• 19 PAŹ 17

  dr Aleksandra Klich


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 44

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 407

   


  Obszar prowadzonych badań: Postępowanie cywilne, postępowanie egzekucyjne, prawo i postępowanie dowodowe, informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, prawo medyczne, prawo ochrony zdrowia, ochrona danych osobowych, system nieodpłatnej pomocy prawnej, kliniki prawa.
  .
  W licznych publikacjach umiejętnie łączy zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe, w szczególności z zakresu postępowania cywilnego, postępowania egzekucyjnego, prawa medycznego, ochrony danych osobowych, a także informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Podejmuje się współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Przeprowadza audyty w zakresie zgodności dokumentacji z postanowieniami RODO i regulacjami krajowymi, a także służy pomocą w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka oraz opracowania niezbędnych procedur i polityk.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz l’Université d’été du droit continental, Paris – Sorbonne;
  • 2015 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych na przykładzie biegłego lekarza i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych”.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych, podstawy postępowania cywilnego, ochrona danych osobowych, pozasądowe metody rozwiązywania sporów z udziałem pacjenta, postępowanie cywilne;
  • seminaria dyplomowe;
  • organizacja i prowadzenie szkoleń dla studentów z zakresu m.in. rozmowy z klientem, czy pisania opinii prawnych.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • członkostwo w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie;
  • radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjentów i dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów i osoby wykonujące zawody medyczne.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • zastępca Kierownika Kliniki Prawa WPiA US w ramach której organizuje i koordynuje prace Studenckiej Poradni Prawnej, Poradni ds. Cudzoziemców, Poradni ds. Dyskryminacji i Mobbingu oraz Centrum Praktyk Sądowych;
  • 2021 r. – opiekun Studentów IV roku na kierunku prawo, którzy reprezentując Uniwersytet Szczeciński, zostali mistrzami Polski w The 3rd National Client Consultation Competition 2021, zaś w finale konkursu, rozegranym w dniach 6-11 kwietnia 2021 r. pod patronatem International Bar Association, którego gospodarzem był walijski Swansea University studenci WPiA US, już jako reprezentanci Polski rywalizowali z siedemnastoma reprezentacjami najlepszych krajów na świecie, zajmując drugie miejsce na świecie;
  • trener i ekspert, a także członkostwo w Radzie Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych; jako trener prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu postępowania cywilnego, praw konsumentów, prawa medycznego, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i RODO;
  • w przeszłości współpracownik Federacji Konsumentów;
  • wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie II kadencji na lata 2018-2023.

  .

