• 23 PAŹ 17

  prof. dr hab. Andrzej Bałaban


  Stanowisko: Profesor

  e-mail: andrzej.balaban@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 14

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 401

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 1974 r. –  obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych
  • 1978 r. –  nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych
  • 2007 r. – nadanie tytułu profesora nauk prawnych

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu: prawo konstytucyjne

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 1979–1986 kierowanie Zakładem Prawa Rolnego – UMCS;
  • od 1981 – prodziekan Wydziału Prawa UMCS;
  • 1988 – kierowanie Katedrą Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego (przekształconej później w Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej);
  • 1993 – 1996  prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (funkcja prorektora);
  • 2007–2011 rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

  W przeszłości pełnił funkcje takie jak: Sekretarz generalny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

  • 2001 odznaczony Krzyżem Kawalerskim;
  • 2011  odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Monografie

  1. Problem ramowości ustaw na gruncie postanowień Konstytucji PRL, Lublin 1974 (praca doktorska, III nagroda w konkursie Państwa i Prawa w 1975 r.).
  2. Konstytucja, ustawa i uchwała jako formy działalności prawotwórczej Sejmu PRL, Annales UMCS Lublin 1978, ss. 220 (praca habilitacyjna, nagroda Szefa Kancelarii Sejmu w konkursie Państwa i Prawa 1979 r.).
  3. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000 (Wydanie 2 poszerzone członkostwo UE, Warszawa 2005; Wydanie 3, Warszawa 2011).
  4. Polskie problemy ustrojowe (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka), Zakamycze, Kraków 2003, ss. 153.
  5. Komentarz do Konstytucji RP Art. 87, 88, 89, 90, 91, Difin, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66491-77-9, ss. 138.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Prymat aktów Sejmu w systemie źródeł prawa, (w:) A. Bałaban, A. Łopatka (red.), Prawodawstwo socjalistyczne, INP PAN, Warszawa 1979.
  2. Organizacja i zasady działania samorządu terytorialnego, Zielona Góra 1990, s. 35-45.
  3. Stabilizująca i dynamizująca funkcja konstytucji, (w:) Zbiór materiałów na Sesję Wydziału Prawa US – w 200 lecie Konstytucji 3-Maja, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 1991.
  4. Ustawowa koncepcja samorządu terytorialnego RP, (w:) A. Sosnowski, B. Ziemianin (red.), Samorząd terytorialny w nowych warunkach ustrojowych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnych, Warszawa 1991.
  5. O potrzebie wprowadzenia do systemu źródeł prawa ustawy organicznej, (w:) Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
  6. Otwarty czy zamknięty system źródeł prawa, (w:) M. Kruk (red.), Mała konstytucja w procesie przemian ustrojowych w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993.
  7. Prawne aspekty wieloszczeblowej organizacji administracji państwowej i samorządu terytorialnego, (w:) R. Sowiński (red.), Wytyczanie kierunków reformy powiatowej. Dyskusja o powiatach, Krajowy Instytut Badań Samorządowych, Poznań 1993.
  8. Terroryzm jako zagrożenie dóbr narodowych, (w:) K. Sławik (red.), Terroryzm – aspekty prawnomiędzynarodowe, kryminalistyczne i policyjne, Ławica Poznań 1993.
  9. Materie ustawowe, (w:) K. Działocha (red.), Przeobrażenia we współczesnym prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
  10. Prawny charakter i funkcje ustawy budżetowej, (w:) G. Kryszeń, E. Zwierzchowski (red.), Konstytucyjna regulacja ustroju społeczno-gospodarczego i finansów publicznych, Temida 2, Białystok 1996.
  11. Funkcje konstytucji, (w:) J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
  12. Prawnoustrojowe aspekty powstania i trwania województwa gorzowskiego, (w:) B. Woltmann (red.), Szkice z dziejów województwa gorzowskiego 1975-1995, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Gorzów Wielkopolski 1997.
  13. Władza sądownicza, (w:) W. Skrzydło (red.), Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
  14. Polska koncepcja regionu, (w:) A. Bałaban, B. Sitek (red.), Region europejski a polskie województwo, Wit-Graf, Toruń 1998.
  15. Prawne aspekty klonowania człowieka, (w:) J. Lubiński (red.), Klonowanie – aspekty biologiczne, medyczne, prawne, etyczne. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 1998.
  16. Przymus a dobrowolność w tworzeniu samorządu, (w:) Pomorze Zachodnie – przyszłość regionu po reformie terytorialnej państwa. Materiały z sesji naukowej. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
  17. Prawny charakter wstępu do polskiej Konstytucji z 2 IV 1997, (w:) M. Kudej (red.), W kręgu zagadnień konstytucyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.
  18. Państwo i Kościół w polskiej Konstytucji i Konkordacie, (w:) J. Łukomski (red.), Wiara i rozum na progu trzeciego tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
  19. Polska racja stanu, (w:) R. Sobański (red.), Morze elementem polskiej racji stanu, Wydawnictwo WSM, Szczecin 1999.
