule Łukasza Pohla Norma sankcjonowana w prawie karnym jako przykład normy prawnej nie będącej normą postępowania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 4.
  17. Zawartość normatywna przepisu art. 18 § 1 k.k., Prokuratura i Prawo 2006, nr 2.
  18. Represyjność polskiego prawa karnego (Zjazd Katedr Prawa Karnego, Gniezno 26-29 września 2006 r.), Przegląd Więziennictwa Polskiego 2007, nr 54.
  19. Sprawstwo zleceniodawcze – nowa zjawiskowa forma czynu zabronionego (uwagi na tle projektu zmian kodeksu karnego), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007, nr 3.
  20. Art. 2 k.k. w roli wyznacznika podmiotu przestępstwa skutkowego popełnianego przez zaniechanie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, nr 3.
  21. Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego (uwagi w związku z artykułem Marcina Malinowskiego), Prokuratura i Prawo 2008, nr 1.
  22. Zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby (art. 148 § 3 k.k.), Prokuratura i Prawo 2008, nr 10.
  23. Zbieg przepisu ustanawiającego kwalifikowaną postać czynu zabronionego z przepisem ustanawiającym jego postać uprzywilejowaną, Przegląd Sądowy 2008, nr 5.
  24. Nadzwyczajne łagodzenie kary 25 lat pozbawienia wolności w polskim prawie karnym, Przegląd Sądowy 2009, nr 1.
  25. Tak zwana subsydiarność ustawowa jako niejednolita dyrektywa usuwania niezbieżności prakseologicznej norm prawnych w polskim prawie karnym, Studia Prawnicze 2009, nr 1-2.
  26. O stosunku między zmodyfikowanym typem czynu zabronionego pod groźbą kary a leżącą u jego podstaw normą sankcjonowaną, Ius Novum 2010, nr 1.
  27. W sprawie rzetelności wiedzy o wykładni, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, nr 1 (współautor Zieliński M.).
  28. O stronie podmiotowej przestępstwa obrazy uczuć religijnych i jego formalnym charakterze, Prokuratura i Prawo 2012, nr 12 (współautor S. Czepita).
  29. Obraza uczuć religijnych, kiedy mówimy o przestępstwie, Rzeczpospolita 2012, nr 213 (9333) (współautor S. Czepita).
  30. W sprawie proponowanych zmian w części ogólnej kodeksu karnego (zagadnienia wybrane), Państwo i Prawo 2013, z. 8, s. 105-112 [BRAK AFILIACJI NA RZECZ WPIA US].
  31. Glosa do uchwały z 29 października 2012 r. I KZP 12/12, Państwo i Prawo 2014, z. 10, s. 131-140 (współautor S. Czepita).
  32. Strona podmiotowa pomocnictwa w kodeksie karnym z 1997 r. (o potrzebie nowelizacji art. 18 § 3 k.k.), Państwo i Prawo 2014, z. 7, s. 104-109 [BRAK AFILIACJI NA RZECZ WPIA US].
  33.  O pojmowaniu i roli możliwości wykonania działania w dogmatycznie ujmowanej strukturze przestępstwa, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2016, nr XIV/1, s. 41-45 [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].
  34.  O ujęciu przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa w projektowanym art. 44a par. 1 kodeksu karnego, Nowa kodyfikacja prawa karnego, Tom XLIII 2017, s. 477-482 [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].
  35.  O prawnej ocenie blokowania mównicy sejmowej, fotela Marszałka Sejmu i plenarnej sali posiedzeń Sejmu oraz o możliwościach postępowania Marszałka Sejmu w celu przywrócenia na niej porządku (uwagi na tle 33. posiedzenia Sejmu RP), Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1, s. 35-47.
  36.  Charakter oraz sposób obliczania terminu określonego w art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1, s. 49-58.
  37. Zakres i skutki depenalizacji wywołanej nowelizacją przepisu określającego znamiona przestępstwa niealimentacji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2017, z. 4, s. 87-94. Wersja elektroniczna dostępna na stronie: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/issue/view/910/showToc
  38. Zakres odpowiedzialności karnej nieletniego w Kodeksie karnym z 1997 r. (o konieczności pilnej zmiany art. 10 § 2 k.k. – problem form popełnienia czynu zabronionego), Prawo w Działaniu 2017, nr 30, ISSN 2084-1906, s. 7-18.
  39. Intraneus w polskim prawie karnym (głos w sprawie wykładni art. 21 § 1 k.k.),  Państwo i Prawo 2018, z. 2, s. 49-58.
  40. Indywidualne właściwości desygnatu przedmiotu czynności wykonawczej jako problem strony podmiotowej czynu zabronionego, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 1 (21), DOI:10.18276/ais.2018.21-05, s. 113-126. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/878/article/14640/.
  41. Uwagi w związku z przygotowanym przez władze miasta Leszna projektem przepisów karnych mających na celu zwalczanie obrotu tak zwanymi dopalaczami, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 2 (22), DOI:10.18276/ais.2018.22-01, s. 5-16. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/article/14809/.
  42. W odpowiedzi na „polemikę” Magdaleny Budyn-Kulik, Państwo i Prawo 2018, z. 8, s. 108-114.
  43. Ponownie w sprawie zakresu odpowiedzialności karnej osoby nieletniej według Kodeksu karnego z 1997 r. (zagadnienie form popełnienia czynu zabronionego) – uwagi o metodzie rozwiązania problemu, Prawo w Działaniu 2018, nr 35, s. 116-143.
  44. Propozycja nowelizacji art. 18 Kodeksu karnego, Prawo w Działaniu 2018, nr 35, s. 156-159.
  45. Wokół sporu o adekwatny poziom odczytywania prawa – lex czy ius? (Na przykładzie dyskusji o liczbie trybów składania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela akademickiego obwinionego przez rzecznika dyscyplinarnego o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2018, z. 3, DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.2, s. 7-15. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16495/16343

