• 08 CZE 21
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Kształcenia

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Kształcenia

  Uniwersytet Szczeciński zatrudni pracownika na stanowisko: specjalisty w Sekcji ds. Kształcenia.
  Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Niezbędne wymagania minimalne:
  – wykształcenie wyższe;
  – staż pracy minimum 6 lat, w tym 2 lata na stanowisku związanym z obsługą administracyjną;
  – komunikatywna znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego);
  – dobra znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office;
  – umiejętność pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych;
  – umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  – bardzo dobra organizacja pracy własnej;
  – wysokie umiejętności interpersonalne.

  Wymagania dodatkowe:
  – doświadczenie w pracy związane z obsługą interesantów;
  – samodzielność i dokładność w działaniu;
  – odpowiedzialność za powierzone zadania;
  – umiejętność pracy pod presją czasu;
  – umiejętność komunikacji i współpracy;
  – zaangażowanie i inicjatywa własna w działaniu.

  Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:
  Główne zadania:
  1. Współpraca z Prodziekanem ds. Kształcenia.
  2. Współpraca z Kierownikiem, Zastępcą Kierownika oraz opiekunami Kliniki Prawa.
  3. Kancelaryjno-biurowa obsługa Kliniki Prawa, w szczególności:
  a) dbanie o prawidłowy obieg dokumentów w Klinice Prawa WPiA US,
  b) obsługa przychodzącej i wychodzącej korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz połączeń telefonicznych,
  c) prowadzenie bieżącej dokumentacji, a w szczególności prowadzenie wewnętrznego repertorium spraw,
  d) bieżący kontakt z koordynatorami Kliniki Prawa w zakresie nowych spraw,
  e) zakładanie akt spraw,
  f) prowadzenie kalendarza dyżurów wszystkich Sekcji Studenckiej Poradni Prawnej, Poradni ds. Cudzoziemców oraz Poradni ds. Dyskryminacji i Mobbingu,
  g) prowadzenie kalendarza spotkań z Klientami Kliniki Prawa WPiA US,
  h) przygotowywanie raportów i sprawozdań z działalności Kliniki Prawa WPiA US, w tym raportów semestralnych na potrzeby Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
  i) bieżące prowadzenie, uzupełnianie repertorium oraz innych urządzeń ewidencyjnych, w tym eRepertorium Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
  j) redagowanie niezbędnych treści na stronę internetową oraz dbałość o aktualność zamieszczonych na niej informacji,
  k) współredagowanie profilu na portalu społecznościowym Facebook,
  l) bieżący kontakt z kierownikiem i koordynatorami Kliniki Prawa WPiA US w sprawach dot. funkcjonowania Kliniki Prawa WPiA US,
  m) redagowanie zleconych dokumentów przez Kierownika i Zastępcę kierownika Kliniki Prawa WPiA US,
  n) prowadzenie archiwum.
  4. Wykonywanie innych czynności związanych z planowaniem i organizowaniem kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji US, w szczególności:
  a) prowadzenie dokumentacji studiów podyplomowych, szkoleń i kursów,
  b) planowanie i harmonogramowanie zajęć,
  c) przydziały czynności oraz sprawozdanie z wykonanych zajęć,
  d) przeprowadzanie zapisów na przedmioty do wyboru,
  e) sporządzanie i opracowywanie planów pracy na dany rok akademicki,
  f) pomoc w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby wizytacji oraz sporządzenia raportu dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  5. Współpraca z pozostałymi stanowiskami Sekcji ds. Kształcenia w zakresie wykonywanych przez sekcję zadań.
  6. Obsługa właściwego systemu informatycznego.
  7. Obsługa nauczycieli akademickich.
  8. Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji, w tym archiwizacja dokumentacji.
  9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika sekcji.

  Niezbędne dokumenty konkursowe:
  – CV;
  – list motywacyjny;
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;
  – kopie dokumentów o posiadanych umiejętnościach, uprawnieniach i kwalifikacjach;
  – zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Kształcenia, złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna .

  Powyższe dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail: henryka.kosciow@usz.edu.pl w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. z dopiskiem w temacie wiadomości mailowej: „Nabór — specjalista Sekcja ds. Kształcenia „.

  Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.