• 19 PAŹ 17

  dr Karolina Ziemianin

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: karolina.ziemianin@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 44

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 407


  Obszar prowadzonych badań: Zainteresowania zawodowe obejmują pracę naukowo-dydaktyczną w zakresie prawa, w szczególności prawa cywilnego materialnego i procesowego, a także prawa konsumenckiego.
  .
  Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością odszkodowawczą, z uwzględnieniem problematyki nowych technologii i sztucznej inteligencji. Szczególnie istotny jest dla niej wymiar praktyczny tych zagadnień. W prowadzonych badaniach uwzględnia aspekty wynikające z prowadzonej przeze nią praktyki adwokackiej.
  .
  Jest autorem publikacji prawniczych odnoszących się m.in. do postępowania dowodowego w procesie cywilnym, w tym do dowodu z zeznań świadka, stanowiącego temat obronionej rozprawy doktorskiej.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2018 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Dowód z zeznań świadka w procesie cywilnym”;  uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych

  Monografie

  1. Dowód z zeznań świadka w procesie cywilnym, C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-579-8, ss. 228.
  2. Flaga-Gieruszyńska K., Jędrzejewska Ewa, Klich Aleksandra, Wojdała Michał, Ziemianin Karolina i inni, System postępowania cywilnego. Postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji w procesie cywilnym. Podmioty postepowania, Tom 3A (red. K. Flaga-Gieruszyńska, P. Osowy), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2024, ISBN 978-83-8356-084-7, ss. 1044, Ziemianin K., Jędrzejewska E., – rozdz. 15, Prokurator i organy działające na zasadach takich jak prokurator, s. 987-1016, rozdz. 16, Organizacje pozarządowe, s. 1017-1027, rozdz. 17, Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów, s. 1029-1033.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Ograniczenie jawności postępowania w sprawach małżeńskich i rodzinnych, (w:) J. Krzywkowska, R. Sztychmiler (red.), Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 183-195.
  2. Nowy model  jawności postępowania na tle informatyzacji postępowania cywilnego, (w:) D. Gil, E. Kruk (red.), Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 73-88. ISBN 978-83-8061-260-0.
  3. Dokument elektroniczny – model polski i niemiecki, (w:) D. Gil (red.), Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, Lublin 2016, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-285-3, s. 187-201.
  4. Wywiad środowiskowy w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich, (w:) J.M. Łukaszewicz, A.M. Arkuszewska, A. Kościółek (red.), Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-619-3, s. 420-432.
  5. RODO w postępowaniu mediacyjnym, (w:) Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-631-8, s. 74-83.
  6. Ziemianin Karolina, Ziemianin Bronisław, Waloryzacja świadczeń pieniężnych, (w:) Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba (red.), Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce, C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8158-746-4, s. 129-136.
  7. Zabezpieczenia roszczeń w sprawie o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-795-4, s. 1000-1008.
  8. Profesor Bronisław Ziemianin (1935-2019), (w:) T. Czapiewski (red.), Kronika Szczecina 2019. Miasto zintegrowane, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, ISBN 978-83-941889-7-9, s. 413-418.
  9. Obowiązki strony wnoszącej o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub innej osoby, (w:) T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do zmian. T. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-239-3, s. 621-622.
  10. Przyrzeczenie osoby stawającej przed sądem, (w:) T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do zmian. T. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-239-3, s. 623-624.
  11. Dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy lub do nich dołączone, (w:) T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do zmian. T. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-239-3,  s. 625-626.
  12. Niemożność stawienia się na wezwanie świadka z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się usunąć przeszkody, (w:) T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do zmian. T. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-239-3, s. 627.
  13. Uprzedzenie świadka; przyrzeczenie, (w:) T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do zmian. T. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-239-3, s. 628-629.
  14. Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub psychologa, (w:) T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do zmian. T. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-239-3, s. 647-648.
  15. Usprawiedliwienie niestawiennictwa, (w:) T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do zmian. T. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-239-3, s. 649.
  16. Opłata stała pobierana od złożonego po zatwierdzeniu planu rozprawy wniosku o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony; dodatkowa opłata za przymusowe sprowadzenie świadka, (w:) T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do zmian. T. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-239-3, s. 1734.
  17. Zasady orzekania, Rozstrzygnięcia sądu odwoławczego, Rektyfikacja orzeczeń, (w:) M. Rzewuski (red.), Rozstrzygnięcia sądowe w postępowaniu cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8223-651-4, s. 21-45, 195-217, 385-400.
  18. Pisemne zeznania świadka, (w:) M. Białecki, S. Kotas-Turoboyska, F. Manikowski, E. Szczepanowska (red.), Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8223-407-7, s. 439-456.
  19. Dowód z zeznań świadków, (w:) Ł. Błaszczak (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, tom 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-138-5, s. 1169-1216.
  20. Dowód z przesłuchania stron, (w:) Ł. Błaszczak (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, tom 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-138-5, s. 1351-1365.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Subject-Matter of Judicial Proceedings Against Insurance Companies for Compensation for Traffic Accidents in Poland, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 9620-9624.

  Artykuły w języku polskim

  1. Dopuszczenie dowodu z urzędu w sprawie o zachowek. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.12.2014 r. (IV CA 1/14), Przegląd Sądowy 2016, nr 1, s. 124-127 (współautor Ziemianin Bronisław).
  2. Przeprowadzenie postępowania sądowego na odległość według prawa polskiego i niemieckiego, Prawo Mediów Elektronicznych 2016, nr 1, s. 16-20.
  3. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2015 r. (II OSK 429/14), Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, z. 1, s. 157-165 (współautor Ziemianin Bronisław).
  4. Zajęcie nieruchomości w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z dn. 25 kwietnia 2017r., V CSK 364/16, Nowa Currenda 2018, nr 11, ISSN 1508-0641, s. 6-12.
  5. Dowód z zeznań świadka w świetle zasady bezpośredniości, Polski Proces Cywilny. Materiały z I i II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych, numer 3/2018 dodatek specjalny, ISSN 2082-1743, s. 45-53.
  6. Zadośćuczynienie za krzywdę wynikłą ze spowodowania stanu wegetatywnego. Rozważania na tle wyroku Sądu Najwyższego z 16.04.2015 r., I CSK 434/14, Prawo w Działaniu 2020, nr 44, DOI: 10.32041/pwd. 4409, ISSN: 2657-4691 (wersja online), ISSN 2084-1906, s. 186-196. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/download/1270/

  Artykuły w języku obcym

  1. Civil legal personality of artificial intelligence. Future or utopia?, Internet Policy Review 2021, Volume 10, Issue 2, ISSN 2197-6775, DOI: 10.14763/2021.2.1544, Tekst dostępny na stronie: https://www.researchgate.net/publication/350762333
   _Civil_legal_personality_of_artificial_intelligence_Future_or_utopia

  Komentarze

  1. Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska Kinga, Gołaczyński Jacek, Klich Aleksandra, Nawrocki Mariusz, Ziemianin Karolina).
  2. Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych, 2. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-608-3, ss. 1154 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Klich A., Nawrocki M., Ziemianin K.).

Accessibility Toolbar