• 17 PAŹ 22

  dr Joanna Szyjewska-Bagińska

  Stanowisko:  Adiunkt

  e-mail: joanna.szyjewska-baginska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 51

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 323


  Obszar prowadzonych badań: Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń społecznych. Szczególne zainteresowania dotyczą styku prawa ubezpieczeń społecznych z prawem prywatnym (cywilnym) oraz administracyjnym.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2008 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie pt. „Utwór multimedialny będący bazą danych jako przedmiot prawa autorskiego”; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w specjalności: prawo prywatne

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • 2002 – 2016 – prowadzenie zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: Ochrona własności intelektualnej, Prawo cywilne część ogólna, Prawo cywilne zobowiązania;
  • od 2022 – prowadzenie zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: Prawo pracy, Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2002 – 2020 – radca prawny, m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Szczecinie, Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Szczecinie;
  • 2015 – 2020 – wykładowca i egzaminator w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie;
  • 2021 – do chwili obecnej – sędzia w IX Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 2016 – 2020 – recenzent czasopisma naukowego Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka;
  • 2016 – do chwili obecnej członkostwo w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Zachodniopomorskiego.

  Publikacje afiliowane na rzecz WPiA US

  Monografie

  1. Antonów K., Babińska-Górecka R., Dobrowolski P., Dzienisiuk D., Gajewski S., Gębicka A., Górnicz-Mulcahy A., Krajewski M., Lasocki T., Pacud R., Roszewska K., Ślebzak K., Suchacki B., Szyjewska-Bagińska J., Unterschutz J., Wichrowski S., Wojtasiak D., Zieleniecki M., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2024, ISBN 978-83-8358-021-0, ss. 1242.

  Artykuły w języku polskim

  1. Prawne aspekty automatyzacji przyznawania i wypłaty świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, tom LXIII, nr 4/2022, DOI: 10.33226/0032-6186.2022.4.5, ISSN 0032-6186, s. 36-44.
  2. Postępowania zawieszające bieg terminu przedawnienia należności z tytułu składek na podstawie art. 24 ust. 5f ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2021 r., II USKP 53/21, Orzecznictwo Sądów Polskich, rok LXVI, z. 12/2022, ISSN 0867-1850, s. 117-123.
  3. Specyfikacja skutków nieopłacenia przez przedsiębiorców składek na własne ubezpieczenia społeczne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 10/2023, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa, ISSN: 0032-6186, DOI: 10.33226/0032-6186.2023.10.6, s. 37-43.

   


  Publikacje naukowe do 2022 r.

  Monografie

  1. Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Szczecin  2010, ss. 219 – monografia

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Relacje komornika sądowego oraz organu ubezpieczenia społecznego na różnych etapach postępowania egzekucyjnego, (w:) Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 403-419.
  2. Umowne wyłączenie dalszej przenoszalności autorskich praw majątkowych, (w:) Kostański. P., Podrecki P., Targosz T. (red.), Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Experientia Docet, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 405-421.
  3. Naukowa praca twórcza nauczycieli akademickich w świetle prawa pracy oraz prawa autorskiego – praca zbiorowa Generosos animos labor nutrit. Praca jako zjawisko społeczne i prawne, po recenzji, Zielona Góra 2020.
  4. Umowy dotyczące praw autorskich i pokrewnych a obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, publikacja pokonferencyjna XXII Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2019, „Zatrudnienie w epoce postindustrialnej”, red. B. Godlewska-Bujok, K. Walczak, C.H. Beck, 2021.

  Artykuły w języku polskim

  1. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6.03.2013 r., sygn. II SA/Sz 149/13, dot. prawa osób trzecich do uzyskania dokumentów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, dotyczących okoliczności postępowania dyscyplinarnego toczącego się w ramach szkoły wyższej i związanego z plagiatem w twórczości akademickiej, dokonanym przez nauczyciela tej uczelni, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 93 – 108.
  2. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe na czas określony, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 9, s. 22 – 45.
  3. Charakter prawa zastawu zabezpieczającego należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 9, s. 31-38.
  4. Spółka cywilna jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn akt II UZ 34/14, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 11, s. 59-79.
  5. Prawo przysługujące upadłemu z ubezpieczenia społecznego jako prawo niezbywalne i niewchodzące w skład masy upadłości, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 2016, nr 1 (128), s. 95-111.
  6. Decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydawane w postępowaniu abolicyjnym – uwagi na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt III AUa 1789/15, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 2016, nr 3.
  7. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r. (III UK 53/16) dotyczącego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym przez artystów wykonawców – Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017 r., nr 6, s. 36-38.
  8. Twórca utworu naukowego w orzecznictwie sądów ubezpieczeń społecznych, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 2, s. 359-382.
  9. Umowa odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek zawierana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 3, s. 27-47.
  10. Przedmiot zobowiązania z umowy o twórczość naukową, Zeszyty Naukowe KUL 60 (2018), nr 1 (241) ZNKUL, s. 309-329.
  11. Umowa o rozłożenie należności z tytułu składek na raty – pozycja prawna dłużnika (płatnika składek), Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 10, październik 2018, s. 27-35.
  12. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2019 r. sygn akt III UK 178/18 dotyczącego normatywnego charakteru umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 1, styczeń 2020.
  13. Interpretacyjne czy prawotwórcze działanie sądu dokonującego kwalifikacji prawnej umowy odnoszącej się do świadczenia usług – analiza orzeczeń sądów cywilnych i sądów ubezpieczeń społecznych – Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 9,wrzesień 2020.
  14. Świadczenie postojowe jako element techniki socjalnego wsparcia w zabezpieczeniu społecznym – Ubezpieczenia Społeczne Teoria i Praktyka, 3/2020.
  15. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 października 2019 r., III UK 347/18 – Orzecznictwo Sądów Polskich 9/2021.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Selected problems of contemporary research on behavior, 22nd International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, Procedia Computer Science, vol. 126, 2018 [współautor].

  Komentarze

  1. Rozdz. 5 Przejście autorskich praw majątkowych. Objaśnienia do art. 41 – 68 (w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydełko, Wyd. 2, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2014, s. 314 – 456.
  2. Rozdz. 5 Przejście autorskich praw majątkowych. Objaśnienia do art. 41 – 68, (w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydełko, Wyd. 3, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 407-588. ISBN 978-83-255-8504-4.
  3. Rozdz. 5 Przejście autorskich praw majątkowych. Objaśnienia do art. 41 – 68, (w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydełko, Wyd. 3, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.

  Recenzje

  1. Recenzja artykułu: Jarosław Myszkowski, Przesłanki umorzenia należności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ubezpieczenia Społeczne Teoria i Praktyka, 4/2016, s. 87-105.
  2. Recenzja artykułu: Rafał Więcek, Definicja niezdolności do pracy jako przykład tautologii, Ubezpieczenia Społeczne Teoria i Praktyka, 4/2018, s. 69-81.

Accessibility Toolbar