  20. Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące, (w:) M. Granat (red.), System źródeł prawa w Konstytucji RP, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2000.
  21. Podstawy prawne współpracy transgranicznej samorządów polskich, (w:) J. Kaliszan, E. Skorupka-Raczyńska (red.), Procesy transformacji na pograniczu polsko-niemieckim w latach 1989 – 1998, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2000.
  22. System organizacyjny finansów RP a unia walutowa, (w:) B. Sitek (red.), Unia walutowa a przyszłość Polski i krajów Europy Środkowowschodniej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2000.
  23. Zmiana zakresu pojęcia „materii ustawowej”, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja, wybory, parlament, Liber, Warszawa 2000.
  24. Polska racja stanu w świetle Konstytucji z 2 IV 1997, (w:) T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski (red.), Konstytucyjny ustrój państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2000.
  25. Podstawy prawne współpracy transgranicznej samorządów polskich, (w:) E. Włodarczyk (red.), Pogranicze polsko – niemieckie (Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
  26. Nowa rola polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., (w:) K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz (red.), Ten Years of the Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe. Kazimierz Dolny 2000, Morpol, Lublin 2001.
  27. Polski model ochrony środowiska a rozwiązania prawnomiędzynarodowe i unijne, (w:) Turystyka i ochrona środowiska Gorzowa Wlkp. i regionu, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2001, s. 25-31.
  28. Reforma samorządowa a rozwój gospodarczy regionu, (w:) Gospodarcze szanse rozwoju regionu gorzowskiego. Materiały konferencyjne. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2001.
  29. Konstytucyjna pozycja NBP a Unia Monetarna, (w:) M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Praca dedykowana Profesorowi W. Sokolewiczowi, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
  30. Reguły ustrojowe w zakresie form aktów prawnych, (w:) A. Bałaban (red.), Rada Ministrów – organizacja i funkcjonowanie, Zakamycze, Kraków 2002.
  31. Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, (w:) L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
  32. Prawno-własnościowe aspekty przesiedleń Niemców i Polaków na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej, (w:) K. Kozłowski (red.), Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim. Wydawnictwo Archiwum Państwowego, Szczecin 2003 (współautor I. Gawłowicz).
  33. Prawo do dobrej administracji, (w:) J. Sługocki (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
  34. Uczestnictwo Polski w działalności Parlamentu Europejskiego, (w:) S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.), Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2003.
  35. Krajowe, porównawcze i unijne prawo konstytucyjne, (w:) Z. Ofiarski (red.), Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  36. Zmiany uprawnień ustawodawczych Sejmu po wstąpieniu do UE, (w:) B. Banaszak (red.), Parlament Europejski i parlamenty narodowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  37. Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące, (w:) A Szmyt (red.), Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
  38. Krajowa Rada Sądownictwa – regulacja konstytucyjna i rola w systemie władzy, (w:) W. Skrzydło (red.), Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
  39. Polskie organy państwowe w UE, (w:) N. Obrycki, P. Olechowska (red.), Zachodniopomorskie w Unii Europejskiej. Doświadczenia pierwszego roku, implikacje medialne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  40. Traktat konstytucyjny UE a tradycje konstytucyjne państw członkowskich, (w:) S. Dudzik (red.), Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2005.
  41. Nowa funkcja Sejmu – akceptacja prawa międzynarodowego, (w:) J. Faryś, H. Kocój, M. Szczerbiński (red.), Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, Polskie Towarzystwo Historyczne, Gorzów 2006.
  42. Pomorze Zachodnie jako region Unii Europejskiej, (w:) S. Flejterski (red.), Energia Pomorza Zachodniego, Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2006.
  43. Konstytucja III RP – quieta non movere (W X rocznicę Konstytucji III RP), (w:) J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński (red.), Między Europą naszych pragnień a naszych możliwości, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wlkp. 2007.
  44. Naród i jednostka jako elementy demokracji, (w:) J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński (red.), Silna demokracja w silnym państwie, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wlkp. 2007.
  45. Słowo wstępne, (w:) O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  46. Wizja UE w projekcie traktatu konstytucyjnego i traktatu reformującego z Lizbony, (w:) A. Bałaban, J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński (red.), Demokracja. Centrum i peryferie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., Szczecin-Gorzów Wlkp. 2008.
  47. Idea traktatu konstytucyjnego UE, (w:) Z. Chmielewski, A. Szczepańska (red.), Ponadnarodowe i regionalne oblicza Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania, Szczecin 2009.
