• 09 PAŹ 17

  dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

  Stanowisko: Profesor US, Prorektor ds. Organizacji

  e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 57

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 408

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawem cywilnym procesowym oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności zagadnieniami z zakresu postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych (proces cywilny i postępowanie nieprocesowe), postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, wykonywania zawodu komornika sądowego, międzynarodowego i europejskiego postępowania cywilnego, ADR i ODR, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, ustroju, organizacji i informatyzacji sądów powszechnych. W obszarze zainteresowań badawczych znajduje się również problematyka prawa medycznego, w szczególności ochrony praw pacjentów


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2001 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Cywilnoprocesowy charakter postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych i uzyskanie stopnia naukowego” – napisana pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Zielińskiego, prof. US, uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • 2012 r. – nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Zastój procesu cywilnego”;
  • 2013 r. – uzyskanie tytułu profesora Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: postępowanie cywilne;
  • seminaria dyplomowe.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • radca prawny;
  • licencjonowany zarządca nieruchomości;
  • Prezes Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego w Szczecinie;
  • od 2002 r. arbiter w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim działającym przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 2013 r. – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • aktualnie kierownik Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości;
  • 2017-2020 – adiunkt z habilitacją;
  • 2017-2020 – kierownik Zakładu Prawa Medycznego w Katedrze Medycyny Społecznej Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • od 2019 r. –  zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • od 2020 r.  – Prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Organizacji;
  • od 2013 r. do chwili obecnej członkostwo w Radzie Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej;
  • od 2019 r. członkostwo w Radzie Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego;
  • działalność społeczna, m. in. członkostwo w Radzie Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

   