  Monografie

  1. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 307. ISBN 978-83-255-8555-6.
  2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, Currenda, Sopot 2020, ISBN 978-83-65966-31-5, ss. 194.
  3. Flaga-Gieruszyńska K., Jędrzejewska Ewa, Klich Aleksandra, Wojdała Michał, Ziemianin Karolina i inni, System postępowania cywilnego. Postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji w procesie cywilnym. Podmioty postepowania, Tom 3A (red. K. Flaga-Gieruszyńska, P. Osowy), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2024, ISBN 978-83-8356-084-7, ss. 1044, A. Klich- rozdz. 10, pkt 3, Reprezentowanie stron w procesie, Pomoc prawna z urzędu s. 381-393.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Prawo cywilne materialne, Prawo cywilne procesowe, Prawo pracy, (w:) M. Przybysz (red.), Handel ludźmi i praca przymusowa. Prawa pokrzywdzonych i środki kompensacyjne w prawie międzynarodowym i polskim. Kompendium wiedzy, Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej  Ius et Ratio  w Szczecinie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Warszawa 2013, s. 65-78, 79-86, 87-129 (współautorzy: Grabowska Karolina, Sobieska Anna, Bohdal Martyna, Barkowa Alina).
  2. Prawo do informacji jako prawo konsumenta i pacjenta. Wybrane zagadnienia, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, P. Krzyżanowski (red.), Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego, Gorzów Wlkp. 2013, s. 63-78.
  3. Status procesowy pracownika jako powoda w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy, (w:) R. Frey (red.), Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, Panzet, Kielce 2013, s. 55-88 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska, M. Wojdała).
  4. Źródła prawa kształtujące gwarancje materialnoprawne i procesowe praw pacjenta w polskim systemie prawnym, (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 189-202 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska).
  5. Bezpieczeństwo prawne pacjenta w polskim systemie prawnym – aspekty materialnoprawne i procesowe, (w:) Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicza, Wydawnictwo PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 125 – 148 (współautorzy K. Flaga-Gieruszyńska, M. Wojdała).
  6. Idea pomocy prawnej w sprawach cywilnych a działalność klinik prawa, (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 217 – 223.
  7. Ograniczenia dowodowe w postępowaniu uproszczonym – zagadnienia wybrane, (w:) I. Ramus (red.), Obrót powszechny i gospodarczy – problemy cywilnoprawne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 47-61.
  8. Organy państwa wobec wyzwań współczesności na przykładzie informatyzacji postępowania cywilnego, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 204-217.
  9. Pojęcie wiadomości specjalnych w tzw. cywilnych procesach lekarskich, (w:) R. Sztychmiler, M. Różański (red.), Dowodzenie w procesach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2014, s. 95-104.
  10. Postępowanie uproszczone jako podstawowy instrument dochodzenia roszczeń konsumenckich, (w:) I. Ramus (red.), Obrót powszechny i gospodarczy – problemy cywilnoprawne, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2014, s. 29-46 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska).
  11. Dowód z dokumentacji medycznej w sprawach o unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa na tle prawa cywilnego i kanonicznego, (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 43-67 (współautorzy K. Flaga-Gieruszyńska, M. Kubala).
  12. Informatyczne instrumenty pozyskiwania informacji przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Wybrane zagadnienia, (w:) A. Marciniak (red.), Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce, Wydawnictwo Currenda Sp. z o.o., Sopot 2015, s. 315-332.
  13. Ochrona tajemnicy spowiedzi w postępowaniu cywilnym na przykładzie duchownych Kościoła katolickiego. Stan obecny i rozważania na tle prac nad nowym Kodeksem postępowania cywilnego, (w:) A. Góra-Błaszczykowska (red.), Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, Currenda, Sopot 2015, s. 89-112 (współautorzy K. Flaga-Gieruszyńska, A. Pestka).
  14. Postęp w polskim prawie postępowania cywilnego. Uwagi podstawowe, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich (red.), Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 7-29 (współautor Flaga-Gieruszyńska K.).
  15. Wybrane aspekty transgranicznych sporów konsumenckich w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, (w:) D. Szostek, J. Gołaczyński (red.), Konsument w świecie cyfrowym, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 78-91. Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie: http://www.serwer1573845.home.pl/pub/KwSC/index.html#p=1
  16. Możliwości wykorzystania protokołu elektronicznego i środków komunikacji na odległość na potrzeby postępowania dowodowego w sprawach cywilnych, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 85-95.
  17. Dowód z opinii biegłego jako przedmiot praw autorskich, (w:) Ł. Błaszczak, K. Markiewicz (red.), Rola biegłego w postępowaniach sądowych, Wydawca PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2016, s. 139-149.
  18. Znaczenie opinii biegłego w postępowaniu egzekucyjnym, (w:) Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 211-225.
  19. Komornik sądowy wobec standardów rzetelnego postępowania w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia, (w:) A. Marciniak (red.), Etyka zawodowa komornika sądowego, Wydawca Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 123-143 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska).
  20. Sporządzenie spisu inwentarza po nowelizacji, (w:) M. Załucki (red.), Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 155-168 (współautor Jacek Gołaczyński).
  21. Wykorzystanie narzędzi internetowych w pracy komornika sądowego, (w:) J. Bieluk, A. Marciniak (red.), Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji, Currenda Spółka z o.o., Sopot 2016, s. 79-98 (współautor Flaga-Gieruszyńska K.). ISBN 978-83-60833-79-7.
