• 23 PAŹ 17

  dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela


  Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej
  Rector`s Plenipotentiary for International Cooperation


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: ewa.michalkiewicz-kadziela@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 37

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 310

   

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe, prawa człowieka  oraz ich ochrona w systemie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Wśród zainteresowań badawczych szczególne miejsce zajmują kwestie tożsamości człowieka i praw z nią sprzężonych oraz współczesne zagrożenia praw człowieka, które wynikają z przemian społecznych, gospodarczych i technologicznych.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2019 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym” – napisanej pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Bałabana; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, ustrój organów ochrony prawnej, źródła prawa, ochrona praw człowieka, podstawy prawne bioetyki;
  • zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Prawo, Administracja, Prawo Medyczne, Prawo Służb Mundurowych.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • koordynator zespołu ds. współpracy międzynarodowej;
  • zespół ds. jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • zespół ds. tworzenia kursów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • zespół ds. tworzenia studiów podyplomowych.

  Monografie

  1. Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-612-0, ss. 299.
  2. Michałkiewicz-Kądziela E., Milczarek E., Komparatystyka prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w Danii, Prawa podstawowe, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022, ss. 24. Tekst dostępny na stronie: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2023/04/IWS_Michalkiewicz-Kadziela-E.-Milczarek-E._Komparatystyka-prawa-mniejszosci-narodowych-i-mniejszosci-etnicznych-w-Danii.pdf

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Współczesne ramy wolności wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2016. International Scientific Conference on Law and Law Studies „Theory, Evolution, Practices of Law”, vol. VI, February 22-26, 2016, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2016, s. 156-167 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD).
  2. Działalność organizacji międzynarodowych oraz prawne rozwiązania krajowe w ramach zwalczania handlu substancjami odurzającymi i psychotropowymi, (w:) D. Nowalska-Kapuśnik (red.), New addictions. Od dopalaczy do portali społecznościowych, Wydawca Wydawnictwo internetowe e-bookowo, publikacja w wersji elektronicznej e-book 2016, s. 11-45.
  3. Europejski nakaz ochrony w polskim postępowaniu karnym, (w:) Lambrecht-Halla D., Szymański P. (red.), Współczesne nowelizacje prawa karnego i cywilnego. Publikacja pokonferencyjna panelu prawnego Międzydyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 25-42. ISBN 978-83-7867-354-5.
  4. Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Polsce w obliczu przystąpienia do protokołu brytyjskiego, (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka. Tom 4, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN 978-83-8019-878-4, s. 30-43.
  5. Ocena zasadności ograniczenia wolności działalności gospodarczej przez nowe przepisy Prawa farmaceutycznego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2018. International Scientific Conference on Law and Law Studies „New Features and Law”, vol. VIII, May 1-4, 2018, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2018, ISBN 978-80-87952-23-8, s. 14-24 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Milczarek Ewa).
  6. Uwagi na temat propozycji zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, (w:) K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 6, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2018, ISBN: 978-83-65374-75-2 (wersja elektroniczna), s. 85-101. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://exante.com.pl/project/problemy-nauk-prawnych-tom-6/.
  7. Bałaban A., Michałkiewicz E., Problem tożsamości konstytucyjnej w przypadku Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (w:) D. Makiłła, M. Wilczak-Karczewska (red.), Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w 80. rocznicę urodzin Profesora Mariana Kallasa, Warszawa 2018, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ISBN 978-83-88953-42-2, s. 57-70.
  8. Michałkiewicz-Kądziela E., Milczarek E., Uwagi na temat wybranych aspektów nowelizacji Kodeksu wyborczego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, (w:) Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński (red.), Państwo i jego instytucje. Konstytucja — sądownictwo — samorząd terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, ISBN: 978-83-229-3632-0, s. 243-257.
  9. Mowa nienawiści w Internecie – granice wolności słowa, (w:) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.), Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN: 978-83-66220-85-0, s. 332-346.
  10. Skuteczność ochrony wolności i praw człowieka zagwarantowanych w Konstytucji RP w aspekcie bieżących zmian dokonywanych w prawie, (w:) Joanna Farysej, Grzegorz Kucharczyk, Karol Siemaszko (red.), Wolność – niepodległość. Zbiór studiów interdyscyplinarnych, Pracownia Studiów Społecznych i Prawnych, Kraków 2019, ISBN 978-83-947690-2-4, s. 156-168.
  11. Ewolucja głosowania korespondencyjnego w polskim Kodeksie wyborczym oraz perspektywy wprowadzenia nowych alternatywnych form głosowania w kraju, (w:) J. Ciapała, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy polskiego prawa wyborczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-323-5, s. 209-221.
  12. Wzrost znaczenia roli Rzecznika Praw Obywatelskich we współczesnej Polsce, (w:) D. Bieńkowska (red.), Prawa człowieka. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2022, ISBN: 978-83-67222-12-9, s. 85-93.
  13. Michałkiewicz-Kądziela Ewa, Milczarek Ewa. Rumunia. Rys historyczny instytucji prokuratury oraz prokuratora. Status ustrojowy prokuratury oraz status prawny prokuratora we współczesnych państwach w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom na tle prawnoporównawczym, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Tom V Warszawa 2023, Artur Trubaski, Andrzej Pogłódek [red.], dr hab Anna Młynarska-Sobaczewska, prof INP PAN, dr hab Piotr Sowiński [rec.],  ISBN 978-93-66454-78-1, s.149-164, ss. 215.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Legislative process in Poland for the implementation of the directives: ratification or a constructive approach to pursue the obligations stemming from European law , (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2017. International Scientific Conference on Law and Law Studies „ Law and Safeness”, vol. VII, February 20-22, 2017, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2017, s. 35-44. ISBN 978-80-87952-18-4 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Milczarek Ewa).
  2. Special economic zones in Poland, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2018. International Scientific Conference on Law and Law Studies „New Features and Law”, vol. VIII, May 1-4, 2018, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2018, ISBN 978-80-87952-23-8, s. 180-190 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Milczarek Ewa).
  3. Evolution of The Content of The Right to Be Forgotten in The Internet, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 5641-5646.
  4. The Influence of International Law on the Development of State Protection of the Right to Identity of Children of Same-Sex Couples, (w:) F. Horák, K. Řepa (red.), European Constitutionalism and the Virus of Distrust. Edited Volume from the International Conference Held in Prague, Czech Republic on April 27-28, 2022, Nakladatelství Leges, Prague 2022, ISBN 978-80-7502-651-4, s. 79-88.

