• 11 PAŹ 21

  dr Przemysław Mijal


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: przemyslaw.mijal@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 17

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 403

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo konstytucyjne.
  .
  Uczestnik prac badawczych, publikowanie artykułów naukowych i popularnonaukowych – łącznie autorstwo i współautorstwo 60 publikacji, w tym wydawnictw dydaktycznych dla studentów i aplikantów radcowskich, a także udział w konferencjach i seminariach naukowych (wygłaszanie referatów).  W kręgu jego szczególnych zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne oraz unijne, zwłaszcza w kontekście możliwości praktycznego zastosowania przewidzianych w nich środków w celu ochrony praw jednostki m. in. poprzez składanie skarg i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  .
  Doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej zdobył wykonując zawód w kancelarii radcy prawnego. Angażuje się w działalność samorządu radcowskiego.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2001 r. – ukończenie studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (z wynikiem bardzo dobrym, praca magisterska pt. „Prawo miejscowe w systemie prawa RP”);
  • 2010 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Sądowa kontrola aktów prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia” (promotor – prof. Andrzej Bałaban);  uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (konwersatoria) z następujących przedmiotów: rozprawa sądowa, warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych;
  • prowadził zajęcia dydaktyczne na kierunkach prawo oraz administracja z przedmiotów: prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej oraz ochrona praw człowieka, ustrój organów ochrony prawnej, konstytucyjny system organów państwowych oraz prawne aspekty stanów nadzwyczajnych;
  • prowadził zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych: Prawo Administracyjne i Samorządowe, Zamówienia publiczne;
  • od 2008 r. – wykładowca na aplikacji radcowskiej, adwokackiej oraz notarialnej z przedmiotów: prawo konstytucyjne, prawo samorządu terytorialnego.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2003 – 2007 – aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie – zakończona egzaminem radcowskim zdanym na ocenę bardzo dobry;
  • 2007 r. – uzyskanie wpisu na listę radców prawnych (nr Sz-966);
  • 2010 – 2013 – członkostwo w Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie;
  • 2013 – 2016 – Wicedziekan i Kierownik Szkoleń Zawodowych w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie;
  • od 2016 r. – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie;
  • 2013 – 2020 – członkostwo w Krajowej Rady Radców Prawnych;
  • 2014 – 2017 – współpracownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, który stanowił zaplecze eksperckie samorządu radcowskiego (przygotowywanie opinii prawnych oraz projektów aktów normatywnych).

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 2001 r. – praca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej (asystent);
  • 2017 r. – stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej;
  • 2021 r. – ponowne zatrudnienie w Instytucie Nauk Prawnych;
  • b. opiekun naukowy w „Studenckiej Poradni Prawnej”;
  • 2010-2013 – kierownik Pracowni w Klinice Prawa, w ramach której realizowany był przedmiot Studencka Poradnia Prawna oraz inne przedmioty o tzw. charakterze klinicznym, np. sala sądowa, warsztaty z pisania pism procesowych;
  • 2002-2008 – Rzecznik Dyscyplinarny ds. studentów Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • od 2010 r. – członkostwo w Komitecie Redakcyjnym dwumiesięcznika Przegląd Prawa Konstytucyjnego.

  Monografie

  1. Akta osobowe cudzoziemskich robotników przymusowych (1939-1945) z zespołu Prezydium Policji w Szczecinie (Polizeiprasidium in Stettin), Tom I, II, (współautor – Witold Mijal), Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 2003 (pozycja dostępna w wydaniu elektronicznym), ss. 58; Recenzja: prof. Włodzimierz Stępiński, Przegląd Zachodniopomorski, Zeszyt 2, Rocznik XXII (LI), Szczecin 2007, s. 174-177;

   

  Skrypty

  1. Prawo konstytucyjne – zbiór kazusów i pytań (materiały pomocnicze do ćwiczeń i seminariów z prawa konstytucyjnego), (skrypt – współautor dr Jerzy Ciapała), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003 (rec. prof. Krzysztof Skotnicki), ss. 131;
  2. Prawo konstytucyjne, Prawo Unii Europejskiej. Kazusy i zagadnienia problemowe, (skrypt – współautor dr Jerzy Ciapała (red.), Marcin Przybysz), Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio” w Szczecinie, Szczecin 2009, ss. 160;
  3. Prawo konstytucyjne, Prawo europejskie. Kazusy i zagadnienia prawne, (skrypt – współautor dr hab. Jerzy Ciapała (red.), Marcin Przybysz, dr Krzysztof Kozłowski), Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio” w Szczecinie, Szczecin 2011, ss. 222;

