• 23 PAŹ 17

  dr hab. Anna Barczak, prof. US


  Stanowisko:
  Profesor US

  e-mail: anna.barczak@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 10

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 332

   


  Obszar prowadzonych badań: Specjalność prawo ochrony środowiska, w tym także prawo odpadowe, oraz partycypacja, samorządu terytorialnego w ochronie środowiska
  . D
  Dominującym obszarem zainteresowań badawczych jest problematyka prawna ochrony środowiska w Polsce i wybranych państwach europejskich. W ramach tego obszaru sytuują się szczegółowe problemy dotyczące problematyki prawnej zadań samorządu terytorialnego w sferze ochrony środowiska, roli samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami komunalnymi, działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, prawa odpadowego oraz rozwiązań horyzontalnych w sferze ochrony środowiska, w tym przede wszystkim udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2003 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Administracyjno-prawne problemy partycypacji samorządu terytorialnego w ochronie środowiska” przygotowanej pod kierunkiem dra hab. prof. US Janusza Sługockiego; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych
  • 2014 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie monografii pt. „Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawnoporównawcza”
  • 1 kwietnia 2016 r. – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo ochrony środowiska, organizacja ochrony środowiska, zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska, organizacja i funkcjonowanie administracji rządowej w zakresie spraw ochrony środowiska
  • seminaria dyplomowe (magisterskie i licencjackie) z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa i postępowania administracyjnego;
  • stypendystka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Lizbonie w roku akademickim 2018/2019.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • ekspert usługi szkoleniowej w ramach Transition Facility „Wzmocnienie systemu informacji o środowisku w szczególności z zakresu bezpieczeństwa biologicznego. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie”;
  • 2019-2021 radca prawny przy OIRP w Szczecinie.

