• 24 PAŹ 17

  dr Karolina Gmerek

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: karolina.gmerek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 25

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 317

   


  Obszar prowadzonych badań: teoria prawa, wykładnia prawa, czynności konwencjonalne w prawie, komunikacja prawna i prawnicza, edukacja prawna i prawnicza, metodologia badań interdyscyplinarnych.
  .
  Prowadzi badania w zakresie teorii prawa, zwłaszcza wykładni prawa oraz czynności konwencjonalnych w prawie, a także w zakresie komunikacji prawnej i prawniczej, edukacji prawnej i prawniczej oraz metodologii badań interdyscyplinarnych. Kierowała projektami badawczymi z zakresu komunikacji prawnej i prawniczej, zwłaszcza komunikacji w sądzie.
  .
  W 2020 r. otrzymała wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2018 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej” (promotor – śp.  prof. dr. hab. dr. h.c. Maciej Zieliński, promotor pomocniczy – dr hab. prof. US Agnieszki Choduń; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Praca została wydana jako publikacja książkowa: „Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej”. Laureatka LIV konkursu „Państwa i Prawa” za najlepszą pracę doktorską (2019 r.)

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: zasady techniki normotwórczej, wykładnia i stosowanie prawa;
  • poza tym zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:  logika prawnicza; komunikacja prawna i prawnicza; podstawy retoryki i erystyki; legislacja administracyjna; wykładnia i stosowanie prawa; zasady techniki normotwórczej; teoria prawa;  introduction to legal interpretation

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2013 r.  opiekun Koła Naukowego „Prolepsis”;
  • od 2014 r. członkostwo w Stowarzyszeniu Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR;
  • 2019-2020 opiekun praktyk kierunku administracja;
  • od 2019 r. –  sekretarz Zespołu Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk;
  • od 2020 r.  członkostwo w zespole ds. III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki;
  • od 2020 r. współpraca z Redakcją czasopisma naukowego „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”;
  • od 2021 r.  członkostwo i funkcja Sekretarza Redakcji czasopisma naukowego „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”;
  • od 2021 r.  członkostwo w Zespole ds. koordynacji działań w sali rozpraw;
  • członkostwo w Zespole Tworzenia i Wykładni Prawa – zespołu badawczego kierowanego przez dr hab. prof. US Agnieszkę Choduń.

   

  Monografie

  1. Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T. (MCXLVII) 1073, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-289-1, ss. 416.
  2. Trial as a Social Communication Occurence. Interactions Between Proffesional and Non-professional Participants of a Trial, Peter Lang GmbH, Berlin 2023, ISBN 978-3-631-90265-3, ss. 316.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Terminologia prawna i prawnicza w tekstach prasowych, (w:) D. Kondratczyk, A. Niewiadomski, E. Walewska (red.), Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, ss. 127 – 144.
  2. Teksty prasowe o tematyce prawnej a wybrane zagadnienia retoryki dziennikarskiej, (w:) D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewiadomski, E. Walewska (red.), Język współczesnego prawa: polityka a język, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 9 –  19.
  3. O języku w prawoznawstwie – podstawowe koncepcje, (w:) E. Kołodziejek (red.), Zeszyt 5 Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, Wydawnictwo printshop, Szczecin 2015, s. 41-50.
  4. Kompetencja komunikacyjna prawników. Wstęp do problematyki, (w:) D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewiadomski, E. Walewska (red.), Język polskiego prawa: nowe wyzwania, Druk Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 37-51.
  5. Metodologiczna przydatność protokołu sądowego w badaniach z pogranicza prawoznawstwa i językoznawstwa, (w:) D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewidomski, E. Walewska (red.), Język prawny i prawniczy. I Kongres Ogólnopolski, Druk Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64271-06-9, s. 41-59.
  6. Udzielanie przez sąd pouczeń w postępowaniu cywilnym. Uwagi na tle wykładni art. 5 Kodeksu postępowania cywilnego, (w:) M. Hermann, M. Krotoszyński, P. F. Zwierzykowski (red.), Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-952-9, s. 239-258.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Gmerek K., Peno M., On the Concept of Conventional Actions in Law, (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 167-180.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Problematyka ferowania wyroków przez autorów tekstów prasowych, Themis Polska Nova 2012, nr 1.
  2. Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 2 (14), s. 75-88.
  3. Przejawy intertekstualności w rozprawie sądowej, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2017, nr 1, s. 34-51.
  4. Identyfikowanie czynności procesowych dokonywanych w ramach rozprawy sądowej. Rozważania na tle rzeczywistych wypowiedzi nieprofesjonalnych uczestników postępowania, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 1(22)/2020, ISSN 2082-3304, s. 21-36.
  5. „To znaczy, że wygraliśmy czy przegraliśmy?” Rozważania o komunikacji z nieprofesjonalnymi uczestnikami postępowania sądowego na podstawie badań empirycznych, Państwo i Prawo 2020, z. 8, s. 55-68.
  6. Identyfikowanie czynności konwencjonalnych w prawie jako proces rozpoznawania ich sensu – wstęp do problematyki, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2021, nr 3, s. 54-68. Tekst dostępny na stronie: https://archiwum.ivr.org.pl/4823/
   identyfikowanie-czynnosci-konwencjonalnych-w-prawie-jako-proces-rozpoznawania-ich-sensu-wstep-do-problematyki/
  7. Z problematyki treści czynności konwencjonalnych w prawie, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, tom 14, nr 1/2022, ISSN 2080-1084, s. 92-110.
  8. Z problematyki formy czynności konwencjonalnych w prawie, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, tom 14, nr 2/2022, DOI: 10.7206/kp.2080-1084.521, ISSN 2080-1084, s. 27-46. Tekst dostępny na stronie: https://journals.kozminski.edu.pl/pl/pub/7031
  9. Milczące załatwienie sprawy administracyjnej jako czynność konwencjonalna w prawie, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, vol. 11 (2)/2022, DOI: 10.34616/145045, ISSN 2450-3932, s. 217-237. Tekst dostępny na stronie: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/145045/edition/135793/content
  10. Udzielanie pouczeń nieprofesjonalnym uczestnikom rozprawy sądowej. Problem komunikatywności, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, tom 14, nr 4/2022, DOI: 10.7206/kp.2080-1084.557, ISSN 2080-1084, s. 74-89. Tekst dostępny na stronie: https://journals.kozminski.edu.pl/pl/pub/7127
  11. „Milczące” oświadczenia woli – rozważania na tle normatywnej koncepcji zaniechania, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 1(34)/2023, DOI: 10.36280//AFPiFS.2023.1.32, ISSN 2082-3304, s. 32-45. Tekst dostępny na stronie: https://archiwum.ivr.org.pl/5935/milczace-oswiadczenia-woli-rozwazania-na-tle-normatywnej-koncepcji-zaniechania/
  12. HiT a edukacja prawna. Analiza podstawy programowej dla szkół ponadpostawowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2023, tom 85, nr 4, ISSN 0035-9629, s. 75-99. Tekst dostępny na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/
   article/view/38579
  13. Profesor Agnieszka Choduń (1971–2023), Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, numer 4(37)/2023, ISSN 2082-3304, DOI: 10.36280/AFPiFS.2023.4.111, s. 111-115. Tekst dostępny na stronie: https://archiwum.ivr.org.pl/6332/profesor-agnieszka-chodun-1971-2023/

