• 20 PAŹ 17

  dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US

  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: daniel.wacinkiewicz@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 65

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 315

   


  Obszar prowadzonych badań: Zainteresowania badawcze koncentrują się na organizacji i funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności na problematyce gospodarki komunalnej. Zagadnieniom tym dedykowany jest także kierowany przez D. Wacinkiewicza zespół badawczy poświęcony „Organizacji i funkcjonowaniu gospodarki komunalnej” (2019-do chwili obecnej)


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2004 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie pt. Kontrola i nadzór w systemie samorządu terytorialnego i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w specjalności: prawo administracyjne, prawo gospodarcze publiczne;
  • 2016 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie monografii pt. Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2016.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykład) z następującego przedmiotu: wprowadzenie do gospodarki komunalnej;
  • seminaria dyplomowe;
  • 1998–2020 – prowadzenie zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: prawo gospodarki komunalnej, prawo zamówień publicznych, prawo ochrony konsumenta, prawo gospodarcze publiczne, prawo administracyjne, prawo samorządowe.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2007–2011 – Dyrektor Gabinetu (Biura) Prezydenta Miasta Szczecin;
  • 2011–2017 – Doradca Prezydenta Miasta Szczecina do spraw strategii rozwoju, współpracy międzynarodowej, transgranicznej oraz metropolii;
  • 2017 r. – do chwili obecnej – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin do spraw rozwoju miasta oraz dialogu obywatelskiego.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w Radzie Strategii Rozwoju Miasta (Zarządzenie Nr 437/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 października 2019 r.);
  • członkostwo w Zespole strategicznym ds. Akademickiego Szczecina (Zarządzenie Nr 452/19 Prezydenta Miasta Szczecin);
  • członkostwo w Zespole strategicznym ds. Smart City Miasta Szczecin (Zarządzenie Nr 414/19 Prezydenta Miasta Szczecin);
  • członkostwo w Zespole strategicznym ds. rozwoju relacji międzynarodowych w ujęciu transgranicznym i transregionalnym Miasta Szczecin (Zarządzenie Nr 415/19 Prezydenta Miasta Szczecin);
  • członkostwo w zespole transgranicznym (powołanie do Rady Doradczej Biura ds. Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina (Beirat der Geschäftsstelle für die Metropolregion Stettin) w Anklam powołanym przez władze landowe Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Brandenburgii, 06 grudnia 2019).

