• 05 KW. 22
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy wokół prawa do sądu” – 28 kwietnia 2022 r. (webinarium)

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy wokół prawa do sądu” – 28 kwietnia 2022 r. (webinarium)

  Zespół badawczy „Ochrona Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym”, działający na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dylematy wokół prawa do sądu”. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 28 kwietnia 2022 r.

  Konferencja „Dylematy wokół prawa do sądu” stanowi kontynuację cyklicznego przedsięwzięcia naukowego, zainaugurowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2020 r. Głównym założeniem Konferencji jest podjęcie szerokiej debaty na temat aktualnych i kluczowych z punktu widzenia praw obywateli i funkcjonowania państwa, problemów.

  Pierwsza edycja wydarzenia pn. „Dylematy polskiego prawa wyborczego” odbyła się w dniu 3 grudnia 2020 r. Współorganizatorami Konferencji byli: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis.

  Organizatorami drugiej edycji wydarzenia są: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Naczelny Sąd Administracyjny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego oraz czasopismo „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”.

  Celem tegorocznej edycji Konferencji jest podjęcie szerokiej debaty na temat prawa do sądu, jako jednego z kluczowych, konstytucyjnych praw człowieka. Podczas Konferencji rozważania zamierzamy skoncentrować na poszczególnych elementach prawa do sądu, w szczególności na:

  1) prawie dostępu do sądu;
  2) prawie do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej;
  3) prawie do sprawiedliwego wyroku sądowego;
  4) zagadnieniu egzekwowania orzeczeń sądowych;
  5) prawie do odpowiedniego ukształtowania ustroju i organizacji organów rozpoznających sprawy.

  Proponowana problematyka dotyczy zagadnień ustrojowych oraz z zakresu postępowania przed sądami (trybunałami) o ogólnym lub szczegółowym charakterze. Przedstawiony zakres tematyczny należy traktować szeroko, w tym także uwzględniając standardy prawnomiędzynarodowe. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na wyraz „dylematy” ujęty w tytule wydarzenia, który podkreśla możliwość rozważenia różnych możliwości rozwiązania wybranego problemu, dokonania wyboru między dwiema potencjalnie tak samo ważnymi racjami. Mile widziane będą więc wystąpienia i artykuły uwzględniające problematykę nadającą się do ujęcia w tak zakreślonej konwencji.

  Zwieńczeniem obrad konferencyjnych będzie wydanie recenzowanej monografii naukowej zawierającej opracowania przygotowane przez uczestników.

  W związku z organizacją Konferencji Organizatorzy przewidują następujący harmonogram przygotowań:
  1) 31 marca 2022 r. – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa z ewentualnym wskazaniem propozycji referatu przez osoby zainteresowane (Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów prezentowanych w trakcie Konferencji);
  2) 15 kwietnia 2022 r. – uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł na rachunek bankowy wskazany przez Organizatorów (nie dotyczy społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego);
  3) 15 maja 2022 r. – ostateczny termin na przesłanie artykułów do recenzowanej monografii naukowej (warunkiem opublikowania artykułu będzie uzyskanie pozytywnej recenzji w toku procesu wydawniczego).

  Do wzięcia udziału w Konferencji zapraszamy osoby zainteresowane problematyką Konferencji, w szczególności pracowników naukowych oraz praktyków. Do udziału biernego zachęcamy także studentów.

  Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem(kliknij tutaj).

  Wydarzenie na Facebooku (LINK)

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

  Zespół badawczy “Ochrona Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym”

Accessibility Toolbar