• 24 PAŹ 17

  dr hab. Agnieszka Choduń, prof. US

  Monografie

  1. Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007, ss. 173. Publikacja dostępna na stronie: https://www.academia.edu/43612802/Słownictwo_tekstów_
   aktów_prawnych_w_zasobie_leksykalnym_współczesnej_polszczyzny
  2. Klauzule generalne i zwroty niedookreślone – wybrane zagadnienia teoretyczne, (w:) A. Choduń, A. Gomułowicz, A. Skoczylas, Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 15-42.
  3. Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Rozprawy i Studia. Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751, t. (1086) 1012, ISBN 9788379721979, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, ss. 312. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://www.academia.edu/
   43896506/Aspekty_językowe_derywacyjnej_koncepcji_wykładni_prawa

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, ss. 1001 (red. wspólna S. Czepita).

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Język dyskusji medialnej nad tworzeniem prawa, (w:) J. Bralczyk, K. Mosiołek – Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa 2000 (współautor Zieliński M.).
  2. Język prawny a język potoczny, (w:) E. Malinowska (red.), Język – prawo – społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
  3. Norma językowa a dyrektywy redagowania tekstów aktów prawnych, (w:) S. Czepita (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  4. Aspekty granic wykładni prawa, (w:) W. Miemiec (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Wydawnictwo Unimex, Wrocław 2009, s. 84-95 (współautor M. Zieliński).
  5. Uwagi o komunikatywności tekstów aktów prawnych, (w:) A. Mróz, A. Niewiadomski, R. Pawelec (red.), Prawo i język, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009, s. 127-131.
  6. Prawo a język urzędowy, (w:) K. Michalewski (red.), Język w prawie, administracji i gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 9-18.
  7. Definicje legalne jako element semantycznego opisu wyrażeń językowych występujących w tekstach aktów normatywnych, (w:) A. Mróz, A. Niewiadomski (red.), Lingua iuris, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 93-104.
  8. Lex specialis i lex generalis a przepisy modyfikujące, (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 215-225.
  9. Profesor Maciej Zieliński. Uczony, Nauczyciel, Wychowawca, (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 13-33 (współautor S. Czepita).
  10. Interpretacyjna rola wstępów aktów prawnych, (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Jarocin 2011, s. 15 – 25 (współautor M. Zieliński).
  11. Głos w panelu: Językowe przeszkody i ułatwienia w komunikowaniu się obywatela z sądami i urzędami, (w:) A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, s. 286-287.
  12. Język urzędowy a język urzędników. Precyzja, adekwatność, komunikatywność, (w:) Język urzędowy przyjazny obywatelom, I Kongres Języka Urzędowego, 30-31 października 2012 r., Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, s. 66 – 74 (współautor M. Zieliński).
  13. Zasady prawa – źródła prawa i źródła nieporozumień, (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 69 – 78 (współautor O. Bogucki).
  14. Uwagi na temat sposobów wzbogacania leksyki tekstów aktów prawnych, (w:) S. Lewandowski, H. Machińska (red.), Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 19-28.
  15. Wykładnia prawa karnego procesowego, (w:) P. Hofmański (red.), System prawa karnego procesowego, Tom I, część 2, Zagadnienia ogólne, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 550-604 (współautor M. Zieliński).
  16. Jak sądy i trybunały komunikują się z obywatelami?, (w:) M. Krauz, K. Ożóg (red.), Kultura zachowań językowych Polaków, Materiały z VIII Forum Kultury Słowa, Rzeszów 20 – 22 października 2011 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013, s. 118-126 (współautor M. Zieliński).
  17. Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do demokratycznego państwa prawnego, (w:) M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2014, s. 45-56 (współautor O. Bogucki).
  18. Odtworzenie normy z przepisu jako praktyczny problem interpretacyjny, (w:) J. Godyń, M. Hudzik, K.L. Paprzycki (red.), Prawo i proces karny w obliczu zmian, Wydawca Sąd Najwyższy, Warszawa 2015, s. 127-141 (współautor M. Zieliński).
  19. Problem uniwersalności redagowania tekstów aktów prawnych – perspektywa krajowa i europejska, (w:) D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewiadomski, E. Walewska, Język polskiego prawa: perspektywa europejska, Druk i oprawa Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 29-42. ISBN 978-64271-02-1.
  20. Definicje legalne – uwagi de lege ferenda, (w:) M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski (red.), Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 238-251.  ISBN 978-83-7666-444-6.
  21. Wzorzec percepcyjnej fazy wykładni a praktyka orzecznicza, (w:) W. Błuś, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, S. Zabłocki (red.), Aktualne problemy orzecznicze, Wydawca Sąd Najwyższy, Warszawa 2016, s. 71-92. ISBN 978-83-936403-5-5 (współautor Zieliński M.).
  22. O niektórych swoistościach języka prawnego, (w:) B. Pędzich, M. Wanot-Miśtura, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Tyle się we mnie słów zebrało… Szkice o języku i tekstach, Wydawnictwo Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8017-202-9, s. 45-60.
  23. Do czego prawnikom są potrzebne słowniki języka polskiego, (w:) I. Gawłowicz, S. Maciejewski (red.), Generosos Animos Labor Nutrit, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-27-0, s. 43-60.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The language of the law – the issues of communicativeness, (w:) P. F. Pinto, C. Brohy, J – G. Turi (red.), Law, Language and Global Citizenship, Lisboa 2009, s. 423 – 428.
  2. Influence of Internationalisms on Communicativeness of a Legal Discourse, (w:) K. M. Cern, P. W. Juchacz, B. Wojciechowski (red.), Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Peter Lang Verlag, Frankfurt n/Menem 2013, s. 319 – 328.

