• 16 SIE 21
  Konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie prawa gospodarczego)

  Konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie prawa gospodarczego)

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie prawa gospodarczego) w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa: nauki prawne).

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz  w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
   o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania);
  2. wniosek o zatrudnienie;
  3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
  4. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa
   z oceną co najmniej 4,0; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym;
  5. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający średnią ocen uzyskaną w toku studiów prawniczych;
  6. informacje o dorobku dydaktycznym, organizatorskim i naukowym (wykaz publikacji nie jest obligatoryjny), albo oświadczenie o ich braku;
  7. znajomość języka polskiego jest wymagana w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca);
  8. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
  9. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

  Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

  Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

  Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17A (pok.116)
  70-240 Szczecin

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 16 września 2021 r.

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  OGŁOSZENIE do pobrania (kliknij, aby otworzyć)