• 20 PAŹ 17

  dr hab Krystyna Nizioł, prof. US


  Stanowisko: 
  Profesor US

  e-mail: krystyna.niziol@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 48

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 322

   


  Obszar prowadzonych badań: koncentrują się wokół funkcji podatków, normatywnych aspektów długu publicznego (w tym konstrukcji reguł fiskalnych), prawa ochrony konsumentów na rynku finansowym, ekonomicznej analizie prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa publicznego, zagadnieniach dotyczących społecznej odpowiedzialności uczelni.
  .
  Autorką ponad 120 opracowań naukowych, w tym monografii, artykułów naukowych, glos. Czynny udział w ponad 20 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2006 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Podatki jako prawne instrumenty polityki podatkowej państwa (aspekty teoretyczne)” pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Ofiarskiego; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • 2014 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie monografii pt. „Państwowy dług publiczny – aspekty normatywne”.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: wprowadzenie do prawa gospodarczego publicznego, prawo gospodarcze publiczne;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (konwersatoria) w języku angielskim z przedmiotów: Law and Economics, Introduction to Entrepreneurship, Financial Law;
  • seminaria dyplomowe;
  • wykłady gościnne w wielu uczelniach zagranicznych, m. in. w Santiago de Compostela, Huelvie, Wilnie, Walencji, Murcji, Segedynie, Foggi, Almerii.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • aplikacja sądowa i egzamin sędziowski;
  • radca prawny.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2016 r. – Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Edukacji i Nauki;
  • 2016-2018 – członkostwo w  Konwencie Rzeczników Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • członkostwo w Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Stowarzyszenia działającego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku);
  • członkostwo w European Corporate Governance Institute w Brukseli;
  • członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Ekonomicznej Analizy Prawa;
  • członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Prawa Europejskiego;
  • członkostwo w grupie roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej);
  • członkostwo w grupie roboczej ds. Internetu Rzeczy (Departament Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

