• 19 PAŹ 17

  dr Adriana Tomczyk


  Stanowisko:
   Adiunkt 

  e-mail: adriana.tomczyk@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 41

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 204


  Obszar prowadzonych badań: zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia prawa prywatnego, w szczególności prawa umów, odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego. Działalność naukowa prowadzona jest w ramach Zespołu Badawczego „Prawa cywilnego i Handlowego”, kierowanego przez dr hab. Zbigniewa Kuniewicza, prof. US.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2020 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych; rozprawa doktorska pt.: „Skutki cywilnoprawne naruszenia norm moralnych między osobami bliskimi”; promotor: dr hab. Marek Andrzejewski

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo cywilne – część ogólna, prawna ochrona osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2022 r. – radca prawny i mediator

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członek Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego i Handlowego;
  • Rzecznik Praw Akademickich – pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • kierownik Pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych WPiA US;
  • wydziałowy koordynator ds. wsparcia studentów niepełnosprawnych;
  • 2019 – 2021 – członek redakcji czasopisma naukowego „Acta Iuris Stetinensis” oraz czasopisma naukowego „Studia Administracyjne”;
  • 2019 – 2020 – członek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • członek zespołów organizacyjnych ogólnopolskich konferencji naukowych, np. VI Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów „Prawo kontraktów” 21-23 września 2016 r., „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami” 23-24 września 2021 r., „Służebność przesyłu. Ewolucja instytucji prawnej i obecny stan normatywny” 31.03.2022 r.;
  • uzyskanie dofinansowania projektu dotyczącego czasopisma naukowego „Acta Iuris Stetinensis” w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych” (okres realizacji: 24.4.2019 r. – 31.12.2020 r.);
  • uzyskanie dofinansowania projektu dotyczącego podniesienia poziomu naukowego oraz umiędzynarodowienia czasopisma „Acta Iuris Stetinensis” oraz czasopisma „Studia Administracyjne” w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność upowszechniająca naukę” (okres realizacji: 2019 – 2020);
  • uzyskanie dofinansowania projektu „Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami” w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doskonała Nauka” (okres realizacji:1.5.2020 r.-31.1.2021 r.);
  • uzyskanie dofinansowania projektów wdrożeniowych oraz pełnienie funkcji kierownika projektów: Akademia Młodego Prawnika (okres realizacji: 1.12.2018 r.-31.3.2020 r.), Prawniczo-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku (okres realizacji: 1.12.2018 r. – 31.3.2020 r.);
  • uzyskanie dofinansowania projektu wdrożeniowego oraz pełnienie funkcji kierownika merytorycznego oraz kierownika projektu „Jak najbliżej dostępności” (okres realizacji: 1.5.2020 r. – 30.9.2023 r.);
  • uzyskanie dofinansowania projektu wdrożeniowego oraz pełnienie funkcji kierownika merytorycznego projektu wdrożeniowego „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” (okres realizacji 1.5.2021 r. – 31.8.2023 r.);
  • członek zespołu zarządzającego projektem „MAXImUS dostępności” (okres realizacji 1.1.2021 r. – 31.10.2023 r.).

  Monografie

  1. Skutki cywilnoprawne naruszenia norm moralnych między osobami bliskimi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-989-3, ss. 279.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w aspekcie bezpieczeństwa prawnego i porządku publicznego (w:) Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicza, Wydawnictwo PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 225 – 235.
  2. Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło (w:) 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pod red. K. A. Dadańskiej, A. Tomczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 79 – 93.
  3. O niedopuszczalności umowy darowizny na wypadek śmierci (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 121 – 135 (współautor K. Kubasik).
  4. Uwagi na tle orzekania w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich (red.), Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 241-256.
  5. Kontrowersje wokół prawa do grobu, (w:) J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut (red.), Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2015, s. 150-173 (współautor Dadańska K.).

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Definition of consumer – considerations in the context of consumer legal safety, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), The safety of the individual and of the group in private and public law – a collection of studies, Jacob of Paradyż University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 13-21.
  2. Revoking the donation due to gross ingratitude of the donee in the Polish Civil law, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 757-764.
  3. Equity release scheme in the strategy of solving problems of the ageing Polish society, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Education excellence and innovation management: a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain, ISBN 978-0-9998551-4-1, s. 10047-10050.

  Artykuły

  1. Odpowiedzialność z tytułu effusum vel deiectum a zalanie pomieszczenia na niższej kondygnacji, Przegląd Sądowy 2016, nr 4, s. 32-42 (współautor Kuniewicz Z.).
  2. O zwrocie świadczenia, którego cel nie został osiągnięty. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.10.2015 r., IV CSK 772/14, Przegląd Sądowy 2018, nr 9, s. 111-116.
  3. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 15 stycznia 2014 r., I ACa 648/13, Zeszyty Prawnicze 19.2/2019, ISSN 1643-8183, e-ISSN 2353-8139, DOI: 10.21697/zp.2019.19.2.10, s. 245-255.
  4. Umowa o dożywocie w sferze wspólności majątkowej małżeńskiej, Roczniki Nauk Prawnych 2019, Tom XXIX, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-8, s. 115-127.
  5. Tomczyk A., Zielonka P., Forma przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po wydziedziczeniu go w testamencie, Monitor Prawniczy 2022, nr 1, ISSN 1230-6509, s. 51-55.
  6. Tomczyk A., Wysocka-Orlik M., Zielonka P., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, Palestra 2022, nr 1-2, ISSN 0031-0344, s. 196-228.

  Redakcja prac zbiorowych w języku polskim

  1. 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, ss. 250 (red. wsp. K. A. Dadańska).

  Sprawozdania

  1. Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin 23 października 2015 roku), Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 13, s. 111-121.
  2. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawo Kontraktów” (21-23 września 2016 r., Międzyzdroje) Acta Iuris Stetinensis  2016,  nr 3 (19), s. 197-218.

Accessibility Toolbar