   

  Artykuły w języku obcym

  1. On the inapt attempt against the resolution of the Polish Supreme Court of 19 January 2017, I KZP 16/16, Prawo w Działaniu. Law in Action 2017, nr 32, s. 26-33.
   Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie:
   https://www.iws.org.pl/pliki/files/PwD_32_2017_%C5%81.Pohl.pdf
  2. Buczek Ł., Burdziak K., Pohl Ł., The mens rea of the animal cruelty offence in the Polish criminal law, Prawo w Działaniu. Law in Action 2018, nr 36, s. 92-103. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://iws.gov.pl/prawo-w-dzialaniu/numery-archiwalne/tom-36-law-in-action/
  3. Polish criminal law on ‘Work of a forced nature’, Prawo w Działaniu. Law in Action 2018, nr 36, s. 114-127. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://iws.gov.pl/prawo-w-dzialaniu/numery-archiwalne/tom-36-law-in-action/

   

  Komentarze

  1.   Komentarz do art. 1–2, 11–12, 85–92a, (w:) R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, wydanie 1, Warszawa 2015, s. 26-52, s. 178-195, s. 547-597. [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US]
  2.   Komentarz do art. 1–2, 11–12, 85–91, (w:) R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, wydanie 2, Warszawa 2015, s. 26-52, s. 177-195, s. 533-573. [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].
  3.  Pohl Łukasz, et. al., Kodeks karny. Komentarz, pod red. R. Stefańskiego, C.H. Beck, wydanie 3, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9152-6, ss. 1904 (Pohl Łukasz autorstwo: Komentarz do art. 1-2, 11-12, 85-91; s. 27-54, s. 186-204, s. 582-624) [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].
  4. Pohl Łukasz, et. al., Kodeks karny. Komentarz, pod red. R. Stefańskiego, C.H. Beck, Wydanie 4, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8953-5, ss. 1943, uwzględniono zmiany wprowadzone w 2018 r. informacja zamieszczona  na stronie IX (Pohl Łukasz autorstwo: Komentarz do art. 1-2, 11-12, 85-91; s. 28-55, s. 186-204, s. 594-634). [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].

   

  Komentarze elektroniczne

  1. Komentarz do art. 1 k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 42.
  2. Komentarz do art. 11 k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 20.
  3. Komentarz do art. 12 k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 24.
  4. Komentarz do art. 2 k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 15.
  5. Komentarz do art. 85 k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 22.
  6. Komentarz do art. 86 k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 20.
  7. Komentarz do art. 87 k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 6.
  8. Komentarz do art. 88 k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 9.
  9. Komentarz do art. 89 k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 15.
  10. Komentarz do art. 90 k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 9.
  11. Komentarz do art. 91 k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 25.
  12. Komentarz do art. 92 k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 9.
  13. Komentarz do art. 92a k.k., (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 2.

   

  Podręczniki

  1. Prawo karne. Wykład części ogólnej, wydanie 1, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012 (wydanie 2, poprawione, rozszerzone i uaktualnione, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013; wydanie  3, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 487 AFILIACJA WYDANIA 3 NA RZECZ WPiA US; wydanie 4, Wolters Kluwer, Seria akademicka, Warszawa 2019, stan prawny na 3 listopada 2018 r., ISBN 978-83-8160-143-6, ss. 588, AFILIACJA WYDANIA 4 NA RZECZ WPiA US).

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.Redakcja prac zbiorowych
  2. Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących, Ł. Pohl (red.), Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-0-0.

   

  Recenzje

  1. Recenzja książki: Przetak M., Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ss. 292, ISBN 978-83-7865-239-7.
  2. Recenzja książki: Buczkowski K., Oszustwo asekuracyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubezpieczeniowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 236, ISBN 978-83-264-9460-4.
  3. Recenzja książki: Tarapata S., Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 640, ISBN 978-83-2648-956-
  4. Recenzja książki: Nawrocki M., Miejsce popełnienia czynu zabronionego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 222, ISBN 978-83-255-8538-9.
  5. Umyślność w prawie karnym i psychologii (artykuł recenzyjny), Państwo i Prawo 2016, z. 12, s. 96-104 (współautor Kowalewska-Łukuć M.).
  6. Recenzja książki: Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ss. 227. ISBN 978-83-8085-412-3 (recenzja wspólna Anna Haładyj, Kinga Flaga-Gieruszyńska).
  7. Recenzja książki: Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (recenzja wspólna Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Piotr Pogonowski, Magda Tarnowska-Sobecka).
  1. O znaczeniu refleksji naukowej Profesora Tomasza Kaczmarka, Państwo i Prawo 2017, z. 12, s. 88-99.