  Monografie

  1. Kontrola i nadzór w prawie komunalnym, C. H. Beck, Warszawa 2007.
  2. Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych. Studium administracyjnoprawne, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 540. ISBN: 978-83-255-7879-4.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Kontrola obywatelska na poziomie samorządu terytorialnego, (w:) S. Dolata (red.), Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
  2. Standardy jakości kontroli administracji publicznej, (w:) J. Sługocki (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
  3. Nadzór nad powiatem grodzkim jako determinanta jego samodzielności, (w:) J. Słodczyk (red.), Miasta w okresie przemian. Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
  4. O subsydiarności i samodzielności samorządu raz jeszcze, (w:) A. Szewczuk (red.), Polska samorządność w integrującej się Europie, Wydawnictwo Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  5. Przyczynek do rozważań nad pojmowaniem „samorządu”, (w:) Z. Ofiarski  (red.), Księga Jubileuszowa z okazji XV – lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  6. Przyczynek do rozważań na temat europejskich relacji prawnych w kontekście współczesnego rozumienia suwerenności, (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2005 (współautor Cała-Wacinkiewicz E.).
  7. Europejskie standardy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – wybrane zagadnienia, (w:) J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Jarocinie, Szczecin 2006 (współautor Cała-Wacinkiewicz E.).
  8. Partycypacja mieszkańców miast w lokalnym życiu publicznym, (w:) J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno – demograficznej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
  9. Rola polubownych sądów konsumenckich w systemie ochrony praw konsumentów, (w:) J. Olszewski, B. Sagan, R. Eliasz (red.), Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, Wydawnictwo Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis, Rzeszów 2006.
  10. Bezpieczeństwo energetyczne państwa – wybrane aspekty prawne i polityczne, (w:) J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  11. Komunalna działalność gospodarcza w teorii i praktyce, (w:) K. Sławik (red.), Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy, Wydawnictwo Difin Warszawa 2007 (współautor Krzystek P.).
  12. O wolności przedsiębiorczości i świadczenia usług w kontekście wolności gospodarczej, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 (współautor Cała-Wacinkiewicz E.).
  13. Usługi pocztowe i ich reglamentacja – analiza w świetle unormowań prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, (w:)  R. Czapiewski, K. Flaga – Gieruszyńska (red.), Rynek usług pocztowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (współautor Cała-Wacinkiewicz E.).
  14. Normatywna deskrypcja nieuczciwych praktyk rynkowych (wprowadzenie w problematykę), (w:) R. Sowiński (red.) Instrumenty ochrony konsumenta, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wlkp. 2010.
  15. Organizacja i funkcjonowanie samorządu gminnego i powiatowego, (w:) T. Lubińska (red.) Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
  16. Formalne podstawy realizacji zadań służących rozwojowi przedsiębiorczości w praktyce działalności samorządu Miasta Szczecin, (w:) E. Komorowska, A. Szlachta, M. Tarczyńska – Łuniewiewska (red.), Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo, Volumina.pl, Szczecin 2013, s. 71-82 (współautor P. Krzystek).
  17. Konsekwencje otwarcia rynku energii elektrycznej dla stosowania procedur zamówień publicznych w polskim systemie prawnym, (w:) R. Molski (red.), Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 89-111. 
  18. Świadczenia należące do kategorii bezpieczeństwa socjalnego realizowane przez samorządy gminne – analiza na gruncie orzecznictwa sądowo-administracyjnego, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, P. Krzyżanowski (red.), Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego, Gorzów Wlkp. 2013, s. 219 – 233.
  19. Zaspokajanie podstawowych potrzeb socjalnych obywateli – koncepcyjne założenia wstępne wyodrębnienia kategorii bezpieczeństwa socjalnego na gruncie normatywnym, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, P. Krzyżanowski, D. Wacinkiewicz (red.), Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 211-217.
  20. O ramach komunalnej działalności gospodarczej w polskim modelu organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia, (w:) I. Ramus (red.), Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy cywilnoprawne i ekonomiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2014, s. 241-252.
  21. Potrzeby wspólnot samorządowych jako wyznacznik oddziaływania władz samorządowych w sferze gospodarki komunalnej, (w:) A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 348-360. ISBN 978-83-255-8171-8.
  22. Specyfika zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych w sferze zadań użyteczności  publicznej, (w:) B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8092-770-4, s. 683-694.
  23. Koncepcja Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina – wizja planistyczno-przestrzenna dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań, (w:) B. Dolnicki (red.), Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-900-3, s. 357-367.
  24. Podmiotowość samorządu terytorialnego a zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej, (w:) M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-990-3, s. 15-30.
  25. Bereszko W., Wacinkiewicz D., Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, (w:) P. Bielarczyk, W. Gonet, A. Wójtowicz-Dawid (red.), Zamówienia publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8246-173-2, s. 303-336.
  26. Działania wspierające Ukrainę realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – przykład miasta Szczecin, (w:) O. V. Batanova, D. Vatsinkevycha, R. B. Bedriy (red.), ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17 червня 2022 р., м. Львів), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Kijów, Lwów, Szczecin 2022, s. 22-27.
  27. Kilka uwag na temat pojmowania „zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej”, (w:) K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański (red.), W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Steca. Tom I: Perspektywa publicznoprawna, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-205-8, s. 601-610.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Catalogue of Fundamental Questions Concerning the Quality Control of Public Administration, (w:) J. Sługocki (red.), Public administration and Administrative Law in the Face of European Integration, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  2. Territorial self-government community in the context of freedom of movement of persons – workers, (w:) G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, O. Kędzierska (red.), La libera circolazione delle persone nella prospettiva del processo europeo di integrazione, Cacucci Editore, Bari – Olsztyn 2006.