   

  Artykuły

  1. Leksyka tekstów aktów prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 4.
  2. Komunikatywność języka tekstów aktów prawnych, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2.
  3. Określenia temporalne w tekstach aktów prawnych, Stylistyka 2007, nr XVI.
  4. O słownikach w procesie interpretacji tekstów prawnych raz jeszcze – polemika, Państwo i Prawo 2008, z. 7 (współautor Zieliński M.).
  5. Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 4, s. 23-39 (współautorzy Zieliński M., Choduń A., Czepita S., Kanarek B., Municzewski A.).
  6. Poprawność językowa orzeczeń sądów administracyjnych. Uzasadnianie wyroków sądowych – zasady i kontrowersje, Materiały Szkoleniowe NSA 2013, nr 17, s. 5-30.
  7. Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w procedurze administracyjnej aspekt teoretycznoprawny i orzeczniczy. „Materiały Szkoleniowe NSA” 2013, nr 19, Wydawca Naczelny Sąd Administracyjny, ss. 91 (współautorzy A. Gomułowicz, A. Skoczylas).
  8. Grzybowski: „Jednolitość orzecznictwa a paradygmat interpretacyjny ze szczególnym uwzględnieniem reguły clara non sunt interpretanda” – artykuł polemiczny, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2014, z. 2, s. 134-140.
  9. Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, z. 4, s. 57-67.
  10. Postulat jasności prawa. Plain language czy praca edukacyjna, Krytyka Prawa, tom 10, nr 3/2018, s. 226-244. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://krytykaprawa.pl/resources/html/articlesList?issueId=11901.
  11. Regarding intentio operis in the texts of legal acts, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2019, zeszyt 4, ISSN 0035-9629, s. 17-25. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/20492.
  12. Profesor Stanisław Czepita (1954-2018), Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Numer 1(19)/2019, ISSN 2082-3304, DOI: 10.36280/AFPiFS.2019.1.125, s. 125-129.
  13. Dlaczego warto uczyć o języku prawnym, Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, tom 12, nr 2/2020, ISSN 2080-1084, e-ISSN 2450-7938, s. 45-55. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://krytykaprawa.pl/resources/html/article/details?id=206263
  14. Uzasadnianie twierdzeń interpretacyjnych z perspektywy derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, numer 2(23)/2020, ISSN 2082-3304, DOI: 10.36280/AFPiFS.2020.2.7, s. 7-18 (współautor Zieliński M.). Tekst dostępny na stronie: http://archiwum.ivr.org.pl/3480/uzasadnianie-twierdzen-interpretacyjnych-z-perspektywy-derywacyjnej-koncepcji-wykladni-prawa/
  15. Profesor Maciej Zieliński (1940-2020), Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, numer 2(23)/2020, ISSN 2082-3304, DOI: 10.36280/AFPiFS.2020.2.139, s. 139-146. Tekst dostępny na stronie: http://archiwum.ivr.org.pl/3543/profesor-maciej-zielinski-1940-2020/

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Maciej Zieliński’s (derivative) concept of legal interpretation, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 2(10), s. 111-125.
  2. Between the text and the discourse. A few remarks on the subject of communicative competence within the texts of legal acts, Applied Linguistics Papers 25/4, 2018, s. 175-182. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie:http://alp.uw.edu.pl/tomy/applied-linguistics-papers-25-4-2018/.
  3. Choduń A., Gmerek K., Knowledge About the Language of Legislative Acts: An Absent Element in the Development of Key Competences in the Polish Education System, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, tom 13, nr 4/2021, ISSN 2080-1084, s. 217-237. Tekst dostępny na stronie: http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.501.
  4. Argument from Precedent in Legal Interpretation of Texts of Legal Acts from the Perspective of a Derivative Concept of Legal Interpretation, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 3(32)/2022, DOI: 10.36280/AFPiFS.2022.3.19, ISSN 2082-3304, s. 19-37. Tekst dostępny na stronie: https://archiwum.ivr.org.pl/5594/argument-from-precedent-in-legal-interpretation-of-texts-of-legal-acts-from-the-perspective-of-a-derivative-concept-of-legal-interpretation/

   

  Sprawozdania

  1. Regionalna Konferencja Katedr Teorii i Filozofii Prawa (Pobierowo, 17-19.02.2000), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, nr 2.
  2. Sprawozdanie z uroczystości Jubileuszu 70. urodzin Profesora dra hab. Macieja Zielińskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 1, s. 273-277.
  3. Uroczystość Jubileuszu 70. urodzin Profesora Macieja Zielińskiego, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej  2011, nr 1, s. 111-115.

Accessibility Toolbar