  48. Zasada trójpodziału władzy jako element kultury prawnej państwa, (w:) E. Skorupska – Raczyńska (red.), Post Hominum Memoriam, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wlkp. 2009.
  49. Prawna regulacja procesu legislacyjnego, (w:) A. Malinowski (red.), Zarys metodyki pracy legislatora, Lexis Nexis, Warszawa 2009.
  50. Głos w dyskusji na temat zasad naczelnych konstytucji i ratyfikacji umów międzynarodowych, (w:) M. Kubik (red.), Dwadzieścia lat trwania reformy ustrojowej w Polsce. 51 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010.
  51. Nowe regulacje dotyczące kas spółdzielczych w świetle konstytucyjnej zasady państwa prawnego, (w:) J. Ossowski (red.), Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w Polsce, Instytut Stefczyka, Sopot 2010.
  52. Województwo zachodniopomorskie jako region Unii Europejskiej, (w:) L. Bąbolewski, K. Kozłowski (red.), Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999-2008), Książnica Pomorska, Szczecin 2010.
  53. Głos w dyskusji na temat orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie statusu notariatu, (w:) A. Bałaban, P. Mijal (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ISBN 978-83-7241-804-3.
  54. Katalog zasad naczelnych Konstytucji w polskich podręcznikach prawa konstytucyjnego, (w:) A. Bałaban, P. Mijal (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ISBN 978-83-7241-804-3, s. 41-55.
  55. Odpowiedź na ankietę konstytucyjną Instytutu Spraw Publicznych, (w:) B. Banaszak, J. Zbieranek (red.), Ankieta konstytucyjna, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
  56. Trwałość konstytucyjna jako jedna z jej gwarancji, (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku – Circum constitutionem rationemque sanam. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Wydział Prawa i Administracji US, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Rato”, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna, Szczecin – Jarocin 2011.
  57. Wstęp, (w:) A. Bałaban, P. Mijal (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  58. Europejskie inspiracje w procesie tworzenia województwa samorządowego, (w:) M. Machałek, J. Machalak, E. Włodarczyk (red.), Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa – Szczecin 2012.
  59. Periodyzacja konstytucyjnych dziejów Polski, (w:) R. M. Czarny (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2012.
  60. Prawotwórcze, samoistne uchwały rady Ministrów na gruncie Konstytucji RP z 1997 r., (w:) B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz – Żukowska (red.), Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
  61. Ustawa o tworzeniu prawa (w:) R. Balicki, M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
  62. Głos w dyskusji na temat zmian konstytucji i źródeł prawa, (w:) P. Zientarski (red.), Konstytucja jako fundament państwa prawa w 15 rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Senatu RP, Warszawa 2013, s. 91-93.
  63. Granice i postacie prawodawstwa samorządowego, (w:) Z. Witkowski, A. Bień – Kacała (red.), Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 49-73.
  64. Konstytucyjna ochrona spółdzielczości – test polskiej demokracji, (w:) M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 307-311.
  65. Słowo wstępne, (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 7-8.
  66. Ustawa incydentalna a pewność prawa, (w:) M. Granat (red.), Ustawy incydentalne w polskim porządku prawnym. Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego 2013, tom 46, Wydawca Biuro Trybunału Konstytucyjnego, s. 7-18.
  67. Konstytucyjny system źródeł prawa po 15 latach obowiązywania (tezy), (w:) Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (w:) A. Bałaban, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Szczecin 2013, s. 9-15.
  68. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w zakresie spółdzielczości finansowej, (w:) Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce. Konferencja naukowa zorganizowana w dniu 28 października 2013 r.,  Kancelaria Senatu, Zeszyty Zespołów Senackich 2014, nr 22, s. 149-157.
  69. Ostateczny charakter wyroków Trybunału Konstytucyjnego w zakresie legalności prawodawstwa, (w:) Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, pod red. nauk. W. Federczyka, Warszawa 2014, s. 131-135.
  70. Samorząd terytorialny w konstytucjach państw europejskich, (w:) M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 17-25.
  71. Prawna pozycja władzy sądowniczej w III RP (ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa powszechnego), (w:) E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra (red.), 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i Europie  Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 211-222.
  72. Jeden czy wiele katalogów zasad naczelnych konstytucji (uwagi metodologiczne), (w:) Jerzy S. Kugler (red.), Ustroje, tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 219-223. ISBN 978-83-7666-392-0.
  73. Pozycja województwa w zmieniających się warunkach prawa unijnego i krajowego, (w:) M. Szmyt (red.), Zachodniopomorskie Studia Regionalne. Wyzwania stojące przed samorządami terytorialnymi w kontekście wzmacniania potencjału administracji, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Druk Zapol Sobczyk s.j., Szczecin 2016, nr 9(1), s. 7-12. ISBN 978-83-88664-15-1.
