• 29 WRZ 18

  dr hab. Vytautas Nekrošius, prof. US

  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: vytautas.nekrosius@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28-57

  ul. Narutowicza 17
  pok. 408

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo rzymskie (prawo cywilne), postępowanie cywilne.
  .
  Opublikował prace naukowe w języku litewskim, polskim i niemieckim, jest autorem monografii, pomocy dydaktycznych, współautorem 2 podręczników („Prawo rzymskie”, „Instytucje ochrony prawa”), współautorem niedokończonego tłumaczenia z języka niemieckiego na litewski podręcznika „Wprowadzenie do prawa porównawczego”, współautorem komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 1993 r. – ukończenie Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego i uzyskanie uprawnień adwokackich;
  • 1996 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych (prawo);
  • 2003 r. – obrona na Uniwersytecie Łódzkim rozprawy habilitacyjnej pt. „Postępowanie cywilne: zasada koncentracji i możliwości jej realizacji’; uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych;

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: arbitraż i mediacja, techniki negocjacji i mediacji w administracji;
  • seminaria dyplomowe;
  • wykłady na krajowych i międzynarodowych konferencjach na Litwie i za granicą (np. w Niemczech, na Uniwersytecie w Kolonii).

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • członkostwo w różnych grupach roboczych, które opracowywały i ulepszały litewskie przepisy;
  • od 1996 r. – członkostwo w grupie redakcyjnej nowego kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej;
  • uczestniczył w opracowywaniu ustawy o sądach, komornikach, adwokaturze, notariacie oraz ich nowelizacji (Republiki Litewskiej);
  • ekspert Komisji Prawa i Porządku Publicznego Sejmu Republiki Litewskiej;
  • w latach 1995 – 1996 – konsultant Komisji Prawa i Porządku Publicznego Republiki Litewskiej;
  • w latach 1996 – 1998 – doradca Ministra Sprawiedliwości Republiki Litewskiej ds. prawa cywilnego i procedury cywilnej;
  • dyrektor Departamentu Szkolenia Zawodowego i Edukacji Prawników;
  • do 2004 r. – członkostwo w zarządzie, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Prawników Litewskich;
  • od 2007 r. – ekspert Litewskiej Akademii Nauk;
  • od 2007 r. – członkostwo w radzie Międzynarodowego Stowarzyszenia Postępowania Cywilnego.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 1993 – 1996 – asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego;
  • 1996 – 1998 – starszy asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego;
  • 1998 r. – profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego;
  • od 3 maja 2002 r. – Prodziekan  ds. studiów zaocznych Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego;
  • 1.06.2002 r. – 1.09.2012 r. – Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego (najmłodszy dziekan na Litwie);
  • od 1 października 2018 r. – zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Publikacje afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Zapobieganie nadużyciu praw procesowych w postępowaniu cywilnym na Litwie, Łotwie i w Estonii, (w:) P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler (red.), Nadużycie prawa procesowego cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8160-380-5, s. 621-628.
  2. Nekrošius V., Merkevičius R., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w litewskim postępowaniu sądowym, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, V. Nekrošius (red.), Tajemnica prawnie chroniona w prawie materialnym i procesowym, Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8198-410-2, s. 1-20.
  3. Obowiązkowy adwokat w postępowaniu cywilnym a problemy konstytucyjności tej instytucji w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Litwy, (w:) J. Jagieła, R. Kulski (red.), Symbolae Andreae Marciniak dedicatae, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-246-3, s. 399-404.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Nekrošius V., Vėbraitė V., Evolution of the Lithuanian Civil Procedure: Objectives and Reality, (w:) Gintaras Švedas, Donatas Murauskas, Legal Developments During 30 Years of Lithuanian Independence. Overview of Legal Accomplishments and Challenges in Lithuania, Springer, Switzerland 2021, ISBN 978-3-030-54782-0, s. 101-117.

  Artykuły w języku polskim

  1. Nowe rozwiązania w zakresie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w postępowaniu cywilnym UE — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784, Przegląd Prawa i Administracji, Tom CXXVIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 4116, 2022, DOI: 10.19195/0137-1134.128.12, ISSN 0137-1134, s. 177-188.

  Artykuły w języku obcym

  1. The Taking of Evidence in Civil Proceedings of the European Union, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2020, tom XIII, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2020.13.1-23, s. 299-313. Tekst dostępny na stronie: http://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/Nekros%CC%8Cius_2020_1.pdf
  2. Nekrošius V., Flaga-Gieruszyńska K., The Class Action in Lithuania and Poland: History, Experiences and Lessons, Review of Central and East European Law 2021, Volume 46, Issue 2, p. 234-264.
  3. Use of Information Technologies in Lithuanian Civil Procedure, Procedia Computer Science 2021, Vol. 192, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021, s. 2662-2667. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877
   050921017737
  4. Ограничения ius novorum в гражданском процессе Литвы, ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА, 2021, No. 5, Tom 11, s. 260-275. Tekst dostępny na stronie: https://doi.org/10.24031/2226-0781-2021-11-5-260-275
  5. Matters of Cross-Border Implications and the Concept of Court in the Succession Case under EU Regulation 650/2012, Polski Proces Cywilny, nr 2/2022, ISSN 2082-1743, s. 287-299.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Flaga-Gieruszyńska K., Nekrošius V. (red.), Tajemnica prawnie chroniona w prawie materialnym i procesowym, Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8198-410-2, ss. 200.