  Monografie

  1. Jurysdykcja krajowa i uznanie orzeczeń sądów zagranicznych – Polska i standardy europejskie, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1999, ss. 490.
  2. Zastój procesu cywilnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, ss. 308.
  3. Wszczęcie egzekucji, Currenda, Sopot 2020, ISBN 978-83-65966-30-8, ss. 356.
  4. Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A., Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8128-967-2, ss. 452.
  5. Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A., Metodyka sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Wzory pism procesowych, Seria: Metodyki Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8235-811-7, ss. 517.
  6. Flaga-Gieruszyńska K., Jędrzejewska Ewa, Klich Aleksandra, Wojdała Michał, Ziemianin Karolina i inni, System postępowania cywilnego. Postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji w procesie cywilnym. Podmioty postepowania, Tom 3A (red. K. Flaga-Gieruszyńska, P. Osowy), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2024, ISBN 978-83-8356-084-7, ss. 1044, K. Flaga-Gieruszyńska – rozdz. 11, pkt 1, Sąd, Pojęcie Sądu s. 481-534, rozdz. 11. pkt 3, Sąd, Skład Sądu, s. 724-738.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Ochrona wolności myśli konsumenta w prawie wewnętrznym i międzynarodowym a manipulacja w reklamie (w:) Księga pamiątkowa z okazji 15-lecia WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004 (współautor Gawłowicz I.).
  2. Przedsiębiorca zagraniczny jako podmiot postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych – wybrane zagadnienia (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2005.
  3. Prawo do sądu w sprawach cywilnych w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy – wybrane zagadnienia (w:) Prawa podmiotowe – pojmowanie w naukach prawnych, pod red. K. Flagi Gieruszyńskiej, J. Ciapały, WPiA US, Szczecin 2006 (wsp. Ciapała J.).
  4. Związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym – wybrane zagadnienia (w:) Nauka i praktyka wobec zagrożeń: materiały konferencji naukowej Współczesne zagrożenia przestępczością, Szczecin 24 listopada 2005 r., pod red. K. Bronowskiej, Printgroup Daniel Krzanowski Szczecin 2006.
  5. Postępowanie odrębne w sprawach przeciwko przedsiębiorcom z zakresu ochrony środowiska (w:) XX lat Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, III ogólnopolskie sympozjum Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, Szczecin – Łukęcin 10-12 maja 2006 r., pod red. J. Tarasiuk, Printgroup Daniel Krzanowski Szczecin 2006.
  6. Wybrane aspekty podmiotowe postępowania odrębnego w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (w:) Funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w warunkach postępującej elektronizacji gospodarki, XIII Konferencja Naukowa, Szczecin – Darłowo 22-24.05.2006 r., pod red. H. Babisa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2006.
  7. Ewolucja polskiego sądownictwa gospodarczego na tle rozwiązań niemieckich (w:) Niemiecka idea państwa prawa i jej recepcja w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Ogólnopolska konferencja naukowa, Gorzów Wielkopolski 19-20.09. 2006.
  8. Wpływ mediacji na tok postępowania (w:) Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w dniach 22-23 września 2006 r., pod red. J. Olszewskiego, B. Sagan, R. Uliasza, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2006.
  9. Zasady polskiego postępowania cywilnego a standardy prawne Rady Europy w aspekcie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych – wybrane zagadnienia(w:) T. Smoliński (red.) Modele integracji międzynarodowej – uniwersalny, kontynentalny, sektorowy a państwo, prawo, idee. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie, Szczecin – Jarocin 2006.
  10. Tradycja i postęp w prawie upadłościowym (w:) Tradycja i postęp w nowelizacji prawa sądowego cywilnego, Międzynarodowa konferencja naukowa, Lublin 24.11.2006.
  11. Kilka uwag o mediacji jako instrumencie efektywnego rozstrzygania sporów gospodarczych (w:) Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów, Materiały z Konferencji Naukowej, Iwonicz Zdrój 18-20.10.2007 r., pod red. J. Olszewskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2007.
  12. Ewolucja polskiego sądownictwa gospodarczego na tle rozwiązań niemieckich (w:) J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński (red.), Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku, Gorzów Wlkp. 2007, s. 349 – 366.
  13. Wybrane aspekty upadłości przedsiębiorców w polskim systemie prawnym (w:) K. Sławik (red.), Działalność gospodarcza – kluczowe problemy, Warszawa 2007.
  14. Ochrona tajemnicy a niektóre zasady postępowania cywilnego – konflikt czy współistnienie? (w:) J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 (współautor Aniukiewicz T.).
  15. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na tok postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia (w:) J. Ciapała, O. Bogucki, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, konferencja naukowa, Szczecin 1 października 2007 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2008.
  16. Wpływ wolności zrzeszania się przedsiębiorców na tok postępowania cywilnego w aspekcie spraw gospodarczych(w:) E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 (współautor Aniukiewicz T.).
  17. Znaczenie mediacji na tle innych metod rozwiązywania sporów gospodarczych (w:) J. Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
  18. Istota postępowania sądowego w sprawach z zakresu regulacji poczty (w:) Rynek usług pocztowych, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej, R. Czaplewskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa 2008 (wsp. Czaplewski R.).
  19. Wpływ przemian politycznych i gospodarczych na kształtowanie polskiego prawa upadłościowego – wybrane zagadnienia (w:) J. Faryś, P. Słowiński, T. Sikorski (red.), Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918 – 1945 – 1989, PWSZ Gorzów Wielkopolski 2009, s. 177 – 187.
  20. Zastój procesu cywilnego jako skutek niewłaściwego postępowania stron (w:) Ius et remedium. Księga jubileuszowa Profesora M. Sawczuka, Wolters Kluwer Warszawa 2010, s. 149 – 168.
  21. Wybrane metody i efekty badań w zakresie komunikacji wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim (w:) T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin Warszawa 2011, s. 291 – 304 (współautor B. Sumisławska).
  22. Dostęp do sądu a postulat humanizacji procesu cywilnego (w:) J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, Lexis Nexis Warszawa 2011, s. 2783 – 2806.
  23. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów z udziałem konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych (w:) H. Babis, K. Flaga – Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer Warszawa 2011, s. 297 – 317.
  24. Bezpłatna pomoc prawna jako instrument wspomagający realizację konstytucyjnej zasady prawa do sądu (na przykładzie spraw cywilnych) (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Jarocin 2011, s. 367 – 380.
  25. Wybrane aspekty efektywności mediacji w sprawach rodzinnych (w:) M. Tkaczuk, R. Jaworska – Stankiewicz (red.), Rodzina w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 86 – 112.
  26. Istota polityki państwa w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu prawnemu na przykładzie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Czynniki kształtujące organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 223 – 231.
  27. Bezpłatna pomoc prawna w sprawach cywilnych – skandynawskie modele i polskie doświadczenia (w:) E. Komorowska, A. Szlachta, M. Tarczyńska – Łuniewska (red.), Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo, Wydawnictwo Volumina.pl, Szczecin 2013, s. 11 – 22.
  28. Pomoc prawna w sprawach transgranicznych jako przejaw europeizacji prawa cywilnego procesowego (w:) D. Kowalewska, R. Podgórzańska (red.), Polska w Unii Europejskiej. Wyzwania, możliwości, ograniczenia, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013, s. 53 – 72.
  29. Status procesowy pracownika jako powoda w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy (w:) R. Frey (red.), Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, Panzet Kielce 2013, s. 55 – 88 (współautor A. Klich, M. Wojdała).
  30. Źródła prawa kształtujące gwarancje materialnoprawne i procesowe praw pacjenta w polskim systemie prawnym  (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 189 – 202 (współautor A. Klich).
  31. Bezpieczeństwo prawne pacjenta w polskim systemie prawnym – aspekty materialnoprawne i procesowe (w:) Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicza, Wydawnictwo PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 125 – 148 (współautorzy A. Klich, M. Wojdała).
  32. Czynności komornika zmierzające do pojednania wierzyciela i dłużnika (w:) A. Marciniak (red.), Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych, Wydawnictwo Currenda, Sopot – Warszawa 2014, s. 167 – 181.
  33. Dziecko jako świadek w procesie cywilnym (w:) R. Sztychmiler, M. Różański (red.), Dowodzenie w procesach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2014, s. 51 – 60.
  34. Idea pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu cywilnym (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 55 – 68.
  35. Postępowanie uproszczone jako podstawowy instrument dochodzenia roszczeń konsumenckich (w:) I. Ramus (red.), Obrót powszechny i gospodarczy – problemy cywilnoprawne, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2014, s. 29 – 46 (współautor A. Klich).
  36. Dowód z dokumentacji medycznej w sprawach o unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa na tle prawa cywilnego i kanonicznego (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 43 – 67 (współautorzy A. Klich, M. Kubala).
  37. Wpływ informatyzacji na sprawność i efektywność sądowego postępowania egzekucyjnego (w:) A. Marciniak (red.), Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce, Wydawnictwo Currenda Sp. z o.o., Sopot 2015, s. 65 – 85.
  38. System środków zaskarżenia wobec prawa do sądu na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (zagadnienia wybrane), (w:) M. Michalska-Marciniak (red.), Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, Currenda, Sopot 2015, s. 37-58.
  39. Konstytucyjne standardy prawa do sądu a ochrona prywatności stron postępowania na przykładzie spraw cywilnych, (w:) Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2015, s. 217-229.
  40. Ochrona tajemnicy spowiedzi w postępowaniu cywilnym na przykładzie duchownych Kościoła katolickiego. Stan obecny i rozważania na tle prac nad nowym Kodeksem postępowania cywilnego, (w:) A. Góra-Błaszczykowska (red.), Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, Currenda, Sopot 2015, s. 89-112 (współautorzy Klich A., Pestka A.).
  41. Postęp w polskim prawie postępowania cywilnego. Uwagi podstawowe, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich (red.), Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 7-29 (współautor A. Klich).
  42. Interpretacja art. 17 ust. 1 lit. c rozporządzenia Bruksela I bis – wybrane zagadnienia, (w:) K. Guzenda, K. Trietz (red.), Konsument a dochodzenie roszczeń w regionie przygranicznym, Verbraucherzentrale Brandenburg e.V., Frankfurt nad Odrą/Poczdam 2015, s. 54-62.
  43. Sądownictwo polubowne w sprawach z zakresu prawa pracy, (w:) A. Góra-Błaszczykowska, K. Antolak-Szymanski (red.), Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 73-81.
  44. Ochrona prywatności stron i uczestników postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia, (w:) D. Gil, E. Kruk (red.), Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, Tom 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 15-34.
  45. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, (w:) J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, Tom I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 413-434 (współautor P. Osowy).