  22. Prawo dostępu do sądu – rozważania na tle informatyzacji postępowania cywilnego, (w:) M. Boratyńska (red.), Ochrona słabszej strony stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 809-821. ISBN 978-83-264-9353-9.
  23. Rozdziały: III.1.D; IX; XLIII.2, 3, 6, 7, 9, 10; XLIV. 2, 5, (w:) E. Marszałkowska-Krześ (red.), Meritum postępowanie cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017. ISBN 978-83-264-8986-0 (współautor rozdziałów Flaga-Gieruszyńska K.).
  24.  Ochrona prywatności osoby z zaburzeniami psychicznymi a przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w sprawach o ubezwłasnowolnienie i w sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich, B. Karakiewicz (red.), Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne, Currenda, Sopot 2017, s. 373-414. ISBN 978-83-60833-80-3 (współautor Flaga-Gieruszyńska K.).
  25. Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem telemedycyny – stan obecny i perspektywy, (w:) Flaga Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D. (red.), E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi, C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 67-82. ISBN 978-83-255-9544-9 (współautor Mazurkiewicz Stefan).
  26. Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej – zagadnienia praktyczne, (w:) Flaga Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D. (red.), E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi, C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 130-152. ISBN 978-83-255-9544-9 (współautor Smyk Katarzyna).
  27. Wybrane aspekty opisu i oszacowania nieruchomości, (w:) A. Marciniak (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Zasadnicze kierunki zmian z 2016 roku, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-87-2, s. 225-246 (współautor Flaga-Gieruszyńska K.).
  28. Wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, (w:) A. Marciniak (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Zasadnicze kierunki zmian z 2016 roku, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-87-2, s. 247-264.
  29. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych – zagadnienia praktyczne, (w:) I. Gil (red.), Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach wykonawczych, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-89-6, s. 59-85 (współautor Marcin Borek).
  30. Praktyczne aspekty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym, (w:) T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-167-3, s. 208-221 (współautor Radkiewicz T.).
  31. Wpływ informatyzacji postępowania egzekucyjnego na wykonywanie zawodu komornika sądowego – zagadnienia wybrane, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska (red.), Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-93-3, s. 77-102 (współautor Borek M.).
  32. Realizacja zasady prawa do sądu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Jakubecki, J. Misztal-Konecka (red.), Elektroniczne postępowanie upominawcze doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2017, ISBN 978-83-62495-93-1, s. 53-82 (współautor Flaga-Gieruszyńska Kinga).
  33. Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów, (w:) M. Urbaniak, R. Staszewski (red.), Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce, Wydawca Katedra Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Poznań 2017, ISBN 978-83-949486-0-3, s. 109-126.
  34. Aplikacja komornicza według nowej ustawy o komornikach sądowych, (w:) A. Marciniak (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, Wydawca Currenda Spółka z o.o., Sopot 2018, ISBN: 978-83-65966-11-7, s. 307-323.
  35. Koszty sądowe w sprawach cywilnych jako danina publiczna – uwagi na kanwie projektowanych zmian, (w:) P. Mańczyk (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-945471-6-5, Szczecin 2018, s. 119-136.
  36. RODO w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia, (w:) Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-631-8, s. 33-59.
  37. RODO w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, (w:) Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-631-8, s. 84-104
  38. Tytuły egzekucyjne, (w:) J. Gołaczyński (red.), Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-543-4, s. 112-138.
  39. Egzekucja z rachunków bankowych, (w:) J. Gołaczyński (red.), Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-543-4, s. 320-357.
  40. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, (w:) J. Gołaczyński (red.), Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-543-4, s. 358-386.
  41. Wyznaczenie rozprawy, (w:) T. Zembrzuski, Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do zmian, tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-239-3, s. 540-544.
  42. Przygotowanie rozprawy [art. 206], (w:) T. Zembrzuski, Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do zmian, tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-239-3, s. 545-550.
  43. Przygotowanie rozprawy [art. 208], (w:) T. Zembrzuski, Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do zmian, tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-239-3, s. 551-554.
  44. Zamknięcie rozprawy i udzielenie głosu stronom, (w:) T. Zembrzuski, Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe: komentarz do zmian, tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-239-3, s. 572.
  45. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Dowód z opinii biegłego, (w:) Ł. Błaszczak, Dowody w postępowaniu cywilnym, tom 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-138-5, s. 1217-1328.
  46. Problematyka uprawdopodobnienia w prawie cywilnym procesowym – wybrane aspekty praktyczne, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 177-188.
  47. Wpływ zasady swobodnej oceny dowodów na stopień przekonania sędziowskiego, (w:) M. Skibińska (red.), Realizacja zasad postępowania cywilnego na tle aktualnych zmian KPC, Acta Iuridica Lebusana, vol. 21, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2022, ISBN: 978-83-7842-472-7, s. 35-49.
