• 23 PAŹ 17

  dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: ewa.michalkiewicz-kadziela@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 37

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 310

   

  Monografie

  1. Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-612-0, ss. 299.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Współczesne ramy wolności wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2016. International Scientific Conference on Law and Law Studies „Theory, Evolution, Practices of Law”, vol. VI, February 22-26, 2016, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2016, s. 156-167 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD).
  2. Działalność organizacji międzynarodowych oraz prawne rozwiązania krajowe w ramach zwalczania handlu substancjami odurzającymi i psychotropowymi, (w:) D. Nowalska-Kapuśnik (red.), New addictions. Od dopalaczy do portali społecznościowych, Wydawca Wydawnictwo internetowe e-bookowo, publikacja w wersji elektronicznej e-book 2016, s. 11-45.
  3. Europejski nakaz ochrony w polskim postępowaniu karnym, (w:) Lambrecht-Halla D., Szymański P. (red.), Współczesne nowelizacje prawa karnego i cywilnego. Publikacja pokonferencyjna panelu prawnego Międzydyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 25-42. ISBN 978-83-7867-354-5.
  4. Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Polsce w obliczu przystąpienia do protokołu brytyjskiego, (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka. Tom 4, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN 978-83-8019-878-4, s. 30-43.
  5. Ocena zasadności ograniczenia wolności działalności gospodarczej przez nowe przepisy Prawa farmaceutycznego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2018. International Scientific Conference on Law and Law Studies „New Features and Law”, vol. VIII, May 1-4, 2018, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2018, ISBN 978-80-87952-23-8, s. 14-24 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Milczarek Ewa).
  6. Uwagi na temat propozycji zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, (w:) K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 6, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2018, ISBN: 978-83-65374-75-2 (wersja elektroniczna), s. 85-101. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://exante.com.pl/project/problemy-nauk-prawnych-tom-6/.
  7. Bałaban A., Michałkiewicz E., Problem tożsamości konstytucyjnej w przypadku Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (w:) D. Makiłła, M. Wilczak-Karczewska (red.), Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w 80. rocznicę urodzin Profesora Mariana Kallasa, Warszawa 2018, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ISBN 978-83-88953-42-2, s. 57-70.
  8. Michałkiewicz-Kądziela E., Milczarek E., Uwagi na temat wybranych aspektów nowelizacji Kodeksu wyborczego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, (w:) Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński (red.), Państwo i jego instytucje. Konstytucja — sądownictwo — samorząd terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, ISBN: 978-83-229-3632-0, s. 243-257.
  9. Mowa nienawiści w Internecie – granice wolności słowa, (w:) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.), Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN: 978-83-66220-85-0, s. 332-346.
  10. Skuteczność ochrony wolności i praw człowieka zagwarantowanych w Konstytucji RP w aspekcie bieżących zmian dokonywanych w prawie, (w:) Joanna Farysej, Grzegorz Kucharczyk, Karol Siemaszko (red.), Wolność – niepodległość. Zbiór studiów interdyscyplinarnych, Pracownia Studiów Społecznych i Prawnych, Kraków 2019, ISBN 978-83-947690-2-4, s. 156-168.
  11. Ewolucja głosowania korespondencyjnego w polskim Kodeksie wyborczym oraz perspektywy wprowadzenia nowych alternatywnych form głosowania w kraju, (w:) J. Ciapała, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy polskiego prawa wyborczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-323-5, s. 209-221.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Legislative process in Poland for the implementation of the directives: ratification or a constructive approach to pursue the obligations stemming from European law , (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2017. International Scientific Conference on Law and Law Studies „ Law and Safeness”, vol. VII, February 20-22, 2017, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2017, s. 35-44. ISBN 978-80-87952-18-4 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Milczarek Ewa).
  2. Special economic zones in Poland, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2018. International Scientific Conference on Law and Law Studies „New Features and Law”, vol. VIII, May 1-4, 2018, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2018, ISBN 978-80-87952-23-8, s. 180-190 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Milczarek Ewa).

   

  Artykuły

  1. Prawo do prywatności w dobie Internetu, Prawo Mediów Elektronicznych 2015, nr 2, s. 53-64 (współautor Milczarek E.).
  2. Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w aspekcie praw człowieka i obywatela, Prawo Mediów Elektronicznych 2016, nr 2, s. 60-66.
  3. Bałaban A., Michałkiewicz-Kądziela E., Prawne aspekty klonowania człowieka, Teka Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie 2019, Tom XII, nr 1, ISSN 1899-7694, s. 15-29.
  4. Problem rozbieżności orzeczniczych Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021, nr 2 (60), ISSN 2082-1212, s. 203-222.