  46. Postępowanie sądowe w sprawach o uznanie za zmarłego – wybrane zagadnienia, (w:) J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut (red.), Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2015, s. 246-267.
  47. Przyszłość europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń z udziałem konsumentów, (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 53-59.
  48. Nowe oblicze prawa i informacji o prawie w dobie informatyzacji, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1-11.
  49. Dowód z opinii biegłego a standardy rzetelnego postępowania sądowego w sprawach cywilnych, (w:) Ł. Błaszczak, K. Markiewicz (red.), Rola biegłego w postępowaniach sądowych, Wydawca PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2016, s. 89-104.
  50. Problematyka prawa do sądu komornika sądowego w sprawach odwołania ze stanowiska – wybrane zagadnienia, (w:) Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 37-47.
  51. Komornik sądowy wobec standardów rzetelnego postępowania w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia, (w:) A. Marciniak (red.), Etyka zawodowa komornika sądowego, Wydawca Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 123-143 (współautor A. Klich).
  52. Ochrona prywatności dłużnika w elektronicznym modelu postępowania egzekucyjnego, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 45-58.
  53. Kilka uwag o roli adwokata w realizacji standardów prawa do sądu w sprawach cywilnych, (w:) B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 3-12.
  54. Wysłuchanie dziecka jako jeden z instrumentów ochrony dobra dziecka w postępowaniu sądowym w sprawach o rozwód albo o separację, (w:) J. Krzywkowska, R. Sztychmiler (red.), Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 109-120.
  55. Wybrane aspekty efektywności postępowań elektronicznych w sprawach transgranicznych, (w:) B. Śliwczyński, L. Łuczak-Noworolnik (red.), e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016, s. 9-19.
  56. Rozwój mediacji na tle problematyki bezpieczeństwa prawnego – polskie uwarunkowania, (w:) A. Chabasińska, Z. Czachór (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, Difin, Warszawa 2016, s. 192-202. ISBN 978-83-8085-037-8.
  57. Sprawy egzekucyjne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) A. Marciniak (red.), Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Wydawca Currenda, Sopot 2016, s. 163-177. ISBN 978-83-60833-76-6.
  58. Wykorzystanie narzędzi internetowych w pracy komornika sądowego, (w:) J. Bieluk, A. Marciniak (red.), Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji, Currenda Spółka z o.o., Sopot 2016, s. 79-98 (współautor Klich A.). ISBN 978-83-60833-79-7.
  59. Ochrona dobra dziecka w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich, (w:) M. Boratyńska (red.), Ochrona słabszej strony stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 905-920. ISBN 978-83-264-9353-9.
  60. Informatyzacja w świetle zasad postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia, (w:) E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak (red.), Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, Wydawca Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 343-352. ISBN 978-83-60833-77-3.
  61. Jawność zewnętrzna procesu cywilnego – wizja przyszłości, (w:) D. Gil, E. Kruk (red.), Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 13-28. ISBN 978-83-8061-260-0.
  62. Wybrane aspekty tajemnicy zawodowej komornika sądowego, (w:) M. Jabłoński, A. Marciniak (red.), Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności, Wydawca Currenda, Sopot 2016, s. 95-112. ISBN 978-83-60833-81-0.
  63. Emocje dziecka w procesie cywilnym – wybrane problemy prawne, (w:) E. Komorowska, A. Szlachta (red.), Emocje w językach i kulturach świata, Druk i wydanie Volumina.pl Daniel Krzyżanowski, Szczecin 2016, s. 83-92. ISBN 978-83-7867-355-2.
  64. Dowód z zeznań małoletniego świadka a wysłuchanie dziecka w procesie cywilnym – wybrane zagadnienia, (w:) D. Gil (red.), Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, Lublin 2016, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-285-3, s. 85-99.
  65. Rozdziały: III.1.D; IX; XLIII.2, 3, 6, 7, 9, 10; XLIV. 2, 5, (w:) E. Marszałkowska-Krześ (red.), Meritum postępowanie cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017. ISBN 978-83-264-8986-0 (współautor rozdziałów A. Klich).
  66. Ochrona prywatności osoby z zaburzeniami psychicznymi a przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w sprawach o ubezwłasnowolnienie i w sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich, B. Karakiewicz (red.), Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne, Currenda, Sopot 2017, s. 373-414. ISBN 978-83-60833-80-3 (współautor Klich A.).
  67. Przyszłość transgranicznych sporów konsumenckich – wybrane zagadnienia, (w:) M. Kraska, S. Mamrot (red.), Cyfrowe usługi publiczne w Europie, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2017, s. 8-22. ISBN 978-83-63186-45-6.
  68. MHealth a wybrane prawa pacjenta o charakterze informacyjnym, (w:) Flaga Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D. (red.), E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi, C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 97-109. ISBN 978-83-255-9544-9.
  69. Informatyzacja – elektronizacja – automatyzacja. Przyszłość czy iluzja postępowania cywilnego, (w:) I. Gil (red.), Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach wykonawczych, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-89-6, s. 265-277.
  70. Elektronizacja doręczeń i zawiadomień w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, (w:) A. Marciniak (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Zasadnicze kierunki zmian z 2016 roku, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-87-2, s. 265-279.
  71. Kryteria kontroli sądowej ugody zawartej przed mediatorem, (w:) T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-167-3, s. 131-143.
  72. Wybrane aspekty opisu i oszacowania nieruchomości, (w:) A. Marciniak (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Zasadnicze kierunki zmian z 2016 roku, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-87-2, s. 225-246 (współautor A. Klich).
  73. Szczególne przypadki pozalicytacyjnej sprzedaży w egzekucji sądowej z ruchomości, (w:) Z. Szczurek, G. Sikorski (red.), Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi. Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-88-9, s. 121-134.
  74. Ochrona prywatności małżonków w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich, (w:) J.M. Łukaszewicz, A.M. Arkuszewska, A. Kościółek (red.), Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-619-3, s. 344-357.
  75. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego, (w:) Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Bałabana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7666-485-9, s. 52-63.
  76. Wybrane wyłączenia przedmiotowe spod egzekucji sądowej, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska (red.), Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-93-3, s. 43-58.
  77. Wybrane aspekty egzekucji sądowej z rachunku bankowego, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 103-122.
  78. Realizacja zasady prawa do sądu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Jakubecki, J. Misztal-Konecka (red.), Elektroniczne postępowanie upominawcze doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2017, ISBN 978-83-62495-93-1, s. 53-82 (współautor A. Klich).
  79. Zadania jednostek samorządu terytorialnego i sądów powszechnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wybrane aspekty, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 73-90.
  80. Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów cywilnych między podmiotem leczniczym a pacjentem lub jego bliskimi, (w:) M. Urbaniak, R. Staszewski (red.), Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce, Katedra Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Poznań 2017, ISBN 978-83-949486-0-3, s. 156-168.
  81. Status prawny komornika sądowego w polskim systemie prawnym, (w:) A. Marciniak, V. Nekrosius (red.), Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie, Wydawca Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-99-5, s. 21-42.
  82. Prawo stron i uczestników postępowania do informacji w sprawach cywilnych, (w:) M. Jabłoński, K. Flaga-Gieruszyńska, K. Wygoda (red.), Reforma ochrony danych osobowych a jawność dostępu do informacji sądowej – aspekty proceduralne, Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ISBN 978-83-65431-88-2, s. 199-213.
  83. Egzekucja sądowa przeciwko Skarbowi Państwa, (w:) L. Bosek (red.), Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7666-546-7, s. 940-953.
  84. Prawo do wysłuchania w postępowaniu egzekucyjnym – wybrane zagadnienia, (w:) A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński (red.), Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8124-199-1, s. 577-586.
  85. Postępowanie zabezpieczające w Prawie restrukturyzacyjnym – wybrane zagadnienia, (w:) I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018, ISBN 978-83-65966-07-0, s. 27-40.
  86. Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu ochrony środowiska, (w:) A. Barczak, P. Korzeniowski (red.), Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN: 978-83-7972-211-2, Szczecin 2018, s. 393-409.
  87. Nadzór prezesa sądu rejonowego nad komornikiem sądowym, (w:) A. Marciniak (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, Wydawca Currenda Spółka z o.o., Sopot 2018, ISBN: 978-83-65966-11-7, s. 133-150.
  88. Właściwość funkcyjna asesora i aplikanta komorniczego, (w:) A. Marciniak (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, Wydawca Currenda Spółka z o.o., Sopot 2018, ISBN: 978-83-65966-11-7, s. 255-275.
  89. Status danych przestrzennych jako środka dowodowego w postępowaniu cywilnym, (w:) G. Szpor, K. Czaplicki (red.) Internet Informacja przestrzenna, C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-815-8157-8, s. 113-122.
  90. Prawo do poszanowania godności i intymności pacjenta — wybrane zagadnienia, (w:) M. Urbaniak (red.), Pacjent a system ochrony zdrowia. Aktualne problemy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2018, ISBN 978-83-7597-356-3, s. 9-21.
  91. Prawo do wysłuchania w postępowaniu arbitrażowym, (w:) J. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. Morek (red.), Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukaszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, ISBN 978-83-7996-606-6, s. 162-174
  92. Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (w:) J. Gołaczyński, W. Popiołek (red.),  Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-075-5, s. 37-54.
  93. RODO w postępowaniu arbitrażowym, (w:) Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-631-8, s. 60-73.
  94. Europejskie poświadczenie spadkowe – zagadnienia wybrane, (w:) Andrzej Marciniak (red.), Notarialne poświadczenie dziedziczenia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-871-3, s. 17-39.
  95. Komornicy sądowi, (w:) J. Gołaczyński (red.), Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-543-4, s. 15-80.
  96. Ograniczenia egzekucji, (w:) J. Gołaczyński (red.), Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-543-4, s. 236-258.
  97. Dozór zajętych ruchomości w egzekucji sądowej z ruchomości, (w:) J. Jagieła (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-216-0, s. 17-31.
  98. Osobowe środki dowodowe w zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, (w:) M. Dziurda, T. Zembrzuski (red.), Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego. Konsekwencje zmian, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8246-124-4, s. 241-258.
  99. Prawo restrukturyzacyjne – zagadnienia wstępne, (w:) I. Gil (red.), Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8223-448-0, s. 27-39.
  100. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, (w:) I. Gil (red.), Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8223-448-0, s. 55-60.
  101. Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego, (w:) I. Gil (red.), Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8223-448-0, s. 71-124.