  Monografie

  1. Państwowy dług publiczny – aspekty normatywne, Polgres Multimedia, Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2013, ss. 462.
  2. Nizioł K., Peno M., Ekonomiczna analiza prawa publicznego – problemy, konteksty, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-216-7, ss. 171.
  3. Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-315-7, ss. 219.
  4. Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Nizioł K., Ociepa-Kicińska E., Prawne i ekonomiczno-finansowe determinanty realizacji zadań publicznych przez samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2024, ss. 123.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Podatek liniowy a zasada personalizacji w podatku od dochodów osobistych, (w:) A. Jacewicz (red.), IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, Sopot 2004.
  2. Czynniki determinujące reformę systemu finansów publicznych w Polsce, (w:) K. Święch, A. Zalcewicz (red.), Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2005.
  3. Podatki jako instrumenty polityki podatkowej państwa, (w:) A. Karmańska (red.), V Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, Sopot 2005.
  4. Suwerenność polityki gospodarczej państwa w erze globalizacji, (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowieckiej (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2005.
  5. Model ustroju społeczno-gospodarczego w świetle Konstytucji RP oraz wybranych krajów europejskich, (w:) B. Polszakiewicz, J. Bohelke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, tom II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
  6. Własność w polskim systemie prawnym, (w:) B. Polszakiewicz, J. Bohelke (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, cz. V, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
  7. Dług publiczny a wolność państwa w zakresie realizacji funkcji redystrybucyjnej i stabilizacyjnej w polityce budżetowej, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
  8. Spełnianie przez Polskę kryteriów konwergencji w zakresie długu publicznego i deficytu publicznego. Wybrane aspekty prawno-ekonomiczne, (w:) B. Polszakiewicz, J. Bohelke (red.), Ekonomia i Prawo. Zawodność rynku – zawodność państwa – etyka zawodowa, cz. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
  9. Instrumenty antykryzysowej polityki finansowej państwa w Polsce (wybrane problemy), (w:) T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010.
  10. Konstytucyjna materia ustawy podatkowej a odesłania do innych dziedzin prawa (na przykładzie zwolnień przedmiotowych w podatku od dochodów osobistych), (w:) P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2010.
  11. Podatek tonażowy jako instrument polityki podatkowej państwa wpływający na konkurencyjność żeglugi morskiej, (w:) H. Salmonowicz (red.), Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2010.
  12. Wybrane instrumenty polityki podatkowej, (w:) E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010 (wsp.: K. Schneider).
  13. Stan finansów publicznych a zakres prorodzinnej polityki podatkowej w Polsce, (w:) M. Tkaczuk, R. Jaworska-Stankiewicz (red.), Rodzina w naukach prawnych. Zbiór studiów, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2012.
  14. Idea wzajemności ubezpieczeniowej – jako jeden z aspektów modelu społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, (w:) M. Rapkiewicz (red.), Budowa wspólnoty finansowej. Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2013, s. 33-40.
  15. Problem instytucjonalnej koordynacji polityki makrostabilnościowej i polityki fiskalnej, (w:) W. Rogowski (red.), Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego. Nadzór makrostabilnościowy. Nadzór bankowy SKOK. Instrumenty finansowe, Oficyna Allerhanda, Kraków – Warszawa 2014, s. 87-100.
  16. Reguły fiskalne jako przykład ekonomizacji prawa finansowego – ewolucja oraz nowe tendencje w unormowaniach krajowych i unijnych,(w:) Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014, s. 103-112.
  17. Ekonomizacja prawa finansowego – nowy trend w polskim i unijnym prawie finansowym, (w:) Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. J. Glinieckiej, A. Drywy, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2015, s. 535-543.
  18. Udostępnianie informacji publicznej w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia, (w:) M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 389-397.
  19. Kryzys finansowy jako okres sprzyjający weryfikacji skuteczności reguł fiskalnych ograniczających wzrost długu i deficytu w państwach Unii Europejskiej – uwarunkowania prawne i ekonomiczne, (w:) W. Rogowski (red.), Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych, Stabilność finansowa. Ład korporacyjny. Ochrona klienta, Oficyna Allerhanda, Kraków-Warszawa 2015, s. 267-277.
  20. Wydobywanie gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych w Polsce – konsekwencje gospodarcze (wybrane zagadnienia), (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 73-85. ISBN 978-83-7972-075-0.