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Skarga na akty prawne organów terenowych jako szczególny środek ochrony praw jednostki, (współautor dr Jerzy Ciapała) [w:] „Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe” Nr 9, Katowice 2003, red. Andrzej Bisztyga (rec. prof. Zbigniew Witkowski, prof. Jan Galster), s. 143-153;
  2. Słów kilka o projekcie ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, [w:] „Zasada równości w prawie. Konferencja Naukowa Rzeszów, 16 października 2003 r.”, Rzeszów 2004, red. Halina Zięba-Załucka, Maciej Kijowski (rec. prof. Krzysztof Skotnicki), s. 153-157;
  3. Prejudycjalność orzeczeń wstępnych ETS a ingerencja w suwerenność państwa członkowskiego UE, (współautor Joanna Ramęda) [w:] „Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów”, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, red. Izabela Gawłowicz, Iwona Wierzchowiecka (rec. prof. Tadeusz Gadkowski, prof. Małgorzata Masternak-Kubiak), s. 379-390;
  4. Instytucja skargi na przewlekłość postępowania jako gwarancja prawa do sądu, [w:] „Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych”, Szczecin 2006, red. Jerzy Ciapała, Kinga Flaga-Gieruszyńska (rec. prof. Bogusław Banaszak, prof. Piotr Tuleja), s. 359-368;
  5. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym – ocena projektu ustawy, [w:] „Klinika. Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych”, Nr 1(5)/2006, Kraków 2006, red. Filip Czernicki, Aneta Frań (rec. dr Piotr Machnikowski), s. 22-28;
  6. Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Białorusi, (współautor dr Jerzy Ciapała) [w:] „Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich”, Warszawa 2007, red. Radosław Grabowski, Sabina Grabowska (rec. prof. Bogusław Banaszak), s. 31-41;
  7. Praktyczne aspekty weryfikacji sytuacji finansowej klientów studenckich poradni prawnych, (współautor Justyna Teodorczyk) [w:] „Klinika. Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych”, Nr 3(7)/2007, Warszawa 2007, red. Julia Kluczyńska, Michał Królikowski (rec. prof. Eleonora Zielińska), s. 3-8;
  8. Cechy charakterystyczne aktów prawa miejscowego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” Nr 5-6 (145-15)/2007, s. 47-68;
  9. Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Norwegii, [w:] „Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich”, Warszawa 2008, red. Radosław Grabowski, Sabina Grabowska (rec. prof. Marek Chmaj), s. 250-256;
  10. Prawo wniesienia skargi na bezczynność organu stanowiącego samorządu terytorialnego w świetle konstytucyjnej zasady samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] „Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego. Konferencja naukowa. Szczecin, 1 października 2007 r.”, Szczecin 2008, red. Olgierd Bogcki, Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal (rec. prof. Krzysztof Skotnicki), s. 166-176;
  11. Realizacja i ochrona konstytucyjnej wolności zgromadzeń w aspekcie praktycznym, [w:] „Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów”, Toruń 2008, red. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Daniel Wacinkiewicza (rec. prof. Tadeusz Jasudowicz, prof. Piotr Łaski), s. 218-232;
  12. Skarga na bezczynność organu samorządu terytorialnego w wydaniu aktu prawa miejscowego, [w:] „Samorząd Terytorialny” Nr 5/2008 (209), s. 9-28;
  13. Odpowiedzialność za szkody łowieckie jako szczególny rodzaj odpowiedzialności odszkodowawczej, [w:] „Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu”, Szczecin-Jarocin 2011, red. Jerzy Ciapała, Antoni Rost, (rec. prof. Andrzej Bisztyga), s. 255-272;
  14. Przepisy porządkowe stanowione przez organy gminy jako szczególny rodzaj źródeł prawa powszechnie obowiązującego, [w:] „Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku”, Szczecin 2013, red. Andrzej Bałaban, Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal (rec. prof. Ryszard Mojak), s. 125-142;
  15. Zasada pomocniczości jako wyznacznik roli prawotwórczej samorządu terytorialnego, [w:] „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” Nr 2 (18)/2014, s. 215-231;
  16. Granice wstępnego rozpoznania skargi konstytucyjnej w aspekcie
   oceny wzorców kontroli konstytucyjności
   , [w:] „Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki”, Poznań 2015, red. Krzysztof Urbaniak, s. 129-153;
  17. Zasady podziału władzy w Norwegii, [w:] „Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich”, Tom I, Rzeszów 2016, red. Radosław Grabowski, Sabina Grabowska, s. 46-55;
  18. Koncepcja reformy Krajowej Rady Sądownictwa – uwagi
   na tle projektów zmian struktury i organizacji działania
   , [w:] „Konstytucja w państwie demokratycznym, Poznań 2017, red. Sławomir Patyra, Mirosław Sadowski, Krzysztof Urbaniak, s. 223-233;
  19. Dylematy procedury wyborczej do organów samorządu radcowskiego, (współautor dr Kamil Dąbrowski) [w:] „Dylematy polskiego prawa wyborczego”, Warszawa 2021, red. Jerzy Ciapała, Agata Pyrzyńska, s. 287-302;

