• 19 PAŹ 17

  mgr Krzysztof Kubasik


  Stanowisko: 
  Asystent

  e-mail: krzysztof.kubasik@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 87

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 105

   


  Obszar prowadzonych badań: Działy prawa cywilnego, w tym części ogólnej, prawa rzeczowego, zobowiązań, prawa spadkowego, a także prawa handlowego. Istotnym obszarem zainteresowań uczynił umowy o świadczenie usług


  Biogram: Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym w 2013 r. z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze. Na temat swojej pracy magisterskiej wybrał „Przywileje i dodatkowe obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Po studiach rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego. Obszarem swoich badań naukowych obejmuje różne działy prawa cywilnego, w tym części ogólnej, prawa rzeczowego, zobowiązań, prawa spadkowego, a także prawa handlowego. Istotnym obszarem zainteresowań uczynił umowy o świadczenie usług, w tym w szczególności te, do których znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o zleceniu, a także analizę porównawczą umów o świadczenie usług z regulacjami obowiązującymi w innych systemach prawnych. W pracy dydaktycznej skupia się na prowadzeniu przedmiotów z zakresu prawa cywilnego: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i spadkowego. Równolegle z pracą na uczelni odbywał aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki. Od 2019 r. prowadzi kancelarię adwokacką zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych.


  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. O niedopuszczalności umowy darowizny na wypadek śmierci, (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 121 – 135 (współautor A. Tomczyk).

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Changes in Polish consumer law in light of European Union law, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), The safety of the individual and of the group in private and public law – a collection of studies, Jacob of Paradyż University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 23-33.
  2. Legal nature of contracts for services which have not been regulated by other provisions – according to Polish Civil law, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2,  Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 639-646.
  3. The Subject Matter of Mandate Contract as Defined by The Polish Civil Code – Polish Codification and Foreign Influence, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 9981-9985.

  Artykuły w języku polskim

  1. Forma rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3352, pod red. M. Pazdana, Katowice 2014, s. 9-29 (współautor K. Dadańska).
  2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 6 grudnia 2012 r., III CZP 76/12, Przegląd Sądowy 2015, nr 1, s. 135 – 140 (współautor Z. Kuniewicz).
  3. Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej podmiotu korzystającego z tej nieruchomości bez obowiązku uiszczania czynszu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3.12.2015 r., III CSK 13/15, Przegląd Sądowy 2018, nr 11-12, s. 156-164.
  4. Czy zakresem zastosowania art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych objęte są umowy ustanawiające zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomościach spółek – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2017 r., Studia Prawnicze KUL 2021, nr 3(87), s. 235-248. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/
   view/9596/11622

  Artykuły w języku obcym

  1. Classification of Civil Law Contracts Between a Limited Liability Company and Members of the Management Board, Roczniki Nauk Prawnych 2019, Tom XXIX, nr 3, DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-5, ISSN 1507-7896, s. 89-101.
  2. Contracts for the provision of technological supervision services in Polish civil law, Procedia Computer Science 2021, Vol. 192, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021, s. 2652-2661. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/
   science/article/pii/S1877050921017725

Accessibility Toolbar