  21. Daniny publiczne związane z opodatkowaniem gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnego podatku węglowodorowego, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 167-191. ISBN 978-83-7972-075-0.
  22. Regulacyjna funkcja państwa w gospodarce na przykładzie wybranych normatywnych instrumentów polityki podatkowej w Polsce, (w:) A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 412-422. ISBN 978-83-255-8171-8.
  23. Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego jako element ich wieloletniej prognozy finansowej – wybrane aspekty prawno-ekonomiczne, (w:) J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 81-91. ISBN 978-83-7556-843-1.
  24. Dług jednostek samorządu terytorialnego i jego ograniczenia a finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, (w:) A. Zalcewicz (red.), Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, Wydawnictwo Poltext sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 217-226. ISBN 978-83-7561-675-0.
  25. Ekonomia regulacji na rynku kart płatniczych na przykładzie opłaty interchange, (w:) A. Fornalczyk, T. Skoczny (red.), Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65402-22-6, s. 377-398.
  26. Konstrukcja optymalnej reguły fiskalnej dotyczącej deficytu i długu publicznego (aspekty prawno-ekonomiczne), (w:) Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński (red.), Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2017, ISBN:978-83-7556-960-5, s. 71-82.
  27. Cyberbezpieczeństwo transakcji i płatności dokonywanych w internecie przez małoletnich konsumentów, (w:) M. Górka (red.), Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-555-7, s. 195-205.
  28. Konstrukcja indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w kontekście wymogów dotyczących optymalnej reguły fiskalnej – postulaty de lege ferenda, (w:) E. Juchniewicz, T. Sowiński, J. Gliniecka, A. Drywa (red.), Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postulaty na przyszłość, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, ISBN 978-83-8102-096-1, s. 239-250.
  29. Ochrona konkurencji na rynku finansowym – wybrane aspekty, (w:) M. Królikowska-Olczak (red.), Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna, Seria: Monografie Prawnicze, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8754-8, s. 173-189.
  30. Umowa o kredyt hipoteczny jako instrument ochrony konsumentów przed misselingiem usług finansowych, (w:) M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-795-4, s. 102-113.
  31. Jakość prawa jako czynnik sprzyjający redukcji barier w wykorzystaniu funduszy unijnych przez przedsiębiorców w Polsce (na przykładzie oceny skutków regulacji prawa gospodarczego), (w:) E. Małecka-Ziembińska (red.), Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2020, ISBN 978-83-66199-74-3, s. 9-21.
  32. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w okresie pandemii COVID-19 w Polsce (wybrane problemy), (w:) M. Dobska, E. Kosiński, M. Urbaniak (red.), Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia publicznoprawne, medyczne i ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, Poznań 2021, ISBN 978-83-958472-7-1, s. 145-156.
  33. Kilka refleksji o ekonomicznej efektywności prawa, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 339-348.
  34. Kilka refleksji o zasadzie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w okresie pandemii COVID-19 w Polsce, (w:) M. Dobska, E. Kosiński, M. Urbaniak (red.), PTE Oddział w Poznaniu, Poznań 2022, ISBN: 978-83-963217-1-8, s. 45-54.
  35. Geodecki T., Jasiczak J., Lenart-Gansiniec R., Nizioł K., Słomczyńska A., Pole 1. Badania, (w:) T. Geodecki, J. Hausner (red.), Współpraca uczelni z biznesem. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2023, ISBN: 978-83-67140-23-2, s. 8-35. Tekst dostępny na stronie: https://oees.pl/wp-content/uploads/2023/02/Wspolpraca-uczelni-z-biznesem_07.02.2023.pdf
  36. Geodecki T., Gomola A., Nizioł K., Słomczyńska A., Worek B., Woźniak D., Pole 2. Kształcenie, (w:) T. Geodecki, J. Hausner (red.), Współpraca uczelni z biznesem. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2023, ISBN: 978-83-67140-23-2, s. 36-65. Tekst dostępny na stronie: https://oees.pl/wp-content/uploads/2023/02/Wspolpraca-uczelni-z-biznesem_07.02.2023.pdf
  37. Polski Ład z perspektywy zasad poprawnej legislacji, (w:) E. Małecka-Ziembińska (red.), Polski Ład a opodatkowanie dochodów. Ujęcie prawne, finansowe i ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2023, ISBN 978-83-8211-161-3, DOI: 10.18559/978-83-8211-162-0/1, s. 17-30. Tekst dostępny na stronie: https://wydawnictwo.ue.poznan.pl/books/978-83-8211-161-3/978-83-8211-161-3.pdf
  38. Kilka uwag o odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów dyscyplinarnych właściwych w sprawach nauczycieli akademickich, Aktualne problemy prawa dyscyplinarnego (red. R.Giętkowski), wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2023, ISBN 978-83-8206-558-9, s. 323-336, ss.353

