• 04 STY 19

  dr Sławomir Driczinski

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: slawomir.driczinski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 51

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 323

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo pracy
  .
  Zainteresowania badawcze skupiają się na styku prawa pracy i prawa cywilnego, czasie pracy, szeroko rozumianych prawnych aspektach etyki pracy.  Od ponad dwudziestu lat praktyk głównie w dziedzinie zatrudnienia. Trener w dziedzinie tzw. twardych aspektów HR (m.in. szkolenia kadrowo-płacowe, antydyskryminacyjne i antymobbingowe, czas pracy)
  .
  Autor kilkudziesięciu publikacji o charakterze naukowym i popularno-naukowym.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2000 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Elastyczność definicji czasu pracy i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych”

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo pracy, studencka poradnia prawna, pragmatyki służbowe;
  • starszy wykładowca na WPiA US (wcześniej w kilku innych szkołach wyższych publicznych i prywatnych);
  • wykładowca na studiach podyplomowych prawa pracy, kadr i płac, bhp, pomocy społecznej.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • b. kierownik podyplomowych studiów prawa pracy i bhp;
  • stały współpracownik Wolters Kluwer Polska;
  • kurs HR w Międzynarodowej Szkole Menedżerów, kurs rekrutacji i selekcji oraz księgowości;
  • związkowiec (założyciel związku, członek, członek zarządu);
  • członkostwo w komisji dyscyplinarnej ds. studentów US;
  • pełnomocnik Pani Dziekan WPiA US ds. przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.

  Monografie

  1. Elastyczność pojęcia czas pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Czas pracy w przepisach szczególnych (wybór), (w:) B. Ziemianin, B. Sitek, M. Tkaczuk (red.), Procesy ujednolicania prawa prywatnego w świetle integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
  2. Charakter prawny dóbr osobistych pracownika w kontekście praw podmiotowych osobistych, (w:) J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńskia (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  3. W sprawie wolności podejmowania dodatkowego zatrudnienia poza zawartym stosunkiem pracy, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
  4. Komentarz do art. 94, 128-151, 301-304, (w:) K.W. Baran (red.), Kodeks Pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  5. Wybrane aspekty ewolucji przepisów o czasie pracy w Kodeksie pracy w latach transformacji ustrojowej 1997–2016. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-412-3, s. 148-158.

  Artykuły w języku polskim

  1. Skrócony czas pracy – wybrane zagadnienia – propozycje rozwiązań, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 3.
  2. Problemy związane z funkcjonowaniem definicji czasu pracy w czasie pracy określonym wymiarem zadań, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 2.
  3. Glosa do wyroku SN z dnia 5 stycznia 2001 r. I PKN 533/99 (IAPiUS), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2002, nr 2(28).
  4. Kilka refleksji nad istotą dyżuru, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 7–8.
  5. Relacja pracowniczej podróży służbowej do pojęcia czasu pracy, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 6.
  6. Glosa do wyroku SN z dnia 18 maja 2004 r., I PK 630/03 OSNAPiUS, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, nr 7–8.
  7. Refleksje na temat istoty zadaniowego czasu pracy w kształcie określonym w art. 140 k.p., „Przegląd Sądowy” 2006, nr 4.
  8. Glosa do wyroku SN z dnia 18 stycznia 2005 r. II PK 151/04, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 2.
  9. Glosa do wyroku SN z 23 czerwca 2005r. II PK 265/04 w sprawie zaliczania poszczególnych okresów podróży służbowej do czasu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 7.
  10. Brak regulacji w prawie pracy jako jedna z przesłanek stosowania przepisów kodeksu cywilnego – kilka refleksji ogólnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 12.
  11. Glosa do uchwały SN z dnia 15.02.2006r. II PZP 11/05, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 1.
  12. Stosowanie przepisów prawa cywilnego w prawie pracy – kilka uwag de lege lata i de lege ferenda, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 9.
  13. Glosa do wyroku SN z dnia 5 lutego 2008 r., II PK 148/07, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 2.
  14. Glosa do wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2008 r., I BP 44/07, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 5.
  15. Czas jako element stosunku pracy (uwagi na gruncie treści art. 22 § 1 k.p.), Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica, nr 88/2019, DOI: 10.18778/0208-6069.88.10, s. 111-121.
  16. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2019 r., III PZP 5/18 Glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich, nr 3/2021, ISSN 0867-1850, s. 82-103.
  17. Możliwość kumulacji roszczeń na gruncie art. 47 i 58 Kodeksu pracy. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 kwietnia 2019 r., III PZP 2/19, Orzecznictwo Sądów Polskich 2021, nr 10, s. 122-128.
  18. Swoboda w ocenie pisma procesowego przez sąd instancyjny. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 września 2020 r., III UZP 2/20, Orzecznictwo Sądów Polskich, rok LXVI, z. 5/2022, ISSN 0867-1850, s. 116-121.
  19. Dyskryminacja ze względu na religię w zatrudnieniu z perspektywy relacji Państwo-Kościół – wybrane zagadnienia, Kościół i Prawo 12(25) 2023, nr 1, DOI: 10.18290/kip2023.3, ISSN 0208-7928, s. 43-58. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/18533/17049
  20. Pojęcie podróży służbowej i zaliczanie jej poszczególnych okresów do czasu pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 lutego 2021 r., III PSKP 4/21, Orzecznictwo Sądów Polskich 2023, nr 11, ISSN 0867-1850, s. 69-75.

  Komentarze

  1. Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 (wsp. K. W. Baran).

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Międzynarodowe prawo pracy, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, C.H. Beck, Warszawa 2011.

   

   

Accessibility Toolbar