  74. Zasady legislacji a zasady techniki legislacyjnej, (w:) M. Kłódawski, A. Witorska, M. Lachowski (red.), Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 225-237.  ISBN 978-83-7666-444-6.
  75. Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego a Konstytucja RP, (w:) A. Michalak, K. Skotnicki, K. Składowski (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 11-18. ISBN 978-83-7969-841-7.
  76. „Prezydenckie” referendum z dnia 6 września 2015 roku, (w:) Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red.), Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 246-258. ISBN 978-83-8019-563-7 (współautor Milczarek Ewa).
  77. Konstytucyjna legitymacja pozycji sądów jako podstawa ich niezależności (tezy do dyskusji), (w:) S. Patyra, M. Sadowski, K. Urbaniak (red.), Konstytucja w państwie demokratycznym, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017, ISBN 978-83-65988-02-7, s. 313-322.
  78. Pierwsza faza politycznego konfliktu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, (w:) H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Wydawca Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2017, ISBN 978-83-61389-55-2, s. 33-39.
  79. Uwagi o charakterze prawnym zasad prawidłowej legislacji, (w:) M. Zubik (red.), Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7666-507-8, s. 81-86.
  80. Ankieta konstytucyjna, (w:) M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka (red.), Potentia non est nisi da bonum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2018, ISBN 978-83-7285-851-1, s. 85-98.
  81. Bałaban A., Michałkiewicz E., Problem tożsamości konstytucyjnej w przypadku Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (w:) D. Makiłła, M. Wilczak-Karczewska (red.), Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w 80. rocznicę urodzin Profesora Mariana Kallasa, Warszawa 2018, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ISBN 978-83-88953-42-2, s. 57-70.
  82. Unijne środki prawne ochrony jednostek i podmiotów gospodarczych, (w:) A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M. M. Wiszowaty (red.), Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, ISBN 978-83-7865-969-3, s. 481-489.
  83. Bałaban A., Milczarek E., Prawa człowieka jako cel realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, (w:) D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.), Prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Konwergencja czy dywergencja idei i polityki, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-782-0, s. 49-58.
  84. Prawo miejscowe samorządu terytorialnego w systemie źródeł prawa III RP, (w:) K. Skotnicki (red.), Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020, ISBN 978-83-8220-197-0, s. 49-60.
  85. Kryzys funkcji prawnej Konstytucji RP, (w:) M. Granat (red.), Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka, tom IV, Warszawa 2021, s. 11-24.
  86. Polska „rewolucyjna” Konstytucja z 29 grudnia 1989 r., (w:) B. Kaniewska, T. Wallas, K. Urbaniak (red.), Między prawem a polityką. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Hannie Suchockiej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2023, ISBN: 978-83-66740-76-1, s. 85-90.
  87. Powszechne prawo międzynarodowe, (w:) R. Grabowski (red.), XXV lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej z okazji 70. rocznicy urodzin, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, ISBN: 978-83-8180-576-6, s. 82-90.
  88. Recenzja prof. dr. hab. Andrzeja Bałabana dotycząca dorobku prof. dr. hab. Bronisława Włodzimierza Sitka w postępowaniu o nadanie akademickiego tytułu honorowego doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, (w:) E. Feret (red.), Prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2022, ISBN: 978-83-8277-033-9, s. 35-43.
  89. „Przebudzenie” Sejmu PRL I kadencji w roku 1956, (w:) B. Przywora, A. Rogacka-Łukasik, K. Skotnicki (red.), Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2022, ISBN: 978-83-66536-71-5, s. 251-257.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Unity and Decentralisation of the State, (w:) A. Pol (red.), The Principles of Basic Institutions of the System of Government in Poland, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999.
  2. General Constitutional Standards and the Making o fan European Constitution. A Polish Perspective, (w:) J. Nergelius, P. Policastro, K. Urata (red.) Challanges of Multi Level Constitutionalism, Wydawnictwo „Ratio”, Kraków 2004.
  3. Das polnische Rechtsquellensystem seit dem 2. April 1997 unter den Bedigungen der polnischen EU – Vollmitgliedschaft, (w:) E. Šileikis (red.), Verfassungsentiwicklung in Litauen and Polen im Kontext der Europäisierung (Materiały polsko – litewskiej sesji w Sejmie Litwy poświęcone 15 – leciu Konstytucji Litwy i 10 – leciu Konstytucji RP, Wilno X 2007 r.), Wilno 2010.
  4. On the Model of Legal Education in Poland and Its Problematic Evolution, (w:) P. Policastro (red.), Towards Innovation in Legal Education, Eleven Int. Publishing, Utrecht 2013, s. 47-50.
