• 10 LIS 22

  dr Marcin Stępień

  Stanowisko: Adiunkt

  telefon służbowy: (91) 444 28 82

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 204

   

   


  Obszar prowadzonych badań: zainteresowania badawcze obejmują prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także prawo nowych technologii oraz prawną ochronę dzieł sztuki.
  .
  Stypendysta Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M.W. Łomonosowa  w latach 2009-2010.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2011 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa;
  • 2017 r.- uzyskanie tytułu zawodowego magistra historii sztuki;
  • 2018 r. – ukończenie podyplomowych studiów menadżerskich „Zarządzanie Na Rynku Dzieł Sztuki” (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego);2019 r.
  • 2018 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej „Autorskie prawa majątkowe w prawie polskim i rosyjskim. Analiza prawnoporównawcza” (wyróżniona przez Radę WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego i nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r. w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP na najlepszą pracę naukową z własności intelektualnej).

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:o

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i konwersatoria) z następujących przedmiotów: ochrona własności intelektualnej,prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej, prawo mediów, ochrona prawna baz danych i programów komputerowych

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 07.2013 r. – 02.2017 r. – ssystent Radcy Prokuratorii Generalnej w Departamencie Opinii Prawnych i Legislacji Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
  • 03.2017 r. – 08.2018 r. – referendarz Prokuratorii Generalnej w Departamencie Państwowych Osób Prawnych Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
  • od 09.2018 r. – prawnik w praktyce IP&TMT kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka sp.k. z siedzibą w Warszawie;
  • 2020 r. – finalista konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020”, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska;
  • 2022 r. – tytuł Rising Star w Rankingu IP STARS 2022 r. organizowanym przez Managing Intellectual Property.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 2018 r. – członek Kapituły Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

  Artykuły w języku polskim

  • Zniekształcenie praw autorskich, czyli o wyłączeniu lub ograniczeniu przeniesienia autorskich praw majątkowych w umowie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, nr 1 (159)/2023, ISSN 1689-7080, s. 36-60.

  Artykuły popularnonaukowe

  • Auleytner A., Stepień M. J., Źródła wirtualnych światów. Metawersum jako rezultat inspiracji, opracowania czy przejęcia? Prawo Nowych Technologii, nr 4/2022, ISSN 2720-1600, s. 16-21.

  Sprawozdania

  • Sprawozdanie z debaty Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii pt. Podmiotowość prawna AI i inne zagadnienia, Prawo Nowych Technologii C.H. Beck , nr 2/2023 , ISNN 2720-1600, s. 49-53, ss. 63.

Accessibility Toolbar