• 04 PAŹ 22

  dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. US

  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: agnieszka.bien-kacala@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 29 00

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 203

   

   


  Obszar prowadzonych badań: Polskie i porównawcze prawo konstytucyjne, konstytucjonalizm liberalni i nieliberalny, ochrona praw człowieka, równouprawnienie kobiet i mężczyzn.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2004 r. – uzyskanie stopnia doktora na podstawie dysertacji pt. „Zasada władztwa daninowego w Konstytucji z 1997 r.”;
  • 2013 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. „Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku”.  Monografia zdobyła I miejsce w konkursie Przeglądu Sejmowego w 2014 roku;
  • 2015 – 2022 – profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • od 1.10.2022 r. – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Zakresu prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prawo konstytucyjne;
  • prawa człowieka.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2002 – uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego;
  • 2019 – 2023 – członkostwo w Zespole Doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu RP.

  Monografie

  1. Konstytucjonalizm nieliberalny w Polsce po 2015 roku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2024, ISBN 978-83-8356-231-5, ss. 236.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Brzezicki T., Bień-Kacała A., Tarnowska A., Regulacja wolności zgromadzeń a reżim ustrojowy. Uwagi na kanwie historycznej ewolucji wolności zgromadzeń w Polsce, (w:) B. Kaniewska, T. Wallas, K. Urbaniak (red.), Między prawem a polityką. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Hannie Suchockiej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2023, ISBN: 978-83-66740-76-1, s. 111-119.
  2. Aborcja przed sądem, czyli czego Trybunał Konstytucyjny robić nie powinien, (w:) M. Grzyb, K. Sękowska-Kozłowska (red.), Kobieta-ciąża-zarodek-dziecko. Prawne aspekty przerywania ciąży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023, ISBN: 978-83-233-5180-1, s. 231-248.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Illiberal Judicialization of Politics in Poland and Hungary, (w:) J. Cremades, C. Hermida (red.), Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism, Wydawnictwo Springer, Cham, Switzerland 2023, s. 1-12. Tekst dostępny na stronie: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-31739-7_214-1
  2. Bień-Kacała A., Drinóczi T., Abortion law and illiberal courts: spotlight on Poland and Hungary, (w:) M. Ziegler (red.), Research Handbook on International Abortion Law, Research Handbooks in Law and Society series, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2023, DOI: 10.4337/9781839108150, ISBN (cased): 978-1-83910-814-3, ISBN (eBook): 978-1-83910-815-0, s. 263-282. (e-Book)
  3. Bień-Kacała A., Kapelańska-Pręgowska J., Tarnowska A., Rise and Fall of Gender Equality in Poland, (w:) I. Spigno, V. R. Scotti, J. L. Penalva da Silva (red.), The Rights of Women in Comparative Constitutional Law, Routledge, Abingdon, New York 2023, DOI: 10.4324/9781003349488-7, ISBN: 978-1-032-39383-4, s. 85-101.
  4. Limiting Fundamental Rights by Governmental Regulations. An Illiberal Response to the COVID-19 Pandemic in Poland. Rule of Law and the Challenges Posed by the Pandemic. WLC 2021, Wydawca: Springer, Cham., ISBN (eBook) 978-3-031-39804-9, DOI: 10.1007/978-3-031-39804-9_14, s.163-178. Tekst dostępny na stronie: https://doi.org/10.1007/978-3-031-39804-9_14
  5. Poland.The 2022 Global Review of Constitutional Law, Wydawnictwo- EUT Edizioni Università di Trieste 2023, ISBN: 978-1-7374527-5-1.,DOI:, s. 293-297, ss. 388. Tekst dostępny na stronie: https://ssrn.com/abstract=4617537
  6. Bień-Kacała A., Tarnowska A., The Constitutional Embedding of Differences, 1921–1997: The Polish Example, (w:) Law and Diversity: European and Latin American Experiences from a Legal Historical Perspective Vol. 1: Fundamental Questions, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, Frankfurt am main 2023, ISBN: 978-3-944773-40-7, s. 445-463. Tekst dostępny na stronie: https://www.lhlt.mpg.
   de/4163252/GPLH_21_16_Bien-Kacala_Tarnowska.pdf

  Artykuły w języku polskim

  1. Nieliberalny sąd konstytucyjny w Polsce na przykładzie wyroku Trybunał Konstytucyjnego w sprawie aborcyjnej, sygn. akt K 1/20, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 5 (69)/2022, DOI: 10.15804/ppk.2022.05.01, ISSN 2082-1212, s. 15-27.
  2. Czy demokracja może jeszcze obronić się sama w Polsce?, Państwo i Prawo 10/2022, ISSN 0031-0980, s. 374-391. Tekst dostępny na stronie: https://assets.contenthub.
   wolterskluwer.com/api/public/content/cc69112a503b44a89bd00f8213e7b0af?v=aa52c867
  3. Bień-Kacała A., Kacała T., Dezinformacja – definicja, zagrożenia, reakcja, Acta Iuris Stetinensis 2023, nr 3 (vol. 44), DOI: 10.18276/ais.2023.44-01, ISSN 2083-4373, s. 9-20. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/ais/pl/issue/1351/article/20688/
  4. Odrzucenie sprawozdania finansowego Polski 2050 Szymona Hołowni – uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023, nr 5 (75), DOI: 10.15804/ppk.2023.05.05, ISSN 2082-1212, s. 75-88. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/
   pliki/ppk/75/ppk7505.pdf

Accessibility Toolbar