• 23 PAŹ 17

  dr Dominika Skoczylas

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 60

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 329


  Monografie

  1. Monarcha-Matlak A., Skoczylas D., Zasady postępowania egzekucyjnego a standardy wykonywania zawodu komornika sądowego, Currenda, Sopot 2021, ISBN 978-83-65966-37-7, ss. 190.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Funkcjonowanie, organizacja i zarządzanie administracją publiczną w systemie demokratycznym i socjalistycznym a gospodarka krajowa, (w:) W. Danielak, K. Pujer (red.), Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem orientacji zasobowej, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017, s. 171-181. ISBN 978-83-65690-29-6.
  2. Status mniejszości narodowych i etnicznych w Konstytucji RP, (w:) M. Sobiecka, M. Ślęzak (red.), XX-lecie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tom 2. Zasady ustrojowe, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Myśli Prawnej SAPERE AUDE, Warszawa 2017, ss. 86-103, ISBN 978-83-64552-61-8. Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej dostępna na stronie https://issuu.com/ikmpsa/docs/xx-lecie_konstytucji_rp_tom_ii
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa i suwerenności w ramach funkcjonowania państw narodowych alternatywą dla koncepcji Europy dwóch prędkości, (w:) J. Stępniak (red.), Europa dwóch prędkości. Aspekty prawne, polityczne i gospodarcze, Wydawnictwo Think & Make, Warszawa 2017, ISBN 978-83-947949-1-0, s. 347-368.
  4. Prowadzenie polityki pieniężnej państwa w związku z uporządkowaniem zadań administracji celnej, podatkowej i kontroli skarbowej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 349-364.
  5. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych a działania organów administracji publicznej. Współpraca i nadzór, (w:) M. Janiszewska, P. Szymczyk (red.), Online i offline – obraz współczesnego społeczeństwa, Wydawca Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2018, ISBN 978-83-65932-49-5, s. 121-130. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/281/Online%20i%20offline%20%E2%80%93%20obraz
   %20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20spo%C5%82ecze%C5%84stwa.pdf
  6. Wolność obywateli a kompetencje organów administracji publicznej w zakresie reglamentacji prawa do posiadania broni w polskim porządku prawnym. Perspektywy zmian (w:) Ł. Bartosik, M. Tomczak (red.), Ostoja wolnej republiki czy relikt przeszłości? Prawo do posiadania broni w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Poznań-Łódź 2018, ISBN 978-83-66035-18-8, s.141-157.
  7. Gwarancja bezpieczeństwa teleinformatycznego w zarządzaniu informacjami niejawnymi i administrowania danymi osobowymi w sieciach informatycznych z wykorzystaniem odpowiednich środków rzeczowych i osobowych, (w:) Marek Cisek, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska, Karol Pachnik (red.), Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, ISBN 978-83-64335-33-4, Bydgoszcz 2018, s. 19-28.
  8. Znaczenie władztwa administracyjnego organów w przypadku ustalania podatków i opłat lokalnych, (w:) P. Mańczyk (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-945471-6-5, Szczecin 2018, s. 231-243.
  9. Ponaglenie – remedium na bezczynność organów i przewlekłość postępowania administracyjnego?, (w:) Hanna Knysiak-Sudyka (red.), Przyszłość postępowania administracyjnego. Refleksja w dwa lata po uchwaleniu noweli kwietniowej KPA, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2019, ISBN: 978-83-66035-51-5 (książka), ISBN: 978-83-66035-52-2 (ebook), s. 63-77. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Przyszlosc-postepowania-administracyjnego_ebook-jwuh0ziq.pdf.
  10. Postępowania administracyjne a bezpieczeństwo systemów informatycznych e-administracji, (w:) W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.), Fenomen Prawa Administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8160-644-8, s. 772-784.
  11. Polityka cyberbezpieczeństwa w dobie zagrożeń systemowych a zadania administracji publicznej, (w:) A. Gałecki (red.), W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2019, ISBN 978-83-65096-92-0, s. 149-160.
  12. Znaczenie cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej, (w:) B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-306-2, s. 942-955.
  13. O normach prawnych i moralnych w aspekcie kształtowania zasad etyki zawodowej, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 111-119.

  Artykuły w języku polskim

  1. Ekonomiczna analiza prawa konstytucyjnego a funkcjonowanie organów władzy państwowej, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2017, nr 7, s. 197-211.
  2. Przetwarzanie danych osobowych a prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych na gruncie RODO, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 4 (24), DOI:10.18276/ais.2018.24-04, s. 87-100. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/943/article/15369/.
  3. Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie przetwarzania danych w systemach zinformatyzowanych przed i po wejściu w życie RODO i nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, Młody Jurysta – kwartalnik studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW nr 1/2019, s. 40-53. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na  stronie: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/article/view/3238/2949.
  4. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne regionalnych izb obrachunkowych w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego a zadania Najwyższej Izby Kontroli, Finanse Komunalne nr 6 (257)/2020, ISSN 1232-0307, s. 64-76.
  5. Obowiązek sformułowania wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób precyzyjny i jasny. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, Forum Prawnicze 2021, nr 3 (65), DOI: 10.32082/fp.3(65).2021.388, s. 112-121. Tekst dostępny na stronie: https://forumprawnicze.eu/attachments/article/432/Skoczylas.pdf

  Artykuły w języku obcym

  1. Elections during COVID-19 Pandemic in the Light of Democratic Values and International Standards of Human Rights Protection, European Research Studies Journal 2020, Volume ΧΧΙΙΙ, Special Issue 2, ISSN 1108-2976, DOI: 10.35808/ersj/1820, pp. 226-246. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/1820
  2. The Act on the National Cybersecurity System and Other Legal Regulations in the Context of Ensuring State Cybersecurity. Selected Issues, Roczniki Nauk Prawnych 2020, Tom XXX, numer 2, DOI: 10.18290/rnp20302-7, s. 93-113. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/15989

  Sprawozdania

  1. XX Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Międzyzdroje 20–22 maja 2019 r., Samorząd Terytorialny, nr 1-2/2020, ISSN 0867-4973, s. 176-180.