• 27 STY 20

  dr hab. Robert Piszko, prof. US

  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: robert.piszko@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 32 07

  ul. Cukrowa 8
  pok. 
  714

   


  Obszar prowadzonych badań:

  Dorobek naukowy obejmuje cztery monografie i ponad 30 artykułów, w tym jeden rozbudowany rozdziału w publikacji zbiorowej, udział w wielu konferencjach. Dorobek publicystyczny i inny: ponad dziesięcioletnie udzielanie bezpłatnych porad prawnych (Głos Szczeciński), dziesiątki odpowiedzi na pytania prawne (Głos Szczeciński).  Języki obce: dobra znajomość niemiecki, język angielski, rosyjski.


  Stopnie  i tytuły naukowe: 

  • 1985 r. – ukończone z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
  • 1996 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „System prawny polski a normy pozaprawne. Aspekt teoretyczny”; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych (z wyróżnieniem);
  • 2016 r. –  nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie monografii pt. „Granice decyzji sądowych”;
  • od 2017 r. – Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: etyczne problemy prawa i prawoznawstwa, podstawy prawoznawstwa, etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych;
  • seminaria dyplomowe.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 1987 r. – egzamin sędziowski;
  • 1989 r. – egzamin radcowski;
  • 1989 r. – wpis na listę radców prawnych Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Szczecinie (obsługa krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych).

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Spontaniczne powstawanie prawa i jego rola w porządku prawnym, (w:) T. Barankiewicz, T. Barszcz, K. Motyka, J. Potrzeszcz (red.), Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020, ISBN 978-83-7306-887-2, s. 221-23.
  2. W poszukiwaniu specyfiki wykładni prawa wyborczego, (w:) J. Ciapała, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy polskiego prawa wyborczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-323-5, s. 67-86.
  3. Prawo do sądu jako prawo podmiotowe, (w:) J. Ciapała, R. Piszko, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy wokół prawa do sądu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-511-2, s. 27-42.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Implementation of the concept of inclusive development in the legal order, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 11761-11766.

  Artykuły w języku polskim

  1. Kryzys inkluzywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Acta Iuris Stetinensis nr 2/2019, DOI:10.18276/ais.2019.26-07, ISSN: 2083-4373, eISSN: 2545-3181, s. 95-108.
  2. Legitymizacja prawa, a spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2020, tom XIII, nr 1, 10.32084/tekapr.2020.13.1-26, s. 351-366. Tekst dostępny na stronie: tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/
   Piszko_2020_1.pdf

  Artykuły w języku obcym

  1. Legitimization and Validity of Directives on Legal Interpretation on the Example of the Rule of Law Crisis in Poland, International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique 2022, vol. 35 issue 2, ISSN: 0952-8059 (Print) 1572-8722 (Online), s. 565-581. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://link.springer.com/article/10.1007/s11196-020-09787-6

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Ciapała J., Piszko R., Pyrzyńska A. (red.), Dylematy wokół prawa do sądu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-511-2, ss. 304.

   

  Publikacje, które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Monografie

  1. Prawo a normy pozaprawne: typy relacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, ISBN 83-7241-100-X, ss. 274.
  2. Wyznaczniki treści i obowiązywania dyrektyw wykładni prawa w prawoznawstwie i w praktyce prawniczej, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (DCCCXXXII), Szczecin 2007, ISBN 978-83-7241-601-8, ss. 338.
  3. Aksjologiczna orientacja rozumowań prawniczych. Wykłady, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2014, ss. 278.
  4. Granice decyzji sądowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2015, ISBN: 978-83-65360-00-7, ss. 288.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Typy relacji pomiędzy systemem prawnym a normami pozaprawnymi, (w:) Filozoficzno – teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa – red. Marek  Zirk – Sadowski, Łódź 1997, s. 143 – 148.
  2. Zwyczaj i obyczaj w stosowaniu prawa. Zagadnienia pojęciowe, (w:) Zmiany społeczne w prawie, Aksjologia, Konstytucja, Integracja Europejska, Lublin 1999.
  3. Aspekty wykładni prawa. Rola zwyczaju i obyczaju. Materiały z XIV Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa – Teoria prawa – Dogmatyka – Praktyka stosowania prawa. Ustroń 20 – 23 .09.2000 r.
  4. Wykładnia prawa podatkowego, (w:) Zarys systemu prawa podatkowego pod. red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2001.
  5. Rola urzędowych zbiorów techniki prawodawczej w kształtowaniu dyrektyw wykładni prawa – XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, 20-21 wrzesień 2002.
  6. Interpretacyjna rola zasad techniki prawodawczej, (w:) Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  7. Świecka a kanoniczna wykładnia prawa, Robert Piszko, M.Zieliński (w:) Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  8. Pojęcie prawa podmiotowego, (w:) Prawa podmiotowe – pojmowanie w naukach prawnych pod red. J. Ciapały, K. Flagi-Gieruszyńskiej, WPiA US, Szczecin 2006.
  9. Sposoby i niektóre skutki formułowania treści czynności konwencjonalnych doniosłych prawnie, (w:) Konwencjonalne i formalne aspekty prawa pod. red. S. Czepity, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T. 629, Szczecin 2006.

  Artykuły

  1. Nie zabijaj, Miesięcznik Społeczno – Kulturalny „Nad Odrą”, Nr 1/1991.
  2. Ogłoszenie upadłości, miesięcznik „Buchalter” nr 8 – 12/1992.
  3. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego, miesięcznik „Buchalter” nr 1,2/93.
  4. Skutki ogłoszenia upadłości co do zarządu i rozporządzania majątkiem, miesięcznik „Buchalter” nr 3,4/93.
  5. Majątek masy upadłości, miesięcznik „Buchalter” nr 5/93.
  6. Tolerancja a zasady pokojowego współistnienia, Roczniki Uniwersytetu Szczecińskiego 6/1996, s. 47 – 58.
  7. Odesłania, klauzule generalne, luzy decyzyjne, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1-2/2001.
  8. Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, z.4/2002.

  Artykuły w języku obcym

  1. Optimum paradigm for interpretation and application of law, Juridical Science 2/2013, s.7-17.
  2. Role of custom in the formation of the dirctives of law interpretation, Juridical Science 6/2013, s.12-20.
  3. Depriving a party of the possibility to defend its rights during evidence hearing, Journal of Law and Ethics, vol.5No.1/2014, s. 5-11.

   

Accessibility Toolbar