• 23 PAŹ 17

  dr Kamil Dąbrowski


  Stanowisko: 
  Asystent

  e-mail: kamil.dabrowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 17

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 403


  Obszar prowadzonych badań: Prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, zawody prawnicze


  Biogram: W 2020 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Status prawny osób wykonujących zawody zaufania publicznego na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.” napisanej pod kierownictwem promotora dr hab. prof. US Jerzego Ciapały. Autor kilkunastu publikacji naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach oraz monografiach naukowych, a od 2020 r. także Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Szczecinie. Absolwent programu „American Government: Constitutional Foundations” organizowanego przez HarvardX w ramach Harvard University. Obecnie pełni również funkcje członka zespołu kierunku Prawo, sekretarza zespołu kierunku Prawo Służb Mundurowych oraz członka Rady Naukowej WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z przenikaniem się poszczególnych gałęzi prawa i systemów prawnych, w tym w szczególności na wpływie regulacji konstytucyjnych, prawno-międzynarodowych oraz Unii Europejskiej na standardy postępowań sądowych oraz na rolę i zadania profesjonalnych pełnomocników. Posiadaną wiedzę przekazuje studentom w ramach realizacji przedmiotów z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa Unii Europejskiej.


  Monografie

  1. Zawody zaufania publicznego na gruncie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8235-473-7, ss.259.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1.  Wpływ regulacji karnoskarbowej na procesy gospodarowania źródłami podatkowymi, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 73-84. ISBN 978-83-945471-0-3.
  2.  Postępowanie przed komisją dyscyplinarną Polskiego Związku Piłki Nożnej w świetle wybranych standardów postępowań represyjnych, (w:) Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 67-90. ISBN 978-83-945471-2-7.
  3.  Tajemnica bankowa a obowiązek denuncjacji, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 33-45. ISBN 978-83-945471-1-0.
  4.  Wpływ zmian w k.p.k. na sposób pojmowania przestępstwa, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 61-74.
  5. Karta płatnicza jako przedmiot prawnokarnego zainteresowania, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 89-101.
  6. Jednolitość wykładni prawa karnego jako wymóg konstytucyjny, (w:) M. Pająk, R. Zawłocki (red.), Prawo karne wobec Konstytucji, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8545-2, s. 25-33.
  7. Wykładnia rozszerzająca zakazów dowodowych – uwagi na tle art. 178 pkt 2 k.p.k., (w:) S. Steinborn, K. Woźniewski (red.), Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-702-6, s. 435-450.
  8. Skutki naruszenia konstytucyjnych rot przysięgi lub ślubowania, (w:) Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński (red.), Państwo i jego instytucje. Konstytucja — sądownictwo — samorząd terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, ISBN: 978-83-229-3632-0, s. 101-111.
  9. Zachowanie konstytucyjnego standardu prawa do obrony jako problem samorządów zawodowych – analiza na przykładzie postępowania dyscyplinarnego radców prawnych, (w:) P. Rączka, K. Rokicka-Murszewska (red.), Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020, ISBN 978-83-231-4434-2, s. 173-186.
  10. Dąbrowski K., Mijal P., Dylematy procedury wyborczej do organów samorządu radcowskiego, (w:) J. Ciapała, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy polskiego prawa wyborczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-323-5, s. 289-304.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. On the premises of regulating the principles of remuneration of the legal profession – a legal and economic analysis, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 11362-11365.

  Artykuły w języku polskim

  1.  Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych – uwagi ogólne w kontekście działalności sądów karnych, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 55-69.
  2.  Odpowiedzialność Prezydenta za wykroczenia, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2017, nr 1(35), s. 109-121.
  3.  Legalizm czy oportunizm? – analiza postępowania dyscyplinarnego wobec adwokatów i aplikantów adwokackich, Palestra 2017, nr 6, s. 82-88.
  4. O niedopuszczalności wprowadzenia jednolitej regulacji zawodów prawniczych, Palestra 2018, nr 4, s. 5-12 (współautor Bałaban A.).
  5. Status Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu dyscyplinarnym notariuszy, Rejent 2018, nr 5 (325), s. 89-103.
  6. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 października 2016 r., II GSK 595/15, Palestra 2018, nr 6, s. 89-95.
  7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako świadek w postępowaniu karnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2018, z. 3, DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.4, s. 33-45. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16497/16345
  8. Legalizm czy oportunizm? – analiza postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2019, nr 1 (47), s. 133-146.
  9. Rola materiałów legislacyjnych w procesie wykładni prawa — komentarz do uchwały SN z 19.10.2017 r. (sygn. III CZP 45/17), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2020, nr 10, ISSN 0137-5490, s. 53-59.

  Artykuły w języku obcym

  1. Formal defence in disciplinary proceedings against legal counsels, Ius Novum 2018, nr 3, vol. 12, DOI: 10.26399/iusnovum.v12.3.2018.24/k.dabrowski, s. 70-86. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/pozostale/Ius_Novum_3-18.pdf