  Publikacje do dnia 1.10.2018 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  1. Nekrošius I., Nekrošius V., Vėlyvis S., Roman Law: Handbook (lt. Romėnų teisė: vadovėlis), Vilnius: Justitia, 1999, p. 264.
  2. Kuconis P., Nekrošius,V., Law enforcement authorities (lt. Teisėsaugos institucijos), Vilnius: Justitia, 2000, p. 223, ISBN 9986-567-38-6 (Kuconis P., Nekrošius V., Law enforcement authorities (lt. Teisėsaugos institucijos), Vilnius: Justitia, 2001, p. 237, ISBN 9986-567-59-9).
  3. Nekrošius V., Civil Procedure: Concentration Principle and Opportunities for its Implementation: monograph (lt. Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės: monografija), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2002, p. 248.
  4. Laužikas E. V., Mikelėnas V., Nekrošius V., The Law of Civil Procedure, Vol. II: handbook (lt. Civilinio proceso teisė. II tomas: vadovėlis), Vilnius: Justitia, 2005, p. 640.
  5. Nekrošius V., The European Union Law of Civil Procedure: monograph (lt Europos Sąjungos civilinio proceso teisė: monografija), Vilnius: Justitia, 2009, p. 304, ISBN 978-9955-616-44-3.
  6. Nekrošius V., Cooperation of EU member states in the field of taking of evidence in civil and commercial matters  (lt. Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose), Teisė, 2010, t. 75, p. 7-20, ISSN 1392-1274.
  7. Nekrošius V., Notarial document as a guarantor of legal civil circulation in the Republic of Lithuania (lt. Notarinis dokumentas kaip teisėtos civilinės apyvartos garantas Lietuvos Respublikoje), Notariatas, 2010, nr 10, p. 31-45, ISSN 1822-8127.
  8. Nekrošius V., Umowa dotycząca jurysdykcji w postępowaniu cywilnym EU. Jus Et Remedium: księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, pod. red. Jakubeckiego, A. Strzępki, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2010, p. 387-394, ISBN: 978-83-264-1388-9.
  9. Nekrošius V., Vėbraitė V., Enforcement procedure in Baltic countries: Lithuania, Latvia and Estonia ir EU-Sicherungstitel. Grenzüberschreitende Vollstreckung in der Europäischen Union, München: Sellier. European law publishers, 2011, p. 133-149, p. 297-300.
  10. Nekrošius V., Vėbraitė V., Baltic countries. Application of Foreign Law, München: Sellier European law publishers, 2011, p. 119-129.
  11. Nekrošius V., Tendencje dotyczące regulacji arbitrażu na Litwie. Arbitraż i Mediacja. Postępowanie przed sądem polubownym (arbitraż), Materiały Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego z Polski i Litwy, Wilno, 7-8.10.2011, Warszawa: Laszczuk & Partners, 2011, nr  4(16), p. 7-13, ISSN 1898-942X.
  12. Nekrošius V., Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, Aurea praxis, Aurea theoria: Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, Warszawa, LeisNexis, 2011, p. 1213-1231.
  13. Nekrošius, V., Vėbraitė V., Baltic countries. Civil and commercial mediation in Europe: national mediation rules and procedures, Vol. I, Cambridge: Intersentia, 2012, p. 29-44.
  14. Nekrošius V., Protection of public interest in civil procedure and the doctrine of the Constitutional Court (lt. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese ir Konstitucinio Teismo doktrina), Jurisprudencija, 2012, nr 19 (3), p. 1101-1110, ISSN 1392-6195, ISSN 2029-2058.
  15. Nekrošius V., Vėbraitė V., Reform of Lithuanian Civil Justice in 2011. Zeitschrift für Zivilprozess International, 2012, t. 16, p. 169-182, ISSN 1434-8888.
  16. Nekrošius V., Lithuanian Notary During the Soviet Times (lt. Lietuvos notariatas sovietmečiu). Lietuvos notariato istorija. Sud. Karpavičienė, J. Vilnius: Paknio leidykla, 2012, p. 129-136.
  17. Nekrošius V., The Evolution of Notary after Regaining Independence  (lt. Notariato raida atkūrus nepriklausomybę), Lietuvos notariato istorija. Sud. Karpavičienė, J. Vilnius: Paknio leidykla, 2012, p. 137-172.
  18. Nekrošius V., The Novels of Civil Procedure in 2011. Were the goals set achieved? (lt. 2011 metų civilinio proceso novelos. Ar pasiekti kelti tikslai?), Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis: Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, 2012, p. 380-395, ISBN 978-609-95407-0-2.
  19. Nekrošius V., Vėbraitė V., Economy and efficiency of appeal proceedings in the Baltic States. Recent trends in economy and efficiency of civil procedure: materials of international conference, 9-10 May 2013, Vilnius, Vilnius: Vilnius University Press, 2013, p. 155-169, ISBN 978-609-459-200-3.