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Impact of the European Union Law on Public Debt in Poland, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context – Selected Economic and Political Aspects, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  2. Reference to Provisions of the Building Law in Property Tax in Poland – Choosen issues. Preliminary remarks, (w:) A. N. Kostukov (red.), Problems of application of tax law in Central and Eastern Europe Countries, Omsk 2013, s. 196 – 202.
  3. The Problem of Public Debt in the Context of Multiannual Financial Planning, (w:) E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewicki, U. Zawadzka-Pąk (red.), Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013, s. 275-282.
  4. Solving of the sovereign debt crisis as one of the contemporary challenges for the European Union – legal and economic aspects, (w:) E. Małuszyńska, I. Musiałowska, G. Mazur (red.), Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 359-369.
  5. The Problem of Public Debt in the European Union – Legal and Economic Aspects (Chosen Issues), (w:) Lajkó Dóra, Varga Norbert (red.), Alapelvek és Alapjogok. Szegedi Jogász Doktorandusz Konferenciák V, Szegedi Tudomanyegyetem Allam-es Jogtudomanyi Doktori Iskola Kiadvanysorozata, Szeged 2015, ss. 377-386.
  6. The Economic and Legal Consequences between Choosing Public Debt or Increase Tax Burden, (w:) E. Csatlos (red.), Recent Challenges of Public Administration. Papers presented at the conference of „Contemporary Issues of Public Administration” on 26th April 2017, Wydawnictwo Iurisperitus Kiado, Szeged 2017, ISBN 978-615-5411-55-7, s. 11-24.
  7. Regulatory Impact Assessment in Poland and in the European Union in the Context of Economization of Law – Chosen Issues, (w:) Erzsébet Csatlós (red.), Recent Challenges of Public Administration 3. Papers Presented at the Conference of 3rd Contemporary Issues of Public Administration on 26th September 2018, Iurisperitus Kiadó, Szeged 2019, ISBN 978-615-5411-80-9, s. 96-107.
  8. Regulatory Impact Assessment in Poland as an Example of the Economization of Law – Evolution, Problems, Development Perspectives, (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 65-81.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Globalizacja jako proces determinujący zmianę znaczenia państwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2006 nr 17 (422).
  2. Wybrane aspekty prawne prowadzenia polityki rozwoju, Euroekspert 2007, nr 10–11 (współautor Fedorowicz M.).
  3. Emisja 30 – letnich obligacji skarbowych w Polsce na tle ustaleń Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 4.
  4. Instytucja długu publicznego w projekcie ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy nr 1181) – głos w dyskusji nad reformą finansów publicznych, Studia Lubuskie 2008, t. IV.
  5. Kilka uwag w kwestii neutralności systemu podatkowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze Szczecin 2008, nr 18.
  6. Podatek od nieruchomości w 2008 r. – wybrane problemy, Prawo i Podatki 2008, nr 10.
  7. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w świetle projektu ustawy o finansach publicznych, Finanse Komunalne 2008, nr 12 (współautor Fedorowicz M.).
  8. Zasoby własne Unii Europejskiej w świetle projektu ustawy o finansach publicznych, Euroekspert 2008, nr 4–5 (współautor Fedorowicz M.).
  9. Zmiany w finansach publicznych, Finanse Publiczne 2008, nr 12 (współautor Fedorowicz M.).
  10. Czynniki wpływające na wysokość długu publicznego w Polsce – wybrane problemy, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009, nr 3.
  11. Finansowanie świadczeń zdrowotnych przez gminę, Zeszyty Naukowe. Zadania własne gminy. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 2009, nr 2 (wsp.: Fedorowicz M.).
  12. Kilka uwag w kwestii zależności między długiem publicznym a podatkiem, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Seria Nauki Prawne 2009, nr 1.
  13. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania z tytułu przejęcia długu państwowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce (wybrane zagadnienia), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2009, nr 21 (563).
  14. Próba zdefiniowania długu publicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2009, nr 20 (551).