  Artykuły w języku polskim

  1. Prawo do prywatności w dobie Internetu, Prawo Mediów Elektronicznych 2015, nr 2, s. 53-64 (współautor Milczarek E.).
  2. Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w aspekcie praw człowieka i obywatela, Prawo Mediów Elektronicznych 2016, nr 2, s. 60-66.
  3. Bałaban A., Michałkiewicz-Kądziela E., Prawne aspekty klonowania człowieka, Teka Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie 2019, Tom XII, nr 1, ISSN 1899-7694, s. 15-29.
  4. Problem rozbieżności orzeczniczych Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021, nr 2 (60), ISSN 2082-1212, s. 203-222.
  5. Ocena prawna projektu zmiany art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionego przez Prezydenta RP, Przegląd Konstytucyjny 2021, nr 4, ISSN 2544-2031, s. 93-115.
  6. Prawo do eksponowania symboli religijnych w przestrzeni publicznej i jego ograniczenia – komparatystyczne rozważania prawne na gruncie orzecznictwa międzynarodowego i krajowego, Kościół i Prawo, t. 11 (224)/2022, nr 2, DOI: 10.18290/kip22112.14, ISSN 0208-7928, s. 231-251. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/17578/16833

  Artykuły w języku obcym

  1. Michałkiewicz-Kądziela E., Milczarek E., Legal boundaries of digital identity creation, Internet Policy Review 2022, Volume 11, Issue 1, DOI: 10.14763/2022.1.1614. Tekst dostępny na stronie: https://policyreview.info/articles/analysis/legal-boundaries-digital-identity-creation
  2. The Right to Dignified Deth: A Comparatitive Legal Discussion of Euthanasia and Assisted Termination of Life, Białostockie Studia Prawnicze 2023,vol. 28 nr 3, Sciensdo (wyd.), DOI: 10.15290/bsp.2023.28.03.08, ISNN 1689-7404, s.181-195. Tekst dostępny na stronie: http://bsp.uwb.edu.pl/bialostockie-studia-prawnicze-zeszyt-28-nr-3

   

  Sprawozdania

  1. Międzynarodowa konferencja naukowa „Konstytucjonalizm i wirus nieufności”, Praga, 27-28 kwietnia 2022 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 4 (68)/2022, ISSN 2082-1212, DOI 10.15804/ppk.2022.04.32, s. 387-390.

Accessibility Toolbar