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Procedural Acts as Double-Conventionalized Acts: Considerations on Conventional Acts Performed in a Courtroom Discourse, International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique, Volume 34, issue 2, April 2021, ISSN: 0952-8059 (Print) 1572-8722 (Online), s. 473-495. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11196-020-09681-1.
  2. Choduń A., Gmerek K., Knowledge About the Language of Legislative Acts: An Absent Element in the Development of Key Competences in the Polish Education System, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, tom 13, nr 4/2021, ISSN 2080-1084, s. 217-237. Tekst dostępny na stronie: http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.501.
  3. How Do Non-professional Participants of a Trial Cope with the Communication Process at the Trial? The Results of Empirical Research Conducted in Polish Courts, Int J Semiot Law 2023, Vol. 36, Issue 2, ISSN 0952-8059, DOI: 10.1007/s11196-022-09913-6, s. 791-813. Tekst dostępny na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-022-09913-6

   

  Recenzje

  1. Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej, E. Kubicka, L. Zieliński, S. Żurowski (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 218, Państwo i Prawo 2021, nr 5, s. 141–144.

   

  Sprawozdania

  1. Sprawozdanie z XXI Zjazdu Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa „Demokratyczne państwo prawa”, Augustów, 14-17 września 2014 r., Studia Prawa Publicznego, numer 2(10)/2015, s. 211-215. Tekst dostępny na stronie:https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/22575
  2. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Dyskursy prawne i prawnicze. Wykładnia prawa w teorii i praktyce”, Szczecin 27 maja 2019 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4/2019, s. 275-278.
  3. Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Macieja Zielińskiego, Poznań, 10 stycznia 2020 r., Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, numer 2(23)/2020, ISSN 2082-3304, DOI: 10.36280/AFPiFS.2020.2.135, s. 135-138. Tekst dostępny na stronie: http://archiwum.ivr.org.pl/3519/uroczystosc-odnowienia-doktoratu-profesora-macieja-zielinskiego-poznan-10-stycznia-2020-r/
  4. X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Teoretyczne i praktyczne aspekty wykładni prawa”, Szczecin, 24–25 maja 2021 r., Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 3/2021, s. 107-110. Tekst dostępny na stronie: https://archiwum.ivr.org.pl/4829/x-zjazd-mlodych-teoretykow-i-filozofow-prawa-teoretyczne-i-praktyczne-aspekty-wykladni-prawa-szczecin-24-25-maja-2021-r/

   

  Tłumaczenia

  1. Identyfication of Procedural Acts Performed at the Trial: Considerations in the Context of the Actual Utterances of Non-professional Participants of Court Proceedings, Archiwum filozofii prawa i filozofii społecznej. Journal of the Polish Section of IVR, nr 1(22)/2020, ISSN 2082-3304, DOI: 36280/AFPiFS.2020.1.21ENG, s. 21-36. Tekst dostępny na stronie: https://archiwum.ivr.org.pl/3258/identification-of-procedural-acts-performed-at-the-trial/

   

Accessibility Toolbar