  102. Flaga-Gieruszyńska K., Gil I., Kamieński G., Podmioty postępowania upadłościowego, (w:) I. Gil (red.), Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8223-448-0, s. 751-793.
  103. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Dowód z opinii biegłego, (w:) Ł. Błaszczak, Dowody w postępowaniu cywilnym, tom 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-138-5, s. 1217-1328.
  104. Inne środki dowodowe, (w:) Ł. Błaszczak, Dowody w postępowaniu cywilnym, tom 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-138-5, s. 1367-1424.
  105. Pojęcie i znaczenie wiadomości specjalnych w postępowaniu cywilnym, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 159-176.
  106. Przeciwdziałanie nadmiernej uciążliwości egzekucji i szykanowaniu dłużnika w świetle postanowień Kodeksu postępowania cywilnego, (w:) H. Bednorz-Godyń, A. Marciniak (red.), Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 9788382359763, s. 99-118.
  107. Postępowanie dowodowe w sprawach ochrony praw autorskich do gier komputerowych, (w:) A. Gryszczyńska, G. Szpor, W. R. Wiewiórowski (red.), Internet. Globalne gry, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 9788382910353, s. 36-57.
  108. Flaga-Gieruszyńska K., Borek M., Nowe technologie w praktyce zawodowej komornika sądowego, (w:) J. Gołaczyński (red.), Prawo Nowych Technologii. Księga z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-475-7, s. 40-59.
  109. Egzekucja sądowa z ruchomości o wartości historycznej lub artystycznej, (w:) J. Jagieła, R. Kulski (red.), Symbolae Andreae Marciniak dedicatae, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-246-3, s. 555-568.
  110. Prawo do wysłuchania stron w postępowaniu cywilnym, (w:) J. Ciapała, R. Piszko, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy wokół prawa do sądu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-511-2, s. 143-162.
  111. Tytuły egzekucyjne w postępowaniu restrukturyzacyjnym – wybrane zagadnienia, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, A. Hrycaj (red.), Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Retrospekcja, stan obecny, przyszłość, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2023, ISBN: 978-83-65966-53-7, s. 367-382.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Tendencies in The Polish Seperate Procedure in Economic Cases – Chosen Aspects (w:) The Recent Tendencies of Development in Civil Procedure Law – Between East and West, Międzynarodowa Konferencja ku czci 100 urodzin Jonasa Žėroulisa, Uniwersytet Wileński, Wilno 26-27.04.2007, Wydawnictwo Justitia, Wilno 2007.
  2. Polish Model of Resolving Economic Disputes (w:) 5th International Conference of Law, Athens Institute for Education and Research, Ateny 17 – 20.07.2008.
  3. Elements of Written Presentation in Polish Civil Trials as The Factor Streamlining Proceedings (w:) Oral and Written Proceedings: Efficiency in Civil Procedure, Colloquium International Association of Procedural Law, Valencia-Gandia, Hiszpania 6-8.11.2008.
  4. Polish Model of Resolving Consumer Disputes against the Backdrop of Customer Rights’ protection Policy in the European Union (w:) 12th International Consumer Law Conference, Hyderabad 25 – 27.02.2009.
  5. Polish Model of Resolving Commerical Disputes (w:) D. A. Frenkel, C. Gerner – Beuerle (red.), Challenges of the law in a permeable world, Athens Institute for Education and Research, ATINER Ateny 2009, s. 53 – 66.
  6. The Progress of the Polish Bankruptcy and Rehabilitation Law (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 71 – 81,
  7. Polish electronic writ of payment proceedings as a modern model of payment (w:) Proceedings International Conference of Law and Justice, International Center for Research and Development Colombo (Sri Lanka) 2013, s. 653 – 678 (współautor A. Klich).
  8. The rights of the poor in Polish civil proceedings (w:) S. Y. Fursa (red.), Aktual problems of the theory and practice of notarial, civil and executive process: relationship and interaction, Kijów 2013, s. 117 – 121 (współautor A. Klich).
  9. The problem of legal exclusion in the example of acces to justice in civil cases (w:) M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka (red.), Europe of Founding Fathers. Investment in common future, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2013, s. 123 – 135 (współautor A. Klich).
  10. Court decision execution as a dimension of the effectiveness of civil proceedings – selected issues (w:) С.Я. Фурса (red.), Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев 2014, s. 275 – 283.
  11. EU determinants for shaping the mechanism of out-of-court resolution of consumer disputes – remarks in the context of the so-called „ADR directive” (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 240 – 260 (współautorzy E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz).
  12. Institutionalized forms of religiousness (churches and religious associations) and their doctrine in Polish civil procedural law (w:) Constitution and Proceedings – International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014 October 1 – 4, Yonsei University, Gwang – Bok Hall, Wydawnictwo Korea Civil Procedure Association, International Association of Procedural Law, Seoul, Korea 2014, s. 105 – 118 (publikacja recenzowana. Recenzent Oscar Chase).
  13. Judical execution against entrepreneurs (w:) С. Я. Фурса (red.), Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев 2014, s. 332 – 346 (współautor D. Wacinkiewicz),
  14. National Report Poland “The Right to Access to Justice and Public Responsibilities” (w:) Constitution and Proceedings – International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014 October 1 – 4, Yonsei University, Gwang – Bok Hall, Wydawnictwo Korea Civil Procedure Association, International Association of Procedural Law, Seoul, Korea 2014, s. 265 – 276 (współautorzy E. Cała – Wacinkiewicz, A. Klich, M. Wojdała) (brak recenzenta).
  15. National Report Poland “The Crisis of Legal Aid and the Alternative Solutions (Legal Insurance, Third – party Funding, Public Support of Mediation)” (w:) Constitution and Proceedings – International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014 October 1 – 4, Yonsei University, Gwang – Bok Hall, Wydawnictwo Korea Civil Procedure Association, International Association of Procedural Law, Seoul, Korea 2014, s. 397 – 409 (brak recenzenta).
  16. Protection of privacy in separate proceedings in matrimonial matters (w:) M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka (red.), Human Rights Between War and Peace, Volume I, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 329 – 349.
  17. Expert Opinion as Evidence in Civil Cases Relating to Medical Errors, (w:) The Contribution of Evidence Science to the Rule of Law and the Progression of Civilization, Pekin 2014, s. 288-306 (współautor A. Klich).
  18. Mandatory representation by an attorney and access to courts (w:) С. Я. Фурса (red.), Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киев 2015, s. 83 – 91.
  19. The problem of personal data protection of parties to a civil suit against standards of the right to privacy, (w:) M. Sitek, P. Terem, M. Wójcicka (red.), Collective human rights in the first half of the 21st century. Suplement, Wydawca Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Józefów 2015, s. 29-38.
  20. Informatization in civil proceedings in Poland, (w:) С. Я. Фурса (red.), Sciencia vincemus!, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев 2016, s. 83-86. ISBN 978-617-673-442-0.
  21. Witness privacy protection in civil proceedings – selected issues, (w:) С. Я. Фурса (red.), Civilised procedural thought. International collection of scientific articles. Issue 5 (2). Civil commercial (arbitral) process, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев 2016, s. 242-249. ISBN 978-617-566-366-0.
  22. Remedies Against Delay of Process – the Polish Model, (w:) V. Nekrosius (red.), Ways of Implementation of the Right to Civil Proceedings within a Reasonable Time, Vilnius University, Wilno 2016, s. 275-287. ISBN 978-609-459-751-0.
  23. The ratio of administrative proceedings and administrative court proceedings to civil proceedings in the Polish legal system, (w:) 10 Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения). Материалы конференции. В 4 частях. Часть 3, Yниверситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Wydawnictwo Проспект, Moskwa 2016, s. 117-124. ISBN 978-5-392-21790-8.
  24. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Polonia, (w:) Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell (director), Federico Bueno De Mata (coordinator), La prueba en el proceso. Perspectivas nacionales, II Conferencia Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal La prueba en el proceso, Wydawnictwo Tirant Lo Blanch, Valencia, España 2018, ISBN: 978-84-9190-952-1, s. 169-184.
  25. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Polonia, (w:) Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell (director), Federico Bueno De Mata (coordinator), La prueba en el proceso. Perspectivas nacionales, II Conferencia Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal La prueba en el proceso, Wydawnictwo Tirant Lo Blanch, Valencia, España 2018, ISBN: 978-84-9190-952-1, s. 251-284.
  26. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Polonia, (w:) Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell (director), Federico Bueno De Mata (coordinator), La prueba en el proceso. Perspectivas nacionales, II Conferencia Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal La prueba en el proceso, Wydawnictwo Tirant Lo Blanch, Valencia, España 2018, ISBN: 978-84-9190-952-1, s. 611-619.
  27. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Polonia, Chequia y Eslovaquia, (w:) Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell (director), Federico Bueno De Mata (coordinator), La prueba en el proceso. Perspectivas nacionales, II Conferencia Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal La prueba en el proceso, Wydawnictwo Tirant Lo Blanch, Valencia, España 2018, ISBN: 978-84-9190-952-1, s. 793-807 (współautor Joanna Studzińska).
  28. The Status of Electronic Means of Evidence in Polish Civil Procedural Law (w:) J. Gołaczyński, W. Kilian, T. Scheffler (red.), Legal Innovation in Polish Law, C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-024-3, s. 95-106 (współautor: A. Klich).
  29. The Role of a Court Expert in Determining the Sale Price of an Enterprise or Individual Assets in the Polish Bankruptcy Law—Selected Legal Aspects, (w:) W. Tarczyński, K. Nermend (red.), Effective Investments on Capital Markets 10th Capital Market Effective Investments Conference (CMEI 2018), Springer, Cham 2019, ISBN 978-3-030-21273-5, DOI: 10.1007/978-3-030-21274-2, s. 79-92.
  30. Submission by the debtor to enformcement in a notarial deed, (w:), С. Я. Фурса (red.) Виконавчий напис нотаріуса у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження. Науково-практичний посібник з практикумом, Киев 2021, ISBN 978-617-566-691-3, s. 156-167.
  31. Flaga-Gieruszyńska K., Studzińska J., Enforcement of maintenance payments – practical problems, (w:) С. Я. Фурси (red.), Примирні процедури в цивілістичному процесі: теорія і практика (нотаріат, суд, адвокатура, виконавче провадження). Науково-практичний посібник, Серія «Процесуальні науки», АЛЕРТА, Київ 2022, ISBN 978-617-566-730-9, s. 75-90.
  32. Specificity of evidentiary proceedings in civil cases of gender discrimination, (w:) M. Eysymontt, C. Lázaro Guillamón (red.), Women, Society and Law: from roman law to digital age, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8017-457-3, s. 120-135.
  33. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., The community interview in Polish civil proceedings: Selected issues, (w:) Dawidziuk E., Panero P., Tarwacka A. (red)., Family, Law, and Society: From Roman Law to the Present Day, Peter Lang GmbH, Berlin 2023, ISBN 978-3-631-91010-8, s. 269-287.

