• 27 PAŹ 21

  dr Łukasz Pilarczyk


  Stanowisko: starszy wykładowca

  e-mail: lukasz.pilarczyk@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28-75

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 304b

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo karne skarbowe.  Specjalizuje się w prawie oraz postępowaniu karnym (przede wszystkim w zakresie przestępczości gospodarczej) i prawie karnym skarbowym.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2018 r. –  obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym” (promotor – prof. dra hab. Robert Zawłocki);  uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo karne skarbowe, odpowiedzialność o charakterze penalnym w ochronie środowiska naturalnego, środki przymusu bezpośredniego, prawo policyjne, odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych;
  • prelegent na szkoleniach organizowanych przez m.in. „Puls Biznesu” oraz „Rzeczpospolitą”;
  • prowadził zajęcia dot. odpowiedzialności karnej syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego na Studiach Podyplomowych Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego na WPiA UAM.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • od 2019 r. – praktyka adwokacka – prowadzenie spraw związanych m.in. z odpowiedzialnością członków organów spółek kapitałowych, odzyskiwanie wierzytelności w toku postępowania karnego oraz wystawianiem nierzetelnych faktur przez podmioty gospodarcze.

Accessibility Toolbar