  15. Spełnianie przez Polskę kryteriów konwergencji w zakresie długu publicznego i deficytu publicznego. Wybrane aspekty prawno-ekonomiczne, Państwo i Prawo 2009, t. V.
  16. Udzielanie pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego, Finanse Publiczne 2009, nr 5 (wsp.: Fedorowicz M.).
  17. Ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Finanse Publiczne 2009, nr 6 (wsp.: Fedorowicz M.).
  18. Wybrane aspekty prawno-ekonomiczne sprawiedliwości podatkowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2009, nr 19 (483).
  19. Instrumenty antykryzysowej polityki finansowej państwa w Polsce (wybrane problemy), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, nr 141.
  20. Normatywne pojęcie ,,wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa”, Studia Lubuskie 2010, t. VI.
  21. Pożyczka jako forma finansowania zobowiązań jst., Finanse Publiczne 2010, nr 10.
  22. Ustawa o finansach publicznych, Przetargi Publiczne 2010, nr 2.
  23. Nowe tendencje w europejskim prawie bankowym i finansowym w kontekście kryzysu na rynkach finansowych – zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 3 (wsp.: Fedorowicz M.).
  24. Obniżenie opłaty za wydanie karty pojazdu – skutki finansowe dla budżetów samorządów powiatowych, Prawo Finansów Publicznych 2011, nr 2
  25. Podstawowe założenia reformy europejskiego prawa finansowego służące ograniczaniu wzrostu długu i deficytu, Ekonomia i prawo 2011, t. VII.
  26. Ustawowe zwolnienia podatkowe jako forma pomocy publicznej – implikacje dla finansów publicznych, Przegląd podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2011, nr 11.
  27. Wzmocnienie ram instytucjonalnych dla prowadzenia polityki budżetowej służące ograniczeniu wzrostu długu publicznego w Polsce, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 10.
  28. Korygowanie deklaracji w sprawie ,,opłaty śmieciowej”. Czy będą powstawały zaległości podatkowe? Czy podlegają umorzeniu?, Prawo Finansów Publicznych 2012, nr 11.
  29. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych a zasada samodzielności samorządu terytorialnego – orzeczenia sądów administracyjnych, Prawo Finansów Publicznych 2012, nr 6.
  30. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę, Prawo Finansów Publicznych 2012, nr 9.
  31. Powiaty żądają odszkodowań, Prawo Finansów Publicznych 2012, nr 1.
  32. Przekazanie obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami. Zróżnicowany poziom świadczonych usług odbioru odpadów, Prawo Finansów Publicznych 2012, nr 12.
  33. Termin podjęcia uchwały o wysokości opłaty śmieciowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2012, nr 11.
  34. Uchwały dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o charakterze fakultatywnym, Prawo Finansów Publicznych 2012, nr 10.
  35. Ustalanie terminu płatności, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2012, nr 11.
  36. Ustawa żłobkowa nie rozwiązuje problemu opieki nad dziećmi do lat trzech, Prawo Finansów Publicznych 2012, nr 2.
  37. Zasady finansowania zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. „Prawo Finansów Publicznych” 2012, nr 5.
  38. Decyzja czy upomnienie, Odpowiedzi na pytania czytelników, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2013, nr 1.
  39. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpowiedzi na pytania czytelników, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2013, nr 1.
  40. Docelowa reguła wydatkowa – nowa reguła fiskalna w polskim prawie finansowym, Prawo Finansów Publicznych 2013, nr 12, s. 32 – 34.
  41. Dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji o wysokości „opłaty śmieciowej”, Prawo Finansów Publicznych 2013, nr 11, s. 8 – 10.
  42. Inne propozycje zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Prawo Finansów Publicznych 2013, nr 4, s. 21 – 23.
  43. Konsekwencje opóźnień w terminowym wdrażaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, Prawo Finansów Publicznych 2013, nr 6, s. 7 – 11.
  44. O potrzebie reformy normatywnego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Prawo Finansów Publicznych 2013, nr 3, s. 6 – 9.
  45. Opłata śmieciowa – pytania i odpowiedzi, Prawo Finansów Publicznych 2013, nr 2, s. 48 – 50.
  46. Pomoc finansowa dla spółek wodnych, Prawo Finansów Publicznych 2013, nr 8, s. 34 – 39.
