• 23 PAŹ 17

  mgr Ewa Michałkiewicz-Kądziela

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: ewa.michalkiewicz@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 37

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 310

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: piątek, godz. 13.30 – 14.15

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Współczesne ramy wolności wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2016. International Scientific Conference on Law and Law Studies „Theory, Evolution, Practices of Law”, vol. VI, February 22-26, 2016, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2016, s. 156-167 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD).
  2. Działalność organizacji międzynarodowych oraz prawne rozwiązania krajowe w ramach zwalczania handlu substancjami odurzającymi i psychotropowymi, (w:) D. Nowalska-Kapuśnik (red.), New addictions. Od dopalaczy do portali społecznościowych, Wydawca Wydawnictwo internetowe e-bookowo, publikacja w wersji elektronicznej e-book 2016, s. 11-45.
  3. Europejski nakaz ochrony w polskim postępowaniu karnym, (w:) Lambrecht-Halla D., Szymański P. (red.), Współczesne nowelizacje prawa karnego i cywilnego. Publikacja pokonferencyjna panelu prawnego Międzydyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 25-42. ISBN 978-83-7867-354-5.
  4. Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Polsce w obliczu przystąpienia do protokołu brytyjskiego, (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka. Tom 4, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN 978-83-8019-878-4, s. 30-43.
  5. Ocena zasadności ograniczenia wolności działalności gospodarczej przez nowe przepisy Prawa farmaceutycznego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2018. International Scientific Conference on Law and Law Studies „New Features and Law”, vol. VIII, May 1-4, 2018, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2018, ISBN 978-80-87952-23-8, s. 14-24 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Milczarek Ewa).
  6. Uwagi na temat propozycji zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, (w:) K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 6, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2018, ISBN: 978-83-65374-75-2 (wersja elektroniczna), s. 85-101. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://exante.com.pl/project/problemy-nauk-prawnych-tom-6/

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Legislative process in Poland for the implementation of the directives: ratification or a constructive approach to pursue the obligations stemming from European law , (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2017. International Scientific Conference on Law and Law Studies „ Law and Safeness”, vol. VII, February 20-22, 2017, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2017, s. 35-44. ISBN 978-80-87952-18-4 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD ) (współautor Milczarek Ewa).
  2. Special economic zones in Poland, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2018. International Scientific Conference on Law and Law Studies „New Features and Law”, vol. VIII, May 1-4, 2018, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2018, ISBN 978-80-87952-23-8, s. 180-190 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Milczarek Ewa).

  Artykuły

  1. Prawo do prywatności w dobie Internetu, Prawo Mediów Elektronicznych 2015, nr 2, s. 53-64 (współautor Milczarek E.).
  2. Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w aspekcie praw człowieka i obywatela, Prawo Mediów Elektronicznych 2016, nr 2, s. 60-66.