• 27 STY 20

  dr Konrad Garnowski

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: konrad.garnowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 31 23

  Budynek ul. Cukrowa 8
  pok. 717

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo przewozowe. W pracy badawczej skupia się na tematyce związanej z prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa przewozowego. Uczestniczył w konferencjach krajowych i międzynarodowych.
  .
  Jest autorem artykułów oraz rozdziałów w pracach zbiorowych w języku polskim i angielskim, a także monografii stanowiącej zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej pod tytułem „Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym”.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2011 r. – ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2019 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym” (promotor – dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo cywilne, warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych;
  • zajęcia w języku polskim i angielskim z przedmiotów związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym, m. in. z części ogólnej prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa własności intelektualnej;
  • dodatkowa działalność dydaktyczna i szkoleniowa w innych podmiotach, w tym w ramach zajęć dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie;
  • 2019 r. – uczestnik w programie Erasmus+, odbywał staż na University of Kelaniya (Sri Lanka), w ramach którego wygłaszał wykłady gościnne.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • od 2010 r. – aktywny prawnik w kancelarii radców prawnych;
  • 2012 – 2014 r.  aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie;
  • od 2015 r. – zawód radcy prawnego.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2015 r. – pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • przewodniczący zespołu do spraw Szkoły Prawa Norweskiego;
  • członkostwo w zespole kierunku Prawo Transportowe i Ubezpieczeń Transportowych;
  • patron Wirtualnej Kancelarii Prawnej funkcjonującej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  .

  Monografie

  1. Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-160-0, ss. 314.
  2. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Garnowski K., Wesołowski K., Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-483-0, ss. 230.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Rozporządzanie przesyłką w drogowym przewozie towarów jako przejaw restrukturyzacji zobowiązania, (w:) M. Kuźnik, A. J. Witosz (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 195-206.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Dąbrowski D., Garnowski K., Consumer distance contracts concluded by electronic means in the directive 2011/83/EU, (w:) A. Guskos, J. Rybicki, K. W. Wojciechowski (editors), Medea 2016 Summa Technologie. Joint Interdiscplinary Conferences, Feniks, Odesa 2017, s. 53-60.
  2. Dąbrowski D., Garnowski K., Limitation of the liability od the employee and other persons for whom the carrier is responsible in the light of international transport conventions, (w:) A. Guskos, J. Rybicki, I. Gawłowicz, N. Guskos (editors), Joint Interdisciplinary Conferences. The 6th International Interdisciplinary Symposium on Art/Science/Technology MEDEA 2018, gene, meme, techne. The 3rd International Symposium on Legal Implications of Cyber Society ISLICS 2018. The 3rd International Symposium on Physics Technology and Art PTA 2018. The 2nd International Symposium on Information Tools in Management ITM 2018. September 1-8 Thessaloniki Paralia Katerinis Greecesign and Applied Arts Arch. Inside/Thessaloniki 2018, Exhibition of Polish Printmaking – transPRINT/Thessaloniki 2018. 1-8 September 2018, Thessaloniki & Paralia – Katerinis, Greece, Task Publishing, Gdańsk 2019, s. 23-30.
  3. Dąbrowski D., Garnowski K., The future of the regulation of the contract for the multimodal carriage of goods in the context of the Rotterdam Rules, (w:) J. Nawrot, Z. Pepłowska-Dabrowska (editors), Codification of maritime law – challenges, possibilities and experience, Informa Law from Routledge, Oxon, New York 2020, s. 147-155.
  4. Trends in Transport Documentation in International Law, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 11923-11927.

  Artykuły w języku polskim

  1. Wątpliwości dotyczące stanu prawnego w odniesieniu do umowy krajowego lotniczego przewozu osób, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2017, nr 2, s. 8-18.
  2. Prawo kierowców w transporcie międzynarodowym do zwrotu kosztów noclegu z tytułu podróży służbowej w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 roku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2017, nr 3 (39), s. 173-180.
  3. Funkcja dowodowa listu przewozowego w lądowym transporcie towarów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2017, nr 4 (40), s. 31-40.
  4. Charakter czynności polegającej na wydaniu towaru przez przewoźnika w wykonaniu umowy drogowego przewozu towarów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2018, nr 2 (42), s. 39-47.
  5. Moment upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy przewozu na gruncie konwencji CMR w świetle znowelizowanego art. 118 k.c., Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2023, t. LXXVI, nr 3 (897), DOI: 10.33226/0137-5490.2023.3.4, ISSN 0137-5490, s. 24-30.

  Artykuły w języku obcym

  1. Liability for the particulars in the consignment note, European Journal of Service Management, 2018, vol. 28 2, no. 4, s. 165-170.
  2. Paramount clause in the international transport of goods by road and rail, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2018, nr 3 (43), s. 139-146.
  3. Digitalisation of the functioning of bodies of corporate and non-corporate entities in the light of covid-19 regulations, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XIV, 2021, no. 2, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.2; s. 113-123. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Garnowski_2021_2.pdf
  4. The principle of reliability of business trading in the context of personal changes in partnerships, Review of European and Comparative Law, 2022, Vol. 51, No. 4, DOI: 10.31743/recl.14603, ISSN 2657-5949, s. 79-94. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/recl/issue/view/647
  5. Implementation of the Provisions of Directive 2017/1132 on Openness and Reliability of Registers in Poland and Other Selected EU Countries, European Company and Financial Law Review 2023, Volume 20 Issue 5-6, s. 887-912.
  6. Impact of the implementation of Directive 2019/771 (SDG) on the consistency of civil law regulations regarding seller’s liability towards consumers and other buyers for the defectiveness of goods, Studia Prawnicze KUL 2024, nr 1, DOI: 10.31743/sp.16542, ISSN 1897-7146, s. 53-69. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.
   php/sp/article/view/16542/15104

   

Accessibility Toolbar