  5. The Appropriation of Competences by using National Legal Terms (On the Unsolced Ambiguities on the System of the Sources of Law Shown in the Draft of Constitutional Treaty of the European Union), (w:) A. Arienzo (red.), Constituzione, Economia, Globalizzazione (Liber amicorum in onore di Carlo Amirante), Edizioni Scientifiche Italiane, Neapol 2013, s. 43 – 47.
  6. The pradigm of the Postcommunist constitution, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 851-858.
  7. New elements of constitutional solutions in the sphere of individual rights, (w:) M. Mamiński, M. Rzewuski (red.), Współczesne problemy praw człowieka. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego & Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8090-670-9, s. 11-18.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Konstytucyjne unormowanie przedmiotu ustawy w PRL, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Ius 1973.
  2. Ustawa a akty normatywne niższej rangi, Studia Prawnicze 1975, nr 3.
  3. Uwagi o wyspecjalizowanych odmianach ustaw, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 1975, Sectio G, vol XXII.
  4. Instytucja rozporządzenia w świetle postanowień Konstytucji PRL i praktyki, Państwo i Prawo 1975, nr 3.
  5. Charakter prawny konstytucji, ustawy i uchwały Sejmu, Studia Prawnicze 1976, nr 4.
  6. Aktualne problemy legislacji w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska. Ius 1977.
  7. Moc prawna aktów Sejmu i jej następstwa, Studia Prawnicze 1977, nr 2.
  8. Kierownicza rola aktów prawotwórczych Sejmu PRL, Polityka prawa i metodologia legislacji 1978.
  9. Problematyka prawno-rolna w konstytucjach europejskich państw socjalistycznych, Zeszyty Naukowe Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistyka 1982, nr 24.
  10. Metoda prawno-porównawcza w nauce prawa rolnego, Zeszyty Naukowe Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistyka 1984, nr 26.
  11. Konstytucyjne i ustawowe gwarancje trwałości polityki rolnej i prawa rolnego, Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego 1985, nr 8 – 9.
  12. Konstytucyjna koncepcja uprawnień prawotwórczych rządu, Studia Konstytucyjne Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego 1990, nr 8.
  13. W sprawie koncepcji parlamentu III Rzeczpospolitej. Polemika z artykułem J. Zakrzewskiej, Państwo i Prawo 1991, nr 6.
  14. Konstytucja a zmienność rzeczywistości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1992.
  15. Funkcje zasad naczelnych konstytucji, Studia Iuridica 1995, t. 28.
  16. Konstytucyjna ochrona środowiska naturalnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1996.
  17. Praktyka tworzenia prawa w organach samorządu terytorialnego. Wyniki pilotującej ankiety badawczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1997, nr 7.
  18. Prawne następstwa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Europa Regionum 1997, t. II 1997.
  19. Źródła prawa w polskiej Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997, Przegląd Sejmowy 1997, nr 5.
  20. Czy Konstytucja dotyczy przepisów administracyjnych? Polemika z artykułem M. Kleszy, Państwo i Prawo 1998, nr 5.
  21. Konstytucjonalizm i współczesne standardy konstytucyjne, Studia Bałtyckie 1998, t. II.
  22. Referat recenzyjny na konferencję z okazji pięciolecia Przeglądu Sejmowego, Przegląd Sejmowy 1998, nr 4.
  23. Polska reforma samorządowa z 1998 roku, Roczniki Nauk Prawnych Katolickie Uniwersytetu Lubelskiego 1999, nr IX.
  24. Samorząd terytorialny jako postać uspołecznienia władzy państwowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1999, nr 11.
  25. W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 IV 1997 (prawo do informacji), Przegląd Sejmowy 1999, nr 6.
  26. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 (Uprawnienia prawotwórcze NBP), Przegląd Sejmowy 2000, nr 1.
  27. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 XI 1999 (Ordynacja podatkowa), Przegląd Sejmowy 2000, nr 5.
  28. Prawo powszechnie a wewnętrznie obowiązujące, Przegląd Legislacyjny 2000, nr 3.
  29. Wytyczne ustawowe, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 2.
  30. Opinia w sprawie dostępu do informacji Kancelarii Sejmu, Przegląd Sejmowy 2003, nr 1.
  31. Glosa do wyroku TK z 8 II 2004 r. (aplikacje prawnicze), Przegląd Sejmowy 2004, nr 4.
  32. Opinia o zgodności z konstytucją projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie, Przegląd Sejmowy 2004, nr 6.
  33. Czy możliwa jest ustawa konstytucyjna, Rzeczpospolita 2007 nr 4178.
  34. Glosa do wyroku NSA, Przegląd Sejmowy 2007, nr 1.
  35. Ochrona życia człowieka: dwie propozycje zmiany Konstytucji, Rzeczpospolita 2007, nr 29.
  36. Sześć funkcji Sejmu RP, Przegląd Sejmowy 2007, nr 4.
  37. Traktat konstytucyjny: kolejna faza ewolucji UE, Rzeczypospolita 2007, nr 80.
  38. Korporacje prawnicze kto się boi doktora? Rzeczpospolita 2009, nr 7(8227).
  39. Kolejny bubel prawny czyli ustawa o kierujących pojazdami, Rzeczpospolita 2010, nr 8820.
  40. Niepodpisana ustawa w Trybunale, Rzeczpospolita 2010, nr 8608.
  41. Zbędna nowelizacja, Rzeczpospolita 2010, nr 8527.
  42. Przesłanki decyzji powinny być jawne. Wywiad nt. zasadności wycofania przez prezydenta z Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o SKOK, Miesięcznik SKOK 2011, nr 5.
  43. Co dalej z ustawą o SKOK, Gazeta Prawna 2012, nr z dn. 26 IV 2012.
