• 23 PAŹ 17

  mgr Dominika Skoczylas

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 60

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 329

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12:00–12:45
  Konsultacje: piątek, godz. 11.45 – 12.30
  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 05.10.2018 r. – godz. 17:00 – 17:45 20.10.2018 r. – godz. 13:30-14:15, 01.12.2018 r. – godz. 10:45-11:30 12.01.2019 r. – godz. 12:45-13:30 26.01.2019 r. – godz. 9:00-9:45

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Funkcjonowanie, organizacja i zarządzanie administracją publiczną w systemie demokratycznym i socjalistycznym a gospodarka krajowa, (w:) W. Danielak, K. Pujer (red.), Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem orientacji zasobowej, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017, s. 171-181. ISBN 978-83-65690-29-6.
  2. Status mniejszości narodowych i etnicznych w Konstytucji RP, (w:) M. Sobiecka, M. Ślęzak (red.), XX-lecie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tom 2. Zasady ustrojowe, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Myśli Prawnej SAPERE AUDE, Warszawa 2017, ss. 86-103, ISBN 978-83-64552-61-8. Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej dostępna na stronie https://issuu.com/ikmpsa/docs/xx-lecie_konstytucji_rp_tom_ii
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa i suwerenności w ramach funkcjonowania państw narodowych alternatywą dla koncepcji Europy dwóch prędkości, (w:) J. Stępniak (red.), Europa dwóch prędkości. Aspekty prawne, polityczne i gospodarcze, Wydawnictwo Think & Make, Warszawa 2017, ISBN 978-83-947949-1-0, s. 347-368.
  4. Prowadzenie polityki pieniężnej państwa w związku z uporządkowaniem zadań administracji celnej, podatkowej i kontroli skarbowej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 349-364.
  5. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych a działania organów administracji publicznej. Współpraca i nadzór, (w:) M. Janiszewska, P. Szymczyk (red.), Online i offline – obraz współczesnego społeczeństwa, Wydawca Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2018, ISBN 978-83-65932-49-5, s. 121-130. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/281/Online%20i%20offline%20%E2%80%93%20obraz%20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20spo%C5%82ecze%C5%84stwa.pdf
  6. Wolność obywateli a kompetencje organów administracji publicznej w zakresie reglamentacji prawa do posiadania broni w polskim porządku prawnym. Perspektywy zmian (w:) Ł. Bartosik, M. Tomczak (red.), Ostoja wolnej republiki czy relikt przeszłości? Prawo do posiadania broni w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Poznań-Łódź 2018, ISBN 978-83-66035-18-8, s.141-157.

   

  Artykuły

  1. Ekonomiczna analiza prawa konstytucyjnego a funkcjonowanie organów władzy państwowej, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2017, nr 7, s. 197-211.
  2. Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie przetwarzania danych w systemach zinformatyzowanych przed i po wejściu w życie RODO i nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, Młody Jurysta – kwartalnik studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW nr 1/2019, s. 40-53. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na  stronie: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/article/view/3238/2949.