  47. Postanowienie sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego w sprawie janosikowego, Prawo Finansów Publicznych 2013, nr 7, s. 26 – 27.
  48. Wykonywanie zadań związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez związek międzygminny, Prawo Finansów Publicznych 2013, nr 1, s. 22 – 27.
  49. Założenia do projektu ustawy Prawo wodne – wybrane problemy, Prawo Finansów Publicznych 2013, nr 9, s. 24 – 26.
  50. Zawieszenie pierwszego progu ostrożnościowego i tymczasowej reguły wydatkowej, Prawo Finansów Publicznych 2013, nr 10, s. 29 – 31.
  51. Zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Prawo Finansów Publicznych 2013, nr 4, s. 9 – 12.
  52. Finansowanie i dofinansowania zadań w zakresie dróg publicznych wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Prawo Finansów Publicznych 2014, nr 4, s. 21 – 24.
  53. Finansowanie przez gminy zadań z zakresu oświetlenia przestrzeni publicznej – wybrane problemy, Prawo Finansów Publicznych 2014, nr 10, s. 22 – 23.
  54. Kredyt konsolidacyjny jako forma restrukturyzacji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, Prawo Finansów Publicznych 2014, nr 9, s. 30 – 32.
  55. Nowa formuła Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, Prawo Finansów Publicznych 2014, nr 1, s. 15 – 17.
  56. Nowelizacja ustawy o lasach – konsekwencje finansowe, Prawo Finansów Publicznych 2014, nr 8, s. 48 – 50.
  57. Podział rezerwy subwencji ogólnej – zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prawo Finansów Publicznych 2014, nr 2, s. 28 – 32.
  58. Postulaty jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zmian w finansowaniu dróg publicznych, Prawo Finansów Publicznych 2014, nr 7, s. 20 – 21.
  59. Proponowane zmiany w ustawie o finansach publicznych, Prawo Finansów Publicznych 2014, nr 6, s. 48 – 50.
  60. Propozycje zmian dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Prawo Finansów Publicznych 2014, nr 4, s. 48 – 50.
  61. Ustalenie i wypłata emerytur zawieszonych od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. – istota i skutki finansowe, Prawo Finansów Publicznych 2014, nr 3, s. 22 – 25.
  62. Zlecanie przez jednostki samorządu terytorialnego realizacji zadań publicznych – wybrane aspekty finansowe, Prawo Finansów Publicznych 2014, nr 11, s. 17 – 19.
  63. Zmiany dotyczące „janosikowego” po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Prawo Finansów Publicznych 2014, nr 5, s. 25 – 27.
  64. Zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące zarządzania płynnością sektora finansów publicznych, Prawo Finansów Publicznych 2015, nr 2, s. 20 – 22.
  65. Zmiany dotyczące zasad ustalania opłaty za odpadami komunalnymi, Prawo Finansów Publicznych 2015, nr 3, s. 6 – 8.
  66. Przesłanki nieudzielenia absolutorium w świetle wybranego orzecznictwa sądowego i rozstrzygnięć regionalnych izb obrachunkowych, Prawo Finansów Publicznych 2015, nr 5, s. 18 – 21.
  67. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, Prawo Finansów Publicznych 2015, nr 8, s. 6-8.
  68. Przeznaczenie dotacji z art. 80 ustawy o systemie oświaty – wybrane zagadnienia, Prawo Finansów Publicznych 2015, nr 9, s. 6-9.
  69. Odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów dyscyplinarnych  jako przesłanka objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Uwagi na tle projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Studia Prawa Publicznego 2018, nr 2 (22), DOI: 10.14746/spp.2018.2.22.1, s. 9-27. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/
   10593/23935/1/SPP%202018_2_%2822%29_Krystyna_Niziol.pdf.
  70. Deregulacja zawodów prawniczych i jej wpływ na konkurencję na rynku usług prawniczych, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 3 (23), DOI:10.18276/ais.2018.23-09, s. 163-180. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/926/article/15172/.
  71. Rola pośrednika i doradcy finansowego w ochronie konsumenta przed missellingiem usług finansowych (ze szczególnym uwzględnieniem etyki wykonywanego zawodu), Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2019, tom XX, zeszyt 1, część I, s. 23-35. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://piz.san.edu.pl/index.php?id=269.
  72. Kilka uwag o sprawiedliwości międzypokoleniowej i równowadze finansowej państwa, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020, nr 4, ISSN 0032-6186, DOI: 10.33226/0032-6186.2020.4.2, s. 11-17.