  3. Selected Aspects of Unfair Advertising in the Legal Order of the European Union and Poland, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 (współautor Cała-Wacinkiewicz E.).
  4. The Implementation into the Polish Legal System of the European Union’s Legal Regulations  Regarding Unfair Commercial Practices, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  5. EU determinants for shaping the mechanism of out-of-court resolution of consumer disputes – remarks in the context of the so-called „ADR directive”, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 240-260 (współautorzy K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz).
  6. Judical execution against entrepreneurs, (w:) С. Я. Фурса (red.), Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев 2014, s. 332 – 346 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska).
  7. Innovative management instruments in Polish local government: an example of urban prototyping, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Education excellence and innovation management: a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain, ISBN 978-0-9998551-4-1, s. 10234-10240.
  8. Horizontal Dimension of Subsidiarity In the Activity of Polish Local Government, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 11224-11229.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Kontrola obywatelska w administracji publicznej – organizacyjno-prawne założenia wstępne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2004, nr 15.
  2. Ewolucja instytucji nadzoru komunalnego w kontekście procesów integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług 2005, nr 401.
  3. Nowy sposób ujmowania nadzoru w prawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2006, nr 16.
  4. Rola polubownych sądów konsumenckich w systemie ochrony praw konsumentów, Ius et Administratio 2006, numer specjalny, s. 211-219.
  5. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – wybrane aspekty prawne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług 2006, nr 1.
  6. Organizacja i funkcjonowanie rad nadzorczych w spółkach komunalnych jako instrument realizacji funkcji nadzoru właścicielskiego przez jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług 2009, nr 29.
  7. Rola miast wojewódzkich jako głównych ośrodków wzrostu społeczno – gospodarczego w kontekście polityki rozwoju regionalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2012, nr 99.
  8. O złożoności statusu gminy jako przedsiębiorcy raz jeszcze. Analiza wybranych problemów w obszarze gospodarki mieszkaniowej, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2018, volume (tom) IX, nr 1, s. 405-419.
  9. Usługi świadczone w interesie ogólnym jako element europejskiego modelu społecznego, Studia Prawnicze KUL 2019, nr 2 (78), ISSN 1897-7146, s. 255-273. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/5857
  10. Horyzontalny wymiar zasady subsydiarności — uwagi w kontekście koncepcji decentralizacji i samorządu terytorialnego Tadeusza Bigi, Prawo 2021, Tom 333, s. 463-476. Tekst dostępny na stronie: https://wuwr.pl/prawo/article/view/14038/12689
  11. O konstytucyjnych wyznacznikach modelu finansowania zadań oświatowych i ich praktycznych konsekwencjach raz jeszcze, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 6 (70)/2022, DOI: 10.15804/ppk.2022.06.18, ISSN 2082-1212, s. 245-257.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. European grouping of territorial cooperation as the European Union instrument of cohesion policy implementation, Reality of Politics 2012, nr 3.
  2. The essence and function of benefits satysfying basic social needs of citizens – selected issues in the context of the implementation of the national social policy, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń, Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts 2013, nr 4, s. 299-315.
  3. Europeanization of the Polish Law: Consideration Associated with the Adoption of the Directive on ADR in Consumer Disputes, International Journal on Consumer Law And Practice 2014, vol. 2, s. 47-58 (współautor E. Cała-Wacinkiewicz).
  4. The Impact of Consumer Legal Education on the Effectiveness of the Protection of Consumer Rights: Taking into Account Legal Clinics in Poland, Asian Journal of Legal Education 2015, volume 2, issue 1, s. 17-28 (współautorzy: K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz).
  5. The Citizen as a Consumer of Services Provided by Public Administration under Polish Public Law, International Journal on Consumer Law and Practice 2015, volume 3, s. 85-100 (współautor P. Kledzik).
  6. Wacinkiewicz D., Słotwiński S., The Statutory Model of Energy Performance Contracting as a Means of Improving Energy Efficiency in Public Sector Units as Seen in the Example of Polish Legal Policies, Energies 2023, 16 (13), 5060, DOI: 10.3390/en16135060, ISSN 1996-1073, s. 1-15. Tekst dostępny na stronie: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/13/5060
  7. Urban Prototyping as a Tool to Enhance Public Participation in Territorial Self-Government, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2023, vol. XVI, no. 1, DOI: 10.32084/tkp.5371, ISSN 1899-7694, s. 315-324. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/issue/view/428/62

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Rozdział XI: Międzynarodowe prawo gospodarcze, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.
  2. Rozdział XV: Międzynarodowe prawo ochrony konkurencji, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.
  3. Rozdział XXI: Międzynarodowe prawo samorządowe, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.

   

  Redakcja prac zbiorowych w języku polskim

  1. Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 (red. wsp. Cała-Wacinkiewicz E.).
  2. Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 (red. wsp. Cała-Wacinkiewicz E., Podgórzańska R.).
  3. Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego, Gorzów Wlkp. 2013, ss. 258 (red. wsp. Flaga-Gieruszyńska K., Cała-Wacinkiewicz E., Krzyżanowski P.).
  4. Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, Wydawnictwo PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, ss. 473 (red. wsp. E. Cała-Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska).
  5. Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014, ss. 656 (red. wsp. K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz).

   

  Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

  1. Poland in the European Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 (red. wsp. Cała – Wacinkiewicz E., Flaga-Gieruszyńska K.).
  2. The safety of the individual and of the group in private and public law – a collection of studies, Jacob of Paradyż University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski 2015, ss. 227 (red. wsp. Cała-Wacinkiewicz E., Flaga-Gieruszyńska K.).

Accessibility Toolbar