• 12 LIS 20

  dr Maciej Kubala

  Stanowisko: Starszy wykładowca (z dr)

  e-mail: maciej.kubala@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 82

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 212


  Obszar prowadzonych badań: prawo rzymskie, język łaciński w europejskiej kulturze prawnej, prawo wyznaniowe i prawo praw człowieka (zwłaszcza: klauzule sumienia oraz wolność myśli, sumienia i wyznania, w ustawodawstwach państw europejskich i orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; klauzule derogacyjne i limitacyjne w międzynarodowych dokumentach traktatowych praw człowieka), aksjologia konstytucyjna w porządkach prawnych civil law i wybrane komparatystyczne zagadnienia cywilistyki, jak również kanoniczne prawo karne i procesowe.
  .
  Obecnie, działalność naukowa skoncentrowana jest na badaniu wpływów rzymskiej koncepcji litis contestatio na współczesne procedury w procesie cywilnym i kanonicznym oraz na badaniu innych aspektów recepcji prawa rzymskiego w prawie kanonicznym (np. romanistyczne implikacje w kanonistycznym rozumieniu terminu curia), czy w teologii (prawo rzymskie w Nowym Testamencie czy pismach Ojców Kościoła).


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • ukończył magisterskie studia prawnicze oraz filozoficzno-teologiczne, jak również specjalistyczne studia w zakresie prawa kanonicznego. Posiada Międzynarodowy certyfikat zaawansowanej znajomości języka włoskiego C1;
  • doktor nauk prawnych. Praca doktorska, pt.: „Obiezione di coscienza e rivendicazione abortista in Europa”, obroniona w Rzymie w październiku 2013 r. na Pontificia Università della Santa Croce (nostryfikacja dyplomu doktorskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w czerwcu 2014 r., Uchwałą Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL).

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (konwersatoria) z następującego przedmiotu: łacińska terminologia prawnicza;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: prawo rzymskie (ćwiczenia), prawo wyznaniowe, prawo praw człowieka, prawo kanoniczne (wszystkie księgi KPK), lektorat z języka włoskiego.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • posiada doświadczenie pracy w kancelarii adwokackiej i podejmuje okresowo współpracę z kancelariami prawnymi oraz innymi podmiotami w zakresie konsultacji prawnych

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w Zespole ds. szkoły prawa włoskiego;
  • członkostwo w Zespole kierunku Prawo Internetu i Ochrony informacji;
  • opiekun naukowy studenckiego koła naukowego „ACTIO”;
  • opiekun piątego roku niestacjonarnych studiów prawniczych;
  • czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach prawniczych;
  • członkostwo w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Penalizacja nadużyć seksualnych przeciwko małoletnim w prawie kanonicznym i polskim porządku prawnym. Analiza porównawcza, (w:) M. Różański (red.), Prawo w służbie ochrony dzieci. Ustawodawstwo – praktyka – wyzwania, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2020, ISBN 978-83-65992-47-5, s. 61-76.
  2. Rodzice (opiekunowie prawni) jako podmioty odpowiedzialne za wychowanie dziecka w świetle Konwencji ONZ o Prawach Dziecka, (w:) J. Mrozek, O. Homotiuk, O. Koval, Children’s rights protection from legal, pedagogical and psychological perspective, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Ełk 2021, s. 346-355.

  Artykuły w języku polskim

  1. Instytucjonalizacja konfliktu prawo – sumienie jako współczesne wyzwanie dla systemów prawnych continental law, Colloquia Theologica Ottoniana 2020, tom 36, DOI: 10.18276/cto.2020.36-09, s. 181-195.
  2. Mechanizm limitacji prawa do wolności uzewnętrzniania przekonań religijnych w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego, Studia z Prawa Wyznaniowego 2021, Tom 24, DOI: 10.31743.spw.12734, s. 301-325. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.
   kul.pl/index.php/spw/article/view/12734
  3. List 153 św. Augustyna tekst – tłumaczenie – komentarz część I, Zeszyty Prawnicze, Tom 23 nr 3 2023,prof. dr hab. Anna Tarwacka [red.], Wydawnictwo 2022 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ISNN 1643-8183, s. 283-308. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/13255
  4. List 153 św. Augustyna tekst – tłumaczenie – komentarz część II, Zeszyty Prawnicze 2023, Tom 23 nr 4, DOI: 10.21697/zp.2023.23.4.12, ISNN 1643-8183, s. 273-292. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/
   view/13631/12331
  5. Prawo karne a jurydyzacja prawa kanonicznego. Rozważania w kontekście praktycznej aplikacji kanonicznej procedury karnej w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich, Prawo w Działaniu 2024, nr 57, DOI: 10.32041/pwd.5710, ISSN 2084-1906, s. 204-227. Tekst dostępny na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/download/pwd-tom-57/