  48. Nowoczesne rozwiązania technologiczne w pracy uniwersyteckich poradni prawnych, (w:) J. Gołaczyński (red.), Prawo Nowych Technologii. Księga z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-475-7, s. 104-119.
  49. Ochrona tajemnicy zawodów medycznych w procesie sądowym, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, V. Nekrošius (red.), Tajemnica prawnie chroniona w prawie materialnym i procesowym, Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8198-410-2, s. 21-44.
  50. Obowiązek zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji przez komornika sądowego, (w:)  J. Jagieła, R. Kulski (red.), Symbolae Andreae Marciniak dedicatae, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-246-3, s. 601-611.
  51. Postępowanie sądowe cywilne, (w:) A. Depko, A. Krasowska (red.), Seksuologia sądowa IV. Opiniowanie w sprawach cywilnych i nieletnich, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2024, ISBN 978-83-01-23394-5, s. 1-48.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Polish electronic writ of payment proceedings as a modern model of payment, (w:) Paper proceedings of ICLJ 2013, Colombo International Center for Research and Development, 2013 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska).
  2. The problem of legal exclusion in the example of acces to justice in civil cases, (w:) M. Sitek, G Dammacco, A Ukleja, M. Wójcicka (red.), Europe of Founding Fathers. Investment in common future, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2013, s. 123-135 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska).
  3. The rights of the poor in Polish civil proceedings selected issues, (w:) Aktual problems of the theory and practice of notarial, civil and executive process: relationship and interaction, edited by S. Y. Fursa, Kijów 2013 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska).
  4. Computerization of evidence proceedings as a manifestation of state action to modernize the administration of justice in civil cases, (w:) M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka (red.), Human rights between war and peace, vol. 2, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 299-314.
  5. Settlement by mediation as an example of a writ of execution, (w:) С.Я. Фурса (red.) Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев 2014, s. 376-384.
  6. National Report Poland “The Right to Access to Justice and Public Responsibilities”, (w:) Constitution and Proceedings – International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014 October 1 – 4, Yonsei University, Gwang – Bok Hall, Wydawnictwo Korea Civil Procedure Association, International Association of Procedural Law, Seoul, Korea 2014, s. 265-276 (współautorzy K. Flaga-Gieruszyńska, M. Wojdała, E. Cała-Wacinkiewicz) (brak recenzenta).
  7. Expert Opinion as Evidence in Civil Cases Relating to Medical Errors, (w:) The Contribution of Evidence Science to the Rule of Law and the Progression of Civilization, Pekin 2014, s. 288-306 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska).
  8. The problem of professional secrecy of attorneys in civil procedure, (w:) С. Я. Фурса (red.), Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киев 2015, s. 60-68.
  9. The application of e-protocol in civil proceedings in selected countries of the European Union (Zastosowanie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych w wybranych krajach Unii Europejskiej), (w:) J. Gołaczyński (red.), Elektroniczny protokół szansą na transparentny i szybki proces, Wydawnictwo DRAGON Sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 257-276. ISBN 978-83-7887-266-5.
  10. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Polonia, (w:) Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell (director), Federico Bueno De Mata (coordinator), La prueba en el proceso. Perspectivas nacionales, II Conferencia Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal La prueba en el proceso, Wydawnictwo Tirant Lo Blanch, Valencia, España 2018, ISBN: 978-84-9190-952-1, s. 169-184.
  11. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Polonia, (w:) Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell (director), Federico Bueno De Mata (coordinator), La prueba en el proceso. Perspectivas nacionales, II Conferencia Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal La prueba en el proceso, Wydawnictwo Tirant Lo Blanch, Valencia, España 2018, ISBN: 978-84-9190-952-1, s. 251-284.
  12. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Polonia, (w:) Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell (director), Federico Bueno De Mata (coordinator), La prueba en el proceso. Perspectivas nacionales, II Conferencia Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal La prueba en el proceso, Wydawnictwo Tirant Lo Blanch, Valencia, España 2018, ISBN: 978-84-9190-952-1, s. 611-619.
  13. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Polonia, Chequia y Eslovaquia, (w:) Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell (director), Federico Bueno De Mata (coordinator), La prueba en el proceso. Perspectivas nacionales, II Conferencia Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal La prueba en el proceso, Wydawnictwo Tirant Lo Blanch, Valencia, España 2018, ISBN: 978-84-9190-952-1, s. 793-807 (współautor Joanna Studzińska).
  14. The Status of Electronic Means of Evidence in Polish Civil Procedural Law (w:) J. Gołaczyński, W. Kilian, T. Scheffler (red.), Legal Innovation in Polish Law, C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-024-3, s. 95-106 (współautor : K. Flaga-Gieruszyńska).
  15. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., The community interview in Polish civil proceedings: Selected issues, (w:) Dawidziuk E., Panero P., Tarwacka A. (red)., Family, Law, and Society: From Roman Law to the Present Day, Peter Lang GmbH, Berlin 2023, ISBN 978-3-631-91010-8, s. 269-287.

