• 04 STY 19

  dr Sławomir Driczinski

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: slawomir.driczinski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 51

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 323

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: piątek, godz. 9.00 – 9.45

   

  Monografie

  1. Elastyczność pojęcia czas pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Czas pracy w przepisach szczególnych (wybór), (w:) B. Ziemianin, B. Sitek, M. Tkaczuk (red.), Procesy ujednolicania prawa prywatnego w świetle integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
  2. Charakter prawny dóbr osobistych pracownika w kontekście praw podmiotowych osobistych, (w:) J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńskia (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  3. W sprawie wolności podejmowania dodatkowego zatrudnienia poza zawartym stosunkiem pracy, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
  4. Komentarz do art. 94, 128-151, 301-304, (w:) K.W. Baran (red.), Kodeks Pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  5. Wybrane aspekty ewolucji przepisów o czasie pracy w Kodeksie pracy w latach transformacji ustrojowej 1997–2016. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-412-3, s. 148-158.

  Artykuły

  1. Skrócony czas pracy – wybrane zagadnienia – propozycje rozwiązań, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 3.
  2. Problemy związane z funkcjonowaniem definicji czasu pracy w czasie pracy określonym wymiarem zadań, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 2.
  3. Glosa do wyroku SN z dnia 5 stycznia 2001 r. I PKN 533/99 (IAPiUS), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2002, nr 2(28).
  4. Kilka refleksji nad istotą dyżuru, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 7–8.
  5. Relacja pracowniczej podróży służbowej do pojęcia czasu pracy, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 6.
  6. Glosa do wyroku SN z dnia 18 maja 2004 r., I PK 630/03 OSNAPiUS, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, nr 7–8.
  7. Refleksje na temat istoty zadaniowego czasu pracy w kształcie określonym w art. 140 k.p., „Przegląd Sądowy” 2006, nr 4.
  8. Glosa do wyroku SN z dnia 18 stycznia 2005 r. II PK 151/04, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 2.
  9. Glosa do wyroku SN z 23 czerwca 2005r. II PK 265/04 w sprawie zaliczania poszczególnych okresów podróży służbowej do czasu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 7.
  10. Brak regulacji w prawie pracy jako jedna z przesłanek stosowania przepisów kodeksu cywilnego – kilka refleksji ogólnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 12.
  11. Glosa do uchwały SN z dnia 15.02.2006r. II PZP 11/05, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 1.
  12. Stosowanie przepisów prawa cywilnego w prawie pracy – kilka uwag de lege lata i de lege ferenda, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 9.
  13. Glosa do wyroku SN z dnia 5 lutego 2008 r., II PK 148/07, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 2.
  14. Glosa do wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2008 r., I BP 44/07, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 5.

  Komentarze

  1. Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 (wsp. K. W. Baran).

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Międzynarodowe prawo pracy, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, C.H. Beck, Warszawa 2011.