• 23 PAŹ 17

  mgr Kamil Dąbrowski

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: kamil.dabrowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 37

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 310

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12:45
  Konsultacje: piątek, godz. 15.15 – 16.00

  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: piątki zjazdowe, godz. 16.00-16.45

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1.  Wpływ regulacji karnoskarbowej na procesy gospodarowania źródłami podatkowymi, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 73-84. ISBN 978-83-945471-0-3.
  2.  Postępowanie przed komisją dyscyplinarną Polskiego Związku Piłki Nożnej w świetle wybranych standardów postępowań represyjnych, (w:) Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 67-90. ISBN 978-83-945471-2-7.
  3.  Tajemnica bankowa a obowiązek denuncjacji, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 33-45. ISBN 978-83-945471-1-0.
  4.  Wpływ zmian w k.p.k. na sposób pojmowania przestępstwa, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 61-74.
  5. Karta płatnicza jako przedmiot prawnokarnego zainteresowania, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 89-101.
  6. Jednolitość wykładni prawa karnego jako wymóg konstytucyjny, (w:) M. Pająk, R. Zawłocki (red.), Prawo karne wobec Konstytucji, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8545-2, s. 25-33.
  7. Wykładnia rozszerzająca zakazów dowodowych – uwagi na tle art. 178 pkt 2 k.p.k., (w:) S. Steinborn, K. Woźniewski (red.), Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-702-6, s. 435-450.

   

  Artykuły

  1.  Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych – uwagi ogólne w kontekście działalności sądów karnych, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 55-69.
  2.  Odpowiedzialność Prezydenta za wykroczenia, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2017, nr 1(35), s. 109-121.
  3.  Legalizm czy oportunizm? – analiza postępowania dyscyplinarnego wobec adwokatów i aplikantów adwokackich, Palestra 2017, nr 6, s. 82-88.
  4. O niedopuszczalności wprowadzenia jednolitej regulacji zawodów prawniczych, Palestra 2018, nr 4, s. 5-12 (współautor Bałaban A.).
  5. Status Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu dyscyplinarnym notariuszy, Rejent 2018, nr 5 (325), s. 89-103.
  6. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 października 2016 r., II GSK 595/15, Palestra 2018, nr 6, s. 89-95.
  7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako świadek w postępowaniu karnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2018, z. 3, DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.4, s. 33-45. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16497/16345

  Artykuły w języku obcym

  1. Formal defence in disciplinary proceedings against legal counsels, Ius Novum 2018, nr 3, vol. 12, DOI: 10.26399/iusnovum.v12.3.2018.24/k.dabrowski, s. 70-86. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/pozostale/Ius_Novum_3-18.pdf