   

  Prace inne w języku obcym

  1. Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Ragone Alvaro Perez, et.al., An approach and General overview to framing the structure of the court system and case management, November 8-10, 2017, IAPL 2017, Tianjin, China 2017, brak  ISBN, ss. 61 (Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra: autorstwo polskiej części raportu).
  2. Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Sorabji John, et.al., Managing claims, November 8-10, 2017, IAPL 2017, Tianjin, China 2017, brak  ISBN, ss. 48 (Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra: autorstwo polskiej części raportu).

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Lekarz jako osobowe źródło dowodowe w postępowaniu cywilnym (część I – lekarz jako świadek), Prawo i Medycyna 2013, nr 3-4, s. 120-136.
  2. Praktyczne aspekty sporządzania protokołu skróconego i stosowania adnotacji w protokole elektronicznym, Prawo Mediów Elektronicznych 2013, nr 2, s. 20-24.
  3. Administracyjnoprawny model ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia za zdarzenia medyczne (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Studia Administracyjne”, Szczecin 2013, nr 5, s. 93-113 (współautor Wojdała M.).
  4. Lekarz jako osobowe źródło dowodowe w postępowaniu cywilnym (część II – lekarz jako biegły), Prawo i Medycyna 2014, nr 1, s. 86-102.
  5. Pozasądowe tryby rozstrzygania spraw cywilnych z udziałem pacjenta – wątpliwości i perspektywy, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne 2014, nr XII/2, s. 39-60 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska).
  6. Zwolnienie od kosztów sądowych w praktyce. Komentarz do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. III APz 2/14), Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 129 – 139.
  7. Elektroniczna forma czynności procesowych i sądowych na Litwie. Część 1 – Postępowanie rozpoznawcze, Prawo Mediów Elektronicznych 2014, nr 2, s. 28-33.
  8. Nowy model uzasadnienia wyroku w procesie cywilnym, Prawo Mediów Elektronicznych 2015, nr 1, s. 8-18 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska).
  9. Elektroniczna forma czynności procesowych i sądowych na Litwie. Część 2 – Postępowanie egzekucyjne, Prawo Mediów Elektronicznych 2015, nr 1, s. 46-52.
  10. Praktyczne aspekty prowadzenia komorniczej licytacji elektronicznej na Węgrzech, Prawo Mediów Elektronicznych 2015, nr 2, s. 31-36.
  11. Informatyczne instrumenty pozyskiwania informacji przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Wybrane zagadnienia, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2015, nr 10, s. 9-29.
  12. Wybrane zagadnienia prawne elektronicznej dokumentacji medycznej,  Ekonomiczne Problemy Usług 2017, nr 1 (126), t. 2. DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-35 | strony: 351–360, s. 351–360. Publikacja dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/
   406/article/6661/
  13. Udostępnianie danych osobowych pacjentów prokuratorowi jako organowi prowadzącemu postępowanie przygotowawcze a prawo do prywatności i ochrony danych osobowych – uwagi praktyczne, Prawo w Działaniu 2021, nr 45, ISSN 2084-1906, DOI: 10.32041/pwd.4506, s. 91-105 (współautor M. Krysztofik).
  14. Przebieg i zawieszanie postępowań administracyjnych prowadzonych wobec beneficjentów środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dobie COVID-19 w Polsce, Studia Prawnicze KUL 2021, nr 2 (86), DOI: 10.31743/sp.11525, s. 61-79. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/11525/11472

