• 13 LIS 19

  dr Rafał Wasilewski


  Stanowisko:
  Adiunkt

  e-mail: rafal.wasilewski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 40

  pok. 314


  Obszar prowadzonych badań: prawo gospodarcze publiczne i prywatne, w szczególności: prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo zamówień publicznych, proceduralne prawo gospodarcze


  Biogram: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2014). Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2019) na podstawie rozprawy doktorskiej Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (promotor: dr hab. Rajmund Molski, prof. US). Ukończył również podyplomowe studia zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016) certyfikowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także certyfikowane studium podstaw prawa niemieckiego (Grundkenntnisse im deutschen Recht) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (2012). Jego zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumiane prawo gospodarcze (publiczne i prywatne), w szczególności: prawo konkurencji, prawo konsumenckie, prawo zamówień publicznych czy proceduralne prawo gospodarcze. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz uczestnikiem konferencji międzynarodowych, w tym zagranicznych. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. W ramach międzynarodowej współpracy naukowej pełni funkcje np. Member of Scientific and Technical Committee & Editorial Review Board on Law and Political Sciences (World Academy of Science, Engineering and Technology) oraz Academic Board Member (SCIEMCEE). Aktywnie bierze udział w działalności dydaktycznej i organizacyjnej uczelni, pełniąc m.in. funkcje: członka Zespołu ds. kierunku prawo, członka Zespołu ds. Szkoły prawa niemieckiego, członka uczelnianej Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów kadencji 2020-24, opiekuna praktyk dla kierunku prawo oraz opiekuna naukowego Koła Naukowego Prawa Gospodarczego. Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej wykonuje zawód radcy prawnego.


  Monografie

  1. Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-744-8, ss. 456.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Stypendium doktoranckie w świetle Ustawy 2.0 oraz przepisów dotychczasowych, (w:) M. Radajewski, R. Chęciński (red.), Nauka i szkolnictwo wyższe w przededniu wejścia w życie Ustawy 2.0. Tom I: Pracownicy, Doktoranci, Studenci, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, ISBN 978-83-65599-20-9, s. 287-308.
  2. Zamówienia publiczne jako instrument polityki innowacyjnej samorządu, (w:) L. Czaplewski, D. Jurewicz, A. Szóstek (red.), Innowacyjny samorząd. Rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ISBN 978-83-8180-383-0, s. 85-98.
  3. Szczególne procedury w zamówieniach publicznych, (w:) P. Bielarczyk, W. Gonet, A. Wójtowicz-Dawid (red.), Zamówienia publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8246-173-2, s. 337-367.
  4. Gonet W., Wasilewski R., Koncesja na roboty budowlane lub usługi, (w:) W. Gonet, A. Wójtowicz-Dawid (red.), Zamówienia publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8246-173-2, s. 707-726.
  5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podczas epidemii koronawirusa – zagadnienia wybrane, (w:) A. Bochetyn, J. H. Szlachetko (red.), Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w stanie kryzysu, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, ISBN 978-83-8127-707-5 (e-book), s. 269-281.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Term of office as an indicator of independence of the antitrust authority in the implementation of the ECN+ Directive: experiences of Polish law and of the Polish antitrust authority, (w:) Sónia de Carvalho, Anton Petričević (ed.), Building an Adapted Business Law, ADJURIS, Bucharest – Paris – Calgary 2022, ISBN 978-606-95351-2-7 (e-book), s. 303-311.

  Artykuły w języku polskim

  1. Postępowanie dowodowe przed Krajową Izbą Odwoławczą według ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) przez pryzmat zasad techniki prawodawczej, Przegląd Legislacyjny, Nr 1(111)/2020, ISSN 1426-6989, s. 21-35.
  2. Zarządzenie asystenta sędziego w świetle nowelizacji postępowania cywilnego, Prawo w Działaniu 2020, nr 44, DOI: 10.32041/pwd. 4408, ISSN: 2657-4691 (wersja online), ISSN 2084-1906, s. 173-185. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/download/1270/
  3. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a metodyka projektowania aktów normatywnych w prawie polskim, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2021, z. 3, DOI: 10.14746/rpeis.2021.83.3.4, s. 49-61. Tekst dostępny na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/24548/26914
  4. Brak skorzystania ze środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych a dopuszczalność drogi sądowej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25.02.2021 r., III CZP 16/20, Przegląd Sądowy, Nr 4/2022, ISSN 0867-7255, s. 96-104.
  5. Działalność nieewidencjonowana – działalność gospodarcza? Uwagi na tle prawa gospodarczego publicznego i prywatnego, Studia Prawnicze KUL 2022, 2 (90), ISSN 1897-7146, s. 185-198. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/12404/12305

  Artykuły w języku obcym

  1. Product Substitutability in Defining the Relevant Market and Expert Evidence: Comments on the Judgment of the Polish Supreme Courtof 29 July 2020 (I NSK 8/19), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2021, Vol. 14 (24), DOI: 10.7172/1689-9024.YARS.2021.14.24.8, pp. 177-185. Tekst dostępny na stronie: https://yars.wz.uw.
   edu.pl/images/yars2021_14_24/YARS_1424_10Wasilewski.pdf

  Redakcja praw zbiorowych

  1. Zamówienia publiczne wczoraj, dziś i jutro, Wydawnictwo Think & Make, Warszawa 2021, ISBN 978-83-956684-6-3, ss. 212.
  2. Prawo konkurencji i prawo konsumenckie – Współczesne uwarunkowania, wyzwania i problemy, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź 2021, ISBN 978-83-67074-04-9, ss. 219.