• 10 LIS 22

  dr Marcin Stępień

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: marcin.stepien@usz.edu.pl
  telefon służbowy:
  (91) 444 28 82

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 204

   

   


  Obszar prowadzonych badań: zainteresowania badawcze obejmują prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także prawo nowych technologii oraz prawną ochronę dzieł sztuki.
  .
  Stypendysta Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M.W. Łomonosowa  w latach 2009-2010.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2011 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa;
  • 2017 r.- uzyskanie tytułu zawodowego magistra historii sztuki;
  • 2018 r. – ukończenie podyplomowych studiów menadżerskich „Zarządzanie Na Rynku Dzieł Sztuki” (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego);2019 r.
  • 2018 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej „Autorskie prawa majątkowe w prawie polskim i rosyjskim. Analiza prawnoporównawcza” (wyróżniona przez Radę WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego i nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r. w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP na najlepszą pracę naukową z własności intelektualnej).

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:o

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i konwersatoria) z następujących przedmiotów: ochrona własności intelektualnej,prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej, prawo mediów, ochrona prawna baz danych i programów komputerowych

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 07.2013 r. – 02.2017 r. – asystent Radcy Prokuratorii Generalnej w Departamencie Opinii Prawnych i Legislacji Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
  • 03.2017 r. – 08.2018 r. – referendarz Prokuratorii Generalnej w Departamencie Państwowych Osób Prawnych Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
  • od 09.2018 r. – prawnik w praktyce IP&TMT kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka sp.k. z siedzibą w Warszawie;
  • 2020 r. – finalista konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020”, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska;
  • 2022 r. – tytuł Rising Star w Rankingu IP STARS 2022 r. organizowanym przez Managing Intellectual Property.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 2018 r. – członek Kapituły Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

  Artykuły w języku polskim

  1. Zniekształcenie praw autorskich, czyli o wyłączeniu lub ograniczeniu przeniesienia autorskich praw majątkowych w umowie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, nr 1 (159)/2023, ISSN 1689-7080, s. 36-60.
  2. Auleytner A., Stepień M. J. Wymóg formy pisemnej umów z zakresu prawa autorskiego – instrument bezpieczeństwa czy ograniczenia obrotu prawnego? Rozważania de lege ferenda, Studia Prawa Prywatnego im. Prof. Z. Radwańskiego (Studies in Private Law), Redaktor naczelny: prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz, Zeszyt 3(70)-4(71) 2023 , ISNN 1895-1279, s. Tekst dostępny na stronie: https://www.ksiegarnia.beck.
   pl/21851-studia-prawa-prywatnego-zeszyt-3-4-2023
   , ss. 72, s. 41-64.

  Artykuły popularnonaukowe

  1. Auleytner A., Stepień M. J., Źródła wirtualnych światów. Metawersum jako rezultat inspiracji, opracowania czy przejęcia?, Prawo Nowych Technologii, nr 4/2022, ISSN 2720-1600, s. 16-21.

  Sprawozdanie

  1. Sprawozdanie z debaty Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii pt. Podmiotowość prawna AI i inne zagadnienia, Prawo Nowych Technologii C.H. Beck , nr 2/2023 , ISNN 2720-1600, s. 49-53, ss. 63.

  Publikacje, które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Rejestr programów komputerowych w prawie Federacji Rosyjskiej, (w: )  A.W. Bauknecht, P. Polaczuk, D. Lubowiecki (red.), Prawo w Europie wobec wyzwań cyfrowych, Olsztyn, 2016. 
  2. Rzeczpospolita Polska w stosunkach prawnoautorskich, (w:) L. Bosek (red.), Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej RP 2017 r., Warszawa, 2017. 

  Artykuły w języku polskim

  1. Umowy licencyjne rosyjskiego prawa autorskiego – wybrane aspekty prawnoporównawcze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2015, nr 3.
  2. Aktualna regulacja prawa autorskiego w Federacji Rosyjskiej, „Palestra” 2016, nr 1-2. 
  3. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym, „Acta Iuris Stetinensis” 2016, nr 2. 
  4. Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego, „Acta Iuris Stetinensis” 2017, nr 2. 
  5. Ochrona prawa wyłącznego do utworu w prawie Federacji Rosyjskiej (uwagi prawnoporównawcze), „Państwo i Prawo” 2017, nr 7. 
  6. Dostęp do sztucznej inteligencji – równość i inne aspekty prawne dostępu do systemów sztucznej inteligencji, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 21 (współautorstwo A. Auleytner). 
  7. Prawnoautorska ochrona rezultatów działalności intelektualnej człowieka obejmujących wytwory sztucznej inteligencji, „Monitor Prawniczy” 2020, nr 20 (współautorstwo A. Auleytner).
  8. Wyjaśnialność sztucznej inteligencji a prawo autorskie. Rozważania na tle projektowanych uregulowań prawnych możliwości wyjaśnienia systemów sztucznej inteligencji, „Prawo Nowych Technologii” 2021, nr 1 (współautorstwo A. Auleytner). 
  9. Wymagania względem produktów maszynowych zawierających systemy sztucznej inteligencji. Analiza na tle proponowanych rozwiązań prawnych w prawie Unii Europejskiej, „Prawo Nowych Technologii” 2022, nr 1 (współautorstwo A. Auleytner).
  10. Prawo urzeczywistnienia projektu architektonicznego, „Monitor Prawniczy” 2022, nr 15. 

Accessibility Toolbar