   

  Artykuły w języku obcym

  1. The Rights of the Poor: Polish Model of Eliminating Barriers to Access to Justice in Civil Cases, African Journal of Clinical Legal Education 2014, 3rd edition, s. 27-72 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska).
  2. The importance of the transcription of the electronic protocol, International Journal of Procedural Law 2016, volume 6, s. 345-347.
  3. Admissibility of the use of electronic means of evidence obtained unlawfully in civil proceeding, Vilnius University Law Jurnal TEISĖ 2019, vol. 113, ISSN 1392-1274, eISSN 2424-6050, pp. 205–213. Tekst dostępny na stronie: https://www.journals.vu.lt/teise/article/view/15919/14993
  4. Proceedings Before Regional Commission for Evaluation of Medical Events (RCME) in Poland as an extrajudicial method of resolving civil disputes involving patients, Медичне право, nr 1(25) 2020, ISSN: 2072-084X, s. 38-56.
  5. Electronic Communication with Public Administration in the Time of COVID-19—Poland’s Experience, International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18(2), 685. Tekst dostępny na stronie: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/2/685
  6. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Internet instruments for dissemination of information about law – Polish experience, Procedia Computer Science 2021, Vol. 192, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021, s. 2641-2651. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921017713
  7. Hofman G., Kożybska M., Jurczak J., Owsianowska J., Klich A., Jarosz K., Sygut M., Jurczak A., Summary of five years of operation of the out-of-court system for pursuing patient claims in Poland – a retrospective analysis of applications for evaluating medical events, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 26 (9), 2022, ISSN 1128-3602, s. 3161-3170. Tekst dostępny na stronie: https://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/3161-3170.pdf
  8. The impact of COVID-19 on the functioning of legal clinics in Poland, 26th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2022), Procedia Computer Science 207 (2022), DOI: 10.1016/j.procs.2022.09.511, ISSN 1877-0509, s. 4477-4485. Tekst dostępny na stronie: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050922014089?token=F98244CD8979FA71AB0088B6900FE8B0BFA6E0570B299E2564AA9E18
   EB1E9CB3266ABA6269BD6AE88ED901C16260C079&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221104075153
  9. Personal data protection in the energy services market – selected issues, Journal of Modern Science 2023, vol. 51 (2), DOI: 10.13166/jms/168314, ISSN 1734-2031, s. 645-668. Tekst dostępny na stronie: https://www.jomswsge.com/pdf-168314-92641?filename=Personal%20data%20protection.pdf

   

