• 23 PAŹ 17

  dr Dominika Skoczylas  Stanowisko: 
  Adiunkt

  e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 60

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 329

   


  Obszar prowadzonych badań: Cyberbezpieczeństwo, prawo komunikacji elektronicznej, sztuczna inteligencja, nowe technologie, prawo kosmiczne, prawo administracyjne
  .
  Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa komunikacji elektronicznej, cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. w takich czasopismach jak: European Research Studies Journal, Roczniki Nauk Prawnych, Forum Prawnicze, Przegląd Prawa Konstytucyjnego czy Prawo i Więź.
  .
  Uczestnik projektu dla kadry dydaktycznej, pt. „Jak najbliżej dostępności” – projektu wdrożeniowego, konkursu „Projektowanie uniwersalne” (nr POWR.03.05.00-IP.08-00- PUN/19 – marzec 2021 r.) oraz kursów i szkoleń z zakresu: redagowania prac naukowych oraz metodologii ogólnej; przedstawiania efektów prac naukowych oraz nowoczesnych form ich prezentowania, podczas wygłaszanych wystąpień, wykładów i innych form aktywności badawczo-dydaktycznej; nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.
  .
  Aktywność międzynarodowa: uczestnik Staff mobility for teaching (STA – wyjazd dydaktyczny, program Erasmus+), 04.10.2022 – 08.10.2022, Universita Degli Studi Di Foggia, Włochy, temat: „Cybersecurity as a determinant of global socio-economic development – a legal and social perspective” (Cyberbezpieczeństwo determinantą rozwoju społeczno-gospodarczego w skali globalnej – perspektywa prawna i społeczna).


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2016 r. – obrona pracy magisterskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Analiza administracyjno-prawna prawa kolejowego jako jednego z typów prawa przewozowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ramach przewozów towarowych PKP CARGO ((promotor – dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US); uzyskanie tytułu magistra nauk prawnych;
  • 2021 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa (promotor – dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US); uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo komunikacji elektronicznej, nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania, ochrona informacji niejawnych, warsztaty pisania pism w sprawach administracyjnych, prawna ochrona osób z niepełnosprawnościami, nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania;
  • maj 2021 r. i lipiec 2022 r. – prowadząca warsztaty w ramach Obozu naukowego Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych 2021 Uniwersytet Szczeciński („Cyberbezpieczeństwo usług kluczowych i usług cyfrowych. Ochrona danych osobowych użytkowników cyberprzestrzeni”).

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w Zespole Badawczym Prawa Administracyjnego, Nowych Technologii i Prawa Kosmicznego;
  • członkostwo w zespole Konsorcjum Naukowego Ad Astra (Członek Komitetu Sterującego);
  • członkostwo w zespole Akademia Młodego Prawnika;
  • członkostwo w stowarzyszeniu naukowym Centrum Prawno-Informatyczne;
  • do 2022 r. sekretarz Zespołu Kierunku Prawo Ochrony Zasobów Naturalnych;
  • sekretarz Zespołu Kierunku Prawo Służb Mundurowych;
  • opiekun roku dla studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku: Prawo.

  Monografie

  1. Monarcha-Matlak A., Skoczylas D., Zasady postępowania egzekucyjnego a standardy wykonywania zawodu komornika sądowego, Currenda, Sopot 2021, ISBN 978-83-65966-37-7, ss. 190.
  2. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, Monografie Prawnicze. Wydawnictwo C.H. BECK 2023, Warszawa 2023, ISBN 978-83-9291-981-3, Natalia Adamczyk [wyd.], prof. dr hab. Grazyna Szpor [rec.], ss.377

