• 23 PAŹ 17

  dr Kamil Dąbrowski


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: kamil.dabrowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 17

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 403

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, zawody prawnicze.
  .
  Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z przenikaniem się poszczególnych gałęzi prawa i systemów prawnych, w tym w szczególności na wpływie regulacji konstytucyjnych, prawno-międzynarodowych oraz Unii Europejskiej na standardy postępowań sądowych oraz na rolę i zadania profesjonalnych pełnomocników.
  .
  Autor kilkunastu publikacji naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach oraz monografiach naukowych. Absolwent programu „American Government: Constitutional Foundations” organizowanego przez HarvardX w ramach Harvard University.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2020 r. – uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Status prawny osób wykonujących zawody zaufania publicznego na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.” (promotor – dr hab. prof. US Jerzy Ciapała)

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo konstytucyjne, konstytucyjny system organów państwowych, ochrona praw człowieka w działaniach służb mundurowych, status i rodzaje służb mundurowych, wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego, współpraca międzynarodowa służb mundurowych, ustrój organów ochrony prawnej, prawa Unii Europejskiej, współpraca międzynarodowa służb mundurowych

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • od 2020 r. –  Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Szczecinie

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w zespole kierunku Prawo;
  • sekretarz zespołu kierunku Prawo Służb Mundurowych;
  • członkostwo w Radzie Naukowej WPiA US.

  Monografie

  1. Zawody zaufania publicznego na gruncie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8235-473-7, ss.259.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1.  Wpływ regulacji karnoskarbowej na procesy gospodarowania źródłami podatkowymi, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 73-84. ISBN 978-83-945471-0-3.
  2.  Postępowanie przed komisją dyscyplinarną Polskiego Związku Piłki Nożnej w świetle wybranych standardów postępowań represyjnych, (w:) Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 67-90. ISBN 978-83-945471-2-7.
  3.  Tajemnica bankowa a obowiązek denuncjacji, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 33-45. ISBN 978-83-945471-1-0.
  4.  Wpływ zmian w k.p.k. na sposób pojmowania przestępstwa, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 61-74.
  5. Karta płatnicza jako przedmiot prawnokarnego zainteresowania, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 89-101.
  6. Jednolitość wykładni prawa karnego jako wymóg konstytucyjny, (w:) M. Pająk, R. Zawłocki (red.), Prawo karne wobec Konstytucji, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8545-2, s. 25-33.
  7. Wykładnia rozszerzająca zakazów dowodowych – uwagi na tle art. 178 pkt 2 k.p.k., (w:) S. Steinborn, K. Woźniewski (red.), Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-702-6, s. 435-450.
  8. Skutki naruszenia konstytucyjnych rot przysięgi lub ślubowania, (w:) Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński (red.), Państwo i jego instytucje. Konstytucja — sądownictwo — samorząd terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, ISBN: 978-83-229-3632-0, s. 101-111.
  9. Zachowanie konstytucyjnego standardu prawa do obrony jako problem samorządów zawodowych – analiza na przykładzie postępowania dyscyplinarnego radców prawnych, (w:) P. Rączka, K. Rokicka-Murszewska (red.), Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020, ISBN 978-83-231-4434-2, s. 173-186.
  10. Dąbrowski K., Mijal P., Dylematy procedury wyborczej do organów samorządu radcowskiego, (w:) J. Ciapała, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy polskiego prawa wyborczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-323-5, s. 289-304.
  11. Wyrok nieistniejący jako skutek naruszenia konstytucyjnych standardów postępowania sądowego, (w:) J. Ciapała, R. Piszko, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy wokół prawa do sądu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-511-2, s. 281-290.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. On the premises of regulating the principles of remuneration of the legal profession – a legal and economic analysis, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 11362-11365.

  Artykuły w języku polskim

  1.  Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych – uwagi ogólne w kontekście działalności sądów karnych, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 55-69.
  2.  Odpowiedzialność Prezydenta za wykroczenia, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2017, nr 1(35), s. 109-121.
  3.  Legalizm czy oportunizm? – analiza postępowania dyscyplinarnego wobec adwokatów i aplikantów adwokackich, Palestra 2017, nr 6, s. 82-88.
  4. O niedopuszczalności wprowadzenia jednolitej regulacji zawodów prawniczych, Palestra 2018, nr 4, s. 5-12 (współautor Bałaban A.).
  5. Status Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu dyscyplinarnym notariuszy, Rejent 2018, nr 5 (325), s. 89-103.
  6. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 października 2016 r., II GSK 595/15, Palestra 2018, nr 6, s. 89-95.
  7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako świadek w postępowaniu karnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2018, z. 3, DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.4, s. 33-45. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/
   16497/16345
  8. Legalizm czy oportunizm? – analiza postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2019, nr 1 (47), s. 133-146.
  9. Rola materiałów legislacyjnych w procesie wykładni prawa — komentarz do uchwały SN z 19.10.2017 r. (sygn. III CZP 45/17), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2020, nr 10, ISSN 0137-5490, s. 53-59.
  10. Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata w polskim procesie karnym i cywilnym – uwagi krytyczne, Acta Iuris Stetinensis 2022, nr 4 (vol. 40), DOI: 10.18276/ais.2022.40-03, ISSN 2083-4373, s. 43-56.
  11. O dowodach nielegalnych z perspektywy artykułu 51 ustęp 4 Konstytucji RP, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 1 (71)/2023, DOI: 10.15804/ppk.2023.01.12, ISSN 2082-1212, s. 161-173. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/
   images/pliki/ppk/71/ppk7112.pdf
  12. O nieważności uchwał organów samorządów zawodowych – uwagi na przykładzie samorządu zawodowego radców prawnych, Radca Prawny nr 3 (36)/2023, ISSN 2392-1943, s. 113-123. Tekst dostępny na stronie: https://www.ejournals.eu/Radca-Prawny/2023/3-36-2023/art/25159/

  Artykuły w języku obcym

  1. Formal defence in disciplinary proceedings against legal counsels, Ius Novum 2018, nr 3, vol. 12, DOI: 10.26399/iusnovum.v12.3.2018.24/k.dabrowski, s. 70-86. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/
   oficyna/pozostale/Ius_Novum_3-18.pdf

Accessibility Toolbar