  44. Czy mamy w Polsce za mało taksówkarzy?, Rzeczpospolita 2012, nr 89 (9209).
  45. Czy pieniądze w SKOK są bezpieczne?, Gazeta Prawna 2012, nr z dn. 15 X 2012.
  46. Ekspertyza prawna nt. zgodności z Konstytucją projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Mieszkalnictwo 2012, nr 1.
  47. Geograficzny prawnik, Rzeczpospolita 2012, nr 266 (9386).
  48. Kolejna ingerencja w działalność sądów, Rzeczpospolita 2012, nr 288 (9408).
  49. Nowela ustawy o SKOK może być niezgodna z prawem unijnym, Gazeta Prawna 2012, nr z dn. 8 X 2012.
  50. Prawnik w dwa i pół roku, Rzeczpospolita 2012, nr 226 (9346).
  51. Spodziewam się błyskotliwego wyroku TK, Przegląd 2012, nr z dn. 30 IX 2012.
  52. Spółdzielczość musi mieć przychylność państwa, Panorama 2012, nr z dn. 6 XII 2012.
  53. Zasada niezależności sądów i jej realizacja. Referat na konferencję Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa 2012, nr 2.
  54. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. Referat na Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2012, nr 4.
  55. Błędne założenia wyroku TK w sprawie zamrożenia wynagrodzeń sędziów, Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik 2013, nr 1, s. 9 – 13.
  56. Dyskusja redakcyjna na temat integracji europejskiej, Przegląd Uniwersytecki US 2013, nr 10 – 12.
  57. Jaskółka ministra Gowina, Rzeczpospolita 2013, nr 61 (9485), s. C8.
  58. Likwidacja sądów – zadziwiający wyrok Trybunału, Rzeczpospolita 2013, nr 75 (9499), s. C6.
  59. Majstrowanie przy sądownictwie to odwracanie uwagi od spraw ważnych. Wywiad, Rzeczpospolita 2013, nr 83 (9507), s. C3.
  60. Nielegalne studia prawnicze, Rzeczpospolita 2013, nr 214 (9638), s. C8.
  61. Opinia w sprawie Prawnik już nie musi być magistrem, Rzeczpospolita 2013, nr 259 (9683), s. C1.
  62. Polska bankowość spółdzielcza oraz SKOK jako niezbędny element polskiego i unijnego rynku usług finansowych, Pieniądze i Więź 2013, nr 4, s. 107 – 114.
  63. Ryzykowny eksperyment na prawie, Rzeczypospolita 2013, nr 288 (9712), dodatek Rzecz o prawie.
  64. Petycja Krajowej Rady Spółdzielczej do Parlamentu Europejskiego, Mieszkalnictwo 2014, nr 2, s. 27-38.
  65. Preambuła – niepotrzebny gniew, Rzeczpospolita 2014, nr 122.
  66. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (P 1/11) w sprawie delegalizacji prawotwórstwa zarządów województw dotyczącego unijnych regionalnych programów operacyjnych, Studia Iuridica Lublinensia 2014, tom 22, s. 513-522.
  67. Zgodność z Konstytucją RP nowelizacji ustawowych i rozporządzeń ministra sprawiedliwości jako nadzorcy wymiaru sprawiedliwości (w:) Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Pułło, Gdańskie Studia Prawnicze. Studia ustrojoznawcze 2014, tom XXXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 521-525.
  68. Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej – na przykładzie unormowań dotyczących wydawania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2016, nr 1 (64), s. 9-23 (współautor Kledzik P.) (wkład procentowy A. Bałabana 1/5 całości).
  69. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt P 63/14) w sprawie zgodności z Konstytucją art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (dotyczącego opłaty stosunkowej za czynności egzekucyjne), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2017, nr 11, s. 41-50.
  70. O niedopuszczalności wprowadzenia jednolitej regulacji zawodów prawniczych, Palestra 2018, nr 4, s. 5-12 (współautor Dąbrowski K.).
  71. Granice interpretacji zasady demokratycznego państwa prawnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2018, z. 1, s. 53-59.
  72. Bałaban A., Milczarek E., Region europejski jako forma podziału terytorialnego Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2018, nr 4 (44), DOI 10.15804/ppk.2018.04.09, s. 143-165.
  73. Bałaban A., Michałkiewicz-Kądziela E., Prawne aspekty klonowania człowieka, Teka Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie 2019, Tom XII, nr 1, ISSN 1899-7694, s. 15-29.
  74. Więzi konstytucyjne w polskich ustawach zasadniczych, Prawo i Więź 2020, numer 2(32), ISSN 2299-405X, s. 9-22. Tekst dostępny na stronie: https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/article/view/94/63
  75. Uwagi o konstytucyjnych zasadach prawa administracyjnego, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021, nr 1 (59), ISSN 2082-1212, DOI: 10.15804/ppk.2021.01.06, s. 105-117.
  76. Obładowywanie ustaw formalnych. Polemika do tekstu Agnieszki Bień-Kacały i Wojciecha Włocha: Kwestia uzupełnienia ustawy ratyfikacyjnej o dodatkowe treści (art. 89 Konstytucji RP), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2022, nr 1, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 6 (70)/2022, DOI: 10.15804/ppk.2022.06.41, ISSN 2082-1212, s. 545-548.
  77. Konstytucyjny status zawodów i samorządów prawniczych, Acta Iuris Stetinensis 2022, nr 4 (vol. 40), DOI: 10.18276/ais.2022.40-01, ISSN 2083-4373, s. 9-17.
  78. Prawo Unii Europejskiej jako Gwarancja Swobody działalności samorządowej i biznesowej, Journal of Modern Science, T. 3/ nr 52/2023, e-ISNN 2391-789X, DOI: https:10.13166/jms/174579, s. 101-111. Tekst dostępny na stronie: https://www.jomswsge.com/pdf-174579-95905filename=Prawo%20Unii
   %20Europejskiej.pdf

