• 24 PAŹ 17

  dr Karolina Gmerek

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: karolina.gmerek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 31 64

  ul. Cukrowa 8
  pok. 217


  Obszar prowadzonych badań: teoria prawa, wykładnia prawa, czynności konwencjonalne w prawie, komunikacja prawna i prawnicza, edukacja prawna i prawnicza, metodologia badań interdyscyplinarnych


  Biogram: Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2018 r. na podstawie pracy pt. Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. dr. h.c. Macieja Zielińskiego (promotor) oraz dr hab. prof. US Agnieszki Choduń (promotor pomocniczy). Praca ta została wydania jako publikacja książkowa: K. Gmerek, Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej, Szczecin 2019 r. Jest laureatką (2019 r.) LIV konkursu „Państwa i Prawa” za najlepszą pracę doktorską. W 2020 r. otrzymała wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r. Prowadzi badania w zakresie teorii prawa, zwłaszcza wykładni prawa oraz czynności konwencjonalnych w prawie, a także w zakresie komunikacji prawnej i prawniczej, edukacji prawnej i prawniczej oraz metodologii badań interdyscyplinarnych. Kierowała projektami badawczymi z zakresu komunikacji prawnej i prawniczej, zwłaszcza komunikacji w sądzie. Od 2019 r. pełni funkcję sekretarza Zespołu Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Od 2020 r. współpracuje z Redakcją czasopisma naukowego „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, w 2021 r. została członkiem Redakcji i objęła funkcję Sekretarza Redakcji. Od 2014 r. jest członkiem Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR. Od 2013 r. pełni funkcję opiekuna naukowego Koła Naukowego „Prolepsis”. W latach 2019-2020 pełniła funkcję opiekuna praktyk dla kierunku Administracja. Od 2020 r. jest członkiem Zespołu ds. III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Jest członkiem Zespołu Tworzenia i Wykładni Prawa – zespołu badawczego kierowanego przez dr hab. prof. US Agnieszkę Choduń. Od 2021 r. jest członkiem Zespołu ds. koordynacji działań w sali rozpraw. Prowadzi(ła) zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: 1) logika prawnicza; 2) komunikacja prawna i prawnicza; 3) podstawy retoryki i erystyki; 4) legislacja administracyjna; 5) wykładnia i stosowanie prawa; 5) zasady techniki normotwórczej; 6) teoria prawa; 7) introduction to legal interpretation.


   

  Monografie

  1. Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T. (MCXLVII) 1073, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-289-1, ss. 416.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Terminologia prawna i prawnicza w tekstach prasowych, (w:) D. Kondratczyk, A. Niewiadomski, E. Walewska (red.), Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, ss. 127 – 144.
  2. Teksty prasowe o tematyce prawnej a wybrane zagadnienia retoryki dziennikarskiej, (w:) D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewiadomski, E. Walewska (red.), Język współczesnego prawa: polityka a język, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 9 –  19.
  3. O języku w prawoznawstwie – podstawowe koncepcje, (w:) E. Kołodziejek (red.), Zeszyt 5 Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, Wydawnictwo printshop, Szczecin 2015, s. 41-50.
  4. Kompetencja komunikacyjna prawników. Wstęp do problematyki, (w:) D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewiadomski, E. Walewska (red.), Język polskiego prawa: nowe wyzwania, Druk Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 37-51.
  5. Metodologiczna przydatność protokołu sądowego w badaniach z pogranicza prawoznawstwa i językoznawstwa, (w:) D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewidomski, E. Walewska (red.), Język prawny i prawniczy. I Kongres Ogólnopolski, Druk Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64271-06-9, s. 41-59.
  6. Udzielanie przez sąd pouczeń w postępowaniu cywilnym. Uwagi na tle wykładni art. 5 Kodeksu postępowania cywilnego, (w:) M. Hermann, M. Krotoszyński, P. F. Zwierzykowski (red.), Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-952-9, s. 239-258.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Gmerek K., Peno M., On the Concept of Conventional Actions in Law, (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 167-180.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Problematyka ferowania wyroków przez autorów tekstów prasowych, Themis Polska Nova 2012, nr 1.
  2. Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 2 (14), s. 75-88.
  3. Przejawy intertekstualności w rozprawie sądowej, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2017, nr 1, s. 34-51.
  4. Identyfikowanie czynności procesowych dokonywanych w ramach rozprawy sądowej. Rozważania na tle rzeczywistych wypowiedzi nieprofesjonalnych uczestników postępowania, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 1(22)/2020, ISSN 2082-3304, s. 21-36.
  5. „To znaczy, że wygraliśmy czy przegraliśmy?” Rozważania o komunikacji z nieprofesjonalnymi uczestnikami postępowania sądowego na podstawie badań empirycznych, Państwo i Prawo 2020, z. 8, s. 55-68.
  6. Identyfikowanie czynności konwencjonalnych w prawie jako proces rozpoznawania ich sensu – wstęp do problematyki, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2021, nr 3, s. 54-68. Tekst dostępny na stronie: https://archiwum.ivr.org.pl/4823/
   identyfikowanie-czynnosci-konwencjonalnych-w-prawie-jako-proces-rozpoznawania-ich-sensu-wstep-do-problematyki/
  7. Z problematyki treści czynności konwencjonalnych w prawie, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, tom 14, nr 1/2022, ISSN 2080-1084, s. 92-110.
  8. Z problematyki formy czynności konwencjonalnych w prawie, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, tom 14, nr 2/2022, DOI: 10.7206/kp.2080-1084.521, ISSN 2080-1084, s. 27-46. Tekst dostępny na stronie: https://journals.kozminski.edu.pl/pl/pub/7031

