• 18 MAJA 17

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

   

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  1. Kandydat obowiązany jest złożyć:
  • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.1842) i Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • wniosek o zatrudnienie;
  • życiorys i kwestionariusz osobowy;
  • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych;
  • dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej 4,0;
  • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
  • wykaz publikacji;
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu i planowanej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
  1. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie

  mogą być przydatne w postępowaniu konkursowym.

  Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński – Wydział Prawa i Administracji

  Narutowicza 17A (pok.116), 70-240 Szczecin.

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 maja 2017 r.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.