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Les regles du processus de creation du droit en Republique De Pologne dans conditions de la construction de la societe socialiste developpe, Annuaire de l’URSS et des pays socialiste européen 1976/1977 (wsp.: Skrzydło W.).
  2. Verfassungsgrundlagen des Umwelt und Bodenschutzes, Agrarrecht 1987, nr 9.
  3. Die Frage der Etablierung neuer Rechtsgebiete am Beispiel des polnischen Agrarrechts, Osteuropa Recht 1988, nr 2.
  4. Theorie moderner socialistischer Verfassungen, Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwärt 1988, nr 37.
  5. Les Nouveaux principes de la Constitution. Territoires 1990, nr 9.
  6. Developing a new Constitution for Poland, Cleveland State Law Review 1993, nr 3.
  7. International Constitutional Standards and the Polish Constitution, Archiwum Iuridicum Cracoviense 1996/1997, vol. XXIX-XXXI.
  8. Polens Verfassung nach Änderungen von 1989 und 1992, Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart 1996, nr 44.
  9. Die rechtlichen Folgen des Beitritts Polen zur Europäische Union, Europa Regionum (edycja niemieckojęzyczna) 1997, t. II.
  10. Terrorism – Old and New Threats in Poland, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1998, nr 9 (wsp.: Sławik K.).
  11. The Sources of Law in the Polish Constitution of April 2, 1997, Przegląd Sejmowy 1999, wyd. specjalne.
  12. Local Law of Territorial Self-Government in the System of Sources of Law of the Third Polish Republic, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2019, nr 6 (52), ISSN 2082-1212, s. 63-76.

