• 06 WRZ 17

  Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej

   

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

   

  1. Kandydat obowiązany jest złożyć:

  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.1842) i Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;
  2. wniosek o zatrudnienie;
  3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
  4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych;
  5. informację o dorobku naukowym osiągniętym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych;
  6. informację o dorobku dydaktycznym i organizatorskim;
  7. wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem prac opublikowanych po osiągnięciu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych;
  8. wykaz aktywności konferencyjnej (wystąpienia z referatami i komunikatami);
  9. informacja o sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantami;
  10. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy;
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu i planowanej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

  2. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

  Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński – Wydział Prawa i Administracji

  Narutowicza 17A (pok.116), 70-240 Szczecin.

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 20 września 2017 r.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.