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Funkcjonowanie, organizacja i zarządzanie administracją publiczną w systemie demokratycznym i socjalistycznym a gospodarka krajowa, (w:) W. Danielak, K. Pujer (red.), Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem orientacji zasobowej, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017, s. 171-181. ISBN 978-83-65690-29-6.
  2. Status mniejszości narodowych i etnicznych w Konstytucji RP, (w:) M. Sobiecka, M. Ślęzak (red.), XX-lecie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tom 2. Zasady ustrojowe, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Myśli Prawnej SAPERE AUDE, Warszawa 2017, ss. 86-103, ISBN 978-83-64552-61-8. Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej dostępna na stronie https://issuu.com/ikmpsa/docs/xx-lecie_konstytucji_rp_tom_ii
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa i suwerenności w ramach funkcjonowania państw narodowych alternatywą dla koncepcji Europy dwóch prędkości, (w:) J. Stępniak (red.), Europa dwóch prędkości. Aspekty prawne, polityczne i gospodarcze, Wydawnictwo Think & Make, Warszawa 2017, ISBN 978-83-947949-1-0, s. 347-368.
  4. Prowadzenie polityki pieniężnej państwa w związku z uporządkowaniem zadań administracji celnej, podatkowej i kontroli skarbowej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 349-364.
  5. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych a działania organów administracji publicznej. Współpraca i nadzór, (w:) M. Janiszewska, P. Szymczyk (red.), Online i offline – obraz współczesnego społeczeństwa, Wydawca Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2018, ISBN 978-83-65932-49-5, s. 121-130. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/281/Online%20i%20offline%20%E2%80%93%20obraz
   %20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20spo%C5%82ecze%C5%84stwa.pdf
  6. Wolność obywateli a kompetencje organów administracji publicznej w zakresie reglamentacji prawa do posiadania broni w polskim porządku prawnym. Perspektywy zmian (w:) Ł. Bartosik, M. Tomczak (red.), Ostoja wolnej republiki czy relikt przeszłości? Prawo do posiadania broni w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Poznań-Łódź 2018, ISBN 978-83-66035-18-8, s.141-157.
  7. Gwarancja bezpieczeństwa teleinformatycznego w zarządzaniu informacjami niejawnymi i administrowania danymi osobowymi w sieciach informatycznych z wykorzystaniem odpowiednich środków rzeczowych i osobowych, (w:) Marek Cisek, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska, Karol Pachnik (red.), Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, ISBN 978-83-64335-33-4, Bydgoszcz 2018, s. 19-28.
  8. Znaczenie władztwa administracyjnego organów w przypadku ustalania podatków i opłat lokalnych, (w:) P. Mańczyk (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-945471-6-5, Szczecin 2018, s. 231-243.
  9. Ponaglenie – remedium na bezczynność organów i przewlekłość postępowania administracyjnego?, (w:) Hanna Knysiak-Sudyka (red.), Przyszłość postępowania administracyjnego. Refleksja w dwa lata po uchwaleniu noweli kwietniowej KPA, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2019, ISBN: 978-83-66035-51-5 (książka), ISBN: 978-83-66035-52-2 (ebook), s. 63-77. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Przyszlosc-postepowania-administracyjnego_ebook-jwuh0ziq.pdf.
  10. Postępowania administracyjne a bezpieczeństwo systemów informatycznych e-administracji, (w:) W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.), Fenomen Prawa Administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8160-644-8, s. 772-784.
  11. Polityka cyberbezpieczeństwa w dobie zagrożeń systemowych a zadania administracji publicznej, (w:) A. Gałecki (red.), W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2019, ISBN 978-83-65096-92-0, s. 149-160.
  12. Znaczenie cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej, (w:) B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-306-2, s. 942-955.
  13. O normach prawnych i moralnych w aspekcie kształtowania zasad etyki zawodowej, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 111-119.
  14. Interoperacyjność, cyfrowość, transgraniczność technologii informacyjno-komunikacyjnych jako determinanty zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, (w:) M. Staniszewski, H. E. Kretka (red.), Zrównoważony rozwój i europejski zielony ład wektorami na drodze doskonalenia warsztatu naukowca, Politechnika Śląska, Gliwice 2021, s. 233-243.
  15. O wolności sumienia i wyznania oraz ich aspektach w ustawodawstwie krajowym i w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) B. Oręziak (red.), Dialog sądowy w sferze praw człowieka, Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe, nr 13, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-64298-12-7, s. 139-151. Tekst dostępny na stronie: https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/biblioteka/
   OREZIAK%20-%20DialogSadowy_DRUK2.pdf
  16. Dynamizm legislacji administracyjnej a cyberbezpieczeństwo i użytkowanie przestrzeni kosmicznej w ramach e-administracji, (w:) M. Szewczyk, L. Staniszewska, M. Kruś (red.), Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-721-3, s. 307-317.
  17. Aksjologiczny wymiar e-administracji i cyberbezpieczeństwa w kontekście potrzeb jednostki i wspólnoty, (w:) Z. Duniewska, M. Karcz-Kaczmarek, P. Wilczyński (red.), Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty, Seria Monografie, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa-Łódź 2022, ISBN: 978-83-8286-803-6, s. 207-218.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. E-Access to Public Information in Poland In the Context of Cyber Threats, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 5635-5640.