   

  Artykuł recenzyjny

  1. A. Bałaban, Recenzja: Bronisław Sitek, Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa, ISBN 978-83-8085-872-5, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, ss. 262 str. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021, nr 2 (60), s. 407-409. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/
   pliki/ppk/60/ppk6025.pdf

   

  Podręczniki, skrypty

  1. Zasady tworzenia prawa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1978, ss. 154 (współautorzy Dubel L., Leszczyński L.) (Wyd. 2, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1983, ss. 154, współautorzy Dubel L., Leszczyński L.; Wyd. 3 zmienione, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1986, ss. 174, współautorzy Dubel L., Leszczyński L.).
  2. Studia konstytucyjne, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., Szczecin – Gorzów Wlkp. 1995, ss. 90 (Wyd. 2 uzupełnione, Szczecin – Gorzów Wlkp. 1996, ss. 97).
  3. Współczesne zagadnienia konstytucyjne, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., Szczecin – Gorzów Wlkp. 1999, ss. 155.
  4. Ochrona praw człowieka (wprowadzenie i teksty źródłowe), Wyd. PWSZ Gorzów Wlkp. 2003.

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. 12 haseł (w:) L. Pasieczny (red.), Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne Warszawa 1981.

   

  Recenzje w języku polskim

  1. XX – lecie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Recenzja, Przegląd Sejmowy 2006, nr 5.
  2. Ratio est anima legis – Księga pamiątkowa ku czci prof. J. Trzcińskiego. Recenzja książki, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2008, nr 4.

   

  Recenzje w języku obcym

  1. Neue Handbücher des Agrarrechts in Polen (Recenzja). Rabels Zeitschrift für ausländischer und internationales Privatrecht 1990, nr 2.

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Prawodawstwo socjalistyczne, INP PAN, Warszawa 1979 (wsp. A. Łopatka).
  2. Region europejski a polskie województwo, materiały seminaryjne, Szczecin  26-27 października 1998 r. Euroregion und die polnische Wojewodschaft, Wydawnictwo Wit – Graf, Toruń 1998, ss. 168 (wsp. Sitek B.).
  3. Rada Ministrów – organizacja i funkcjonowanie, Zakamycze, Seria Monografie Zakamycza, Kraków 2002, ss. 444.
  4. Centrum i peryferie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., Szczecin-Gorzów Wlkp. 2008 (wsp. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński).
  5. Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ISBN 978-83-7241-804-3, ss. 427 (red. wsp.: P. Mijal).
  6. Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013 (red. wsp.: J. Ciapała, P. Mijal).
  7. Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego a Konstytucja RP, (w:)  Michalak, K. Skotnicki, K. Składowski(red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 11-18. ISBN 978-83-7969-841-7.

Accessibility Toolbar