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego. Konferencja naukowa. Szczecin, 1 października 2007 r., redakcja wraz z Olgierdem Boguckim i dr Jerzym Ciapałą, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno–Ekonomiczna w Jarocinie, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio” w Szczecinie, Szczecin 2008 (rec. prof. Krzysztof Skotnicki), ss. 176;
  2. Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27–29 maja 2010 r.), redakcja oraz opracowanie naukowe wraz z prof. Andrzejem Bałabanem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ss. 427, (rec. prof. Bogusław Banszak);
  3. Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, redakcja naukowa wraz z prof. Andrzejem Bałabanem i prof. Jerzym Ciapałą, Uniwersytetu Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2013, ss. 263, (rec. prof. Ryszard Mojak);

   

  Glosy

  1. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 września 2003 r., C-224/01 Gerhard Köbler v. Republik Österreich, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” Nr 3/2006, poz. 11, s. 167-176;
  2. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 grudnia 2005 r. (sygn. akt II OSK 377/05), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” Nr 3 (12)/2007, s. 145-151;
  3. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2008 r. (sygn. akt SK 17/05), „Przegląd Sejmowy” Nr 2/2009, s. 169-175 (współautor dr Jerzy Ciapała);
  4. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2012 r. (sygn. akt II GSK 1269/12), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” Nr 6 (51)/2013, s. 162-168;
  5. Gloss to the Judgment of the Supreme Administrative Court of February 23, 2021 (act sign. I OSK 2371/20), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” Nr 6 (64)/2021, DOI: 10.15804/ppk.2021.06.47, ISSN 2082-1212, s. 587-591;
  6. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2021 r., sygn. akt II GOK 3/18, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 6 (70)/2022, DOI: 10.15804/ppk.2022.06.44, ISSN 2082-1212, s. 563-570.

   