  Monografie

  1. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006, ss. 463.
  2. Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawnoporównawcza, Zapol Szczecin 2013, ss. 408.
  3. Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe, Wolters Kluwer 2015, ss. 511 (współautor Kowalewska Ewa).
  4. Barczak Anna, Ogonowska Adrianna, Łazor Marek, Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematami, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8160-005-7, ss. 241 (Barczak Anna – 45 % wkładu autorskiego).
  5. Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach, stan prawny na 25 lipca 2018 r., Seria Akademicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-876-1, ss. 109 (współautor Adrianna Ogonowska).
  6. Barczak A., Ogonowska A., Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Wzory z komentarzem, C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-899-7, ss. 182 (Barczak Anna – 60 % wkładu autorskiego).
  7. Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8223-275-2, ss. 270.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Wybrane mechanizmy finansowania ochrony środowiska w Polsce i państwach Unii Europejskiej, (w:) J. Zalewa (red.), Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
  2. Wybrane kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska na przykładzie Francji, (w:) J. Sługocki (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
  3. Zasady ogólne w prawie ochrony środowiska, (w:) Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.), Prawo do dobrej administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003.
  4. Rola marszałka województwa w zakresie ochrony środowiska, (w:) Księga Jubileuszowa WSAP, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  5. Lokalne programy ochrony środowiska, (w:) Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2005.
  6. Suwerenność państwa a wymagania ochrony środowiska jako dobra globalnego, (w:) I Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, LexisNexis, Warszawa 2005 (współautor Górski M.).
  7. Zadania reglamentacyjne starosty związane z gospodarowaniem odpadami, (w:) 30 lat badań nad problematyką prawa i polityki ochrony środowiska. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006.
  8. Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, (w:) E. Kornbereger-Sokołowska (red.), Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z sektorem prywatnym, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, Warszawa 2008.
  9. Planowanie w prawie ochrony środowiska, (w:) J. Łukaszewicz (red.), Polityka administracyjna. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Stryków 7-9 września 2008 r., Bonus Liber Rzeszów 2008.
  10. Samorządowy system gospodarowania odpadami pochodzącymi z prywatnych gospodarstw domowych w Republice Federalnej Niemiec, (w:) T. Marcinkowski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarka odpadami, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2009.
  11. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów, (w:) P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Difin Warszawa 2010, s. 341-346.
  12. Postępowanie z odpadami komunalnymi, (w:) P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Difin Warszawa 2010, s. 331-340.
  13. Zadania organów administracji w zakresie ochrony środowiska, (w:) P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Difin, Warszawa 2010, s. 65-72.
  14. Odpowiedzialność gminy za realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, (w:) M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Europeizacja prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 215-233 (współautor A. Kaźmierska-Patrzyczna).
  15. Jakość regulacji administracyjno-prawnych w zakresie ochrony środowiska (na przykładzie przepisów dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi), (w:) D. R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko (red.), Jakość prawa administracyjnego, Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2012, s. 438-459 (współautor M. Górski).
  16. Kompetencje legislacyjne gmin związane z organizowaniem nowych systemów, (w:) M. Górski, K. Nowacki (red.), Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Kolonia Limited Wrocław 2012, s. 122-171 (współautor M. Ofiarska).
  17. Nowe procedury gospodarowania odpadami komunalnymi, (w:) M. Walny (red.), Procedury utrzymania czystości i porządku w gminie, Wydawnictwo Forum Poznań 2012, s. 1-39; s. 1-2; s. 1-8.
  18. Obowiązki i zadania gminy wg nowej ustawy, (w:) M. Walny (red.), Procedury utrzymania czystości i porządku w gminie, Wydawnictwo Forum Poznań 2012, s. 1-14; s. 1-8; s. 1-6; s. 1-12.
  19. Ogólne wzory podstawowych aktów prawnych stosowanych w postępowaniu z odpadami komunalnymi, (w:) M. Górski, K. Nowacki (red.), Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Kolonia Limitem Wrocław 2012, s. 338-349 (współautorzy M. Ofiarska, Z. Ofiarski).
  20. Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, (w:) E. Jasiuk, G. P. Maja (red.), Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2012, s. 239-354.
  21. Akty prawa miejscowego w prawie ochrony środowiska, (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 157-170 (współautor K. Handzel-Urbańczyk).
  22. Kompetencje legislacyjne gmin związane z organizowaniem nowych systemów, (w:) M. Górski, K. Nowacki (red.), Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim 16-17 października 2012 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 47-51 (współautor M. Ofiarska).
  23. Dostęp do informacji o środowisku jako publiczne prawo podmiotowe i gwarancje jego ochrony, (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom II, Presscom Wrocław 2014, s. 751-763 (współautor M. Górski).
  24. Ewolucja zasady bliskości w zakresie gospodarowania odpadami w prawie polskim na tle prawa unijnego, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo-społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 113-129.
  25. Gospodarowanie odpadami wydobywczymi w Polsce, (w:) G. Dobrowolski, G. Radecki (red.), Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji, Wydawnictwo Grupainfomax Katowice 2014, s. 229-239 (współautor A. Kaźmierska-Patrzyczna).
  26. Pozycja prawna wójta w ochronie środowiska, (w:) Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pod red. M. Steca, K. Małysy-Sulińskiej, LEX a Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2014, s. 218-230.
  27. Zrównoważone zarządzanie odpadami komunalnymi oraz sposoby na jego realizację, (w:) Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, pod red. B. Rakoczego, K. Karpus, M. Szalewskiej, M. Walas, Wydział Prawa i Administracji UMK, Toruń 2015, s. 185-198 (współautor P. Zielińska).
  28. Partycypacja społeczna w procesie administrowania w ochronie środowiska, (w:) Internacjonalizacja administracji publicznej, pod red. Z. Czarnika, J. Posłusznego, L. Żukowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 17-30.
  29. Artykuł 4 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jako inspiracja do przeglądu układu kompetencji między administracją samorządową i administracją rządową w zakresie ochrony środowiska, (w:) M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 95-109 (współautor M. Górski).
  30. Ewolucja hierarchii sposobów postępowania z odpadami w prawodawstwie unijnym, (w:) E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 235-244.
  31. Pozycja prawna starosty w sferze ochrony lasów, (w:) M. Woźniak, M. Kościelniak-Marszał, Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych, Wydawca Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2015, s. 122-132.
  32. Rola samorządowych organów ochrony środowiska w systemie prawa ochrony środowiska, (w:) P. Korzeniowski (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 219-230. ISBN 978-83-7969-600-0.
  33. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obszarów Natura 2000, (w:) A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 303-318. ISBN 978-83-7972-070-5 (współautor A. Kaźmierska-Patrzyczna).
  34. Sprawiedliwość ekologiczna w administracyjnej reglamentacji korzystania ze środowiska, (w:) T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 11-20. ISBN 978-83-7531-272-0.
   Polityka ochrony środowiska-od dokumentu do działań, (w:) M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 135-142. ISBN 978-83-8092-624-0.
  35. Polityka ochrony środowiska-od dokumentu do działań, (w:) M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 135-142. ISBN 978-83-8092-624-0.