   

  Prace inne w języku obcym

  1. Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Ragone Alvaro Perez, et.al., An approach and General overview to framing the structure of the court system and case management, November 8-10, 2017, IAPL 2017, Tianjin, China 2017, brak  ISBN, ss. 61 (Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra: autorstwo polskiej części raportu).
  2. Flaga-Gieruszyńska Kinga, Jeuland Emmanuel, et.al., Toward a New Court Management?, November 8-10, 2017, IAPL 2017, Tianjin, China 2017, brak ISBN, ss. 64 (Flaga-Gieruszyńska Kinga autorstwo Polish Report).
  3. Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Sorabji John, et.al., Managing claims, November 8-10, 2017, IAPL 2017, Tianjin, China 2017, brak  ISBN, ss. 48 (Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra: autorstwo polskiej części raportu).

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Instytucja tajemnicy w postępowaniu cywilnym, Rejent 1998, nr 1.
  2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 października 1997 r., III ZP 16/97, Rejent 1998, nr 9.
  3. Warunki przywrócenia terminu procesowego, Edukacja Prawnicza 1998, nr 2.
  4. Konwencja o jurysdykcji krajowej oraz uznaniu i wykonaniu orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych i handlowych – wybrane zagadnienia, Rejent 2000, nr 1.
  5. Stosunek postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych do zwykłego postępowania cywilnego, Monitor Prawniczy 2002, nr 7.
  6. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2001 r., III CZP 30/01, Rejent 2002, nr 6.
  7. Uznanie orzeczeń sądowych według konwencji z Lugano, Prawo Spółek 2002, nr 10.
  8. Czynności dyspozytywne stron w pierwszej fazie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, Prawo Spółek 2003, nr 5.
  9. Rozwój sądownictwa gospodarczego w Polsce – wybrane zagadnienia, Roczniki Prawnicze Uniwersytetu Szczecińskiego 2004, nr 14.
  10. Wybrane zagadnienia postępowania upadłościowego wobec banków i instytucji kredytowych z państw członkowskich UE oraz ich oddziałów, Problemy Integracji Europejskiej 2006, nr 4.
  11. Tradycja i postęp w prawie upadłościowym (w:) M. Sawczuk (red.), Teka Komisji Prawniczej – Oddział w Lublinie PAN, t. 1, Lublin 2008. http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw1/Flaga.pdf
  12. Kilka uwag o skutkach ogłoszenia upadłości strony postępowania administracyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne 2009, nr 1, s. 89 – 106 (współautor T. Aniukiewicz).
  13. Odpowiedzialność syndyka masy upadłości w polskim prawie upadłościowym – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Nauki Prawne nr 3, Gorzów Wielkopolski 2009, nr 1, s. 29 – 56.
  14. Podmioty administracji i ich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 584. Studia Administracyjne Nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, s. 117 – 136,
  15. Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego, ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, nr 4, s. 159 – 171.
  16. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów jako podmiot postępowania cywilnego (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Studia Administracyjne”, Szczecin 2013, nr 5, s. 115 – 134.
  17. Pozasądowe tryby rozstrzygania spraw cywilnych z udziałem pacjenta – wątpliwości i perspektywy, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne 2014, nr XII/2, s. 39 – 60 (współautor A. Klich).
  18. Wpływ wykorzystywania narzędzi internetowych na efektywność działania sądów cywilnych – wybrane zagadnienia, Prawo Mediów Elektronicznych 2014, nr 1, s. 3 – 6.
  19. Dochodzenie roszczeń konsumenckich przed sądami polubownymi – wybrane zagadnienia, ADR. Arbitraż i mediacja. Dochodzenie roszczeń przed sądami polubownymi. Materiały z konferencji naukowej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, 16.5.2014 r., 2014, nr 3 (27), s. 15-26.
  20. Nowy model uzasadnienia wyroku w procesie cywilnym, Prawo Mediów Elektronicznych 2015, nr 1, s. 8 –  18 (współautor A. Klich).
  21. Wykorzystanie Internetu w działalności wymiaru sprawiedliwości i prawniczych korporacji zawodowych – wybrane zagadnienia, Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr specjalny (1), s. 17-31.
  22. Strona internetowa jako środek dowodowy w procesie cywilnym – wybrane zagadnienia, Wrocławskie Studia Sądowe 2016, numer specjalny, s. 12-28.
  23. E-wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jako przykład rozwoju nowych technologii w sferze publicznej, Ekonomiczne Problemy Usług 2017, nr 1 (126), t. 2. DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-34 | strony: 339–349, s. 339-349. Publikacja dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/406/article/6658/
  24. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2017, nr 2 (86), DOI: 10.18276/frfu.2017.86-34, s. 413-422.
  25. Nowe zasady opisu i oszacowania oraz licytacji nieruchomości w egzekucji sądowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza 2017, z. 95, DOI: 10.155584/znurprawo.2017.20.1, s. 11-26.
  26. Szybkość, sprawność i efektywność postępowania cywilnego – zagadnienia podstawowe, Zeszyty Naukowe KUL 2017, nr 3 (239), s. 3-20. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://www.kul.pl/files/102/articles/2017_3/01._kinga_flaga–gieruszynska.pdf
  27. Dochodzenie roszczeń konsumenckich w zakresie usług turystycznych przed sądami polubownymi,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki – dawna nazwa. Obecna nazwa: Problemy Transportu i Logistyki 2017, nr 4 (40), ISSN 1644-275X,  DOI: 10.18276/ptl.2017.40-07 | 73–84, s. 73-84. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.wzieu.pl/zn/PTIL40/PTIL40.pdf
  28. Informatyzacja postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia, Studia Informatica Pomerania (dawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica) 2017, nr 3 (45), DOI: 10.18276/si.2017.45-02 | 15-24, s. 15-24.
  29. Flaga-Gieruszyńska Kinga, Giezek Marta, Iwański Rafał, Kożybska Marta, Zabielska Paulina, Paszkiewicz Monika, Karakiewicz-Krawczyk Katarzyna, Problem ponoszenia kosztów związanych ze starzeniem się społeczeństwa, analiza na przykładzie domów pomocy społecznej w gminie miejskiej Szczecin = The problem of bearing the costs connected with an Ageing Society : an analysis based on the example of nursing homes in the city of Szczecin, Pomeranian Journal of Life Sciences 2018, wol. 64, nr 4, s. 93-97. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://ojs.pum.edu.pl/pomjlifesci/article/view/494/381 (artykuł przeglądowy) [BRAK AFILIACJI NA RZECZ WPIA US] (Publikacja indeksowana w bazie SCOPUS).
  30. Środki dowodowe i postępowanie dowodowe w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r., Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej, nr 11-12/2019, ISSN 0031-0344, s. 87-102.
  31. Zastosowanie sztucznej inteligencji w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnych, Studia Prawnicze KUL 2019, nr 3, s. 91-110. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/8896/8930
  32. Postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania komornika sądowego w świetle ochrony prawa do sądu w sprawach cywilnych, Przegląd Prawa i Administracji, Tom CXXVIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 4116, 2022, DOI: 10.19195/0137-1134.128.4, ISSN 0137-1134, s. 51-65.
  33. Skarga na czynności komornika jako podstawowy środek zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, nr 1/2022, ISSN 2657-926X, s. 21-35.
  34. Stosunek pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniami restrukturyzacyjnymi – wybrane zagadnienia, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXVI, nr 5 (57)/2022: Między jednolitością a odrębnościami – rodzaje i tryby postępowania cywilnego, (pod redakcją Anny Machnikowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022), DOI: 10.26881/gsp.2022.s.05, ISSN 1734-5669, s. 121-144. Tekst dostępny na stronie: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/7597/6753
  35. Flaga-Gieruszyńska K., Nermend M., Wzorzec roli społecznej świadka w postępowaniu cywilnym jako element socjalizacji dzieci i młodzieży z perspektywy prawnika procesualisty, Biografistyka Pedagogiczna 2023, nr 2, DOI: 10.36578/bp.2023.08.44, ISSN 2543-6112, s. 527-550. Tekst dostępny na stronie: https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php/bp/article/view/2441/2315