  Artykuły nierecenzowane

  1. Najciemniej pod latarnią. Zasady rekrutacji na aplikację radcowską, „Rzeczpospolita” Nr 12 (6392) z 15 stycznia 2003 r. (artykuł);
  2. Uwłaszczenie umorzone. Sprawa ważna zarówno dla samorządów, jak i dla użytkowników wieczystych nie znalazła rozstrzygnięcia, „Rzeczpospolita” Nr 260 (6640) z 7 listopada 2003 r. (artykuł – współautor Krzysztof Judek);
  3. Jeśli radny, to nie prezes. Ustawa o samorządzie gminnym. Irracjonalne przepisy antykorupcyjne, „Rzeczpospolita” Nr 72 (6755) z 25 marca 2004 r. (artykuł);
  4. Nie po europejsku. Podatek akcyzowy. Naruszenie wspólnotowej zasady swobodnego przepływu towarów, „Rzeczpospolita” Nr 212 (6895) z 9 września 2004 r. (artykuł – współautor Paweł Judek);
  5. Trudno być małym (lub średnim). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy sprzeczne z prawem wspólnotowym, „Rzeczpospolita” Nr 251 (6934) z 25 października 2004 r. (artykuł – współautor Paweł Judek);
  6. Na czym polega wykładnia wspólnotowa?, miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych „in gremio” Nr 4 (12) kwiecień 2005 r. (artykuł);
  7. Szczegóły miejscowego prawa mogą być w załączniku. Zasady gminnej legislacji, „Rzeczpospolita” Nr 226 (7215) z 27 września 2005 r. (artykuł);
  8. Prawo miejscowe w załączniku, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 23/743 z 27 listopada 2005 r. (artykuł);
  9. Przeprowadzka radnego, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 3/749 z 21 stycznia 2006 r. (artykuł);
  10. Kiedy pytać trybunały?, Monitor Prawniczy Dwutygodnik Prawa Polskiego Nr 3/2006 z 1 lutego 2006 r. (artykuł);
  11. Nadliczbowy radny, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 7/753 z 18 lutego 2006 r. (artykuł);
  12. Gmina zapłaci, bo ustawodawca pominął. Koszty sądowe w sprawach cywilnych, „Rzeczpospolita” Nr 51 (7345) z 1 marca 2006 r. (artykuł);
  13. Przerwy w obradach, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 13/759 z 1 kwietnia 2006 r. (artykuł);
  14. Miejsce zamieszkania radnego, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 15/761 z 15 kwietnia 2006 r. (artykuł);
  15. Powiat przejmuje gminne gimnazjum – polemika, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 23/769 z 10 czerwca 2006 r. (artykuł);
  16. Działalność komisji mieszkaniowych, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 29/775 z 22 lipca 2006 r. (artykuł);
  17. Darmowy dostęp do pomocy prawnej: wątpliwa autopoprawka, „Rzeczpospolita” Nr 295 (7589) z 19 grudnia 2006 r. (artykuł);
  18. Dotkliwe skutki dla studentów, „Rzeczpospolita” Nr 10 (7607) z 12 stycznia 2007 r. (artykuł);
  19. Uprawnienia kontrolne radnych, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 7/805 z 17 lutego 2007 r. (artykuł);
  20. Konkurencyjność w zakresie stawek wynagrodzenia pełnomocnika, miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych „in gremio” Nr 3 (35) marzec 2007 r. (artykuł);
  21. Skarga na plan, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 11/809 z 17 marca 2007 r. (artykuł);
  22. Jakie są konsekwencje legislacyjnego bezprawia, „Rzeczpospolita” Nr 55 (7956) z 5 marca 2008 r. C7 (artykuł);
  23. Konsekwencje braku uchwały, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 3/905 z 17 stycznia 2009 r. (artykuł);
  24. Brak współpracy między wójtem a radą, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 15/917 z 11 kwietnia 2009 r. (artykuł);
  25. Wykonywanie uchwał przez burmistrza, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 9/963 z 27 lutego 2010 r. (artykuł);
  26. Wygaśnięcie mandatu radnego, Wspólnota Pismo Samorządu Terytorialnego Nr 23/977 z 5 czerwca 2010 r. (artykuł);
  27. Wierzytelny nie zawsze oznacza poświadczony, „Rzeczpospolita” Nr 291 (8802) z 14 grudnia 2010 r. (artykuł);
  28. Nieodpłatna pomoc prawna jako realizacja prawa do sądu, „Edukacja Prawnicza” Nr 12 (138) grudzień 2012 (artykuł);
  29. Ustanawianie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym na tle praktyki orzeczniczej, „Klinika. Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych”, Nr 11(19)/2013 (artykuł);
  30. Ustanawianie obrońcy z urzędu w postępowaniu karnym na tle praktyki orzeczniczej, „Klinika. Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych”, Nr 11(19)/2013 (artykuł);
  31. Ustanawianie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowoadministracyjnym na tle praktyki orzeczniczej, „Klinika. Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych”, Nr 11(19)/2013 (artykuł);
  32. Model pomocy prawnej z urzędu – postulaty de lege ferenda na tle istniejącego stanu prawnego, „Klinika. Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych”, Nr 11(19)/2013 (artykuł);
  33. Koszty zastępstwa radcy prawnego – netto czy brutto?, „Rzeczpospolita” Nr 298 (10327) z 22 grudnia 2015 r. (artykuł);
  34. Stawka większa niż stawka, „Rzeczpospolita” Nr 256 (10589) z 2 listopada 2016 r. (artykuł);
  35. Po co radcom prawnym adwokaci?!, miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych „in gremio” Nr 122 lipiec-sierpień 2018 r. (artykuł);

   

  Sprawozdania

  1. II Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego nt.: Systemy rządów w państwach europejskich, Gdynia 5-7 października 2010 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” Nr 2-3/2010, s. 339-343 (sprawozdanie – współautor dr Joanna Juchniewicz);
  2. 53 Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt.: Zmiany współczesnych systemów parlamentarnych, Józefów 9–11 czerwca 2011 r. „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” Nr 3(7)/2011, s. 257-261 (sprawozdanie – współautor dr Joanna Juchniewicz);

   

  Opinie

  1. Nowe zasady postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, Edukacja Prawnicza Nr 02 (86) luty 2007 r. (opinia);
  2. Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do poselskiego projektu ustawy o nieodpłatnej informacji prawnej dla osób fizycznych, „Radca Prawny. Dodatek Naukowy Prawo, Zawód, Etyka i Świat”, Nr 151-153, wrzesień 2014 (opinia – współautor Ireneusz Misiejuk);

   

  Inne

  1. Redakcja czasopisma: Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 4(68)/2022, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, ISSN 2082-1212, ss. 414.

   

Accessibility Toolbar