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Procedural Acts as Double-Conventionalized Acts: Considerations on Conventional Acts Performed in a Courtroom Discourse, International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique, Volume 34, issue 2, April 2021, ISSN: 0952-8059 (Print) 1572-8722 (Online), s. 473-495. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11196-020-09681-1.
  2. Choduń A., Gmerek K., Knowledge About the Language of Legislative Acts: An Absent Element in the Development of Key Competences in the Polish Education System, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, tom 13, nr 4/2021, ISSN 2080-1084, s. 217-237. Tekst dostępny na stronie: http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.501.
  3. How Do Non-professional Participants of a Trial Cope with the Communication Process at the Trial? The Results of Empirical Research Conducted in Polish Courts, Int J Semiot Law 2022, ISSN 0952-8059, DOI: 10.1007/s11196-022-09913-6. Tekst dostępny na stronie: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11196-022-09913-6.pdf

   

  Recenzje

  1. Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej, E. Kubicka, L. Zieliński, S. Żurowski (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 218, Państwo i Prawo 2021, nr 5, s. 141–144.

   

  Sprawozdania

  1. Sprawozdanie z XXI Zjazdu Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa „Demokratyczne państwo prawa”, Augustów, 14-17 września 2014 r., Studia Prawa Publicznego, numer 2(10)/2015, s. 211-215. Tekst dostępny na stronie:https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/22575
  2. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Dyskursy prawne i prawnicze. Wykładnia prawa w teorii i praktyce”, Szczecin 27 maja 2019 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4/2019, s. 275-278.
  3. Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Macieja Zielińskiego, Poznań, 10 stycznia 2020 r., Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, numer 2(23)/2020, ISSN 2082-3304, DOI: 10.36280/AFPiFS.2020.2.135, s. 135-138. Tekst dostępny na stronie: http://archiwum.ivr.org.pl/3519/uroczystosc-odnowienia-doktoratu-profesora-macieja-zielinskiego-poznan-10-stycznia-2020-r/
  4. X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Teoretyczne i praktyczne aspekty wykładni prawa”, Szczecin, 24–25 maja 2021 r., Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 3/2021, s. 107-110. Tekst dostępny na stronie: https://archiwum.ivr.org.pl/4829/x-zjazd-mlodych-teoretykow-i-filozofow-prawa-teoretyczne-i-praktyczne-aspekty-wykladni-prawa-szczecin-24-25-maja-2021-r/