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Protection of Consumers. Freedom of Thought Under Domestic and International Law and Manipulation by Advertising, Polish Yearbook of International Law 2006 Tom XXVI (2002 – 2003) (współautor  I. Gawłowicz).
  2. The state’s policy with regard to prevention of legal exclusion based on administration of justice in civil cases – selected issues, Reality of Politics 2012, nr 3, s. 43.
  3. The model of consumer arbitration courts in Poland, International Journal on Consumer Law and Practice 2013, vol. 1, s. 28 – 41.
  4. The Rights of the Poor: Polish Model of Eliminating Barriers to Access to Justice in Civil Cases, African Journal of Clinical Legal Education 2014, 3rd edition, s. 27-72 (współautor A. Klich).
  5. The Impact of Consumer Legal Education on the Effectiveness of the Protection of Consumer Rights: Taking into Account Legal Clinics in Poland, Asian Journal of Legal Education 2015, volume 2, issue 1, s. 17–28 (współautorzy: E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz).
  6. Witness privacy protection in civil proceedings – selected issues, Цивілістична процесуальна думка, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченкa, Киев 2015, nr 1, s. 52-56.
  7.  The prohibition of abuse of procedural rights by the parties, International Journal of Procedural Law 2016, volume 6, s. 344-345.
  8. Судебное исполнение в отношении движимого имущества, имеющего историческую или художественную ценность, а также движимого имущества из золота или платины (Judicial enforcement of chattels of historical or artistic value and chattels made of gold or platinum), Courier of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 2017, nr 3 (31), DOI: 10.17803/2311-5998.2017.31.3.124-129, ISSN 2311-5998, s. 124-129.
  9. Influence of informatization on the effectiveness and reliability of Civil proceedings on the example of Polish solutions, Fiat Iustitia 2018, nr 1, ISSN 1224-4015, published by the Faculty of Law from Cluj-Napoca, part of “Dimitrie Cantemir University” from Bucharest, s. 114-125. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://fiatiustitia.ro/ojs/index.php/fi/article/view/350.
  10. Protection of the seal of confession in the law of civil procedure and criminal proceedings, Acta Iuris Stetinensis 2019, nr 4 (28), DOI:10.18276/ais.2019.28-04, s. 63-88. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/1183/article/18786/ (współautor M. Tarnowska-Sobecka).
  11. Mandatory Representation by an Attorney or Legal Counsel and Access to the Courts in Civil Cases, Studia Iuridica 2019, Tom 81, DOI: 10.5604/01.3001.0013.5474, s. 247-266. Tekst dostępny na stronie: https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=194473
  12. Telemedicine services in the work of a doctor, dentist, nurse and midwife – analysis of legal regulations in Poland and the possibility of their implementation on the example of selected European countries, Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2020, Vol. 27, No 4, e-ISSN 1898-2263, ISSN 1232-1966, s. 680-688. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.aaem.pl/Telemedicine-services-in-the-work-of-a-doctor-dentists-nurse-and-midwife-analysis,116587,0,2.html (współautorzy: M. Kożybska, T. Osman, I. Radlińska, P. Zabielska, K. Karakiewicz-Krawczyk, A. Jurczak, B. Karakiewicz).
  13. Tarczyński W., Tarczyńska-Łuniewska M., Flaga-Gieruszyńska K., The Problem of Bankruptcy in Listed Companies, European Research Studies Journal 2020, Volume ΧΧΙΙΙ, Special Issue 2, ISSN 1108-2976, pp. 3-15. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/1804
  14. Consequences of COVID-19 Pandemic on the Example of Quarantine and Isolation in the Polish Legal System, European Research Studies Journal 2020, Volume ΧΧΙΙΙ, Special Issue 2, ISSN 1108-2976, pp. 388-399. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/1831
  15. Notarial Deed as an Enforcement Order in the Polish Legal System, ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ “ПРАВО УКРАЇНИ”, nr 9/2020, ISSN 1026-9932, e-ISSN 2310-323Х, DOI: 10.33498/louu-2020-09-158, s. 158-169.
  16. Nekrošius V., Flaga-Gieruszyńska K., The Class Action in Lithuania and Poland: History, Experiences and Lessons, Review of Central and East European Law 2021, Volume 46, Issue 2, p. 234-264.
  17. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Internet instruments for dissemination of information about law – Polish experience, Procedia Computer Science 2021, Vol. 192, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021, s. 2641-2651. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921017713
  18. Tarczyński W., Flaga-Gieruszyńska K., Civil and Procedural Instruments of the Consumer Protection on the Retail Electricity Market – Original Polish Model, Energies, Vol. 15, Iss. 4, 2022, DOI: https://doi.org/10.3390/en15041400.
  19. Kożybska M., Kurpisz J., Radlińska I., Skwirczyńska E., Serwin N., Zabielska P., Kotwas A., Karakiewicz B., Lebiecka Z., Samochowiec J., Flaga-Gieruszyńska K., Problematic Internet Use, health behaviors, depression and eating disorders: a cross-sectional study among Polish medical school students, Annals of General Psychiatry 2022, nr 21, Article number: 5, DOI: 10.1186/s12991-022-00384-4. Tekst dostępny na stronie: https://annals-general-psychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12991-022-00384-4
  20. Flaga-Gieruszyńska K., Studzińska J., The Electronation of Enforcement Proceedings in Poland-The Beginning or The End of The Electronation Process, Eurasian Journal of Management & Social Sciences 2021, Volume 2, Issue 3, ISSN 2708-177X. Tekst dostępny na stronie: https://ejmss.tiu.edu.iq/wp-content/uploads/2022/02/Volume-2-Issue-3-Article-1.pdf
  21. Tarczyńska-Łuniewska M., Flaga-Gieruszyńska K., Ankiewicz M., Exploring the Nexus Between Fundamental Strength and Market Value in Energy Companies: Evidence From Environmental, Social, and Corporate Governance Perspective in Poland, Frontiers in Energy Research, Vol. 10/ Art. 910921, s. 1-11. Tekst dostępny na stronie:
   https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2022.910921/full
  22. Nermend M., Flaga-Gieruszyńska K., Kroplewski Z., Nermend K., Neurological Mechanisms of Diagnosis and Therapy in School Children with ADHD in Poland, International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19(13), ISSN 1660-4601, s. 1-15. Tekst dostępny na stronie: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/13/7615/htm
  23. The use of artificial intelligence in psychiatric treatment and the protection of patients’ privacy, 26th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2022), Procedia Computer Science 207 (2022), DOI: 10.1016/j.procs.2022.09.429, ISSN 1877-0509, s. 3685-3696. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922013229
  24. Selected aspects of informatisation of judicial enforcement proceedings, Journal of Modern Science 2023, vol. 51 (2), DOI: 10.13166/jms/168111, ISSN 1734-2031, s. 307-327. Tekst dostępny na stronie: https://www.jomswsge.com/pdf-168111-92623?filename=Selected%20aspects%20of.pdf

   