  36. Zasada proporcjonalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, (w:) Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8107-768-2, s. 476-484 (współautor Ogonowska A.).
  37. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego w prawie ochrony środowiska, (w:) B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8107-714-9, s. 35-43.
  38. Kontrola samorządu terytorialnego sprawowana przez Inspekcję Ochrony Środowiska – uwagi na tle u.c.p.g., (w:) G. Dobrowolski, K. Cholewa, M. Piekarska, K. Zawada (red.), Rozważania o…., Wydawca Grupa INFOMAX, Katowice 2018, ISBN 978-83-66086-02-9, s. 57-66.
  39. Wpływ organów samorządu terytorialnego w Polsce na bezpieczeństwo ekologiczne, (w:) L. Bielecki, J. Mojak, A. Żywicka (red.), Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publicznoprawny oraz prywatnoprawny, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2018, ISBN 978-83-64527-75-3, s. 137-147.
  40. Co dalej z administracją ochrony środowiska?, (w:) A. Barczak, P. Korzeniowski (red.), Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN: 978-83-7972-211-2, Szczecin 2018, s. 471-479.
  41. Zadania administracji samorządowej jako instrumenty reglamentacji, (w:) P. Korzeniowski, I. M. Wieczorek (red.), Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-2-7, s. 66-77.
  42. Reglamentacja gospodarki odpadami, (w:) P. Korzeniowski, I. M. Wieczorek (red.), Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-2-7, s. 138-147.
  43. Opłaty za korzystanie ze środowiska jako forma daniny publicznej, (w:) P. Mańczyk (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-945471-6-5, Szczecin 2018, s. 16-25.
  44. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez rodzinne gospodarstwo rolne, (w:) A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2019, ISBN 978-83-7972-302-7, s. 84-99.
  45. Co dalej z gminną administracją samorządową w ochronie środowiska? Uwagi na tle zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, (w:) B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-306-2, s. 465-477.
  46. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę, (w:) H. Izdebski, E. Mreńca, P. B. Zientarski (red.), Zadania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska. Wybrane zagadnienia, Centrum Informacyjne Senatu, Dział Edycji i Poligrafii, Warszawa 2020, ISBN 978-83-65711-55-7, s. 123-159.
  47. Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska – zakres pojęcia, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 349-356.
  48. Nadużycie prawa publicznego w prawie ochrony środowiska, (w:) G. Łaszczyca (red.), Stosowanie prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Matana, Wolters Kluwer, Warszawa 2024, ISBN: 978-83-8358-093-7, s. 74-83.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Selected Competences of Territorial Government in Environmental Protection Exemplified by the Case of France, (w:) J. Sługocki (red.), Public Administration and administrative law in the face of the european integration, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  2. Municipal waste in the context of the Act on Waste of 2012, (w:) J. Sługocki (red.), Administrative Law and Science in the European Context, Vol. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 182-204 (współautor A. Kaźmierska-Patrzyczna).
  3. Planning in the Environmental law as a guarantee of the Ecological security of the Polish state, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & ArtsSGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 711-716.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Dogodna bandera we współczesnej żegludze, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej 2001, nr 62.
  2. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska na tle rozwiązań zachodnioeuropejskich, Prawo i Środowisko 2001, nr 3.
  3. Decyzja administracyjna jako prawna forma działania administracji samorządowej w ochronie środowiska, Prawo i Środowisko 2002, nr 3.
  4. Europejska pomoc ekologiczna dla Polski i państw członkowskich (analiza prawnoporównawcza), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej 2002, nr 62.
  5. Kompetencje prawotwórcze samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Prawo i Środowisko 2002, nr 1.
  6. Wpływ samorządowych instrumentów planowania przestrzennego na ochronę środowiska, Prawo i Środowisko 2003, nr 3.
  7. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami w latach 1918 –2001, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej 2003, nr 69.
  8. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, Odpady i Środowisko 2006, nr 4(40).
  9. Zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, Odpady i Środowisko 2006, nr 2(38).
  10. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Odpady i Środowisko 2007, nr 4.
  11. Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej gminy, Zeszyty Naukowe WSAP 2009, nr 1.
  12. Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe WSAP 2009, nr 2.
  13. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, Finanse Komunalne 2009, nr 10.
  14. Partycypacja samorządu województwa w zakresie ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe WSAP 2010, nr 1, s. 144-163.
  15. Rola samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami z prywatnych gospodarstw domowych w Niemczech, Zeszyty Naukowe WSAP 2010, nr 1 s. 237-239.
  16. Zadania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, Zeszyty Naukowe WSAP 2010, nr 2, s. 143-149
  17. Zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe WSAP 2010, nr 2, s. 9-34
  18. Opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2014, nr 5, s. 20-23 (współautor E. Kowalewska).
  19. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 27 – 45 (współautor E. Kowalewska).
  20. Prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie jako element realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 47 – 68 (współautor Górski M.).
  21. Procedury ocen oddziaływania na środowisko, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 353-375.
  22. Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań, Prawo budżetowe Państwa i Samorządu 2014, nr 1, s. 37-58 (współautor E. Kowalewska).
  23. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami a akty prawa miejscowego, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 11, s. 27-38.
   Opłaty za korzystanie ze środowiska jako źródło finansowania zadań ochronnych jednostek samorządu terytorialnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016, nr 4 (82) część 1, s. 701-709.
  24. Opłaty za korzystanie ze środowiska jako źródło finansowania zadań ochronnych jednostek samorządu terytorialnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016, nr 4 (82) część 1, s. 701-709.
  25. Barczak A., Ogonowska A., Wykładnia przepisów w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska – wybrane problemy, Studia Prawnicze KUL 2018, nr 3 (75), DOI: https://doi.org/10.31743/sp.4562, s. 7-28. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://www.kul.pl/files/1702/sp_kul_3_2018_pojedynczo/01_anna_barczak.pdf.
  26. Barczak A., Ogonowska A., Dynamika prawa ochrony środowiska a jego wykładnia – uwagi na tle przepisów u.c.p.g., Studia Prawnicze KUL 2018, nr 2 (74), doi.org/10.31743/sp.4540, s. 7-25. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/4540
  27. Udział organizacji ekologicznych w ochronie środowiska a granice realizacji przez nie prawa do udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, Studia Prawnicze KUL 2020, nr 3 (83), DOI: 10.31743/sp.5450, s. 29-44. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/5450
  28. Dostęp do informacji publicznej a dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie. Rozważania na tle udostępnienia zezwolenia na zbieranie odpadów, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, tom 15, nr 1/2023, DOI: 10.7206/kp.2080-1084.573, ISSN 2080-1084, s. 101-114. Tekst dostępny na stronie: https://journals.kozminski.edu.pl/pl/pub/7173
  29. Recenzja monografii Marcina Stoczkiewicza, Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss. 470, Studia Administracyjne 2022, nr 1 (15), DOI: 10.18276/sa.2022.15-07, ISSN 2080-5209, s. 85-87. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/sa/pl/issue/1245/article/19822/
  30. Prawny system gospodarki odpadami w lasach państwowych w Polsce, Roczniki Nauk Prawnych 2022, t. XXXII, nr 4, DOI: 10.18290/rnp22324.1, ISSN 1507-7896, s. 7-25. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/17868/16968