  73. System promocyjny typu „piramida” w świetle analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych (implikacje dla prawa ochrony konsumentów w Polsce), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2020, nr 2, DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.3, s. 19-25.
  74. Makdonaldyzacja usług finansowych i jej konsekwencje dla uczestników rynku finansowego, Marketing i Rynek 2021, nr 5, DOI: 10.33226/1231-7853.2021.5.1, s. 3-10.
  75. Finansowanie zadań publicznych w związkach metropolitarnych w Polsce (wybrane problemy), Samorząd Terytorialny 7-8/2021, ISSN: 0867-4973, s. 25-37.
  76. Usługa zero-ratingu a wolny dostęp do internetu – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 15.09.2020 r., sprawy połączone C-807/18 i C-39/19, Telenor Magyarország Zrt. przeciwko Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, Europejski Przegląd Sądowy 2021, nr 10, ISSN 1895-0396, s. 35-42.
  77. Pandemia COVID-19 jako czynnik weryfikujący funkcje państwa w gospodarce, (w:) K. Kiczka, W. Małecki (red.), Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 4101, Prawo 334, 2022, DOI: 10.19195/0524-4544.334.37, ISSN 0524-4544, s. 445-452.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Fiscal rules as an instrument of fiscal consolidation (Choosen issues), Bocconi Legal Papers 2013, nr 04, s. 1 – 12.
  2. The Interchange Fee Regulation in Poland in the Context of Competition Law and Its Expected Economic Impact (Selected Issues), Polish Yearbook of Law & Economisc 2015, vol. 6, Wydawnictwo C.H.Beck, s. 97-115. ISBN: 978-83-255-8960-8.
  3. The control of the banking sector concentration in Poland – Legal and economic aspects. Selected Issues, Research Papers in Economics and Finance 2017, nr 2 (4),  ISSN 2543-6430,  doi.org/10.18559/ref.2017.4.4, Wydawca Faculty of Economics, Poznań University of Economics and Business, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License, s. 37-45. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://ref.ue.poznan.pl/index.php/REF/article/view/75/30.
  4. Fiscal rules in Poland and their effectiveness (Chosenlegal and Economic issues), Financial Law Review 2018, nr 10(2), s. 45-59, ISSN 2299-6834, DOI 10.4467/22996834FLR.18.010.9140, Publisher University of Gdańsk – Centre for Local Government Law and Local Finance Law of the University of Gdańsk. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.ejournals.eu/FLR/2018/Issue-2/art/12412.
  5. The challenges of consumer protection law connected with the development of artificial intelligence on the example of financial services (chosen legal aspects), Procedia Computer Science 2021, Vol. 192, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021, s. 4103-4111. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/
   pii/S1877050921019244
  6. Academic Ethos in the Times of the McDonaldisation of Universities – a Few Reflections on the Consequences of the Economisation and Financialisation of Science, Ruch Filozoficzny 2021, Volume 77, Issue 4, DOI: 10.12775/RF.2021.038, ISSN 0035-9599, s. 113-131. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/RF/article/view/39111/32761
  7. COVID-19 pandemic as an enabler of financial law reform to strengthen the effectiveness of fiscal rules to reduce public debt, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, t. LXXV, nr 12/2022 (894), DOI: 10.33226/0137-5490.2022.12.2, ISSN 0137-5490, s. 9-16.

   

  Komentarze

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komentarz praktyczny, Wydawnictwo Taxpress Warszawa 2014, ss. 171.

   

  Podręczniki, skrypty

  1. Prawne aspekty polityki podatkowej, Difin, Warszawa 2007, ss. 151.
  2. Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej, C. H. Beck, Warszawa 2008 (współautor Fedorowicz M.).

   

  Recenzje

  1. Robert J. Shiller, Finance and the Good Society, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2012, ss. 288 (w:) Zarządzanie Publiczne 2013, nr 1 (23).
  2. Recenzja książki: E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, ss. 505 (recenzja wspólna Bożek W., Gorzała Z., Święch-Kujawska K.).

   

  Artykuły popularnonaukowe

  1. Odszkodowania za uchybienia proceduralne, Forum Akademickie 2017, nr 7-8.
  2. Nadpłata jako forma wygaśnięcia zobowiązań podatkowych (wybrane zagadnienia), Kazus Podatkowy 2017, nr 2.

Accessibility Toolbar