  Artykuły w języku polskim

  1. Ekonomiczna analiza prawa konstytucyjnego a funkcjonowanie organów władzy państwowej, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2017, nr 7, s. 197-211.
  2. Przetwarzanie danych osobowych a prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych na gruncie RODO, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 4 (24), DOI:10.18276/ais.2018.24-04, s. 87-100. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/943/article/15369/.
  3. Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie przetwarzania danych w systemach zinformatyzowanych przed i po wejściu w życie RODO i nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, Młody Jurysta – kwartalnik studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW nr 1/2019, s. 40-53. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na  stronie: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.
   php/mj/article/view/3238/2949.
  4. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne regionalnych izb obrachunkowych w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego a zadania Najwyższej Izby Kontroli, Finanse Komunalne nr 6 (257)/2020, ISSN 1232-0307, s. 64-76.
  5. Obowiązek sformułowania wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób precyzyjny i jasny. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, Forum Prawnicze 2021, nr 3 (65), DOI: 10.32082/fp.3(65).2021.388, s. 112-121. Tekst dostępny na stronie: https://forumprawnicze.eu/attachments/article/432/Skoczylas.pdf
  6. Zarządzanie kryzysowe w czasach epidemii a ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3 (67)/2022, DOI: 10.15804/ppk.2022.03.11, ISSN 2082-1212, s. 145-159. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/67/ppk6711.pdf
  7. Skoczylas D., Trzeszczoń D., Wróblewska D., Uniwersytet szkoli pięćdziesięciu młodych prawników z całego województwa, Przegląd Uniwersytecki, nr 01-03 (333-335) 2022 styczeń-marzec, ISSN 1427-4736, s. 42-44.
  8. Rozwój teleinformatyczny państw Europy Wschodniej w kontekście cyberbezpieczeństwa. Zagrożenia a ochrona cyberprzestrzeni – wybrane zagadnienia, Prawo i Więź, nr 3 (41)/2022, DOI: 10.36128/priw.vi41.220, ISSN 2299-405X, s. 328-344. Tekst dostępny na stronie: https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/article/view/220/289
  9. Cyberzagrożenia w cyberprzestrzeni. Cyberprzestępczość, cyberterroryzm i incydenty sieciowe, Prawo w Działaniu. Sprawy Karne, nr 53/2023, DOI: 10.32041/pwd.5306, ISSN 2084-1906, s. 97-113. Tekst dostępny na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2023/03/53_Prawo-w-Dzialaniu_06.pdf
  10. Dostępność cyfrowa determinantą zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej?, Studia Administracji i Bezpieczeństwa, nr 13/2022 (t. 13), DOI: 10.5604/01.3001.0016.2888, ISSN 2543-6961, s. 121-132. Tekst dostępny na stronie: https://studia.administracji.i.bezpieczenstwa.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=235910
  11. Cyberbezpieczeństwo sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych, Acta Iuris Stetinensis, 2/2023 (43), s.107-122, DOI: 10.18276/ais.2023.43-06, ISNN 2545-3181. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/ais/pl/issue/1319/article/20506/
  12. Administracyjnoprawne aspekty informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. E-zdrowie w dobie pandemii COVID-19, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, Numer specjalny 2023, Zofia Duniewska, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka (red.), DOI: 10.18778/0208-6069.S.2023.26, ISNN 0208-6069, s.303-313. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/
   view/21399/21122
  13. Kosińska A., Skoczylas D., O kosmosie i prawie kosmicznym na Wydziale Prawa i Administracji US. Prezydencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa. Przegląd Uniwersytecki. Nr kwiecień czerwiec 2023,  ISNN 1427-4736 , s. 92-93. Tekst dostępny na stronie: https://wpia.usz.edu.pl/wp-content/uploads/o-kosmosie201.pdf
  14. Polska ustawa kosmiczna. Kilka postulatów de lege ferenda, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym 2023, nr 9, DOI: 10.53261/adastra20230904, s. 11-13. Tekst dostępny na stronie: https://adastra.org.pl/czasopismo/wp-content/uploads/2024/01/Ad-Astra_Nr9_2023_4_Skoczylas_policypapers.pdf

  Artykuły w języku obcym

  1. Elections during COVID-19 Pandemic in the Light of Democratic Values and International Standards of Human Rights Protection, European Research Studies Journal 2020, Volume ΧΧΙΙΙ, Special Issue 2, ISSN 1108-2976, DOI: 10.35808/ersj/1820, pp. 226-246. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/1820
  2. The Act on the National Cybersecurity System and Other Legal Regulations in the Context of Ensuring State Cybersecurity. Selected Issues, Roczniki Nauk Prawnych 2020, Tom XXX, numer 2, DOI: 10.18290/rnp20302-7, s. 93-113. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/15989

   

  Sprawozdania

  1. XX Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Międzyzdroje 20–22 maja 2019 r., Samorząd Terytorialny, nr 1-2/2020, ISSN 0867-4973, s. 176-180.
  2. I Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna, Gdańsk, 26-28 listopada 2021 roku, Acta Iuris Stetinensis 2022, nr 2 (vol. 38), DOI: 10.18276/ais.2022.38-19, ISSN 2083-4373, s. 311-319. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/ais/pl/issue/1263/article/
   20115/
  3. Skoczylas D., Śwital P., Ogólnopolska konferencja naukowa „Cyfryzacja – informatyzacja – cyberbezpieczeństwo. Perspektywy, szanse i zagrożenia dla administracji publicznej”, Szczecin–Radom, 4 lipca 2023 roku, Acta Iuris Stetinensis 2024, nr 1 (47), DOI: 10.18276/ais.2023.47-13, ISSN 2083-4373, s. 211-215. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/ais/pl/issue/1388/article/20581/

Accessibility Toolbar