Centrum Analiz Eksperckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Masz problem prawny? Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas!

Sporządzamy analizy, ekspertyzy i opinie. Prowadzimy szkolenia eksperckie

Centrum Analiz Eksperckich jest jednostką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, powołaną mocą Zarządzenia nr 184/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Centrum Analiz Eksperckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

REGULAMIN

Centrum Analiz Eksperckich, jako niezależny ośrodek ekspercki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, podejmuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie opracowywania zagadnień, wskazanych m.in. przez:

 • organy administracji rządowej i samorządowej,
 • inne podmioty wykonujące zadania publiczne,
 • podmioty prawa prywatnego (w tym przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu),
 • organizacje non profit,
 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W ramach współpracy Centrum Analiz Eksperckich oferuje sporządzanie analiz, ekspertyz, opinii oraz wszelkiego rodzaju szkoleń eksperckich z zakresu różnych dziedzin prawa, jak też wykonuje inne zlecenia, w ramach zgłoszonego zapotrzebowania.

Dlaczego my?

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zatrudnia ponad 80 specjalistów, reprezentujących różne obszary wiedzy prawniczej, w tym wielu praktyków (radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych). Ich wiedza, doświadczenie i umiejętności stanowią gwarancję wysokiego poziomu proponowanych szkoleń eksperckich, jak również przygotowywanych analiz, ekspertyz bądź opinii. Szerokie spektrum reprezentowanych obszarów wiedzy prawniczej umożliwia realizowanie wieloaspektowych i zróżnicowanych merytorycznie zleceń.

Centrum Analiz Eksperckich zapewnia wysoki standard merytoryczny, rzetelność oraz terminowość wykonywanych zleceń.

Centrum Analiz Eksperckich WPiA US – oferta

Nasza oferta:

To analizy, ekspertyzy, opinie prawne oraz szkolenia m.in. w zakresie:

 • prawa cywilnego materialnego i procesowego,
 • prawa handlowego,
 • prawa i postępowania administracyjnego, a także postępowania sądowoadministracyjnego,
 • prawa karnego materialnego i procesowego,
 • prawa finansowego, bankowego i podatkowego,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa gospodarczego publicznego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa wyznaniowego,
 • prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej.

Proponujemy również szkolenia otwarte bądź zamknięte (także w formie online) m.in. z zakresu:

 • zmian w Kodeksie spółek handlowych,
 • środków zaskarżenia w sprawach cywilnych;
 • problemów egzekucji sądowej w sprawach cywilnych;
 • techniki legislacyjnej (na przykładzie uchwał organów kolegialnych),
 • dyscypliny finansów publicznych,
 • instytucji zabezpieczenia wykonania zobowiązania w obrocie gospodarczym,
 • zaskarżania aktów prawa miejscowego do sądu administracyjnego,
 • nowego modelu zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
 • skargi, sprzeciwu oraz skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego,
 • umownego zakazu przelewu wierzytelności,
 • dochodzenia roszczeń z wynagrodzenia za pracę,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy przed sądem,
 • karnoprocesowych aspektów zatrzymania,
 • umów w zamówieniach publicznych (klauzule abuzywne i klauzule obowiązkowe),
 • procedury odwoławczej w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych,
 • trybu podstawowego w zamówieniach publicznych.

Zapraszamy do współpracy.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: wpia.usz.edu.pl – zakładka „Centrum Analiz Eksperckich – kontakt”.