  Artykuły w języku obcym

  1. Freedom of Conscience as a Human Right and Conscience Clause as a Legal Institution in the International System of Human Rights Protection (Special  Focus on European Context), TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2021, tom XIV, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.1-19, s. 219-232. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kubala_2021_1.pdf
  2. Historical and Legal Context and Significance of Selected Roman Public Law Institutions of the Early Principate Described in Canonical Gospels of the New Testament, Biblical Annals 2021, Tom 11 Nr 4, ISSN 2083-2222, e-ISSN 2451-2168, s. 659-687. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/
   12839/11786

  Publikacje do dnia 09.11.2020 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Wolność sumienia w orzecznictwie europejskim, [w:] R. Sztychmiler – J. Krzywkowska (red.), Problemy z sądową ochroną praw człowieka, Olsztyn 2012, tom 2, s. 389-406.
  2. Współautor z Flaga-Gieruszyńska – A. Klich, Dowód z dokumentacji medycznej w sprawach o unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa na tle prawa cywilnego i kanonicznego, [w:] M. Andrzejewski – K. Dadańska (red.), Współczesne problemy prawa rodzinnego i spadkowego, Szczecin 2014, s. 43-68.
  3. Materia dowodowa w procesie o obrazę uczuć religijnych, [w:] R. Sztychmiler – J. Kasprzak – J. Krzywkowska (red.), Dowodzenie w procesach karnych, Olsztyn 2014, s. 121-129.
  4. Zaburzenia natury seksualnej a ważność małżeństwa kanonicznego, [w:] J. Krzynówek – J. Krzywkowska (red.), Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne, Olsztyn 2015, s. 107-114.
  5. Podstawy prawne i modele nauczania religii w Państwach Europy Zachodniej. Studium porównawcze, [w:] M. Różański – R. Sztychmiler (red.), Wychowanie religijne i moralne, Olsztyn 2015, s. 141-147.
  6. Ochrona wolności sumienia w artykule 10 karty praw podstawowych, [w:] P. Stanisz- A.M. Abramowicz – M. Czelny- M. Ordon – M. Zawiślak (red.), Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, Lublin 2015, s. 205-212.
  7. Wolność sumienia i religii w zakładach karnych Państw członkowskich Unii Europejskiej. Studium porównawcze, [w:] Nikołajew – K. Walczuk (red.), Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne,Warszawa 2016, s. 107-114.
  8. Założenia i charakterystyka tzw. „procesu skróconego” w prawie kanonicznym, [w:] J. Krzywkowska – R. Sztychmiler (red.), Procedury w sprawach rodzinnych i małżeńskich. Teoria i praktyka, Olsztyn 2016, s. 63-72.
  9. Polaryzacja prawnego rozumienia pojęcia małżeństwo w międzynarodowych dokumentach praw człowieka, [w:] R. Sztychmiler – J. Krzywskowska – M. Paszkowski (red.), Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, „Kortowski Przegląd Prawniczy – monografie”, Olsztyn 2017, s. 11-20.
  10. Definicja rodziny we włoskim porządku prawnym, [w:] M. Gołowkin-Hudała – A. Wilk – P. Sobczyk (red.), Prawa i obowiązki członków rodziny, t. 1, Opole 2017, s. 24-35.
  11. Informacje dotyczące osób, które formalnym aktem wystąpiły z Kościoła katolickiego przechowywane w księgach parafialnych, [w:] P. Fajgielski – A. Tunia, Informacja o postępowaniach sądowych i administracyjnych, Lublin 2018.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. La dimissione dallo stato clericale in poenam e lo svolgimento della procedura amministrativa nelle Facoltà speciali concesse dal Romano Pontefice alla Congregazione per il Clero, [w:] M. Stokłosa – J. Wroceński (red.), La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico (XIV Congresso Internazionale di diritto canonico, 14-18 settembre 2011), t. 2, Warszawa 2012, s. 907-915.
  2. L’obiezione di coscienza all’aborto come esempio di riconoscimento giuridico dell’etica professionale sanitaria. La situazione in Europa, [w:] Il volto del lavoro professionale. Servizio alla famiglia e alla società. Atti del convegno “The Heart of Work”. Pontificia universtià della Santa Croce, 19-20 ottobre 2017, F. J. Insa Gmez (red.), t. V/5, Roma: EDUSC, 2018, s. 267-283.

  Artykuły w języku polskim

  1. Współautor z Krzywkowska J. Stolica Apostolska i prawo kanoniczne w obronie rodziny i jej praw, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa humanitarnego” 7 (2016), s. 137-157.

Accessibility Toolbar