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Competence and responsobilities of local authorities in field of environmental protection in the light of West-European solutions, Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA 2001, nr 1.
  2. Administrative Decision as a Legal Form of Self-Governing Administration in the Area of Environmental Protection, Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA 2002, nr 12.
  3. Kommunale Abfallwirtschaft in der Republik Polen. Zeitschrift für das Recht der Abfallwirtschaft 2011, nr 2, s. 80-84.
  4. Kommunale Abfallwirtschaftssysteme in Deutschland und in Polen – Gemeinsamkeiten und Unterschiede.  Wasser und Abfall 2014, nr 1-2, s. 48–51.
  5. Organisatorisch-rechtliche Instrumente der kommunalen Abfallwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Polen, AbfallR 2015, nr 2, s. 65- 69.
  6. Inspection of Observance of Environmental Protection Regulations Performed by a Commune Head (Mayor, President of the City), Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, tom XIII, 2020, nr 2, s. 21-32. Tekst dostępny na stronie: http://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Barczak_sklad.pdf

   

  Podręczniki

  1. Prawo ochrony środowiska, (w:) J. Sługocki (red.), Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 2005 (współautor Górski M.).
  2. Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Sługockiego, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2006 (współautorzy podręcznika: M. Górski, M. Drab, E. Góral, A. Kalinowska-Sługocka, J. Sługocki, A. Monarcha-Matlak, M. Ofiarska, P. Kledzik, J. Strzelecki, S. Wach).
  3. Historia administracji. Zarys wykładu, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 2008.
  4. Postępowanie z odpadami komunalnymi, (w:) M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 371-376; wydanie 3, Wolters Kluwer, Seria Akademicka, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-625-5, stan prawny na 15 czerwca 2018 r., s. 475-481).
  5. Transgraniczne przemieszczanie odpadów, (w:) M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 376-380; wydanie 3, Wolters Kluwer, Seria Akademicka, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-625-5, stan prawny na 15 czerwca 2018 r., s. 482-486).
  6. Ochrona środowiska – organizacja i kontrola. Przed egzaminem, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023, ISBN 978-83-8328-320-3, ss. 220.