  Komentarze

  1. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-50514. Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005 (współautor Zieliński A.).
  2. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 506-1088. Tom II, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2006 (współautor Zieliński A.).
  3. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-50514. Tom I, Wyd. 2 zmienione, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2006 (współautor Zieliński A.).
  4. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Wyd. 3 zmienione, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008 (współautor Zieliński A.).
  5. Objaśnienia do art. 2, 61 – 634, 227 – 315, 3531 – 3532, 399 – 4161, 459 – 47716, 4791 – 47978, 4841 – 50537, 526 – 560, 606 – 62613, 6911 – 6919, 716 – 729, 758 – 1088 (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Wyd. 4, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 15 – 38, 129 – 137, 430 – 511, 571 – 572, 734 – 758, 846 – 961, 1008 – 1037, 1101 – 1143,1233 – 1239, 1290 – 1718 (współautor A. Zieliński).
  6. Objaśnienia do art. 2, 61 – 634, 227 – 315, 3531 – 3532, 399 – 4161, 459 – 47716, 4791 – 47978, 4841 – 50537, 526 – 560, 606 – 62613, 6911 – 6919, 716 – 729, 758 – 1088 (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Wyd. 5, C. H. Beck Warszawa 2011, 15 – 38, 127 – 136, 420 – 498, 556 – 557, 709 – 733, 775 – 809, 815 – 891, 933 – 961, 1028 – 1071, 1119 – 1124, 1155 – 1161, 1211 – 1619 (współautor A. Zieliński).
  7. Objaśnienia do art. 2, 61 – 634, 227 – 315, 3531 – 3532, 399 – 4161, 459 – 47716, 4791 – 47978, 4841 – 50537, 526 – 560, 606 – 62613, 6911 – 6919, 716 – 729, 758 – 1088 (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Wyd. 6, C. H. Beck Warszawa 2012, s. 15 – 41, 130 – 138, 423 – 500, 556 – 557, 709 – 733, 778 – 814, 817 – 893, 936 – 964, 1028 – 1071, 1120 – 1125, 1155 – 1161, 1211 – 1619 (współautor A. Zieliński).
  8. Objaśnienia do rozdziałów 1, 3, 5, 6 (w:) Ustawa o lekarzu sądowym. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2013, ss. 66 (współautor A. Klich, e-book).
  9. Objaśnienia do art. 2, 61 – 634, 227 – 315, 3531 – 3532, 399 – 4161, 459 – 47716, 4791 – 47978, 4841 – 50537, 526 – 560, 606 – 62613, 6911 – 6919, 716 – 729, 758 – 1088 (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Wyd. 7, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 17 – 43, 136 – 148, 461 – 553, 613 – 614, 789 – 816, 867 – 905, 909 – 992, 1039 – 1070, 1136 – 1182, 1236 – 1241, 1269 – 1275, 1327 – 1752 (współautor A. Zieliński).
  10. Części pt. Istota, a także Komentarz do pism procesowych w następujących częściach: I. Proces cywilny – zagadnienia podstawowe; II. Podmioty postępowania cywilnego; III. Koszty procesu; IV. Przedmiot procesu cywilnego; V. Czynności procesowe; VI. Pozew i powództwo; VII. Przebieg postępowań przed sądem I instancji; VIII. Dowody w postępowaniu cywilnym; IX. Orzeczenia; X. Środki odwoławcze; XI. Inne środki zaskarżenia; XII. Postępowanie odrębne; XIII. Postępowanie nieprocesowe – zagadnienia podstawowe; XIV. Poszczególne postępowania o charakterze nieprocesowym; XV. Postępowanie w razie zniszczenia lub zaginięcia akt; XVI. Postępowanie zabezpieczające; XIX. Sąd polubowny (w:) Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 1 – 648, 793 – 818.
  11. 2 Rozp.Spr.Gosp.U., art. 484 indeks 1, 485 – 486, 491 – 499, 502 – 505 indeks 14, 505 indeks 28 – 505 indeks 37, 747, 753 indeks 1, 786 indeks 2, 787 indeks 1, 788 – 789 indeks 2, 819 indeks 1, 865, 866 indeks 1 – 866 indeks 2, 1061, 1064 indeks 1 – 1064 indeks 23 (w:) Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej, C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 3 – 62, 192 – 372.
  12. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 1868 (współautor A. Zieliński).
  13. Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym. Skutki uchybienia i przywrócenie terminu. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism procesowych, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 586 (współautorzy Klich A., Wojdała M.).
  14. Krzysztof Wojciech Baran (red.), System prawa pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 1197 (współautorzy Michał Skąpski, Łukasz Błaszczak, Sławomir Cieślak, Andrzej Dziadzio, Izabella Gil, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Tadeusz Kuczyński, Anna Machnikowska, Małgorzata Manowska, Łukasz Pisarczyk, Andrzej Marian Świątkowski, Andrzej Torbus, Marcin Wujczyk, Krzysztof Wojciech Baran).
  15. Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, Wydanie 2, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 820 (współautorzy Klich Aleksandra, Radkiewicz Tomasz, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karwecka). ISBN 978-83-255-8383-5.
  16. Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Bar Gabriela, Gołaczyński Jacek (red.), Kotecka Sylwia, Leśniak Marek, Szostek Dariusz (red.), Uliasz Marcin, Woźniak Zbigniew, Zalesińska Anna, Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2016, ss. 601. ISBN 978-83-255-8503-7 (Flaga-Gieruszyńska Kinga: autorstwo objaśnień do art. 244-245, 308 KPC).
  17. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Wyd. 9, C. H. Beck, Warszawa 2017, ss. 1862, ISBN 978-83-255-9097-0 (współautor A. Zieliński).
  18. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., et. al., Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, pod red. Z. Szczurka, Wydanie V, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-86-5, ss. 1159 (Flaga-Gieruszyńska Kinga autorstwo komentarza do art. 730-746 oraz art. 1014-1022 indeks 4).
  19. Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska Kinga, Gołaczyński Jacek, Klich Aleksandra, Nawrocki Mariusz, Ziemianin Karolina).
  20. Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych, 2. wydanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-608-3, ss. 1154 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Klich A., Nawrocki M., Ziemianin K.).
  21. Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, wydanie 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8128-966-5, ss. 944 (współautorzy Aniukiewicz T., Karwecka K., Klich A., Radkiewicz T., Wietchy L.).
  22. Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 12. wydanie, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2024, ISBN 978-83-8356-109-7, ss. 2368.

   

  Podręczniki, skrypty, poradniki

  1. Kazusy z postępowania cywilnego z rozwiązaniami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1998.
  2. Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Kazusy. Tablice, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2001.
  3. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Fundacji na rzecz US, Szczecin 2002 (współautor Cała E., Gawłowicz I.).
  4. Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
  5. Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Kazusy. Tablice, Wyd. 2 zmienione i zaktualizowane, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2003.
  6. Prawo upadłościowe i naprawcze, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2004.
  7. Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice, Wyd. 3 zmienione i zaktualizowane, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2004.
  8. Prawo upadłościowe i naprawcze, Wyd. 2 zmienione i zaktualizowane, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2005.
  9. Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Kazusy. Tablice, Wyd. 4 zmienione i zaktualizowane, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.
  10. Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008 (współautorzy Łaski P., Cała-Wacinkiewicz E.).
  11. Prawo upadłościowe i naprawcze, Wyd. 3 zmienione i zaktualizowane, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008.
  12. Rynek usług pocztowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa 2008 (współautor Czaplewski R.).
  13. Prawo upadłościowe i naprawcze, Wyd. 3, C. H. Beck Warszawa 2009, ss. 309.
  14. Postępowanie cywilne. Testy. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, ss. 201.
  15. Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Kazusy. Tablice, Wyd. 5 zmienione i zaktualizowane, C. H. Beck Warszawa 2010, ss. 511.
  16. Pytania 56 – 64, 66 – 69, 71 – 73, 75 – 78, 80, 82, 84 – 88, 92 – 141, 151 – 154, 158 – 160, 202 – 205; Kazusy 6 – 13; Testy; Tablice (w:) Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice. Wyd. 2 zmienione i poszerzone, C. H. Beck Warszawa 2010, s. 44 – 49, 50 – 61, 63 – 98, 104 – 107, 109 – 111, 137 – 140 (współautorzy P. Łaski, E. Cała – Wacinkiewicz).
  17. Pytania 56 – 64, 66 – 69, 71 – 73, 75 – 78, 80, 82, 84 – 88, 92 – 141, 151 – 154, 158 – 160, 202 – 205; Kazusy 6 – 13; Testy; Tablice (w:) Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice. Wyd. 3 zmienione i poszerzone, C. H. Beck Warszawa 2011, s. 45 – 108, 114 – 119, 151 – 155 (współautorzy P. Łaski, E. Cała – Wacinkiewicz).
  18. Postępowanie cywilne. Pytania, Wyd. 6 zmienione i zaktualizowane, C. H. Beck Warszawa 2012, ss. 377.
  19. Prawo upadłościowe i naprawcze, Wyd. 4 zmienione i zaktualizowane, C. H. Beck Warszawa 2012, ss. 281.
  20. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami, Warszawa 2013, s. 23 – 1044, 1215 – 1235 (współautor T. Aniukiewicz, K. Karwecka).
  21. Komentarze do wzorów nr 1 – 171 oraz 223 – 228 (w:) K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami, Wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 25 – 1044, 1253 – 1273.
  22. Postępowanie cywilne. Pytania, Wyd. 7 poprawione i zaktualizowane, C. H. Beck Warszawa 2015, ss. 406.
  23. Postępowanie cywilne – pytania – kazusy – tablice – testy, Repetytoria Becka, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 505. ISBN 978-83-255-8795-6 (współautorzy podręcznika A. Ablewicz, E. Rucińska-Sech).
  24. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska (red.), 4. wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-074-0, ss. 1085 (współautorzy T. Aniukiewicz, Ł. Bierski, M. Borek, K. Karwecka, A. Klich).

