• 20 LIP 22
  Konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie prawa międzynarodowego publicznego)

  Konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie prawa międzynarodowego publicznego)

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie prawa międzynarodowego publicznego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Nauk Prawnych

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz  w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) (formularz do pobrania);
  2. wniosek o zatrudnienie;
  3. życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);
  4. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej 4,0; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym;
  5. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający średnią ocen uzyskaną w toku studiów prawniczych;
  6. informacje o dorobku dydaktycznym, organizatorskim i naukowym, albo oświadczenie o ich braku;
  7. wykaz publikacji;
  8. znajomość języka polskiego jest wymagana w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca);
  9. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
  10. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

   

  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

   

  Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

   

  Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17A (pok.116)
  70-240 Szczecin

   

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r.

   

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.