  Komentarze

  1. Ustawa o lekarzu sądowym. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013 (e-book, współautor K. Flaga-Gieruszyńska).
  2. Linia orzecznicza do wszystkich rozdziałów, (w:) Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do wybranych przepisów KPC i ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, C. H. Beck, Warszawa 2014 (współautorzy Ł. Bierski, K. Flaga-Gieruszyńska, T. Radkiewicz).
  3. Orzecznictwo, problematyka kosztów i schematy (w:) Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych: wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, C. H. Beck, Warszawa 2014 (wydanie 2, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 820; współautorzy Kinga Flaga-Gieruszyńska, Radkiewicz Tomasz, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karwecka, ISBN 978-83-255-8383-5).
  4. Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym. Skutki uchybienia i przywrócenie terminu. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism procesowych, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 586 (współautorzy K. Flaga-Gieruszyńska, Wojdała M.).
  5. Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Bar Gabriela, Gołaczyński Jacek (red.), Kotecka Sylwia, Leśniak Marek, Szostek Dariusz (red.), Uliasz Marcin, Woźniak Zbigniew, Zalesińska Anna, Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2016, ss. 601. ISBN 978-83-255-8503-7 (Klich Aleksandra: autorstwo objaśnień do art. 235, 254, 328-329, 331 KPC).
  6. Informatyzacja ksiąg wieczystych. Uwagi ogólne, (w:) A. Marciniak (red.), Elektronizacja postępowania wieczystoksięgowego. Komentarz praktyczny. Akty wykonawcze, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 31-58 (współautor J. Gołaczyński; udział równy autorów w publikacji). ISBN 978-255-8787-1.
  7. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., et. al., Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, pod red. Z. Szczurka, Wydanie V, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-86-5, ss. 1159 (Klich Aleksandra autorstwo komentarza do art. 755-757).
  8. Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska Kinga, Gołaczyński Jacek, Klich Aleksandra, Nawrocki Mariusz, Ziemianin Karolina).
  9. Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych, 2. wydanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-608-3, ss. 1154 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Klich A., Nawrocki M., Ziemianin K.).

   

  Podręczniki, poradniki

  1. Pisma procesowe nr 53–54, 62, 104–105 (w:) Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami, Wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 386-401, s. 455-460, s. 676-682.
  2. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska (red.), 4. wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-074-0, ss. 1085 (współautorzy K. Flaga-Gieruszyńska, T. Aniukiewicz, Ł. Bierski, M. Borek, K. Karwecka).

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Arbitraż i mediacja. Prace studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Soft Vision, Szczecin 2013, ss. 337 (red. wsp. M. Wojdała).
  2. Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 416 (red. wsp. K. Flaga-Gieruszyńska).
  3. Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne, Currenda, Sopot 2017, s. 503. ISBN 978-83-60833-80-3 (red. wsp. K. Flaga-Gieruszyńska, B. Karakiewicz).

   

  Sprawozdania z konferencji

  1. Informatyzacja postępowania egzekucyjnego – stan obecny i perspektywy. Sprawozdanie z VII Konferencji z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 20 maja 2015 r., „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2015, nr 10, s. 55-72.
  2. Jubileusz dziesięciolecia samorządu komorniczego w apelacji szczecińskiej, „Nowa Currenda” 2015, nr 8-12, s. 6-10.
  3. 50- lecie Kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy. Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Wrocław 18-20 września 2015 r. (cz. 1 – zasady procesowe a postępowanie rozpoznawcze i wykonawcze)., „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 2.
  4. 50- lecie Kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy. Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Wrocław 18-20 września 2015 r. (cz. 2 – informatyzacja i perspektywy postępowania cywilnego)., „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 3.
  5. Etyka zawodowa komornika sądowego – sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Warszawa, 25 września 2015 r., „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 5.
  6. Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji – sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Białystok 20 listopada 2015 r., „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 8.
  7. Komornik sądowy – wyzwania współczesnej gospodarki. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Gdańsk 4.12.2015 r., „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 9.
  8. Aktualne problemy egzekucji sądowej na Ukrainie i w Polsce. Sprawozdanie z ukraińsko-polskiej konferencji naukowej, Nowa Currenda 2019, nr 12, ISSN: 1508-0641, ss. 72-83.

Accessibility Toolbar