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1.  Hasła (w:) B. Hołyst, E. Smoktunowicz (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Wyd. 1, Warszawa 2000
   a)   kaucja aktoryczna;
   b)   postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych;
   c)   postępowanie odrębne w sprawach ochrony konkurencji;
   d)   postępowanie odrębne w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
   e)   uznanie orzeczeń zagranicznych;
   f)   wykonalność orzeczeń zagranicznych.
  2. Hasła (w:) B. Hołyst, E. Smoktunowicz (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Wyd. 2, Warszawa 2005
   a)   kaucja aktoryczna;
   b)   postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych;
   c)   postępowanie odrębne w sprawach ochrony konkurencji;
   d)   postępowanie odrębne w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
   e)   uznanie orzeczeń zagranicznych;
   f)   wykonalność orzeczeń zagranicznych.
  3. Grupy haseł  (w:) E. Cała – Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, C. H. Beck Warszawa 2011
   a) Międzynarodowa współpraca sądowa w sprawach handlowych i cywilnych, s. 22 – 33.
   b) Międzynarodowe postępowanie cywilne, s. 94 – 113.
   c) Międzynarodowe postępowanie upadłościowe, s. 114 – 123.
  4.  Dziecko w procesie cywilnym (hasło encyklopedyczne), (w:) Waloszek D. (red.), Encyklopedia Dzieciństwa, 2016. Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie:
   http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_w_procesie_cywilnym.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Prawa podmiotowe – pojmowanie w naukach prawnych, WPiA US, Szczecin 2006 (red. wsp.: Ciapała J.).
  2. Rynek usług pocztowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa 2008, ss. 615 (red. wsp.: Czaplewski R.).
  3. Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin – Niechorze 28 – 30.9.2007 r., C. H. Beck Warszawa 2009, ss. 399 (red. wsp.: H. Dolecki).
  4. Poland in the European Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2009, ss. 151 (red. wsp.: E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz).
  5. Rynek usług telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer Warszawa 2011, ss. 468.
  6. Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów 2013, ss. 258 (red. wsp. Ewelina Cała – Wacinkiewicz, Piotr Krzyżanowski, Daniel Wacinkiewicz).
  7. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami (współautorstwo: T. Aniukiewicz, K. Karwecka), Warszawa 2013, ss. 1236.
  8. Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, C. H. Beck Warszawa 2014, ss. 597.
  9. Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, Wydawnictwo PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, ss. 473 (red. wsp. E. Cała – Wacinkiewicz, Wacinkiewicz D.).
  10. Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, ss. 656  (red. wsp. E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz).
  11. Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, C. H. Beck Warszawa 2014, ss. 818.
  12. Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do wybranych przepisów KPC i ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, C.H. Beck Warszawa 2014, ss. 376.
  13. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, ss. 1351.
  14. Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 416 (red. wsp. A. Klich).
  15. Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, ss. 139 (red. wspólna Dariusz Szostek).
  16. Redakcja książki: Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Wojdała M., Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym. Skutki uchybienia i przywrócenie terminu. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism procesowych, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 586.
  17. Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 199 (red. wsp. Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek).
  18. Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, ss. 496.
  19. Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne, C.H.Beck, Warszawa 2016, ss. 338 (red. wspólna J. Gołaczyński, D. Szostek).
  20. Redakcja książki: Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Wydanie 2, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 820 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Radkiewicz Tomasz, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karwecka). ISBN 978-83-255-8383-5.
  21. Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne, Currenda, Sopot 2017, s. 503. ISBN 978-83-60833-80-3 (red. wsp. A. Klich, B. Karakiewicz).
  22. E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi, C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 474. ISBN 978-83-255-9544-9 (red. wsp. Gołaczyński J., Szostek D.).
  23. Redakcja książki: Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska Kinga, Gołaczyński Jacek, Klich Aleksandra, Nawrocki Mariusz, Ziemianin Karolina).
  24. Flaga-Gieruszyńska K., I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska (red.), Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-93-3, s. 347.
  25. Flaga-Gieruszyńska, A. Jakubecki, J. Misztal-Konecka (red.), Elektroniczne postępowanie upominawcze doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2017, ISBN 978-83-62495-93-1, s. 285.
  26. Jabłoński, K. Flaga-Gieruszyńska, K. Wygoda (red.), Reforma ochrony danych osobowych a jawność dostępu do informacji sądowej – aspekty proceduralne, Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ISBN 978-83-65431-88-2, ss. 238.
  27. Redakcja naukowa serii wspólnie z Anną Machnikowską oraz Grzegorzem Sikorskim: a) Zbigniew Szczurek, Czynności egzekucyjne. Zagadnienia ogólne, Seria Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne, Tom I, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-65966-01-8, ss. 222; b) Piotr Gil, Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania, Seria Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne, Tom IV, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-65966-02-5, ss. 288; c) Izabela Gil, Postępowanie zabezpieczające, Seria Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne, Tom II, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-65966-00-1, ss. 384.
  28. I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018, ISBN 978-83-65966-07-0, ss. 377.
  29. I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018, ISBN 978-83-65966-16-2, ss. 395.
  30. Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D. (red.), Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane, C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8158-596-5, ss. 245.
  31. Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J. (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-631-8, ss. 255.
  32. Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami, 4. wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-074-0, ss. 108.
  33. Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D. (red.), E-sąd. E-finanse. E-praca, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-444-7, ss. 215.
  34. Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych, 2. wydanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-608-3, ss. 1154 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Klich A., Nawrocki M., Ziemianin K.).
  35. Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, wydanie 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8128-966-5, ss. 944 (współautorzy Aniukiewicz T., Karwecka K., Klich A., Radkiewicz T., Wietchy L.).
  36. Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J. (red.), Prawo nowych technologii, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8223-513-5, ss. 316.
  37. Flaga-Gieruszyńska K., Nekrošius V. (red.), Tajemnica prawnie chroniona w prawie materialnym i procesowym, Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8198-410-2, ss. 200.
  38. Flaga-Gieruszyńska K., Gil I., Góra-Błaszczykowska A., Hrycaj A. (red.), Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Retrospekcja, stan obecny, przyszłość, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2023, ISBN: 978-83-65966-53-7, ss. 407.
  39. Zarządzanie dokumentacją : aspekty prawne i historyczne, Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne, (wyd.) Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. nr 1290, wyd. 1, DOI: 10.18276/978-83-7972–651-6, ISBN 978-83-7972-650-9, ss.229.
  40. Flaga-Gieruszyńska K., Osowy P. (red.), System postępowania cywilnego. Postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji w procesie cywilnym. Podmioty postepowania, Tom 3A (red. K. Flaga-Gieruszyńska, P. Osowy), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2024, ISBN 978-83-8356-084-7, ss. 1044.

   

  Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

  1. The safety of the individual and of the group in private and public law – a collection of studies, Jacob of Paradyż University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski 2015, ss. 227 (red. wsp. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz).

   

  Członkostwo w Komitecie Redakcyjnym – prace zbiorowe w języku obcym

  1. Civilised procedural thought. International collection of scientific works. Issue 2. Notary process, ed. by S.Y. Fursa, Uniwersytet im. Tarasa Szewczenko, Kijów 2013, ss. 479. ISBN 978-611-01-0484-5 (CTL) (członkostwo wspólne z 25 osobami).

   

  Recenzje

  1. Recenzja książki: Klich A., Wojdała M. (red.), Arbitraż i mediacja. Prace studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Soft Vision, Szczecin 2013, s. 337.
  2. Recenzja książki: E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie nieprocesowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 805.
  3. Recenzja książki: P. Osowy, Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego, C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 201 (recenzja wspólna A. Zieliński).
  4. Recenzja książki: J. Gołaczyński (red.), Elektroniczny protokół szansą na transparentny i szybki proces, Wydawnictwo DRAGON Sp. z o.o., Warszawa 2016, ss. 296. ISBN 978-83-7887-266-5.
  5. Recenzja książki: Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ss. 227. ISBN 978-83-8085-412-3 (recenzja wspólna Anna Haładyj, Łukasz Pohl).
  6. Recenzja książki: Postępowanie cywilne, pod red. I. Gil, Skrypty Becka, C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9766-5, ss. 485 (recenzja wspólna Elwira Marszałkowska-Krześ).
  7. Recenzja książki: A. Kidyba, A. Olejniczak (red.), Nowoczesne technologie. Szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postepowaniach sądowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8286-602-5, ss. 298.

  Inne

  1. Redakcja czasopisma: Tarczyński W., Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Energies 2023, Special Issue „Energy Market Participants – Economic and Legal Aspects”, ISSN 1996-1073. Tekst dostępny na stronie: https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Energy_Market_Participants#info

Accessibility Toolbar