   

  Redakcje prac zbiorowych

  1. Barczak A., Ogonowska A. (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 523. ISBN 978-83-7972-070-5.
  2. Barczak A., Korzeniowski P. (red.), Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN:  978-83-7972-211-2, Szczecin 2018, ss. 526.
  3. Barczak A., Ogonowska A. (red.), Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MCLV) 1081, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-302-7, ss. 336.

   

  Sprawozdania

  1. XVI polsko-czesko-słowacka konferencja prawa ochrony środowiska – Konferencja Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska, Prawo i Środowisko 2015, nr 4, s. 139-142.
  2. Wspólnie o ochronie środowiska w Europie, Przegląd Uniwersytecki 2015, nr 10-12.
  3. Sprawozdanie z XVI polsko-czesko-słowackiej konferencji prawa ochrony środowiska „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska”, Pogorzelica 5-8 września 2015 roku, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 13, s. 105-109.
  4. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Towards the Polish Protection Act”, Szczecin, 7 września 2022, Studia Administracyjne, nr 1 (17)/2023, e-ISNN 2080-5209, DOI: 10.18276/sa, s. 75-79, ss. 79.

   

  Publikacje elektroniczne

  Opracowanie procedur  z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zamieszczonych w LEX Navigator (procedury obejmują lata 2016/2017):

  1. Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne-spo/d.2013.a8.01,
  2. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny-spo/d.2013.21.a11.01,
  3. Wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych-spo/d.2013.21.a23.01,
  4. Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania- spo/d.2013.21.a26.01,
  5. Wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami-spo/d.2013.21. a31.01,
  6. Wydanie decyzji o wstrzymanie działalności posiadacza odpadów- spo/d.2013.21.a32.01,
  7. Wyrażenie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności posiadacza odpadów-spo/d.2013.21.a32.02,
  8. Uchwalenie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami-spo/d.2013.2.a36.01,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami-spo/d.2013.21.a38.01,
  10. Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów-spo/d.2013.21.a41.01,
  11. Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami dokonywana na wniosek -spo/d.2013.21.a59.01,
  12. Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami dokonywana z urzędu-spo/ d.2013.21.a59.02,
  13. Wydanie decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów do prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód oraz do zwiększenia częstotliwości prowadzenia wszystkich badań-spo/d.2013.21.a98.01,
  14. Wydanie decyzji w sprawie ustalenia zakresu i harmonogramu działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków zagrożeń dla środowiska związanych ze składowaniem odpadów-spo/d.2013.21.a139.01,
  15. Wydanie decyzji wstrzymującej użytkowanie składowiska odpadów-spo/d.2013.21.a140.01,
  16. Wydanie zgody na wznowienie użytkowania składowiska odpadów-spo/d.2013.21.a140.02,
  17. Wyrażenie zgody na wydobywanie odpadów ze składowiska-spo/d.2013.21.a144.01,
  18. Wydanie decyzji w sprawie zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części na wniosek-spo/d.2013.21.a146.01,
  19. Wydanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części z urzędu-spo/d.2013.21.a148.01,
  20. Wydanie decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów-spo/d.2013.21.a151.01,
  21. Wydanie decyzji w sprawie wstrzymania termicznego przekształcania odpadów-spo/d.2013.21.a161.01,
  22. Weryfikacja rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, rocznych sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi-spo/d.2013.21.a77.01,
  23. Wydanie zgody na podjęcie termicznego przekształcania odpadów-spo/d.2013.21.a162.01.

   

  Recenzje

  1. Barczak, A. Haładyj, Recenzja książki: Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, red. Tomasz Bojar-Fijałkowski, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ss. 421, ISBN 978-83-7531-272-0. Tekst recenzji opublikowany w Rocznikach Nauk Prawnych 2017,  Tom XXVII, numer 2, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-10. Recenzja dostępna także na stronie: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/6283/6383

Accessibility Toolbar