  20. Nekrošius V., Тенденции развития гражданского процессуалъного права после принятия нового ГПК в Литовской республике, Studia prawno-ekonomiczne, 2013, t. LXXXIX, p. 121-133, ISSN 0081-6841.
  21. Nekrošius V., et al., Specialisation of judges and the length of proceedings: Lithuanian approach. Zeitschrift für Zivilprozess International, 2014, t. 19, p. 209-227, ISSN 1434-8888.
  22. Nekrošius V., et al., Exploiting electronisation potential to speed up the Lithuanian civil process (lt. Elektronizavimo priemonių naudojimas spartinant Lietuvos civilinį procesą), Teisė, 2014, t. 93, p. 29-45.
  23. Nekrošius V., Vėbraitė V., Baltic countries. Civil and commercial mediation in Europe: cross – border mediation, Vol. II, Ed. Esplugues, C. Cambridge, Intersentia, 2014, p. 29-38.
  24. Nekrošius V., Vėbraitė,V.,  Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos civiliniam procesui. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: mokslinių straipsnių, skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei, rinkinys, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 195-210.
  25. Nekrošius V., Vėbraitė V., Impact of European Union law on Lithuanian civil procedure. Lithuanian legal system under the influence of European Union law:collection of scientific articles on the influence of European Union law on Lithuanian constitutional, administrative and environment protection, criminal, civil and civil procedure, labour and social protection, finance law, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 207-222.
  26. Nekrošius V., A judgement by default in Lithuanian Civil Proceedings: right and misleading paths (lt. Sprendimas už akių Lietuvos civiliniame procese-keliai ir klystkeliai). Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui: mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2014, p. 373-388, ISBN 978-9955-19-651-8.
  27. Nekrošius V., Party autonomy and authority of the court in civil proceedings in Lithuania (pl. Autonomia stron a władza sądu w procesie cywilnym na Litwie), Aequitas sequitur legem, Warszawa, C.H. Beck, 2014, p. 429-436, ISBN 978-83-255-6737-8.
  28. Nekrošius V., Особое производство в гражданском процессе Литвы. Добровольная (бесспорная) юрисдикция в России и за рубежом, Москва: Статут, 2014, c. 128-139, ISBN 978-5-8354-1045-3.
  29. Nekrošius V., et al., Reform of the system of district courts in Lithuania – are we really moving towards efficiency? Studia prawno-ekonomiczne, Łódz, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2015, t. 94, p. 95-107, ISSN 0081-6841.
  30. Nekrošius V., Švedas G., Fair competition and responsibility of notaries (lt. Notarų sąžininga konkurencija ir atsakomybė), Notariatas, 2015, nr. 20, p. 6-13, ISSN 1822-8127.
  31. Nekrošius V., et al., Abuse of procedure, delay and sanctions, Polski proces cywilny, Krakow, Towarzystwo Naukowe Procesualistow Cywilnych, 2016, no 2, p. 203-222, ISSN 2082-1743.
  32. Nekrošius V., et al., Group claim as means to speed up civil process. (lt. Grupės ieškinys kaip civilinio proceso paspartinimo priemonė), Teisė, 2016, t. 98, p. 16-26, ISSN 1392-1274.
  33. Nekrošius V., et al., Influence of preparatory stage in civil proceedings on hearing a case within a reasonable time (lt. Pasirengimo nagrinėti civilines bylas teisme įtaka bylai išnagrinėti per protingą laiką), Teisė, 2016, t. 98, p. 7-15, ISSN 1392-1274.
  34. Mikelėnas V., Nekrošius V.; Zemlytė E., Commentary on the Law on Commercial Arbitration of the Republic of Lithuania (lt. Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo komentaras), Vilnius: Registrų centras, 2016, p. 192, ISBN 978-9955-30-222-3.
  35. Nekrošius V., Развитие нотариата в Литовской Республике. Правовые основы нотариальной деятельности. Зарубежный опыт = The legal basis of notarial activities. International experience: коллективная монография. Под ред. Борисовой, Е. А. Москва: Городец, 2017, p. 146-160, ISBN 9785906815576.
  36. Nekrošius V., Professor E. Waskowski: the objectives and principles of civil procedure (lt. Profesorius E. Vaskovskis apie civilinio proceso tikslus ir principus), Teisė, 2017, t. 102, p. 7-15.

Accessibility Toolbar